Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nepřímé nástroje měnového řízení

Nepřímé nástroje měnového řízení jsou v současnosti nejdůležitějšími nástroji měnového řízení. Patří k nim zejména:
a) operace na volném trhu jsou nejpružnějším a významným nástrojem, jímž centrální banka reguluje objem likvidity a úvěrové zdroje obchodních bank a dalších depozitních institucí, jakož i náklady těchto zdrojů. Operace na volném trhu provádí centrální banka prodejem a nákupem státních cenných papírů.
b) diskontní a úroková politika centrální banky
- diskontní sazba – cílem změny je způsobit zdražení, anebo zlevnění úvěrových zdrojů obchodních bank čerpaných od centrální banky. Tím je ovlivňována nepřímo i přímo cena úvěrů poskytovaných obchodními bankami podnikatelům a spotřebitelům.
c) povinné minimální rezervy jsou povinné vklady obchodních bank u banky centrální
d) devizová politika centrální banky sleduje jako hlavní cíl vnější stabilitu měny. Je součástí vládní hospodářské politiky sledující udržení či obnovení vnější ekonomické rovnováhy dosažením vyrovnanosti platební bilance se zahraničním, žádoucí úrovně směnného kurzu měnové jednotky, potřebnou výši rezerv zahraničních platebních prostředků a některé další cíle. Hlavními nástroji jsou změny úrokových měr centrální banky s ohledem na cíle devizové politiky, ovlivňování úrokových měr na peněžním trhu, nákupy a prodeje domácí měny a měn zahraničních...

Přímé nástroje měnového řízení – direktivní, výběrové, administrativní. Přímé nástroje používá centrální banka jako doplněk globální měnové regulace. Doporučení, výzvy, gentlemanské dohody, stanovení zvláštních úrokových sazeb, investiční činnosti

25) Charakterizujte faktoring, jeho obsah a použití

Faktoring je odkup krátkodobých pohledávek bankou nebo faktoringovou společností z iniciativy majitelů pohledávek (věřitelů) bez jejich zpětného postihu při insolvenci dlužníka. Je to způsob financování splátkového obchodu bankou, při kterém dodavatel zboží a služeb prodá své pohledávky za kupujícími bance, zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli při insolvenci dlužníka. Vyvinul se z eskontu směnek a cese pohledávek.

Pravý faktoring – odkoupení pohledávky věřitele bez zpětného postihu. Faktor při odkoupení pohledávky přebírá za původního věřitele všechna rizika.

Nepravý faktoring – podobá se spíše úvěru na pohledávky. Riziko nezaplacení pohledávky nese nadále dodavatel, původní věřitel, který je klientem banky.

26) Charakterizujte forfaiting, jeho obsah a použití
Forfaiting znamená odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek tuzemskou či zahraniční bankou, aniž by teno příjemce pohledávky mohl uplatňovat vůči prodejci pohledávky regres. Jde o odkup pohledávky zajištěné vhodnými úvěrovými nástroji. Forfaitingové obchody provádějí většinou banky nebo též jako konsorcia bank.

Střednědobé a dlouhodobé pohledávky jsou vystaveny vyšším rizikům likvidity, bonity, převoditelnosti, kursových ztrát. Proto dodavatel, zejména vývozce, je ochoten prodat svou pohledávku bance.

Umožňuje vývozcům urychlit inkaso, obdržet hotovostní platbu při dodávce nebo v krátké době po ní, převést měnová, kursová, úvěrová a další rizika na forfaitéra, zbavit se složité administrativy spojené s evidencí, inkasem, respektive vymáháním splatných pohledávek.

Předmětem mohou být: směnečné pohledávky, pohledávky z obligací a dlužních závazkových listů, účetní pohledávky, nároky vyplývající z akreditivů splatných určitou dobu po viděné, pohledávky bank.

27) Jaké jsou hlavní funkce centrální banky

Funkce centrální banky:
– emisní funkce – právo emitovat hotovostní oběživo a s tím související činnosti (správa zásob oběživa, organizace dodávek bankovek a mincí od výrobců do peněžního oběhu, zařizování tisku bankovek), zabezpečení kvality (stability) měny prostřednictvím řízení peněžního oběhu pomocí nástrojů měnové regulace (ovlivňují množství peněz v oběhu, úrokové míry, devizový kurz). Emisní funkce je v širším smyslu v podstatě náplní její měnové politiky.
– funkce banky bank – vedení účtů obchodních bank (udržují zde své rezervy), úvěry bankám, bankovní dohled, řídí činnost obchodních bank.
– funkce banky státu – vede účty vládním orgánům a útvarům, zabezpečuje krytí jejích finančních potřeb včetně úvěrových (emisemi státních cenných papírů), řízení státního dluhu, vyhlašuje kurz domácí měny k cizím měnám, reprezentuje vládu v mezinárodních institucích.

28) Jaké nástroje měnové regulace používá centrální banka, charakterizujte je
Zabezpečení stability měny prostřednictvím řízení peněžního oběhu pomocí nástrojů měnové regulace. Tyto nástroje jsou používány zejména vůči obchodním bankám a jiným finančním institucím, jakož i vůči nebankovním hospodářským subjektům státu.

Nástroji měnové regulace je ovlivňováno množství peněž v oběhu čili peněžní zásoba, úrokové míry, devizový kurz, což se nepřímo promítá do komplexnějších vlivů na ekonomický růst, zaměstnanost, cenovou hladinu, vnitřní a zahraniční obchod, příliv a odliv kapitálu do země a ze země, na platební bilanci se zahraničím, na stav peněžního a kapitálového trhu v dané zemi a její přístup na zahraniční finanční trhy.

21) Charakterizujte akcii, dluhopis, podílový list

Akcie jsou majetkové obchodovatelné cenné papíry. Jsou emitovány akciovými společnostmi, které si tak zajišťují základní kapitál pro sovu podnikatelskou činnost. Emitent akcie je zavázán plnit práva majitele akcie. Majitel akcie disponuje následujícími právy:
– právo podílet se na řízení akciové společnosti – účast na valné hromadě
– právo dostupnosti informací
– majetková práva (podíl na zisku, právo uspat nově emitované akcie, právo na podílu z likvidačního zůstatku)

Dluhopis je dlužnický cenný papír, který potvrzuje podmínky, za jakých si emitent půjčuje dočasně volné peněžní prostředky. Je to závazek emitenta splatit majiteli dluhopisu dlužnou nominální částku a vyplácet výnosy k určitému datu. Emitent si emisí dluhopisů opatřuje finanční zdroje převážně pro uskutečnění svých investičních záměrů, krytí schodku hospodaření či získání zdrojů pro další operace a využití. Investorům slouží dluhopis ke střednědobému či dlouhodobému uložení kapitálu a úspor. Nemohou žádat jeho splacení před stanoveným datem.

Podílový list je cenný papír, který osvědčuje majiteli jeho podílnictví na investiční společnosti čili na kolektivním investování do cenných papírů a dalších majetkových hodnot. Podílové listy emituje investiční společnost. Jejich prodejem shromažďuje peněžní prostředky a vytváří z nich podílové fondy. Podílový list dává podílníkovi právo na odpovídající podíl na majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu.
22) Charakterizujte pokladniční poukázku, depozitní certifikát, vkladový list
Pokladniční poukázky jsou dluhopisy, které vydává stát ke krytí krátkodobých potřeb státního rozpočtu. Zpravidla na období 30 – 60 dnů, státní záruka splacení, nízké úročení. Vydávány na majitele, snadno obchodovatelné.

Depozitní certifikát je krátkodobý obchodovatelný a zúročitelný cenný papír, který vydávají obchodní banky za termínovaná depozita. Je většinou vydáván na majitele s udáním jmenovité hodnoty, data splatnosti a výše úrokové sazby. V depozitním certifikátu banka potvrzuje, že jeho majitel složil v bance jistou peněžní částku na určitou stanovenou dobu a za určitý sjednaný úrok.

Vkladové listy jsou cenné papíry, které emitují banky a spořitelny. Jsou určeny především drobným vkladatelům a podle toho se vyznačují nízkými nominálními hodnotami.

23) Charakterizujte místa obchodování s cennými papíry v ČR

Burza cenných papírů Praha je akciová společnost oprávněná organizovat na určeném místě a ve stanoveném čase prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku cenných papírů obchodovatelných na sekundárním trhu.

Burzovní obchody mezi sebou uzavírají jen členové burzy. Člen burzy může obchodovat na vlastní nebo cizí účet.

RM-Systém. Jeho funkcí je nabízet kupujícím a prodávajícím služby potřebné k uspokojení jejich nabídky a poptávky. Přijímá pokyny ke koupi a pokyny k prodeji, vyhodnocuje je a ke každému z nich hledá vhodný protějšek, proti-pokyn. Podnětem pro vznik byl záměr vytvořit prostředí pro snadný, rychlý a zejména přímý vstup na český kapitálový trh pro drobné investory a akcionáře, včetně těch, kteří nabyli akci v kuponové privatizaci.

24) Charakterizujte leasing, jeho obsah a použití
Leasing je pronájem investičního zařízení, předmětů dlouhodobé potřeby a jiných předmětů uživateli za sjednané nájemné na určitou nebo neurčitou dobu. Pronajímatel dává nájemci právo užívat předmět náhradou za platbu stanovených splátek po sjednané časové období. Leasing movitých věcí dominuje nad leasingem nemovitostí. Leasing je druhem financování.

Finanční leasing lze definovat jako pronájem na stanovenou dobu s následujícím převodem vlastnických práv na nájemce při ukončení pronájmu. Doba pronájmu zahrnuje podstanou část doby životnosti pronajaté věci a úhrn nájemného představuje oboustranně výhodnou cenu. Finanční leasing je založen na trojstranném vztahu mezi výrobcem, leasingovou společností a uživatelem pronajatého majetku.

Operační leasing je charakterizován přímým vztahem mezi pronajímatelem, jímž je zpravidla výrobce, a nájemcem. Jde o pronájem věci krátkodobý, případně střednědobý. Pronajímatel udržuje pronajatý předmět, provádí běžné opravy a servis, zařizuje pojištění. Je odpovědný za závady zboží. V případě, že závady neodstraní, nájemce není povinen platit splátky. Po skončení nájemní smlouvy je nájemce povinen vrátit pronajatý předmět pronajímateli.

17) Vysvětlete pojem šeku a jaké náležitosti musí obsahovat

Náležitosti šeku:
– označení, že jde o šek
– bezpodmínečný příkaz zaplatit zaručenou částku
– jméno toho, kdo má platit
– údaj místa, kde má být placeno
– datum a místo vystavení šeku
– podpis výstavce

18) Co je bankovní záruka a s jakými druhy bankovních záruk se můžeme setkat
Bankovní záruka je neodvolatelný závazek banky zaplatit určitou sumu peněz v případě nedodržení podmínek kontraktu dodavatelem nebo nezaplacení zboží a služeb odběratelem.

Platební záruky (aval směnek, záruka za zaplacení zboží, záruka za zaplacení leasingových splátek, za zaplacení směnek) jsou bankovní záruky, ve kterých se banka zavazuje zaplatit buď přímo příjemci, nebo zahraniční bance smluvenou částku v případě, že dlužník není schopen dostát svým platebním závazkům.

Neplatební záruky:
– vadium (bid bond) – v souvislosti s předložením tendrové nabídky. Záruka odběrateli, že jde o závaznou nabídku. Obvykle 1-5 % ceny kontraktu.
– kauce za dobré provedení kontraktu (performance bond) – obvykle až 5 až 10 % ceny kontraktu
– záruka za vrácení akontace – jestliže je nabídnuta předběžná platba pro pokrytí počátečních dodavatelových výdajů, bude za normálních okolností vyžadován tento druh záruky jako ručení za vydané peníze. Částka předběžné platby obvykle představuje 1é – 20 % ceny kontraktu.

19) Vyjmenujte nástroje používané v zahraničním platebním styku, charakterizujte je

Hladké platby – platební příkazy do zahraničí. Platební příkaz je převod částky, která má být zaplacena na účet konečného příjemce platby, z jedné banky na korespondenční banku, popř. třetí banku.

Šek, směnka, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso, bankovní záruky.

Cestovní šek je prostředek platby pro cestující, který je chráněn proti ztrátě a který je použitelný po celém světě pro získání hotovosti, zboží nebo služeb. Vydávají je mezinárodně činné banky, bankovní skupiny a cestovní organizace.

Platební karta je prostředek vývěru hotovosti a bezhotovostních plateb za nákup zboží nebo služeb.

Směnárenské obchody bank, obchody s valutami – obsahem je obchod s valutami (peníze v hotovosti znějící na cizí měnu)

20) Vysvětlete pojmy dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso. K čemu jsou vhodné
Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky vystavený na základě žádosti jejího klienta (příkazce, kupujícího), že poskytne třetí osobě nebo na její řad určitou platbu, jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky. Důsledkem je zesílení bezpečnostních požadavků na straně dovozce i vývozce. Používá se v případech, kdy si partneři nedůvěřují, nestabilní podmínky v zemi kupujícího apod.

Banky prověřují, zda byly splněny podmínky akreditivu, výhradně na základě předložených dokladů.

Dokumentární inkaso je operace banky prováděná na základě příkazu jejího klienta obstarat vydání dokladů opravňujících k dispozici s dodaným zbožím třetí osobě proti zaplacení určité peněžní částky. Platby prostřednictvím dokumentárního inkasa se používají v případech, kdy si vývozce a dovozce vzájemně důvěřují, dovozce je považován za schopného a ochotného provést platbu, politické a ekonomické podmínky v dovozní zemi se považují za stabilní.

16) Vysvětlete pojem směnky a charakterizujte její náležitosti

Směnka je převoditelný, dluhový dokument, z něhož vyplývá bezpodmínečný dlužnický závazek sepsaný v přesně stanovené formě a který poskytuje majiteli směnky neposrné právo požadovat ve stanovenou dobu zaplacení peněžní částky na směnce uvedené.

Směnka cizí (trata) – výstavce přikazuje směnečnému dlužníkovi zaplatit jemu samotnému popř. třetí osobě.

Směnka vlastní (solosměnka) – je příslib samotného výstavce zaplatit v den splatnosti peněžní částku na směnce uvedenou.

Směnka obchodní – vznikla na základě konkrétního obchodu.

Směnka finanční – vznikal jako peněžní půjčka.

Zákonné náležitosti směnky:
– označení jak „směnka“ v textu listiny
– bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou částku
– uvedení jména toho, kdo má platit
– uvedení termínu splatnosti (datum, při předložení, za určitý čas po vystavení, po viděné)
– uvedení místa zaplacení
– uvedení jména směnečného věřitele
– datum a místo vystavení
– vlastnoruční podpis výstavce

15) Vyjmenujte základní nástroje bezhotovostního platebního styku a charakterizujte je

Příkaz k úhradě – klient přikazuje své bance, aby převedla k tíži jeho účtu určitou částku ve prospěch třetí osoby. Banka na základě předloženého příkazu k úhradě, kterou současně slouží jako účetní doklad, zatíží účet příkazce odpovídající peněžní částkou. Pořídí data pro mezibankovní zúčtování v clearingovém centru a předá je v předepsané formě do clearingového zúčtování. Po zúčtování platby v CC banka příjemce převezme tato data k zúčtování na svých účtech a připíše převáděnou částku na účet klienta. Tím je platební operace uzavřena.

Druhy: pro každou platbu na samostatném formuláři, hromadný příkaz k úhradě, trvalý příkaz.

Příkaz k inkasu je pokyn bance, aby zprostředkovala převod peněžních prostředků od banky plátce ve prospěch účtu výstavce inkasního příkazu. Platba je iniciována příjemcem platby. Povolení k inkasu z účtu pro jednotlivé příjemce plateb musí být uvedeno ve smlouvě o účtu.

Šek je písemný platební příkaz majitele účtu (výstavce šeku) přikazující šekovníkovi (bance) vyplatit při předložení šeku osobě na šeku uvedené nebo doručiteli určitou částku, uvedenou na šeku, na vrub jeho účtu. Šek je proplatitelný zásadně při předložení.

Soukromé šeky vystavují jednotlivci nebo firmy na banku, u které mají účet. Není známa výše salda, nelze ani odsouhlasit podpis výstavce se vzorem. Tento šek nelze ihned proplatit, a proto se přijímá k inkasu.
Bankovní šeky vystavují banky.

Cestovní šeky jsou nejrozšířenější kategorií šeků. Klienti mohou používat šeky vydané k jejich účtu jako platební prostředek při bezhotovostním placení, nebo k výběru částky v hotovosti.

14) Vysvětlete základní rozdíly hotovostního a bezhotovostního platebního styku

Hotovostní platební styk zahrnuje všechny peněžní pohyby uskutečněné za použití zákonných platidel. Nejvíce rozšířen ve spotřební sféře.

Předmětem bezhotovostního platebního styku je pohyb bezhotovostních – účetních peněz. Místo peněz vystupují převody platebních nároků vůči bankám, znějící na peněžní obnosy. Bezhotovostní platby jdou vždy účetní cestou. Bezhotovostními penězi rozumíme denně splatné pohledávky (vklady na viděnou). Úsporové a termínované vklady se zpravidla za bezhotovostní peníze nepovažují. Služby: zásobování hospodářství penězi, přijímání hotovostních vkladů, noční trezor.


Bankovní účet klienta je chronologicky vedený přehled závazků a pohledávek určité banky, vyplývající z obchodních vztahů s klientem. Bankovní účet je základem pro záznam platebních, úvěrových a jiných peněžně obchodních procesů mezi každým účastníkem platebního styku a zprostředkovatelem pracovního styku. Je výchozím a konečným bodem platby.

Systém bezhotovostního platebního styku v ČR – ČNB řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank a pečuje o jejich hospodárnost. K zajištění jednotného platebního styku a zúčtování v ČR ČNB stanoví:
– způsob provádění platebního styku mezi bankami a zúčtování na účtech bank
– způsob používání platebních prostředků bankami platebního styku.

Nástroje: příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, šek, směnka,

Systém ABO (automatizace bankovních operací)

Směrové kódy bank se staly nedílnou součástí čísla účtu každého klienta. Důvodem zavedení byla potřeba přesnější identifikace jednotlivých bankovních ústavů.

Clearingové centrum

12) Jaké náležitosti musí mít úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva musí obsahovat:
– závazek banky poskytnout klientovi úvěr v určité výši
– závazek dlužníka poskytnuté peněžní prostředky splatit a zaplatit úroky ve sjednaných termínech
– úrokovou sazbu, za níž je úvěr poskytován
– účel, na nějž je úvěr poskytován
– podmínky čerpání úvěru
– eventuální sankční podmínky pro případy neplnění podmínek poskytnutí úvěru
– číslo účtu, na který je úvěr poskytnut
– způsob zajištění úvěru.

13) Které depozitní produkty bank znáte, charakterizujte je
Prostřednictvím pasivních obchodů banky soustřeďují volné peněžní prostředky různých ekonomických subjektů.

Vklady na viděnou jsou vklady na podnikových a soukromých běžných či žirových účtech, vkladních knížkách apod., s nimiž může klient disponovat bez časového prodlení. Lze vybírat přímo v hotovosti nebo bezhotovostně, neexistují žádné lhůty pro výběr vložených prostředků nebo manipulaci s nimi.

Vkladní knížky jsou přísně zúčtovatelné tiskopisy, v nich jsou vedeny záznamy o úložkách peněžních prostředků v bance. Vklady lze provádět s různou mírou návratnosti těchto vkladů.

Depozitní certifikáty jsou cenné papíry peněžního trhu. Banky tímto způsobem nakupují dočasně volné zdroje. Nízká likvidita, banky nechtějí vykupovat před uplynutím sjednané doby.

Vkladové listy jsou jednorázové vklady znějící buď na jméno, nebo na doručitele, v závislosti na emisních podmínkách jednotlivých bank. Vkladové listy jsou splatné většinou vždy po uplynutí sjednané doby vkladu (2-5 let).

Termínovaný vklad

klient ukládá u banky na pevně stanovenou dobu a sjednanou úrokovou sazbu (bez možnosti předčasné výpovědi klienta i bez ní).

Dluhopis je cenný papír, v němž se dlužník zavazuje věřiteli splatit určitou částku k určitému termínu a vyplatit určitý výnos. S tímto cenným papírem je spojeno právo majitele dluhopisu požadovat splnění tohoto závazku. Banky je emitují za účelem výpůjčky dlouhodobějších peněžních prostředků, které jim slouží jako zdroje financování pro dlouhodobější projekty.

Stavební spoření je účelové spoření spočívající v:
– přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření
– poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření
– v poskytování příspěvku fyzickým osobám (státní podpora)

Penzijní připojištění znamená, že účastník pravidelně ukládá smluvenou částku na svůj osobní účet u penzijního fondu a z tohoto účtu (po přičtení státního příspěvku a podílu na výnosu z hospodaření fondu) je mu po splnění smluvních podmínek pravidelně vyplácena sjednaná penze.

Směnečné úvěry

Směnka je zvláštní dlužní úpis. Obsahuje bezpodmínečný dlužnický závazek, sepsaný ve formě přesně stanovené zákonem, který poskytuje majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu zaplacení uvedené peněžní částky. Dlužních se zavazuje (směnka vlastní), anebo je věřitelem zavázán (směnka cizí) k této povinnosti. Směnečné úvěry se člení na úvěry eskontní, akceptační a ručitelské (avalské).

Eskontní úvěr vzniká nákupem směnky bankou před její splatností se srážkou diskontu (úroky za dobu od nákupu do data splatnosti směnky). Banka přebírá postavení věřitele směnečného úvěru. V době splatnosti předkládá banka směnku k proplacení výstavci vlastní směnky.

Akceptační úvěr je založen na tom, že banka akceptuje směnku na ni vystavenou. Akcept je písemné přijetí směnky cizí (traty), čímž se akceptant (banka) zavazuje zaplatit směnečnou částku v době splatnosti směnky. Bankovní akcept činí směnku důvěryhodnější a obchodovatelnou. Praxe: klient vystaví směnku cizí na banku, ve které přikazuje bance zaplatit stanovenou částku majiteli směnky v určitém termínu. Banka zaplatí, klient se zavázal deponovat na svém účtu ve vhodném čase před splatností směnky. Poskytováno prvotřídním klientům.

Avalový (ručitelský) úvěr je krátkodobý úvěr, který zní na pevnou částku a je poskytován na přesně termínovanou lhůtu proti zástavě movitých tržně obchodovatelných věcí nebo práv (movitých zástav).
Spotřební úvěry jsou půjčky soukromým domácnostem a drobným živnostníkům.

Konsorciální úvěr je poskytován společně – podílově s jinými bankami sdruženými v konsorciu. Klientova potřeba financování je natolik velká, že ji nelze pokrýt jedinou bankou.

9) Jaké hlavní typy úrokových sazeb znáte

Úroková míra vyjadřuje podíl úroku na zapůjčené částce, resp. poměr úroku k velikosti zapůjčené peněžní sumy, nejčastěji v procentech za jeden rok.


Typy úrokových sazeb
Základní úroková sazba Základní sazba je dolní mez a banky půjčují peníze s určitou marží nad základní sazbou pro většinu klientely. Základní sazbu si každá banka stanoví sama. Změny základní sazby jsou obvykle způsobeny změnami sazeb na peněžním trhu.
Diskontní sazba Úvěrová sazba, kterou vyhlašuje centrální banka a používá ji při poskytování úvěru obchodním bankám nebo státu. Úvěr poskytuje také na základě reeskontu obchodních směnek. Diskontní sazba je řízenou úrokovou sazbou, není to úroková sazba tržní. Za tuto sazbu se poskytují úvěry pouze bankám nebo státu. Úvěry fyzickým a právnickým osobám se za tuto sazbu neposkytují, i když jsou jí ovlivněny.
Mezibankovní sazba PRIBOR Stanoví se na základě fixingu nabídkových úrokových sazeb vybraných bank působících na trhu mezibankovních depozit v ČR. Stanoví ji ČNB.
Sazba přes noc Jsou sazby na peněžních trzích, krátkodobé, rychle se měnící.
Sazby pokladničních poukázek vládních, státních, centrální banky Úrokové sazby z krátkodobých dlužních úpisů vlády a centrální banky, jimiž se obchoduje na peněžním trhu.


Úrokové sazby jsou pevné (nemění se po celou dobu bankovního obchodu) a pohyblivé, které se tvoří prostřednictvím pevné či neměnné odchylky a indikativní sazby (základní úroková sazba, PRIBOR).

10) Charakterizujte pojem úvěr a hlavní zásady jeho poskytování

Úvěr je přenechání peněžního kapitálu formou zapůjčení, tj. přenechání hospodářského práva disponovat s těmito penězi, proti závazku příjemce později vrátit zapůjčený kapitál a odškodnit subjekt poskytující úvěr zaplacením úroku. Formou jsou volné peněžní prostředky, které by jinak ležely ladem, dávají k dispozici podnikům produkujícím zboží a služby. Úvěr podporuje hospodářskou produktivitu a zajišťuje a umožňuje nepřetržitou výrobu zboží a širokou dělbu práce ve výrobním procesu.

Zásady:
- bezpečnost – banka provádí před poskytnutím úvěru pečlivou analýzu bonity klienta
- likvidita – banka nemůže půjčit veškeré cizí a vlastní prostředky ve formě úvěrů, přestože by jí to přineslo vyšší úvěrové výnosy. Část peněz klientů si musí ponechat jako likviditní rezervu, aby mohla v každém okamžiku vyhovět přání klientů, kteří si chtějí své peníze vyzvednout.
- rentabilita – banky jsou zainteresovány na uspokojivém úrokovém rozdílu – úrokové marži.

11) Jaké druhy bankovních úvěrů znáte, charakterizujte je
Bankovní úvěr je časově omezené, úplatné přenechání peněz obchodní bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému použití.

Kontokorentní úvěr je krátkodobý bankovní úvěr poskytovaný bankou klientovi v určité výši, čerpaný dle potřeby v měnícím se rozsahu až do sjednané maximální hranice (úvěrový rámec). Přitom probíhá zúčtování došlých a odcházejících plateb společně se zúčtování úvěru na jednom, bankou vedeném, kontokorentním účtu. Kontokorentní účty patří do skupiny běžných účtů a mohou mít kreditní nebo debetní zůstatek.

7) Jaké jsou hlavní zásady řízení banky

Při realizaci podnikatelského cíle, kterým je maximalizace hodnoty banky (hodnota akcií), jde o to, najít optimální rovnováhu mezi bezpečnostní a rentabilitou.

Pokud chce banka úspěšně obstát v konkurenčním prostředí, musí:
- držet rizika v určitých mezích (bezpečnost)
- disponovat dostatečnou likviditou (likvidita)
- vykazovat výnosnost přiměřenou tržní úrokové míře (rentabilita)

8) Vysvětlete pojem úvěr a úrok a jejich vzájemný vztah
Úvěr je přenechání peněžního kapitálu formou zapůjčení, tj. přenechání hospodářského práva disponovat s těmito penězi, proti závazku příjemce později vrátit zapůjčený kapitál a odškodnit subjekt poskytující úvěr zaplacením úroku. Formou jsou volné peněžní prostředky, které by jinak ležely ladem, dávají k dispozici podnikům produkujícím zboží a služby. Úvěr podporuje hospodářskou produktivitu a zajišťuje a umožňuje nepřetržitou výrobu zboží a širokou dělbu práce ve výrobním procesu

Úrok – cena za prodané volné peněžní prostředky.

Věřitel má právo požadovat jako odškodnění za půjčené peníze úrok. V případě vkladu se klient stává věřitelem poskytujícím bance úvěr, za který obdrží od banky odškodnění – úrok z vkladu.

3) Charakterizujte hlavní položky bilance obchodní banky

Pojem bilance vyjadřuje ve smyslu účetní rozvahy na straně aktiv strukturu a objem majetku, na straně pasiv zdroje, jimiž je majetek financován. Účetně je bilance vždy vyrovnaná.
Bilance obchodní banky
Aktiva Pasiva
- pokladní hodnoty
- závazky vůči centrální bance
- vklady u peněžních ústavů
- směnky
- státní pokladniční poukázky
- státní dluhopisy
- jiné cenné papíry
- konsonciální účasti
- úvěry a půjčky
- pozemky, budovy, zařízení, ostatní majetkek - závazky vůči jiným bankám
- závazky vůči nebankovním klientům (přijaté vklady)
- emise vlastních obligací
- rezervy ze zákona
- zákonné rezervní fondy
- základní jmění
- ostatní fondy a nerozdělený zisk
4) Jaké jsou základní cíle řízení banky a jak jich lze dosáhnout
Obdobně jako u každého soukromého podniku je nejvyšším cílem řízení banky maximalizace hodnoty firmy, v tomto případě tedy maximalizace hodnoty banky. U akciové společnosti jde o maximalizaci tržní ceny neboli kurzu akcie této společnosti.

Postupy vedoucí k maximalizace zisku obchodní banky:
- řízení úrokové marže (maximalizace rozdílu mezi hrubým výnosem úroků a úrokovými náklady)
- řízení nákladů (kontrola a minimalizace všech neúrokových nákladů
- řízení daní (minimalizace daňových nákladů)
- řízení likvidity a vlastních prostředků

5) Jak vymezuje náš zákon obchodní banku

Dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách se bankami rozumějí právnické osoby se sídlem v ČR, založené jako akciová společnost, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry a které k výkonu této činnosti mají bankovní licenci.

6) Charakterizujte aktivní, pasivní a neutrální obchody bank
Aktivní obchody mají přímou vazbu na aktivní stranu bankovní účetní rozvahy. Při těchto obchodech banka manipuluje s peněžními prostředky vlastními i cizími, podniká v oblastech měnících strukturu aktiv i jejich objem, je ve věřitelské pozici, prodává dluhy za různé pohledávky, které jí vznikají poskytováním úvěrů, nákupem dlužních závazků klientů, resp. nároků na plnění těchto závazků včetně nároků na majetek klientů.

Pasivní obchody souvisejí s položkami pasivní strany bankovní účetní rozvahy. Prostřednictvím těchto obchodů banka shromažďuje peněžní fondy, zdroje potřebné ke svému podnikání v obchodech aktivních. Tyto obchody mění objem i struktury pasiv. Banka je v dlužnické pozici, nakupuje dluhy, např. tím, že přijímá vklady, prodává vlastní dlužní závazky různých druhů. K nim lze přiřadit i vydávání vlastních akcií, které jsou závazky vůči akcionářům.

Neutrální obchody nemají přímou vazbu na bankovní bilanci, banka v nich není v postavení věřitele ani dlužníka. Zprostředkovaně však mohou mít určitý odvozený vliv na stranu pasiv nebo aktiv rozvahy. Obstarání a zprostředkování platebního příkazu předpokládá předběžný vklad peněžních prostředků příkazce na jeho účet v bance, obdobně provedení inkasa platby vede k následnému vkladu klienta na bankovní účet. Komisionářské transakce, k jejichž uskutečnění banka požaduje určitou peněžní zálohu. Depotní obchody (úschova cenností), správa cenných papírů, finanční a investiční poradenství.

1) Vysvětlete pojmy státovka, bankovka a měna

Státovky – cenný papír, který vydává stát ke krytí svých dluhů. Jsou v podstatě dlužními úpisy státu. Původně vydávány do oběhu feudálními státy, které jimi kryly výdaje svého hospodářství. Způsobovaly znehodnocování peněžního oběživa – příjem z tiskařského lisu.

Bankovky – papírové peníze kryté drahým kovem. Vznikly jako vlastní směnky bankéřů (původně směnárníků, zlatníků), splatná na požádání. Nyní mohou bankovky emitovat výhradně centrální banky.

Měna – peněžní soustava, používaná a zákonně upravená na území určitého státu. Předmětem jejího konkrétního uspořádání jsou její formy (mince, bankovky), vztah k měnovým jednotkám jiných států, způsob vydávání, regulace peněžního oběhu.


2) Co je finanční trh, jaké má funkce, jak je členěn
Finanční trh představuje:
- místní a časové soustředění nabídky volných peněžních prostředků a poptávky po nich, disponibilních platebních prostředků a kapitálu
- soustavu institucí, jejich vzájemných vztahů a nástrojů používaných společností lidí k soustřeďování, rozdělování a používání těchto volných prostředků
- soubor různých finančních služeb spojených s pohybem peněž za těmito účely

Poslání peněžního trhu:
- soustřeďuje volné finanční přebytky jako úspory
- přerozděluje je
- rozmisťuje je na základě nabídky a poptávky

Funkce peněžního trhu:

- depozitní a úvěrové
- platební
- likviditní
- zabezpečení bohatství
- ochrana proti rizikům
- politické (pro uplatnění vládních záměrů)

Členění finančního trhu
- peněžní trh – obchoduje se zde s krátkodobými penězi, především úvěrovými se splatností do 1 roku. Jednotlivci i organizace poskytují přechodné přebytky peněžních prostředkům jiným, kteří mají krátkodobý nedostatek prostředků. Předmět obchodování: hotové peněžní prostředky, krátkodobé cenné papíry (vkladní knížky, směnky, depozitní certifikáty, vkladové listy, obchodní cenné papíry podniků, pokladniční poukázky vlády a centrální banky.
- kapitálový trh – obchoduje se s penězi dlouhodobými. Trhu střednědobých a dlouhodobých úvěrů poskytovaných bankovními i nebankovními subjekty, zejména trhu s cennými papíry. Předmětem obchodování jsou finanční nástroje v podobě akcií, obligací, hypoték, forfaitingových dokumentů atd.
- primární trh – prvotní prodej a nákup finančního aktiva. Zajišťují přímou přeměnu volných peněžních zdrojů na finanční investice
- sekundární trh – umožňuje další prodej a nákup finančních aktiv, která byla uvedena do oběhu na trhu primárním