Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Druhy poměrových ukazatelů - pokračování

2. Ukazatele aktivity - schopnost využ. své zdroje
- efektivnost využití kapitálu

a) obrat zásob
- počet obrátek ve sled. období
= tržby/zásoby
- u zásob je vhodné kalkulovat se zásobami na uskut. tržby
b) průměrná doba inkasa
= skutečná doba splatnosti faktur = doba od fakturace do splatnosti
= pohledávky*360/tržby
c) obrat fixních aktiv
- využití fixních aktiv
- vyšší odpis zvyšuje hodnotu ukazatele
= tržby/fixní aktiva
d) obrat celkových aktiv
= tržby/celková aktiva
e) obrat oběžných aktiv
= tržby/oběžná aktiva

3. Ukazatele zadluženosti - míra financování cizím kapitálem
- můžeme vycházet z rozvahy a počítat jak dluhy financují aktiva
a) zadluženost
= celkový dluh/celková aktiva
- můžeme vycházet z výsledovky a počítáme krytí nákladů na cizí kapitál
b) krytí úroků
= zisk před úroky a zdaněním (hrubý zisk)/úroky
- kolikrát může podnik snížit zisk, než se stane neschopným platit náklady na cizí kapitál
c) krytí fixních poplatků
= zisk před úroky a zdaněním + leas. poplatky/úroky + leas. poplatky

Další druhy poměrových ukazatelů

4. Ukazatele výnosnosti - účinnosti řízení podniku
- vyjadřují čistý výsledek podniku
- kombinace likvidity, aktivity a zadluženosti na podnik. zisk
a) rentabilita tržeb
= zisk/tržby
- nízký ukazatel charakt. nízké ceny
b) výnosnost podniku
= zisk/aktiva
- pro srovnávání různě zdaněných a zadlužených fy
- nebere v úvahu daně a úroky
c) výnosnost celkových aktiv
= čistý zisk/aktiva
d) výnosnost vlastního jmění
= čistý zisk/vlastní jmění
e) výnosnost kapitálu investorů
= čistý zisk + úroky/vlastní kapitál + dluhy
- modif. ukazatel výnosnosti vl. jmění
5. Ukazatele tržní hodnoty podniku - měří cenu akcií a majetku fy
- ukazuje hodnocení podniku burzou a jeho výhled z hled. burzy
a) P/E ukazatel
= cena akcie/čistý zisk na akcii
- kolik jsou investoři ochotni zaplatit za jednotku zisku
b) kurs akcie
= tržní cena/nominální hodnota
Trendová analýza
= směr vývoj jednotlivých fin. ukazatelů
- ukazuje zlepšování či zhoršov. fin. situace
- zpravidla se používá graf. znázornění

10. Charakterizujte nástroje ekonomické analýzy

Každé rozhodování vychází z finanční analýzy.
Zdroje fin. analýzy:
1. Rozvaha
2. Výsledovka
3. Cash - flow
Postup analýzy:
1. Výpočet poměrových ukazatelů
2. Srovnání ukazatelů s odvětvovými průměry
3. Hodnocení poměr. ukazatelů
4. Hodnocení vztahů mezi pom. ukazateli
5. Návrh na opatření
Poměrové ukazatele
- pro srovnání podniků s jinými
- srovnávání v čase
- jednotlivé položky A a P se dělí celkovými A a P = technika procentního rozboru
Druhy poměrových ukazatelů:
1. Ukazatele likvidity - schopnost uspokojit
své běžné závazky
- měří likviditu k určitému datu
- k zajištění průb. plat. schopnosti slouží splátkový kalendář
a) běžná likvidita
= oběžný majetek/krátkodobé závazky
- rozdíl mezi čitatelem a jmenovatelem tvoří provozní kapitál
- hodnota 2.5
b) rychlá likvidita
= oběžný majetek - zásoby/krátkodobé závazky
- hodnota 1

Metody hodnocení investic

- různé metody
- předpoklady: - stejná IR při vypůjčení
- pen. toky probíhají na zač. či konci čas. období
- výnosy jsou bez rizika
1. Metoda výnosnosti (rentability) investic
Rentabilita investice = prům. roční čistý zis/inves. náklady
2. Metoda doby splacení
- doba splatnosti = období, za které čistý CF přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici
- výhodnější investice má kratší dobu splatnosti
- ukazuje informaci o riziku a likviditě
Doba splatnosti = náklady na investici/roční cash - flow

3. Metoda čisté současné hodnoty
ČSHI = CHCF - IN
Index výnosnosti (současné hodnoty) = SHCF/IN
Je-li větší než 1, investici lze přijmout
4. Metoda vnitřního výnosového procenta
- hledám IR, při které se SHCF = IN
SHCF-IN = 0

Srovnávání investičních variant

1. Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vyluč. variant
- takové, které uspok. stejný účel, ale může být real. pouze jedna
- srovnávám provozní a jednorázové náklady
Koef. efektivnosti
= prov. náklady A - prov. náklady B/jednor. N B - jednor. N A
Doba návratnosti dodat. invest. nákladů
= 1/koef. efektivnosti
Pokud jsou invest. náklady přibližně shodné, hodnotíme podle:
a) VVP
- porovnání s náklady na kapitál nebo s podnik. diskontní sazbou

b) ČSHI
- musí být větší než 0
- vybíráme akci s nejvyšší ČSHI
2. Výběr z investičních možností - stanovení pořadí akce
- vypočteme VVP, ČSHI, IV
- podle VVP stanovíme pořadí invest. možností
************************************************
Hodnocení investiční možnosti
1. Zjistím náklady na kapitál, dobu životnosti, disk. výnosy (cash-flow)
Mohu použít:
a) metoda ČSHI - přijmu pokud je větší než nula
- při výběru přijímám tu s větší ČSHI
b) metoda VVP - porovnávám s náklady na kapitál

9. Jak byste postupoval(a) při hodnocení investiční akce?

Druhy investic
1. Finanční - cenné papíry, uložení peněz v bance, půjčka peněz
2. Kapitálové investice - rozšiřují výrobní kapacitu podniku
= celkové náklady vynaložené na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, obnovu majetku
3. Nehmotné investice - know-how, výzkum, vzdělání
Zdroje financování investic
1. Vlastní = samofinancování (odpisy, nerozd. zisk, tržby, nové akcie)
2. Cizí = invest. úvěr, emise obligací, leasing
Plánování investic
1. Věcné hledisko - technický, výrobní charakter, výrobní kapacity, výběr dodavatele, časový průběh
2. Finanční hledisko - zdroje úhrady investic (vlastní, cizí)
- posuzuji výnosnost, rizikovost, splacení investice
Investiční výstavba
= proces vzniku rozsáhlých investic
- investor
- projektant
- dodavatel
- musí být zajištěna technicky, organizačně a ekonomicky

Hodnocení efektivnosti investic

= porovnávání nákladů na investici s výnosy, které přinese
- výnos z investice = přírůstek zisku a odpisů = cash-flow
Postup hodnocení investic:
1. Určení jednorázových nákladů
2. Odhadnutí bud. výnosů a rizik
3. Určení nákladů na kapitál
4. Výpočet současné hodnoty oček. výnosu (cash-flow)
1. Určení jednorázových N na inveestici
- odhad je přesný u investičních nákladů (stroje)
- odhad nepřesný u ost. N - výzkum, vývoj, školení, - skutečnost často jiná než plán
2. Odhad budoucích výnosů a rizik
- hl. složky čistý zisk + odpisy
- výpočet: odhad bud. tržeb
odhad nákladů - fixních, variabilních, oportunitních
- provozní kapitál = přírůstek prov. aktiv - přírůstek prov. pasiv
- ukazuje nutné další fin. zdroje
3. Určení nákladů na kapitál
- u vlastního kapitálu - dividendy
- u cizího kapitálu - úrok
- prům. míra kap. nákladů = WD KD (1-T) + WP KP + WS KS
- WD, WP, WS - váhy jednotl. kap. složek určené procentem z celkových zdrojů
- KD - úroková míra pro úvěry před zdaněním
- T - zdanění v procentech
- KP - náklady na preferenční akcie (= pref. dividendy)
- KS - náklady na zadržený zisk a kmenové jmění (dividendy)
4. Výpočet současné hodnoty oček. výnosů
- vychází z měnlivosti časové hodnoty peněz
- investice musí za dobu své činnosti přinést alespoň takové cash-flow, kolik sama investice stála(IN menší či = SHCF)
- SHCF = sum CFt/(1+k)t

Manažerské pojetí nákladů

1. Pracuje se skutečnými relevantními náklady, které zahrnují i alternativní oportunitní náklady
Oportunitní náklady
- částka peněz, která je ztracena, když zdroje nejsou použity na nejlepší možnou alternativu
a) explicitní - placené fy, (nájemné, nakoupené zásoby ...)
b) implicitní - nejsou pen. výdaji (výnosy, které by fy získala investováním do jiného projektu ...)
- lze je pouze těžko vyčíslit
2. Bere v úvahu přírůstkové náklady
Přírůstkové náklady
- náklady, které jsou ovlivněny rozhodnutím, ostatní jsou tzv. utopené
3. Rozlišuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady
a) krátkodobý - existuje část nákladů fixních a část variabilních
b) dlouhodobý - všechny náklady jsou variabilní
Nákladové funkce
= vztah mezi náklady a objemem výroby
- ovlivňovány náklady, cenou vstupů
1. Funkce proporciálních nákladů
- náklady rostou s objemem produkce lineárně
2. Funkce progresivních nákladů
- náklady rostou rychleji než objem výroby
3. Funkce degresivních nákladů
- náklady rostou pomaleji než objem výroby
4. Funkce celkových nákladů
- náklady jsou z počátku klesající ale později rostoucí
5. Funkce mezních nákladů
Nákladové funkce v krátkém období
- část nákladů je fixní, část variabilní
- objem výroby je limitován vybudovanou výrobní kapacitou, která je určena fixními náklady
- fixní činitelé vyvolávají fixní náklady, variabilní činitelé variabilní náklady
Nákladové funkce v dlouhém období
- bere v úvahu náklady průměrné a mezní, nikoliv fixní
- dlouhodobá nákladová funkce je součtem krátkodobých nákladových funkcí, které vyjadřují průběh nákladů pro určitý rozsah výroby
- zpočátku klesá, od určitého bodu v důsledku nadměrného počtu řídících pracovníků, řízení ...roste
- využívají se pro plánování velikosti podniku, výr. zařízení ...

Metody stanovení nákladových funkcí

1. Klasifikační analýza - členění nákladů na fixní a variabilní
2. Metoda regresní a korelační analýzy - pro odhad lineárních a nelineárních nákladových funkcí
3. Grafická metoda - bodový diagram
4. Metoda dvou období - pro hodnocení variant
5. Technologická metoda - stanovení závislosti nákladů na činitelích technického charakteru
Nástroje řízení nákladů
1. Technickohospodářské normy
2. Kalkulace - předběžná, výsledná, normová, postupná, průběžná
plánová, operativní, průběžná, s úplnými či neúplnými náklady
3. Rozpočetnictví
Hospodářský výsledek podniku
Funkce HV:
1. kritérium rozhodování o otázkách podniku
2. akumuluje fin. zdroje
3. rozděluje důchody
4. motivuje podnikání
Způsoby zvyšování HV:
1. snižování nákladů
2. zvyšování výnosů
Poměrové ukazatele počítané ze zisku
- rentabilita nákladů, výnosů, vlastního kapitálu, podniku

Cena

= produkt trhu, kde se střetává nabídka a poptávka
- rovnovážná cena jako výsledek vztahu poptávky a nabídky
Poptávková funkce
= vztah mezi poptávkou a cenou
Nabídková funkce
= vztah mezi nabídkou a cenou
Cena v dokonalé konkurenci
- nezávisí na množství nabízeném výrobci
- tržby rostou s růstem objemu prodeje
- optimalizace tržeb nemá smysl
- fy maximalizuje zisk, nikoliv tržby
Cena v monopolu
- závisí na množství prodaných výrobků (s růstem klesá)
- monopol může na rozdíl od dok. konkurence ovlivňovat cenu
- monopol max. zisk - to je tehdy, když mezní náklady = mezní tržby

7. Jaké jsou úkoly finančního řízení podniku?

Finance
= makrofinance (peněžní a kapitálové trhy) + investování + podnikové finance
Financování
= získávání a rozdělování fondů (kapitálu)
Úkoly finančního řízení podniku (finančního managementu)
1. získávání kapitálu
- pro běžné a budoucí potřeby
- rozhodování o jeho struktuře
- (úvěry, akcie, obligace)
2. Alokace finančních zdrojů
- financování běžné činnosti
- financování krátkodobé a dlouhodobé činnosti
- financování nových výrobků, technologií,
- investice do pozemků ...
3. Rozdělování zisku a dividendová politika
- rozhodování o použití kapitálu - reinvestice či výplata dividend
4. Zpracování, analýza, kontrola hospodářské činnosti podniku
- rozvaha
- výsledovka
- cash - flow

Faktory, které je třeba brát v úvahu při fin. řízení:
a) faktor času
b) faktor rizika - * riziko vnější * riziko vnitřní
- nutná diverzifikace rizika
Obecná pravidla pro finanční rozhodování
1. Preferuji větší výnos před menším
2. Preferuji menší riziko před větším
3. Preferuji peníze obdržené dnes než za určité čas. období
4. Za větší riziko požaduji větší výnos
5. Investuji, protože očekávám větší zhodnocení kapitálu, než investice do jiné akce
6. Investuji, protože chci zvětšit majetek

Druhy fin. rozhodnutí:

1. Taktická
- vyžadují malé pen. částky
- nemění dosavadní činnost podniku
- chybné taktické rozhodnutí podnik zpravidla neohrozí
2. Strategická
- kapitálově náročné
- změny do činnosti podniku
Financování
- běžné
- mimořádné
Možnosti financování
- vl. kapitálem
- cizím kap.
- samofinancováním
Vzorce:
360
Doba obratu zásob = ------------------------------
roční tržby / prům. zásoba

pohledávky
Doba inkasa pohledávek= ---------------------------------------
roční tržby / 360

Obratový cyklus peněz = DOZ + DIP - Doba odkladu plateb
Potřeba peněz= Denní potřeba x Obr. cyklus peněz

8. Vysvětlete podstatu nákladů, výnosů a hospodářského výsledku

Výnosy
- peníze, které podnik získal za své činnosti ve stanoveném období, bez ohledu na to, zda došlo k jejich úhradě
Formy výnosů:
a) tržby
b) obchodní rozpětí
c) úroky
Náklady
- účelně vynaložené pen. prostředky podniku pro dosažení výnosů

Hospodářský výsledek
- zisk, ztráta
Druhy HV:
1. Provozní - tržby, změna stavu zásob, aktivace, ostatní
materiál, mzdy, pojištění, odpisy
2. Finanční - jiné činnosti, účasti, fin. investice, úroky
úroky, jiné náklady
3. Mimořádný - mimoř. výnosy
mimořádné náklady
Provozněhospodářská činnost podniku = činnost, pro kterou byl podnik založen (výroba, přeprava, soustř. kapitálu ...)

HV 1. + 2. = HV za běžnou činnost
Výkaz zisků a ztrát
= přehled o nákladech a výnosech sestavovaný na stupňovitém principu
Tržby
- hlavní složka výnosů většiny podniků
- částka získaná prodejem svých výrobků, zboží a služeb
- ovlivněny objemem výroby, cenami, strukturou sortimentu, způsobem odbytu, fakturace, dobou úhrady

Výpočet výrobní kapacity

a) Vk v nat. jednotkách (u jednoho druhu výrobků, výrobků převoditelných)
QP = TP * VP
TP .............využ. čas. fond v hodinách
VP .............výkon za jednu hodinu

b) Pomocí kap. normy pracnosti (u strojírenských výrob, mechanické obrábění)
Tk = T(k1*k2)
Tk ..............kap. norma pracnosti
T ...............norma pracnosti v normohodinách
k1 ..............koef. plnění norem
k2 ..............koef. progrese (vyjadřuje růst produktivity práce)

QP = TP/Tk

c) Výrobní kapacita výrobních ploch
QP = (M/m) * (TP/Tk)
M ....................celková výrobní plocha v m2
m ....................kap. norma plochy na výrobu 1 výrobku v m2
Tk ....................kap. norma pracnosti

d) Využití výrobní kapacity - koeficient využití výrobní kapacity
kc = QS/QP
QS ......................skut. výrobní kapacita
Qp ......................plánovaná výrobní kapacita

e) Kapacitní rezerva
QP - QS

f) Koeficient extenzivního a intenzivního využití kapacity
TS * VS
kc = QS/QP = -------- = ke * ki
TP * VP
ke ...............koef. extenzivního - časového využ.
ki ...............koef. intenzivního - výkonového využ.
------------------------ nebo -----------------------
TS * tk
QS/QP = -------- = ke * ki (ki - tento měří stupeň plnění
TP * ts kap. normy pracnosti)

Jak lze zvyšovat extenzivní - časové využití výr. kapacity?
- vyšší směnnost
- zvýšení produktivity
Jak lze zvyšovat intenzivní - výkonové využití výr. kapacity?
- snižováním pracnosti
- zvyšováním kvalifikace prac.
- je dán techn. parametry stroje


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

Druhy výroby

1. Hlavní
2. Vedlejší (výroba polotovarů, náhr. díly)
3. Přidružená (liší se charakterem)
4. Doplňková (odpad ...)
Co, jak a pro koho?
CO
= zjištění potřeb spotřebitelů je úkolem marketingu
- výrobní kapacita = max. možné množství výrobků, které lze vyrobit za optimálních podmínek
- optimální množství výroby = takové, kdy mezní tržby = mezní náklady
JAK
= určit způsob, technologii, suroviny, materiál
- hledání kombinace výrobních faktorů

Produkční funkce podniku = výrobní kapacita
= max. objem produkce, které může fy vyrobit za daných výr. faktorů
- předpokladem je max. efektivnost
- matematické vyjádření produkční funkce:

Q = f(x,y)

- nahrazení jednoho výr. faktoru druhým je základem pro stanovení mezní míry technické substituce

Y
MMTS = -------
X

Výrobní kapacita

- předpokládá optimální kombinaci plného využití výrobních faktorů
- nevyužití výr. kapacity může vést ke zvýšení prům. nákladů a tím ke zhoršení HV
= max. objem produkce, který může výrobní jednotka vyrobit za stanovené období
= výkon * doba činnosti
Na čem závisí výr. kapacita?
- technická úroveň výr. zařízení
- doba činnosti
- organizace práce
- kvalifikace prac. sil
Výkon výr. zařízení
= max. výrobnost za jednotku času (štítkový výkon)
- stanoví se pomocí kap. norem výrobnosti
= max. množství produkce za stanovené období
ČASOVÉ FONDY
Výrobní zařízení
a) Časový fond výrobního zařízení
= plánovaný počet dnů (hodin) činnosti za rok
- ovlivněn prac. a přírodními podmínkami
b) Kalendářní časový fond (TK)
- pro výpočet kapacity v nepřetržitých provoozech
- jinak základ pro výpočet nom. fondu
= počet dní v roce (365)
c) Nominální časový fond (TN)
= TK - soboty, neděle, svátky, celoz. dovolená
d) Využitelný časový fond (TP)
= TN - plánované prostoje (opravy, přemístění)

TP = TK * koef. plán. prostojů (KZ)

TP = dny * hodiny *(1 - plán. prostoje v % z TN/100)

6. Charakterizujte výrobní činitele podniku

Výrobní činnost podniku
= přeměna výrobních faktorů - vstupů ve výrobky
= výrobní proces, který je složen z procesů: pracovních
přírodních
automatických
Výrobní činitelé
1. Práce
= cílevědomá lidská činnost, která za pomoci věcných výrobních činitelů přetváří přírodu k prospěchu lidí
- "vázanost práce" - stav zaměstnanců, kteří jsou v podniku v daném období zaměstnáni
2. Přírodní činitelé
- nejen půda, ale i přírodní zdroje a síly, které člověk při výrobě využívá
- různá dle charakteru podniku
- různá výhodnost
3. Kapitál
- soubor věcných činitelů, které jsou pro podnik zdrojem zisku
- různé formy - majetek
- sekundární výrobní činitel
4. Podnikatelská aktivita

Náležitosti pro ohlášení živnosti PO

- obch. jméno, sídlo
- předmět
- provozovna + souhlas s umístěním
- IČO
- doba ukončení podnikání
- výpis z OR
- výpis z trestního rejstříku odpovědného zástupce
- doklad o založení PO
Zakladatelský rozpočet
- pro jednorázové fin. zdroje potřebné při zakládání podniku a do doby než podnik obdržní první úhrady od svých zákazníků
= rozpočtová výsledovka + rozpočtová rozvaha + propočty výnosnosti a efektivnosti
1. Rozpočtová výsledovka
- vycházím z předpokl. objemu prodeje, nákladů
- hledají se způsoby snižování nákladů, zvyšování výnosů
- sledujeme oček. CF
2. Rozpočtová rozvaha
- zjišťujeme potřebnou výši majetku a zdrojů jeho krytí
- vychází se z ocenění majetku
- probíhá provázaně se sestavováním rozpočtové výsledovky
3. Ukazatele výnosnosti a efektivnosti
- výnosnost vlastního kapitálu
- výnosnost celkového kapitálu

Růst podniku

a) interní - spojený s výrobky a odbytišti
b) externí - jeden podnik získává druhý podnik
- fúze, rozštěpení, vklady aktiv, kontroly
- fúze - horizontální, vertikální, konglomerátní (trust, holding, kartel, koncern)
Sanace podniku
- viz NOP 014
Zánik podniku
1. dobrovolný (uplynutí doby,transformace, dosaž. účelu ...)
2. nucený (rozhodnutí soudu, prohl. konkursu)
Prodej podniku
Likvidace podniku
- vypořádání podílů společnosti po jejím zrušení, je předpokladem zániku podniku
- upravena OZ
- vstup se zapisuje do OR
- likvidátor jmenovaný stat. orgánem
- úkolem likv. je likvidovat majetek s cílem plnit závazky, uplatňovat pohledávky a přijímat plnění, zastupuje spol. před soudy, uzavírá dohody o smíru a dohody o změně a zániku práv a závazků, podá návrh na prohlášení konkursu, sestavuje účetní závěrku + zprávu o průběhu likvidace, výmaz z OR
Konkurs
- za účelem zpeněžení majetkové podstaty a poměrné uspokojení věřitelů
Nucené vyrovnání
- v rámci i mimo konkurs
- všichni věřitelé nemusí být plně uspokojeni

Správce majetkové podstaty

- jmenovaný min. spravedlnosti
- pohled. musí být přihlášeny u soudu
- majetková podstata musí být zpeněžena dražbou či mimo dražbu
- pořadí uspokojení věřitelů
4. Co rozumíte rentabilitou a likviditou podniku? viz NOP010
5. K čemu slouží analýza bodu zvratu?
1. Stanovení min. množství výroby, které zabezpečí rentabilní výrobu
2. Min. využití výr. kapacity, při které není výroba ztrátová
3. Max. objem nákladů, při kterých není výroba ztrátová
4. Bod, kdy fy dosahuje max. zisku
Výchozí veličiny:
P - cena
b - variabilní náklady
q - objem výroby
FN - fixní náklady
Tržby = náklady ....................nevzniká zisk ani ztráta
P * q = FN + q * b ...............q - bod zvratu, kdy T = N
FN
q = ------------
p - b (příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku - tzv. hrubé rozpětí)

2. Určení bodu zvratu a max. zisku při měnící se ceně a nelin. nákladech
- teoreticky existují dva body zvratu, při kterých začíná být výroba ztrátová
- cílem je najít bod, ve kterém je dosahováno max. zisku

Postup založení obchodní společnosti

A. Založení VOS, KOS, SRO
1. Společ. smlouva
2. Složení základního jmění
3. Výpis z OR
4. Žádost o udělení souhlasu s umístěním provozovny
5. Registrace u OR
B. Založení AS
1. Zakladatelská smlouva, zakladatelská listina
- obch. jméno, sídlo
- předmět podnikání
- navrhované ZJ
- počet akcií + jmenovitá hodnota
- upisované vklady
- ocenění nep. vkladu
+
- dobu a místo upis. akcií
- místo a dobu splacení
- způsob svolání ustavující VH
2.Stanovy
- obch. jméno, sídlo
- předmět podnikání
- výši ZJ
- způsob sprácení akcií
- počet akcií, jmen. hodnota s uvedením druhů akcií
- způsob svolávání VH
- počet členů předst. a jiných orgánů s vymez. jejich působnosti
- RF
- zvyš. sniž. ZJ
- postup změny stanov
- způsoby vydávání akcií či dluhopisů
3. Ustavující VH
- rozhoduje o založ. AS
- schvaluje stanovy
- volí orgány
4. Zápis do OR

Kritéria zvažovaná při volbě právní formy:

1. Rozsah a způsob ručení - omezené, neomezené
2. Oprávnění k řízení
3. Počet zakladatelů
4. Nároky na počáteční kapitál
5. Admin. náročnost při založení
- tj. úprava podmínek, za kterých podnik vzniká
- u AS - ustavující VH, zaklad. listina, stanovy, not. ověřený vznik společnosti, úpis a koupě akcií,
- u živnostníků - živnostenské oprávnění
- všeobecně - povolení živnosti, společ. smlouva, zápis do OR
6. Účast na zisku
7. Finanční možnosti
8. Daňové zatížení - FO, PO
9. Zveřejňovací povinnost - audit

Postup při zakládání podniku
- závisí na zvolené formě podnikání
- rozdíl je obecně v zakládání živnosti a obchodní společnosti
Postup při zakládání živnosti
Živnost
= soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za podmínek stanovených tímto zákonem
- může provozovat FO, PO
Všeobecné podmínky pro prov. živnosti
- 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
Zvláštní podmínky provozování živnosti
- odborná či jiná způsobilost vyžadovaná zákonem

Překážky provozování živnosti

- FO, PO, na jejíž majetek byl vyhlášen konkurs po dobu 3 let od jeho ukončení
- trvají zákaz provádění živnosti
Osoby vyloučené z podnikání
- soudci, vojáci, zam. st. správy, úz. samosprávy v příslušných fcí
- ved. pracovníci st. podniků, st. AS pokud jde o živnost ve stejném oboru
Druhy živností
a) hledisko odborné způsobilosti
aa) ohlašovací
* řemeslnné
* vázané
* volné
ab) koncesované - provoz až po udělení koncese, na kterou není právní nárok, vyž. odb. způsobilost, spolehlivost
b) hledisko předmětu podnikání
ba) obchodní - koupě zboží, ubyt., hostinská činnost, CK, ...
bb) výrobní - nákup za účelem dalšího prodeje, výroba a potisk obalů, pronájem, montáž, seřizování, údržba
bc) poskyt. služby - opravy, údržby, přeprava ...
Náležitosti pro ohlášení živnosti FO
- jméno, příjmení, bydliště, RČ
- obch. jméno
- předmět podnikání
- sídlo
- IČO
- provozovna
- výpis z OR

Schéma koloběhu hospodářství

Domácnost
----trh výrobních------- trh zboží zdrojů a služeb
Výrobci zboží a služeb

Domácnost a její cíle
- uspokojování vlastních potřeb
- protipól výrobců zboží a služeb
- základem naturální směna
Stát a jeho cíle
- organizování činnosti v daném okruhu
- uspokojovat cizí potřeby s cílem uspokojit i potřeby podnikatel
- tvorba pravidel hry a jejich kontrola
- v případě potřeby založení "státních akciových společností"
Podnik a jeho cíle
- poslání podnikatele - uspokojovat cizí potřeby
- cíl podnikatele - dosáhnout co největší zisk
- stanovení cílů vychází ze zvážení vlivů podstatného okolí
- nutno vzít v úvahu vlastní podmínky, slabiny
- strategické cíle a celková hierarchie cílů
- nutno zvážit situaci na trhu, umístění podniku, potřebný kapitál, volba právní formy, právní úprava, zpětná vazba
- cíle např. max. běžný zisk, tržby, růstu prodeje
- nutno dodržovat "hospodárnost" = dosahovat co nejlepší výsledky s co nejmenšími náklady

2. Jaké právní formy podnikatelské činnosti (typy podniků) znáte?

Členění podniků
- lze vysledovat mnoho hledisek (vlastnictví, velikost, činnost, právní forma, struktura nabídky, poptávky ...)
Členění podniků v ČR podle hlediska právní formy
1. státní podniky
2. obchodní společnosti a družstva
3. živnosti
1. státní podniky
- chybí přímý vlastnický vztah (který je základem plýtvání)
- snaha vytvářet tlak na stát, aby z různých důvodů kryl případnou ztrátu z podnikání
- určité oblasti, které nedovolují jinou formu podnikání (infrastruktura)
- cílem není zpravidla maximalizace zisku, ale jenom úhrada provozních nákladů
2. obchodní společnosti a družstva
a) veřejná obchodní společnost
- alespoň dvě osoby se dohodnou, že budou podnikat pod společným jménem
- ručí společně a nerozdílně veškerým svým majetkem (osobní společnost)
b) komanditní společnost
- komanditista a komplementář
- alespoň jeden komplementář ručí za závazky společnosti celým svým majetkem a alespoň jeden komanditista ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do OR
- využívá se zde nedostatek kapitálu komplementáře, který poskytuje komanditista
c) společnost s ručením omezeným
- kapitálová spol., kdy FO či PO vytváří SRO svým vkladem při jejím vzniku
- společníci ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu v OR
d) akciová společnost
- kapitálová spol.
- jmění rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě
- AS ručí za závazky celým svým majetkem, akcionáři však za závazky společnosti neručí
e) družstvo
- společenství neuzavřeného počtu osob, které bylo založeno pro společné podnikání nebo pro zajišťování potřeb svých členů

3. Živnost

= soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
- podmínky stanovuje živnostenský zákon
A) podle nutných podmínek
a) koncesované
b) ohlašovací
* řemeslnné
* vázané
* volné
B) podle předmětu podnikání
a) obchodní
b) výrobní
c) poskytující služby
Vliv právní formy na zakládání podniku - viz NOP003
3. Charakterizujte život podniku (založení, růst, sanace, zánik)
Založení podniku
- se založením podniku souvisí následující činnosti:
1. Obchodní 2. Ekonomické 3. Sociálně psychologické 4. Právní
1. Obchodní
- vymezení předmětu činnosti
- info o trhu
- info o zákaznících
- kvalita konkurence, její posouzení
- zdroje pracovních sil
- surovinové zdroje
- možnosti odbytu
- ekologie
2. Ekonomické
- spočívá ve zpracování strateg. plánu, který vymezuje okruh výrobků, financí, podrobnou specifikaci N a V
3. Sociálně psychologické aspekty
- podnik může silná, cílevědomá osobnost, která dokáže realizovat
myšlenky
- umění pracovat s lidmi
4. Právní
- výběr vhodné právní formy
- antimonopolní zákon
- právní předpisy, které regulují příslušnou oblast podnikání
- zvážení míry a rozsahu podnik. rizika

Vliv právní formy na založení podniku
- všeob. upraveny obchodním zákoníkem
- transformace = převod z jedné právní formy na druhou

1. Co je podstatou podnikání a jaké jsou jeho hlavní cíle?

Podnikání
= soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
Podnikatel
1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku
2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
4. fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu
Podnikání
- prostředek uspokojování lidských potřeb (výrobou zboží, služeb)
- uspokojujeme cizí potřeby, přičemž se snažíme dosáhnout zisk a uspokojit i potřeby vlastní
- riskování
- realizace inovací (změny ve vnitřní struktuře)
Podstata podnikání
1. účel podnikání
- v jaké oblasti podnikat, jaké potřeby, skupiny zákazníků, zdroje, předpoklady, zkušenosti
2. cíl podnikání
- zhodnocení vloženého kapitálu
- dílčí cíle
- proniknout na trh, přežít ...