Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Soustava veřejných rozpočtů v ČR

Soustava veřejných rozpočtů v ČR se rozšířila o krajské rozpočty (viz schéma 3.1), a proto byl přijat samostatný zákon pro finanční hospodaření územní samosprávy (tzv. malá rozpočtová pravidla). Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se nachází v úzkém vztahu k zákonu o rozpočtových pravidlech ČR (tzv. „velká“ rozpočtová pravidla), které vytvářejí celkový rámec fungování systému veřejných financí. Oba zákony usilují o zefektivnění nakládání s prostředky veřejných rozpočtů. V malých rozpočtových pravidlech se definuje nejen finanční hospodaření obcí a krajů, ale též dobrovolných svazků obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy se vztahují i na jejich městské části nebo obvody. Obsah rozpočtu, včetně struktury příjmů a výdajů těchto složek si však stanovuje již zastupitelstvo statutárního města samo. Zákon také upravuje zřizování a zakládání právnických osob územních samosprávných celků.
Požadavky na finanční systém územní samosprávy
Vzhledem k našemu předpokládanému vstupu do Evropské unie jsou pro nás také důležité evropské dokumenty, jejichž požadavky v rámci předvstupních jednání implementujeme do své legislativy. Význam samosprávných struktur společnosti včetně jejich samostatného hospodaření je zdůrazněno Evropskou chartou místní samosprávy. Samospráva je zde pojímána jako důležitý příspěvek k formování Evropy, založené na principech demokracie, decentralizace moci a subsidiarity. Charta zakotvuje evropské standardy územní samosprávy a představuje tak svého druhu evropskou ústavu územní samosprávy.

Žádné komentáře:

Okomentovat