Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Najvyšší kontrolný úrad SR /NKÚ SR/

• postavenie v Ústave SR čl.60-65
• kontroluje hosp.s prostriedkami št.rozpočtu
• na čele predseda a 2 podpredsedovia, kt. volí NR SR + privzaté osoby (4 s príslušnou kvalifikáciou)
• bližšie kompetencie upravuje zákon č.39/93zb. - o NKÚ SR
• NKÚ kontroluje:
a) vládu
b) ministerstvá
c) orgány št.správy
d) fondy a obce
e) verejnopprospešné inštit.
• NKÚ je povinný predkladať NR SR správu o kontrolnej činnosti
• NKÚ musí kontrolu vopred ohlásiť - pomáhajú prito pracovníci kontr. inštitúcii
• kontrola vyústi do príslušneho protokolu kontr. činnosti, s čím sa musí oboznámiť aj kontr.úrad
• NKÚ potom musí určiť lehotu na odstránenie prípadných nedostatkov
• problém sa postúpi prísluš. ministerstvu
• ak nedá odpoveď - vláde
• ak ani tá nedá odpoveď - postupuje sa vec NR SR

6) vnútra

6) vnútra
7) zahraničných vecí
8) dopravy, spojov a verejných prác
9) pôdohospodárstva
10) školstva a vedy
11) kultúry
12) zdravotníctva
13) práce, sociálnych vecí a rodiny
14) životného prostredia


ÚSTREDNÉ ŠTÁTNE ORGÁNY SR
• Úrad vlády SR
• Štatistický úrad SR
• Úrad jadrového dozoru SR
• Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
• Protimonopolný úrad SR
• Správa št.hmotných rezerv SR
• Úrad priemyselného vlastníctva SR
• Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
• Inšpekcie

úrad ministerstva

a) minister
• minister zodpovedá za svoj rezort, za činnosť vlády, vypracúva koncepciu rozvoja zverenej oblasti (môže byť odvolaný)
• dostáva podnety od miestnych orgánov št.správy a je povinný pracovať s odborovými zväzmi a zamestnávateľskými organ.

b) št.tajomník
• polit. funkcia
• osoba zastupujúca ministra

MINISTERSTVÁ:
1) hospodárstva
2) financií
3) pre správu a privatizáciu národneho majetku
4) obrany
5) spravodlivosti

89, Ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy SR

• patria k výkonnej moci - nariaďovacia právomoc
• št.orgány, kt sa podielajú na tvorbe jednotnej štátnej politiky SR a vykonávajú v rámci svojej pôsobnosti št. správu

KOMPETENCIE:
• analýza činnosti zverenej oblasti
• koncepcia rozvoja zverenej oblasti
• starostlivosť o právnu úpravu v ich oblasti
• povinnosť vydávania vyhlášok
• spolupráca s inými št.org., ved. inšt., najvyššími odbormi

ZLOŽENIE MINISTERSTVA:
a) minister
b) št.tajomník

ZLOŽENIE:

a) predseda
b) podpredseda
c) členovia (ministri)
a) predseda = premiér:
• vymenúva a odvoláva ho prezident SR

b) členovia vlády:
• nezlučiteľná činnosť člena vlády a poslanca, sudcu, inej podnik.činnosti a ani člena organizácie (PO)
• členom vlády môže byť občan SR nad 21 rokov (mal by mať trvalý pobyt v SR, premiér musí mať)
• do rúk prezidenta skladajú sľub
• členovia vlády podávajú demisiu u prezidenta
• demisiou premiéra = pád celej vlády
• po nových voľbách = nutná demisia

KOMPETENCIE VLÁDY SR:

• vláda rozhoduje v zbore o:
a) návrhoch zákonov (zákonodarná iniciatíva)
b) nariadeniach vlády (nemôžu odporovať zákonom - kontrola ÚS SR)
• podpisuje premiér
c) programe vlády a jeho plnení
d) zásadných hosp., sociálnych a iných otázkach
e) návrhoch rozpočtu a záverečného účtu
f) medzinárod.zmluvách SR
g) zásad.otázkach vnútor.a zahr. politiky
h) podaní návrhov zákonov NR SR na verejnú diskusiu
i) vyslovení dôvery
j) udelení amnestie vo veciach priestupkov
k) vymenúvaní a odvolávaní št.funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonoch
l) o ďalších otázkach

• vyhlasuje výnimočný ...

• vyhlasuje výnimočný stav na základe ústavneho zákona
• vyhlasuje referendum (výsledok referenda sa publikuje ako zákon, môže sa zrušiť až po 3 rokoch a síce 3/5 väčšinou poslancov)
• udeľuje vyznamenania
88, Vláda SR
• najvyšší orgán výkonnej moci
• vláda je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predložiť NR SR program. vyhlásenia a požiadať ju o vyslovenie dôvery
vláda zodpovedá za svoju činnosť NR SR (NR SR môže vysloviť nedôveru:
a) celej vláde
b) členom vlády)
• ak NR vysloví vláde nedôveru, resp. zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery, prezident SR vládu odvolá
• vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej NR SR
• ak prezident príjme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády
• vláda je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov => kolegiálny orgán
• na prijatie uznesenia vlády je potrebná nadpolovičná väčšina všetk. členov vlády

• udeľuje amnestiu v oblasti ...

• udeľuje amnestiu v oblasti tr.práva, odpúšťa a zmierňuje tresty
• je hlavným veliteľom ozbrojených síl
• právo vyhlásenia vojnového stavu (len na návrh vlády)
• právo vypovedať vojnu (na základe rozhodnutia NR SR)
• vyhlasuje výnimočný stav na základe ústavneho zákona
• vyhlasuje referendum (výsledok referenda sa publikuje ako zákon, môže sa zrušiť až po 3 rokoch a síce 3/5 väčšinou poslancov)
• udeľuje vyznamenania
88, Vláda SR
• najvyšší orgán výkonnej moci
• vláda je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predložiť NR SR program. vyhlásenia a požiadať ju o vyslovenie dôvery
vláda zodpovedá za svoju činnosť NR SR (NR SR môže vysloviť nedôveru:
a) celej vláde
b) členom vlády)
• ak NR vysloví vláde nedôveru, resp. zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery, prezident SR vládu odvolá
• vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej NR SR

KOMPETENCIE PREZIDENTA:

1. REPREZENTATÍVNE
• vystupuje ako hlava SR
• dojednáva a ratifikuje medzin.zmluvy
• príjma a poveruje vyslancov
• môže zvolať schôdzu NR SR
• právo byť prítomný na schôdzach NR SR a vlády
2. AKTÍVNE
• môže rozpustiť NR ak 3 razy do 6 mes. po voľbách nedôjde k schváleniu progr.vyhlásenia vlády SR (nové voľby vyhlási preds. NR do 30 dní)
• fakultatívne veto: podpisuje a pripomienkuje zákony môže vrátiť NR ústav.zákony v lehote do 15 dní
• obligatórne veto: podmienené poukázaním vlády na prij.zákon
• podáva NR SR správy o stave SR a o závažných polit.ot.
• vymenúva a odvoláva predsedu a ostat.členov vlády
• vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov a vyšších št. funkcionárov v prípadoch, kt. ustanovuje zákon
• menuje profesorov, rektorov a sudcov ÚS SR, povyšuje generálov

3. oblasť kontrolná

a) rokuje o programovom vyhlásení vlády
b) dôver členom vlády

4. iné oblasti
a) ekonomické zmluvy
b) vnútor. a zahr.otázky
c) vypovedanie vojny (obrana)
d) ozbrojená pomoc OSN
87, Prezident SR, postavenie a kompetencie
• prezident SR = hlava štátu
• volený NR SR tajným hlasovaním na 5 rokov (funkčné obdobie)
• na zvolenie potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov
• 1 p - najviac na 2 volebné obdobia, človek nad 35 rokov
• voľby prezidenta: najskôr 60 dní pred ukončením funkčn.obdobia predošlého prez., najneskôr do 30 dní po odstúpení prez.
• funkcia p nezlúčiteľná s funkciou poslanca, člena vlády, sudcu, prokurátora, prísl.ozbrojen.síl, člena NKÚ SR, nesmie vykonávať inú platenú funkciu, podnik.činnosť, nesmie byť člen organ.

NR SR môže odvolať prezidenta z funkcie, ak:

• zvolený prez. nemôže vykonávať svoju funkciu dlhšie než 1 rok (dovtedy ho zastupuje premiér), NR SR ho z funkcie odvolá a zvolí nového
• vláda môže prezidenta nahradiť, ale nemôže:
rozpustiť NR SR, vypísať voľby, podpisovať zmluvy, menovať členov vlády, manovať generálov, profesorov a rektorov VŠ...
• môže však veliť ozbrojeným silám
• vyvíja činnosť smerujúcu proti zvrchovanosti a územnej celistvosti SR, činnosť smerujúcu k odstráneniu demokracie
• návrh na odvolenie v týchto prípadoch môže podať nadpolovičná väčšina
• na odvolanie potrebná aspoň 3/5 väčšina
• prezidentská imunita - stíhateľná len vlastizrada
• obžaloba: NR SR
• konanie: Ústavný súd SR

• zákon NR SR podpisuje predseda NR SR, prezident SR a premiér SR PÔSOBNOSŤ NR SR:

oblasť zákonodarná
2. oblasť kreačná
3. oblasť kontrolná
4. iné oblasti
1. oblasť zákonodarná
a) uznášať sa o návrhoch zák. a ich zmenách, kontrol. dodržiavanie
b) schvaľovať úradné zák. - vstup do zväzu s inými štátmi a vypovedanie (vojny???)
c) štátny rozpočet
d) štátny záverečný účet

2. oblasť kreačná
a) tvoriť orgány - predseda, podpredseda, výbory
b) volenie a odvolávanie prezidenta (tajným hlasov.)
c) rozhodovania o návrhu vyhlásenia referenda
d) ministerstvá a iné orgány št.správy
e) volí sudcov, spolupodieľa sa na ustanovovaní sudcov ÚS

• právo zákonodarnej ...

• právo zákonodarnej iniciatívy:
• možnosť podávania návrhov zákonov
• majú ho poslanci, výbory NR SR, vláda
• ustanovujúca schôdza NR SR: zvolá prezident SR tak, aby sa uskutočnila do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb ak by ju však nezvolal, zasadá NR SR sama
• stále zasadania + uznesenia o prerušení (voľno môže byť najviac 4 mesiace) schôdze zvoláva jej predseda (stačí ak o to požiada najmenej 1/5 poslancov) - sú verjné
• 4 fázy tvorenia zákonov v NR SR:
1. zákonodarná iniciatíva
2. prerokovanie osnovy vo výboroch (2 fázy)
3. schválenie, resp. neschválenie návrhu zákona
• hlasovanie: a) absolutná (prostá) väčšina
b) kvalifikovaná väčšina
• 4. zverejnenie zákona (publikácia PN)

• Ústavný súd SR

• Ústavný súd SR (ochrana ústavnosti)
• Najvyšší súd SR
• Generálny prokurátor SR

ŠTÁTNA MOC:
a) zákonodarná
b) výkonná
c) súdna

NÁRODNÁ RADA SR
• SR = parlamentná republika (systém parlam.)
• NR SR = jediný ústavodarný a zákonodarný orgán SR
• výbory - 2 fázy rokovania:

1. prerokúvanie zásad návrhov zákonov
(koľko to bude stáť..)
2. prerokúvanie osnovy návrhu zákona + dôvodová správa
(presné znenie + prečo má byť zákon vydaný)

c) všetky identifikačné údaje

c) všetky identifikačné údaje o páchateľovi
d) označenie rozhod.orgánu
e) uloženie sankcie (alebo: „od sankcie sa upúšťa“ )
doručuje sa zásadne do vl. rúk
umožnené podanie OP

PRESKUMÁVANIE ROZHODNUTÍ:
• z vlastnej iniciatívy
• správne orgány najbližšie vyššieho stupňa nadriadené správnemu orgánu, kt. toto rozhodnutie vydal (odvolacie konanie, obnova konania)
• konanie o proteste prokurátora
86, NR SR a jej pôsobnosť
NAJVYŠŠIE ŠTÁTNE ORGÁNY SR
• Národná rada SR
• Prezident SR
• Vláda SR (najvyššia výkonná moc)
• Najvyšší kontrolný úrad (nezávislý orgán, kt. kontroluje nakladanie
so štátnymi prostriedkami)

84, Priebeh správneho konania

zákon č.71/67 zb. - procesný zákon o správnom konaní
SPRÁVNE KONANIE
• je súčasťou rozhodovacej činnosti orgánov št.správy
• riadi sa správnym poriadkom
• zásadne ústne, v prítomnosti (ale pri odmiet. aj v jeho neprítom.)

Správny poriadok: o právach a záujmoch rozhoduje v danej oblasti orgán št.správy
PRIEBEH SK:
• začína na návrh účastníka (ústny aj písomný), kt. sa podáva na miestne a vecne príslušný OŠS
• v konaní môže vystupovať samotný účastník, alebo sa dá zastupovať
• v prípade pominutia dôvodu alebo stiahnutí návrhu - zastavenie konania
• prípad môže byť postúpený inému orgánu
• výsledok = rozhodnutie: a) výrok
b) odôvodnenie
ZMIER:
• dohoda účastníkov, ale len pri P urážky na cti

NÁHRADA TROV KONANIA:

• svedočné, cestovné, paušálna suma = 150.- + znalec = 350.- + psychológ = 500.-
• ak je pokuta za P viac ako 2 000.-
alebo je sankcia zákazu činnosti viac ako 6 mesiacov
alebo ak ide o uloženie prepadnutia veci drahšej ako 2 000.-
potom takéto rozhodnutia sú preskúmateľné súdom

SKRÁTENÉ FORMY PREJEDNÁVANIA A ROZHODOVANIA O PRIESTUPKOCH:
• blokové konanie (nemožné odvolanie)
• rozkazné konanie (možné podanie odporu v lehote 15 dní) potom sa automatický ruší rozkaz, nasleduje prejednávanie P

MOBILÁRNA EXEKÚCIA:
• napr. zrážky zo mzdy
85, Preskumávanie rozhodnutí v správnom konaní
ROZHODNUTIE O PRIESTUPKU musí obsahovať:
a) výrok
b) odôvodnenie - popísanie skutkovej podstaty

83, Správne orgány a účastníci konania

• ministerstvá, ústredné štátne orgány

ÚČASTNÍCI:
• tí, o kt. právach, záujmoch, či povinnostiach sa rozhoduje
• tí, kt. aktívne vystupujú v správnom konaní a majú vzťah k predmetu a výsledku
• majú určité procesné práva:
• vyrozumenie o začatí konania
• vyjadrovať sa k prejednávaným veciam
• možnosť kladenia otázok znalcom a svedkom
• možnosť nazerania do spisov
• možnosť odvolania proti rozhodnutiam
• majú určité povinnosti:
• predkladať listiny na ozrejmenie predmetnej veci
• strieť prehliadku
• dodržiavať lehoty
• dostaviť sa prejednávanie veci

priestupky proti majetku (§50)

• úmyselné spôsobenie škody na cudzom majetku (krádežou, podvodom, poškodením..)
! ak táto škoda neprevyšuje 2-násobok najniž.mesač.mzdy, alebo ak sa
o takéto pokúsi - max. do 10 000.- Sk
• riešenie v kompetencii obvod.úradov alebo špec.úradov (colnice, daňové úrady..)

PODNETOVÉ PRIESTUPKY:
• prejednávajú sa na odnet poškodenej osoby, teda nie z úradnej povinnosti (drobné ublíženia na zdraví, P proti majetku medzi blízkymi..)
82, Priestupky na úseku podnikania
• pri výkone podnikateľskej činnosti
• poškodzovanie záujmov spotrebiteľa (na cene, akosti, množstve - pri predaji tovaru, poskyt. služieb) ! orgány obch.inšpekcie - prostredníctvom inšpektorov
• pri spracúvaní alebo predaji tovaru drahých kovov (ak nebol tovar označený (puncom), ak sa falšuje značka)
! rozhoduje živnost.úrad - zákaz činnosti
• vykonávanie neoprávnených obch.výrobných činností alebo inej zárobkovej činnosti

b) priestupky proti verejnému poriadku (§47)

• neuposlúchnutie výzvy ver. činiteľa
• rušenie nočného kľudu
• vzbudenie ver. pohoršenia
• znečisťovanie ver. priestranstiev
! riešenie patrí do kompetencie obce
• ak obec príjme urč.nariadenie - jeho porušenie sa považuje za P proti ver. poriadku

c) priestupky proti obč.spolunažívaniu
• ublíženie na cti
• vystavenie na posmech
• ublíženie na zdraví z nedbanlivosti
• vyhrážanie ublíženia na zdraví
• ublíž. na zdraví medzi osobami blízkymi
• nepravdivé obvinenia za priestupok
• rôzne schválnosti alebo iné hrubé správanie sa
! rieši sa to len z podnetu poškodeného
• prejednávajú miestne orgány (obvodné) alebo orgány obce alebo policajné orgány

SPRÁVA O VÝSLEDKU OBJASŇOVANIA

• podáva sa orgánu v 1.stupni (úrad miestnej samosprávy, obvod.ú.)
• výnimky: daňové konania - špec.predpis
inštitút náhrady škody (podľa občianskeho práva)

DRUHY PRIESTUPKOV:
a) priestupky proti poriadku v štátnej správe (§21 - §46)
• P, kt. sa vyskytujú na viacerých úsekoch správy (úmysel.uvedenie neúplných údajov, zatajenie, neopráv. používanie titulov, poškodenie značiek..)
• P proti bezp. a plynulosti cest. premávky ! rozhodujú prísluš.policajné org. §22 - spôsob dopr. nehody, porušenia predpisov ..
• P na úseku hospodárenia s bytmi
• P na úseku zdravotníctva
• P na úseku alkoholizmu (predaj mladším ako 18 r, al. pripitému, vodičom)
! možnosť zákazu činnosti
• P na úseku školstva a výchovy
• P na úseku všeob.vnútor.správy (úmysel. zneužitie, zneváženie št. znaku, obč.preuk...)

OBJASŇOVANIE PRIESTUPKOV:

• polícia sa zaoberá objasňovaním priestupkov - nemôže rozhodovať (len pri P proti pravidlám cestnej premávky)
• orgány želez. polície (v blokovom konaní)
• orgány vojen. polície (ak P spáchal vojak v službe..)
• orgány zboru väzen.polície a justičnej stráže (ak bol P spáchaný v priestoroch súdu, počas eskortovania obvineného..)
• osobitný zákon ustanovuje aj iné orgány:
a) daňové orgány
b) colnice
c) a iné

prvý procesný úkon:
• objasňovanie sa začína na základe podnetu poškodeného, FO ..
• moťnosť odovzdania, odloženia veci (ak sa do 1 mes. nezistí pách.) alebo postúpenia veci iným orgánom (daň., úradom práce) na ďalšie konanie (ex ofo = z úradnej povinnosti)
• povinnosti občanov - podáv.vysvetl. (avšak možnosť odopr. výpovede)
• objasňovanie nemá trvať dlhšie ako 1 mesiac

• zodpovednosť ...

• zodpovednosť za priestupok
• vyňaté osoby:
• a) poslanci
b) dipl.imunita
c) sudcovia, vojaci z povolania, policajti, strážcovia väzníc
L» disciplinárna kárna zodpovednosť (vznáša nadriadený org.)
• za P možno uložiť sankcie (nie tresty):
a) pokarhanie (najľahší druh sankcie)
b) pokuta (každý druh = prísluš.výška pokuty)
c) zákaz činnosti (max. 2 roky, teda nie 10 ako u tr.zodp.)
d) prepadnutie veci nadobudnutej spáchaním P alebo použitá pri spáchaní P (colné záležitosti)

OCHRANNÉ OPATRENIA
• nie sú to sankcie, ale majú prevent.charakter:
a) obmedzujúce (zákaz návštev urč. zariadení = športoviská, bary..)
b) zhabanie veci

• pri nedodržaní OO opäť dôjde k P
• OO nemožno udeliť hocikedy, viacmenej pri alkoholizme, narkománii, protiverejnom správaní..
• zánik zodpoved. za P - po uplynutí 1-ročnej prekluzívnej lehoty

A) OBNOVA KONANIA

• výnimočný MOP
• pripúšťa sa vtedy, ak vídu najavo nové skutočnosti a dôkazy, kt. podstatne môžu ovplyvniť nové rozhodnutie
• nesmie uplynúť viac ako 3 roky od pôvodného rozhodnutia a 3 mesiace od nových skutočností
• celý 1.stupeň treba opakovať
B) DOVOLANIE
• prípustné iba proti rozhodnutiam odvolacieho súdu
• rozhoduje o ňom Najvyšší súd rep.(prípadne iný senát, ak by už predtým bol odvolací súdom) priebeh sa riadi Občianskym súdnyn poriadkom
• dovolanie v civilných veciach, podať do 1 mesiaca až po pávoplatnom rozsudku, po jeho vyriešení nemožno opäť začať obnovu konania
• prípustné:
a) ak sa rozhodlo o veci, kt. nepatrí do právomoci súdov
b) ak ten, kto vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania (spôsob.právna: vzniká narodením, zaniká smrťou spôsob.na právne úkony: len plnoletý,od 18r spôsob. procesuálna: môže byť obmedz.al.odňatá)
c) ak v tej ist.veci sa už raz právoplat.rozhodlo al.už zač.konanie
d) ak účastník konania, hoci nemal procesnú spôsob., nebol ani zastúpený
e) ak účast. konania sa postupom súdu odňala možnosť konania pred súdom
f) ak v konaní rozhodoval vylúčený sudca
g) ak bol súd nesprávne obsadený (napr. mal rozhodovať senát, rozhodoval samosudca)

81, Pojem priestupku a druhy priestupkov

Administratívne právo
zákon 372/90 zb. - novelizovaný 524/90 zb., 248-250/94 zb.
bolizrušené príčiny - mnoho skutkových podstát prešlo do priestupkov

PRIESTUPKY
• každé zavinené konanie, kt. stupeň spol.nebezpečnosti je malý avšak ohrozuje alebo porušuje záujem spoločnosti (ochrana živ.prostr., rešp. pravidiel cest.prem., ...), pričom zároveň nejde o iný správny delikt, kt. je postihnuteľný podľa osob.predpisov, zároveň nejde o tr.čin a ide o také konanie, kt. napĺňa znaky uvedené v zákone o priestupkoch (iný správny delikt = PO poruš.predpisy - nesú zodpovednosť - pokuty)
• FO aj PO sú administratívne zodpovedné za akýkoľvek priestupok = admin.-právna zodpovednosť (osoba musela dovŕšiť 15. rok, osoba, kt. nedovŕšila 15. rok, al.bola v čase spáchania priestupku v psych. stave, v kt. si neuvedomila čo robí, nie je a-p. zodpovedná)
• zodpovednosť za P dovŕšením 15. roku veku (mladistvý - zák.zást.iba náhrada škody)
• osobný priestupok = zodpovedá vždy jednotlivec - potom páchateľ