Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ÚVOD VEFI

Kurs Veřejné finance navazuje na předmět Veřejná ekonomie, ve kterém byly, mimo jiné, osvětleny také základní kategorie vztahující se k veřejným financím. V tomto kursu jednak půjde o prohloubení a rozšíření znalostí a vědomostí z oblasti veřejných financí, jednak o aplikaci teorie na podmínky ČR a Evropské unie. Důraz bude položen především na pochopení rozpočtového procesu na jednotlivých úrovních veřejné správy resp. na jednotlivých úrovních rozpočtové soustavy včetně rozpočtového procesu v EU.
V rámci kursu bude neustále konfrontována teoretická materie veřejných financí s existující a vyvíjející se legislativou a praxí. V této souvislosti akcentujeme zejména fenomén změn. V podmínkách ČR stále ještě probíhá reforma veřejné správy a současně s ní úzce spjata reforma veřejných financí. Vedle toho na mezinárodní úrovni byly MMF, SB, OECD koncipovány určité standardy pro segment veřejných financí, jejichž implementace ve vyspělých státech včetně ČR je dlouhodobou záležitostí. V rámci EU rovněž dochází k výrazným změnám, kdy po zavedení jednotné měny, se na pořad dne dostala otázka fiskální koordinace.
Veřejné finance jsou součástí systému financí a mají svou historickou genezi. Finance jsou ekonomickou kategorií, jejíž existence je podmíněna vznikem a rozvojem zbožní výroby, zbožně peněžního hospodářství. Mnohé pojmy a vztahy financí mají svůj původ v daleké historii. Od 16. století se začalo používat názvu finance ve Francii pro peněžní hospodářství státu. Zpočátku šlo o jednoduché pokladní hospodářství, později se rozšiřuje okruh příjmů a výdajů státu, krystalizuje a utváří se celá soustava peněžních vztahů.
V rozvinuté podobě se finance stávají významným ekonomickým nástrojem státu. Osamostatňuje se také hospodaření útvarů územní samosprávy a vytváří se soustava samosprávných financí. Samostatným se stává i hospodaření různých veřejnoprávních subjektů a organizací. Role financí se zvýšila ve 20. století v důsledku ovlivňování reprodukčního procesu státem. V tomto smyslu úžeji rozlišujeme rozpočtovou politiku jako autonomní odbornou proceduru či technologii financování (rozpočtování) strukturami státu a fiskální politiku státu, která má makroekonomický rozměr a teoreticko-ideologickou charakteristiku přesahující do politiky.

Žádné komentáře:

Okomentovat