Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Filtrování

Charakterizujte použití paketových filtrů a aplikačních bran v procesu ochrany vnitřní sítě. Definujte možné způsoby implementace. Stanovte principy blokace informačního obsahu s využitím PICS.
Vyhrazené prostředky se používají pro oddělení sítí, firewall však může sloužit k ochraně jednoho počítače, třeba v domácnosti, a pak je instalován přímo na konkrétním počítači. V takových případech je často označován jako osobní firewall.
Existují tzv. filtry paketů, které dle IP adres probíhajících paketů a nastavení firewall rozhodují zda paket bude vpuštěn do sítě, přesměrován na specifické zařízení, nebo na druhé straně mu bude umožněno opustit chráněnou síť.
Vedle toho se setkáváme také s aplikačními bránami. Vycházíme z toho, že každý aplikační protokol má své specifické uspořádání dat, které přednáší. Neexistuje tedy univerzální metoda, jak zkontrolovat data z různých aplikačních protokolů jedním prostředkem a musí být tedy vytvořeny speciální programové prostředky (aplikační brány) kontrolující specifický protokol (třeba http, frp, smtp apod.).
Kromě toho je pak možné blokovat aplikační porty, čímž se zajišťuje blokování komunikace se službami, které těchto portů využívají.
Z hlediska zapojení firewall do infrastruktury sítě existuje celá řada přístupů. K nejznámějším patří tzv. „Packet Filtering Firewall“, kdy firewall jako jediný prvek odděluje vnitřní a vnější síť a tvz. demilitarizovaná zóna („Screened Subnet Firewall“). U demilitarizované zóny je veškerá komunikace převáděna směrovači dovnitř této zóny a zde umístěné aplikační brány kontrolují a vyhodnocují provoz.
§ K nejznámějším standardům, které poskytují technologickou infrastrukturu pro podporu strojem čitelného hodnocení kvality zdrojů, patří:
o PICS (Platform for Internet Content Selection - http://www.w3.org/PICS/). Formát vyvinulo World Wide Web Consortium (W3C - http://www.w3.org/) jako standard pro spojení návěští metadat s webovskými stránkami, nebo websites. Návěští informují o tematickém obsahu stránek a o jejich kvalitě.
PICS je meziodvětvová pracovní skupina jejímž cílem je napomoci vývoji technologií, které by daly uživatelům interaktivních médií jako je internet, kontrolu nad druhy materiálů ke kterým oni a jejich děti mají přístup. Členové PICS věří, že jednotlivci, skupiny a podniky by měly mít snadný přístup k co největšímu rozsahu produktů na výběr obsahu a různorodým dobrovolným hodnotícím systémům
Aby dosáhla svých cílů, PICS vydá soubor standardů které usnadní následující:
Sebehodnocení:
umožňují poskytovatelům obsahu ohodnotit svůj obsah který vyrábějí a distribuují.

Rating od třetích stran:

umožní vícenásobné, nezávislé hodnotící služby spojit dodatečné známky s obsahem vytvořeným a distribuovaný někým jiným. Služby by měly navrhnout své vlastní hodnotící systémy, a stejný obsah může dostat různé známky od různých služeb.
Snadnost použití:
umožní rodičům a učitelům použít hodnocení z množství zdrojů ke kontrole informací které děti pod jejich dohledem získávají.

Zadání:
Na vámi zvoleném příkladu popište použití demilitarizované zóny.
Všechny pakety jsou pomocí routeru nasměrovány na aplikační bránu, kde jsou vyhodnocovány.
Pakety které nepocházejí z důvěryhodného zdroje tj. IP adresy, nebo jsou jinak podezřelé svým chováním, charakterem požadavku, jsou zablokovány (odeslány jinam), ostatní jsou vpuštěny (vypuštěny).

něco navíc:

Webové služby (též str. 332 PINF)
· webová služba = web-service
· webové služby – souhrnné označení pro sadu technologií umožňujících komunikaci mezi aplikacemi
· webová služba je jednoduchá komponenta nabízející určitou službu
o převod měn, zjištění kurzu akcie, zpracování objednávky, překlad textu
· webové služby vs. Corba, DCOM, RMI
o zcela nezávislé na použité platformě
o dostupné globálně, umožňují snadnou integraci různých prostředí
o postaveny na jednoduchých technologiích jako XML a HTTP
o méně efektivní než „nativní“ protokoly
· tři základní pilíře
o SOAP
o WSDL
o UDDI
Obrázek 4.1. Vztah tří základních technologií (SOAP, WSDL a UDDI) webových služeb

„Elektronické služby“ dle zákona o DPH:
dodání webových stránek (website supply), hostitelství webových stránek (web-hosting), vzdálená údržba programového vybavení, dodání programů a jejich aktualizace, dodání prezentace, textů a informací, včetně vytvoření dostupné databáze, dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her, a dodání politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních vysílání, dodání výuky na dálku; za poskytnutí elektronické služby se nepovažuje komunikace přes elektronickou poštu mezi osobou, která službu poskytuje, a osobou, které je služba poskytována,

Úkol:

Jste v situaci, kdy máte vytvořit WWW prezentaci. Máte zájem, aby prezentace on-line zpřístupňovala data podnikového systému.
Zadání:
Navrhněte základní architekturu systému a definujte funkce uvedených komponent.
server – Databáze (uvnitř IS), na server přijde požadavek na urč. data, proběhne autorizace požadavku, pokud v pořádku, server požádá DB o zaslání, sestaví stránku odpovědi (aplikace), zašle klientovi. Možno šifrovat, udělat VPN (virtual private network).. nebo SSL (https.) Směrovač by musel všechno dovnitř podniku směrovat přes VPN bránu.. Možno uvnitř sítě použít adresy vyhrazené 10.xxx.xxx.xxx s tím že komunikace ven bude přes jeden prvek který bude mít určitou přidělenou IP adresu pro internet. Vychytat kódování češtiny ISO 8859-2 nebo win 1250 nebo UTF. V případě dohody s obchodními partnery může být použito ke komunikaci EDI. WWW server předává požadavky portálovému serveru, je vstupní branou. Server portálových komponent může být uvnitř nebo venku. (centraliz. či decentraliz.). Nezávislost na aplikacích a dodavagteli, integrace aplikací, flexibilita, rozšiřovatelnost, škálovatelnost kapacit, bezpečnost. Možno propojit např. se systémem CRM podniku (komunikační část – webové stránky, e-mail, konference..). ????
Možnosti: tlustý klient, tenký klient
Návrh datové základny.
Postup návrhu datové základny. Konceptuální technologická a implementační úroveň návrhu datové základny. Použitelné techniky a nástroje. Možnosti automatizované podpory návrhu datové základny.
Postup tvorby datového modelu:
1) výběr nejdůležitějších objektů – entit – hledání vztahů mezi entitami (hlavní účel, k čemu ještě slouží, z čeho se skládá, jaký je jeho identifikátor.
2) nakreslení jejich vztahů do ERD (entity relationship diagramu), definice kardinality vztahů a parciálních vztahů. Tři úrovně popisu dat. struktury:
- konceptuální model – nezávislé na implementačním prostředí a technologiích (myšlenka)
- technologický model (např. u relační databáze vazby mezi entitami, cizí klíče..)
- implementační model (popis vlastností realizov. v konkrét. impl. prostředí, typy indexů, velikost a rozmístění pracovních prostorů)
3) Přidání atributů k entitám, označení parciálních atributů a ověření identifikátorů entit. Přidávání atributů entitám. V hrubém modelu mohou být odhaleny nové entity.
4) Kompletace hierarchie – pro každý typ specializace či generalizace se hledá atribut specializace a zkoumá se zda je specializace úplná, příp. proč není.
5) Odstranění tranzitivních vztahů – nepřímých, které nelze odvodit ze vztahů jiných
6) zaznamenání omezujících podmínek (integritních omezení)
7) Odstranění nadbytečných entit z datového modeluOvěření úplnosti modelu porovnáním obsahu datového modelu s uživatelskými požadavky nebo procesním modelem

Použitelné techniky a metody:

ERM a datové modelování, Data flow diagram a model chování, minispecifikace funkce, Data dictionary, State transition diagram a model řízení, (SWOT, technika analýzy událostí.., CSF tj. kritic. faktory..)
Prostředky na automatizovanou podporu činností spojených s vývojem IS/ICT.:
CASE – computer aided software (system) engineering – str.110 skript Techniky a nástroje vývoje IS.
- podpora grafických nástrojů (diagramů)
- pravidla a postupy použití nástrojů (techniky analýzy)
- stanovení globálních kritérií správného IS – metody – co je třegba dělat v urč. fázi.. Metoda-postup činností v jednotlivých fázích vývoje syst. (informační analýza, globální návrh, detailní návrh)
- metodika návrhu IS – souhrn postupů zůčastněných faktorů, dílčích metod, určujících co kdo kdy má řešit v procesu tvorby automatizovaných IS.
standardy (metodiky): SSADM, SDM, Merise, CASE*Method..
druhy: Upper-CASE, Middle-CASE, Lower-CASE. Konkrétní produkty:
CASE Studio 2.1, Oracle Designer, Power Designer, Rational Rose, Select Enterprise, XTG Data Modeller
Zadání:
· Na Vámi zvoleném příkladu popište princip návrhu datové základny a uveďte konkrétní nástroje, které byste pro toto řešení použili
Databáze studijních oborů na českých VŠ. MY SQL.
jaké máme typy dat – názvy stud. programů, oborů, názvy fakul, škol, zkratka školy, doba studia, typ (Bc, navaz.mgr, mgr), udělovaný titul, forma studia (prezenční, kombin, distanční), k dispozici je též značení (číslo) studijního programu.
Vytvoříme několik tabulek (např. typu .csv – lze z excelu – s hlavičkou a zapsanými údaji).
Jednotlivé tabulky budou spojeny např. přes zkratku školy, seznam studijních programů bude spojen s tabulkou údajů přes číslo stud. programu...
Bude vytvořeno rozhraní pro vyhledávání v těchto oborech a programech – fulltextově, dle programu, nebo dle školy resp. fakulty.
Zveřejnění na internetu (www.vejska.cz)

Domain Name System

Specifikujte úkoly služby DNS. Popište syntaxi doménových jmen. Uveďte roli hierarchizace domén. Uveďte základní organizace, které spravují doménová jména.
- úkoly DNS:
o zajistit překlad IP adresy na lidsky srozumitelné doménové jméno a naopak. (obojí musí být jedinečné pro identifikaci prvku v síti).
Musí být pomocí resolveru (opakovače) kontaktován nameserver s dotazem na IP adresu odpovídající doméně zadané uživatelem. Případně nutno se zeptat kořenového nameserveru pro doménu cz, resp. com, ten nás již nasměruje kam se ptát dál. Nakonec je jméno přeloženo a stránka se zobrazí (máme IP adresu odesílatele, příjemce, adresován je port 80 – služba WWW).
Syntaxe doménových jmen:
TLD (domény nejvyšší úrovně)
- generické – com, net, edu, gov apod. (historie – zejména USA)
- národní – jde o dvouznakové zkratky států – spravuje IANA (celosvětově), ta přiděluje správu lokálních jmen národním registrátorům – např. CZ NIC (www.nic.cz).
SLD (second level domain) – doména druhé úrovně – např. síť VSE. cz
prvek v síti, či doména třetí úrovně – např. KIT.VSE.cz
Role hierarchizace – aby v tom nebyl zmatek, takhle je jasné, kde se má server dotazovat.
Základní organizace: IANA (svět)-obs. seznam národních domén s adresami registrátorů, RIPE (evropa), CZ NIC (ČR), jednotliví registrátoři v ČR na stránkách www.nic.cz .
Zadání:
Na vámi zvoleném příkladě popište řešení konkrétního požadavku na překlad doménového jména.
google.com – z VSE.CZ – zeptá se nameserveru, ten ji pošle na kořenový COM, ten ji pošle na GOOGLE.com, ten už adresu ví, pošle překlad, dostaneme se na stránku.

Přidělování doménového jména

– administrativně – IANA, kontinenty evropa RIPE, v ČR je CZ NIC. Technologicky – ruční zadání IP, nebo využití dynamického dočasného propůjčení adresy službou DHCP.
Základní technologické komponenty používané při tvorbě aplikací provozovaných na službě WWW:
technologická stránka sítě – kabely, huby, WWW server (stroj), síťové karty,..
SW stránka: databáze, WWW server (program pro zpracování požadavků), zabezpečovací systémy (antiviry, antispamy, firewally..). ????

World-Wide Web, často také WWW nebo taky 3W, je jednou z nejnovějších služeb Internetu. Je velmi ambiciózní, ale díky svým vlastnostem také náročná na přenosové kapacity. Lze ji charakterizovat jako systém:
hypertextový - dokument (stránka) může obsahovat odkazy na jiné dokumenty, dokonce i na jiné služby sítě. Jedním kliknutím myší se můžete přenést z Ameriky třeba do Austrálie.
multimediální - dokumenty nejsou omezeny na textové informace, kromě textu dokáže dokument pracovat také s obrázky, se zvukem, prostě vším, co dokážeme rozumně převést do digitální podoby - tady používáme pojem multimédia.
uživatelsky přívětivý - tímto označením je většinou charakterizováno grafické uživatelské rozhraní, jehož používání je většinou snadné a intuitivní.

WWW vychází z modelu klient-server.

Uživatel musí mít pro jeho využívání speciální klientský program (často označovaný termínem prohlížeč nebo také anglicky browser, který pro něj obstarává komunikaci se serverem. Specialitou WWW je přisouzení velmi významné role právě klientovi. Ten kromě vytváření dotazu musí zajistit i interpretaci a formátovaní dokumentu, který získal jako odpovědi na své dotazy, spouštění Java Appletů apod. Vzhled a chování WWW tedy leží na bedrech klienta.
Ve světě WWW se také určitě setkáte s pojmy :
HyperText Transfer Protocol (HTTP) je protokol, který definuje pravidla komunikace mezi klientem a serverem. Tento protokol je bezstavový. To znamená, že jednotlivé dotazy a jim příslušející odpovědi představují zcela samostatné jednotky komunikace. Jestliže server odešle odpověď na dotaz klienta, celá transakce pro něj končí. Pokud vzápětí obdrží od téhož klienta další dotaz, nedává jej do žádné souvislosti s dotazem předchozím. Veškeré vazby obstarává klient.
HyperText Markup Language (HTML) označuje jazyk pro popis dokumentu. Dokumenty WWW musí dodržovat pravidla HTML, aby je klienti mohli zobrazit. Vzhled dokumentu je jednoznačně v kompetenci klienta. Na klientovi záleží, jak bude formátovat jednotlivé prvky dokumentu - proto se nevyplácí “partyzánské” postupy některých autorů ve snaze zlepšení vzhledu dokumentu. Na jedné straně sice zvyšují atraktivnost svých dokumentů, ale zároveň tím do HTML vnášejí chaos. Dokumenty vytvořené na míru určitému klientovi mohou působit problémy jinému. V současné době se ve WWW můžete setkat s HTML dokumenty pracujícími s HTML verze 2.0, ale také s dokumenty využívající HTML verze 3, rozšiřujícího původní verzi.
Unified Resource Locator (URL) slouží k definici odkazu na adresu dokumentu. Jeho prostřednictvím lze popsat, jak získat v Internetu určitou informaci. URL identifikuje službu, kterou musíte použít, server a místo na něm, kde se dotyčná informace nachází.
Klienti pro WWW
Existuje celá řada klientských programů pro různé operační systémy.
Mosaic představuje jeden z milníků v historii WWW. Tento grafický klient je dostupný pro X Window System (Unix), System 7 (Macintosh) a MS-Windows (PC).
NetScape více méně vystřídal Mosaic jako nejoblíbenější klient. Jeho silnou devizou je, že zobrazuje dokument za chodu. Můžete číst začátek textu, jehož konec teprve přichází z Internetu. NetScape je k dispozici pro tytéž platformy jako Mosaic.
Arena je experimentální klient. Poskytuje sice nejmenší uživatelský komfort, ale jeho podpora HTML verze 3 je v současnosti asi nejrozsáhlejší. Je k dispozici jen pro X Window System (Unix).
Lynx na rozdíl od předchozích klientů pracuje v textovém režimu. Je implementován pro operační systémy Unix a MS-DOS. Je používán pro veřejné anonymní klienty.
Microsoft Internet Explorer je v zásadě nováčkem na trhu prohlížečů. Díky marketingovým schopnostem firmy Microsoft se však šíří přímo lavinovitě.

Základní úloha:

Zrychlují a zjednodušují komunikaci a spolupráci v podniku, snižují náklady.

Úloha - předpoklady:
Ve středně velké organizaci je využíván OFFICE 2000. Organizace využívá IS na bázi některého řešení ERP. Všichni vedoucí pracovníci organizace mají jednak přístup k vybraným datům IS příslušného ERP a jednak mají na vlastním pracovišti k dispozici OFFICE 2000, běžní zaměstnanci mají k dispozici pouze OFFICE 2000.
Zadání:
· Jaké jsou možnosti předávání dat v rámci produktů kancelářského balíku?
E-mailem, resp. s podporou nějakého systému pro podporu spolupráce (groupware, workflow, DMS..), možno použít strukturovaná data (text oddělený středníky, v excelu možno formát .csv, databázové soubory acessu – dalo by se použít v databázích – ERP podniku apod. Je možné propojovat dokumenty Wordu a Excelu, a udržovat údaje aktualizované. Možno posílat soubory též vnitřní sítí organizace (intranet), nebo je uložit na sdílený disk, odkud mohou být vyzvednuty jiným oprávněným uživatelem.

· Které další úlohy z oblasti OIS by bylo vhodné v organizaci realizovat, proč a za jakých předpokladů?
Velké organizace by mohly uplatňovat nějaký systém pro podporu spolupráce – groupware, workflow, DMS – aby udrželi přehled v množství dokumentů. Za předpokladu, že si myslí, že se jim to vyplatí (posuzovat ekonomické přínosy a náklady takového systému) –např. zdolávání neúměrného administrativního vytížení pracovníků na úkor jejich hlavního poslání v podniku.

Služba WWW

Specifikujte architekturu služby WWW. Popište základní komunikační schéma mezi klientem a serverem. Uveďte základní technologické komponenty, které se užívají při tvorbě aplikací provozované prostřednictvím služby WWW.
na úvod:
Internet – množina komunikačních (počítačových) sítí, které jsou vzájemně propojeny na základě bilaterálních nebo multilaterálních smluv a vytvářejí globální (celosvětovou) síť. V rámci této množiny mohou oprávnění uživatelé využívat jak přenosových kapacit sítí, tak i zdrojů, které jsou do sítí připojené (počítače, servešry, služby, data). Jednotlivé prvky sítí při komunikaci využívají dohodnutá pravidla, která sjou označována jako protokolová sada TCP/IP.
Principy internetu: neexistuje žádný centrální prvek, je nutné počítat s výpadky a nespolehlivostí, maximální snaha ale nezaručený výsledek.
Protokolová sada TCP/IP – vrstevnatý model – vrstva síťového rozhraní, síťová, transportní, aplikační.
vrstva síť. rozhraní – celé dle OSI, nezávislé na SW ani HW které prvek v síti používá.
síťová vrstva má za úkol adresovat prvky sítě a zajistit nasměrování (routerem) a přenos dat z A do B. Pomocí tzv. IP adres. Dnes 255.255.255.255 formát (32 bitů) protokol verze 4, nový protokol verze 6 má 128 bitů a používá šesnáctkovou soustavu. Prvek, který chce komunikovat v síti, musí mít IP adresu přidělenu.Třídy A, B, C (C jsou malé sítě do 255 prvků, je jich hodně; A naopak velké sítě a je jich málo).
transportní vrstva – protokol TCP (spolehlivý přenos), UDP (nespolehlivý). Aplikační porty – např. 80 pro službu WWW, 110 pop3, 25 SMTP apod). Každé transportní spojení je identifikováno jako dvojice adres (odesílatel, příjemce). Každá adresa je tvořena IP adresou a aplikačním portem.
vrstva aplikační – obsahuje aplikační protokoly, jsou zde významné infrastrukturní služby (DNS-domain name system), DHCP (dynamic host configuration protocol), NTP a aplikační služby SMTP (simple mail transfer protocol, POP (post office protocol), FTP (file transfer p), HTTP (hyper text transfer protocol), NNTP (network news tp)
architektura služby WWW – prvky sítě – mezi nimi komunikace pomocí protokolů, přenosy paketů, adresování pomocí IP adres na které nás nasměruje ROUTER, jméno získáme od DNS pomocí resolveru, k propojení sítí dochází pomocí HUBů nebo SWITCHů.
klient (browser) - WWW server komunikační schéma:
zahájení komunikace (URI+ schéma http nebo ftp apod.) množina všech jmen a adres které se vztahují k urč. zdroji, žádost služby DNS pomocí resolveru o překlad doménového jména na IP adresu (seznamy jsou na nameserverech).
ustavení spojení a zaslání požadavku – jede transpertní vrstva – navázání spojení s IP adresou a portem, zaslání požadavku na server.
odpověď serveru a ukončení spojení – server analyzuje požadavek, buď neex. nebo požádá o daný zdroj operační systém, nastavení aby zaslal např. index.htm, doručí prohlížeči a ukonč. spojení.
zobrazení výsledků – prohlížeč analyzuje odpověď – typ dat – co udělá – buď otevře nebo nabídne uložení apod.

Využití kancelářských systémů (OIS)

Uveďte základní charakteristiky úloh spojených s OIS (kancelářské balíky, systémy pro správu dokumentů, groupware, workflow). Kde jsou v architektuře IS/ICT začleněny a jaký je jejich význam pro prostředí organizace.

OSI vrstevnatý model: fyzická, linková, síťová, transportní, relační, prezentační, aplikační vrstva
Význam pro prostředí organizace: vytváření možnosti, jak podpořit činnosti v podniku.

kancel. balíky: např. MS Office – možnost vytváření dokumentů v elektronické podobě, zapisování a zpracování různých druhů informací. Sdílení prostřednictvím počítačových sítí.
- zpracování textů – text. editory (Word, T602, WordPerfect)
- zpracování tabulek – tab. kalkulátory (Excel, Quattro Pro)
- zpracování schémat a prezentací – grafické editory (PowerPoint, Visio, Corel..)
- zpracování osobních databází (Access, FoxPro, Pradax, dBase)
- zpracování www stránke – editory www stránek resp. HTML (Frontpage, ..)
Komunikační prostředky:
- pro elektronickou poštu (Outlook, Lotus Notes,..)
- prohlížení webových zdrojů – webové prohlížeče tj. browsery (Internet Explorer, Mozzilla, Netscape, Opera)
Organizační prostředky (MS Project)
Prostředky pro práci s grafikou, obrázky (Corel, Photoshop..)
Další: multimédia, antivir, hry..
systémy pro správu dokumentů: Document management system
- je třeba efektivní pořádání dokumentů, preventivní zabránění možnému chaosu v dokumentech.
- typické služby DMS: webové rozhraní pro práci se systémem, centralizovaná správa všech dokumentů – odejmutí zodpovědnosti jednotlivých lidí >> úložiště (repository) – metadata, soubory s obsahem; několikaúrovňová přístupová práva; správa verzí dokumentů, uzamčení dokumentů otevřených jiným uživatelem, vyhledávání dokumentů dle atributů i fulltextově, personalizace prostředí (indiv. nastavení, oblíbené..), notifikace změn, provázání s běžnými kancel. aplikacemi, automatická archivace, sledování historie použití dokumentu, propojení s dalšími systémy (imaging, workflow, ERP, web CMS..).
- cyklus dokumentu: tvorba či přijetí, editace, schvalování, publikování, archivace, skartace.

Groupware:

je programové vybavení, které umožňuje dvěma a více lidem navzájem komunikovat, kooperovat na společném díle a koordinovat jejich aktivity.
komunikace – výměna zpráv, požadavků, instrukcí
kooperace – práce nad společnými dokumenty
koordinace – vzájemné sladění činností
Groupware produkty poskytují: elektronickou poštu, osobní kalendář, skupinové plánování, správa dokumentů, konference, nástěnka, diskusní fórum, zadávání a sledování plnění úkolů, sdílený adresář dokumentů, podpora mobilních uživatelů, přístup přes web.
Nejrozšířenější produkty: Lotus Notes/Domino, Microsoft Outlook + Microsoft Exchange Server, Nowell Groupwise.

Workflow:
znamená automatizaci celého nebo části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány od jednoho účastníka procesu k druhému podle sady procedurálních pravidel tak, aby se dosáhlo nebo přispělo k plnění celkových globálních podnikových cílů.
Workflow Poskytuje – grafický návrh workflow, role, pravidla, řešení výjimek, monitoring, měřitelnost, simulace, aktivita, databázové rozhraní, připojování dokumentů.
Co od implem. Workflow lze oček: zavedení standardních postupů zvyšuje efektivitu práce, snižuje náklady, přispívá ke zjednoduš. podnik. procesů, zlepšuje organizaci a kvalitu práci, pracovní postupy jsou uchovány v systému a ne v hlavách odcházejících pracovníků, noví pracovníci se mohou snadněji zapracovat, na základě zdokumentovaných pracovních postupů je možno lépe navrhovat změny, v každém okamžiku je zjistitelný stav konkrétního případu, vyřizování případů se značně urychluje, veškeré změny v kolujících dokumentech jsou autorizovány, průběh každého případu je zachycen v historii kterou nelze dodatečně měnit, manažeři získávají věrohodnější podklady pro hodnocení pracovníků, jsou integrovány dokumenty a aplikace, je podporováno řízení kvality.
podle charakteru procesů:
Podpůrný – Opakovaný = administrativní, Podpůrný – Unikátní = ad hoc, Rozhodující – Opakovaný = produkční, Rozhodující – Unikátní = kolaborativní.

Blok Informační technologie

Zajištění bezpečnosti v počítačových sítích
Základní rizika plynoucí z užívání počítačových sítí. Základní vlastnosti bezpečnosti IS/ICT.
Rizika (hrozby – threads): 381 PINF
- přírodní a fyzické (poruchy např. přívodu elektřiny, povodně, požáry..)
- technické (poruchy počítačů, kabeláže, dalších prvků)
- technologické (poruchy způsobené programy-např. viry, trojské koně)
- lidské - úmyslné – zevnitř (zaměstnanci či hosté v organizaci – chamtivost, zlomyslnost), zvenku (hacker, terorista, špionáž)
- neúmyslné (vyplýv. z neznalosti nebo chyb lidí, zanedbání)
nejčastější neúmyslné, obvykle prozrazení taj. info, neautorizované upravení dat, zničení dat, bránění dostupnosti oprávněným uživatelům.

Vlastnosti bezpečnosti (bezpečnostní požadavky)
- zachování důvěrnosti
- zachování dostupnosti
- zachování integrity
- zachování dalších vlastností (prokazatelnosti, nepopiratelnosti, spolehlivosti atd.)
Typické útoky:
- odposlech
- vyhledávání hesel (využ. trojského koně, hrubou silou, slovníkový útok, souvis. s uživatelem – soc.inženýrství)
- modifikace dat
- podvody
- odmítnutí (popření)


Úkol: Vaším úkolem je zajistit v prostředí elektronické pošty požadavek integrity zprávy.

Zadání:
· Jaké nástroje zvolíte

Digitální podpis s dodatkem ke zprávě a s využitím digitálního certifikátu

(zaručuje původ zprávy a její integritu-tj. neporušenost, nezměněnost, pozor NIKOLI Důvěrnost-tajnost).
Postup:
odeslání zprávy, z ní aplikací jednocestné funkce výtah, zašifrování výtahu privát. klíčem odes., poslání.
Příjemci přijde zpráva, šifrovaný výtah, digitální certifikát s veř. klíčem odesílatele – potvrzeno, že je to veř. klíč.odes.
Aplikuje se jednocestná funkce na zprávu a vytvoří se výtah, šifrovaný výtah se dešifruje, výtahy se porovnají, pokud se rovnají je všechno OK.
Pokud se nerovnají, byla zpráva během cesty změněna, nebo byl použit jiný veř. klíč než odes.Charakteristiky jednotlivých kategorií počítačů
Základní technické a programové charakteristiky, aplikační možnosti, vývojové trendy jednotlivých kategorií, příklady. Kritéria výběru technického vybavení a operačního systému pro IS.
Úloha - předpoklady:
Vaším úkolem je provést návrh konfigurace PC
Zadání:
· Navrhněte konfiguraci významných komponent PC, které chcete užívat v domácnosti, ale i k plnění některých pracovních úkolů, a která by Vám umožnila také připojení k Internetu.
kompatibilita, vyváženost výkonu, přestavitelnost (možnost modernizace)
připojení k internetu: PC se síťovou kartou / modemem (telefonní, ADSL, kabelovka- broadband), W98 SE (či vyšší)- podpora TCP/IP, RAM 256 MB a vyšší, HDD 20 GB a vyšší, procesor celeron 1,6 MHz a vyšší (dle záměru provozovaných aplikací), monitor, klávesnice, myš, tiskárna, skener, USB porty, další porty, reproduktory, mikrofon (např. pro IP telefonii). Grafická karta. CD rom resp. vypalovačka- zálohování souborů.
SW: OS, internetový prohlížeč (IE,Opera., Firefox), textový editor (602, Word,..), tabulkový kalkulátor (Excel), mailový klient (Outlook express), prohlížeč obrázků (Photo editor, ACD-see, Irfan-view..), přehrávač hudebních a video souborů (W media Player, Real Media, QuickTime..), kompresní program (Winzip, PowerArchiver..).

Kritéria výběru tech. vybavení a operač. syst. pro IS:
- výkon, kompatibilita, funkcionalita kterou potřebuji

Zadání:

Vyberte z SFA, EMA a CSS vždy čtyři nejdůležitější funkce, bez kterých byste software CRM nezakoupili.
SFA: systém řízení příležitostí (opportunity management), Sales configuration systems, Telesales/telemarketing, interactive selling system
CSS: kontaktní centrum, web self service (webová samoobsluha), field service dispatch (automatické vyslání servismana do terénu), problem resolution (rozpoznání problému)
EMA: analýza zákazníků, systém řízení kampaní,
Též přehled funkcionality str. 117 až 125 DOH:
...


Inovace CRM
Vysvětlete, jak chápete proces inovace CRM, uveďte jeho jednotlivé části.
Kroky inovace CRM:
- postup inovace CRM (proces vyhodnocování příležitostí, iniciace projektu inovace CRM, vlastní projekt inovace CRM – tvorba strategie CRM, specifikace syst., implementace syst.)
- činnosti navazující (vyhodnocení projektu inovace, řízení změn CRM)
str. 97-100 DOH

Zadání:
Specifikujte roli managementu v této souvislosti.
Musí inovaci podporovat, plánovat, řídit, jít v čele, mít přesnou představu čeho chce dosáhnout. Pokud je inovace svěřena jen IT pracovníkům (bez účasti MGMtu), pravděpodobně nesplní strategické cíle podniku a nebude zaměřena na prospěch podniku, bude řešit jen technologii a nepovede ke zlepšení podnikových procesů, lidských zdrojů. (??)

Typicky uplatňujeme při realizaci této služby následující postup:

· Před rozhodnutím o inovaci CRM proto považujeme za zásadní revizi podnikatelské důvody směřující k inovaci CRM. Ty zkoumáme v procesu vyhodnocování příležitostí inovace CRM. Výstupem je vize inovovaného CRM, která obsahuje základní ukazatele nebo způsoby jak ověřit, že v rámci inovace bude dosaženo očekávaného stavu . Pokud vedení podniku rozhodne o inovaci CRM, je jmenován vlastník projektu a dojde formálně k iniciaci projektu inovace CRM.
· Následuje iniciace projektu inovace CRM, ve které dojde k vytvoření úvodní studie obsahující klíčové požadavky na CRM, a následně k rozhodnutí o realizaci projektu inovace CRM.
· Globální analýza CRM se provádí formou samohodncoení podniku v kontextu TQM. Samohodnocení je doplněno cílenými rozhovory s vybranými pracovníky a výstupem je strategie produktů, komunikačních kanálů, infrastruktury, vymezení požadavků, analýza požadavků, návrh celkové architektury CRM.
· Následuje detailní analýza CRM obsahující katalog kategorizovaných uživatelských požadavků na CRM
· ------------------konec společné části SZZ z Managementu v inf. spol.----------------

Make the most of your technology

· Reduce development and deployment costs
· Leverage existing technology investments, including Domino, WebSphere, Lotus Instant Messaging, Lotus Team Workplace, MS
· Exchange, IBM DB/2, and Oracle
· Take a major step toward bringing Lotus technology into J2EE via the portal
· “Webify” traditional green-screen / mainframe / Legacy systems / CICS applications
· Get true thin-client, open access to all required tools regardless of where they reside
Change how your organization works
· Manage change more efficiently and effectively
· Standardize procedures across groups & locations within your organization
· Improve lines of communication between geographically dispersed employees
· Decrease the time to market for new product launches
· Ease the dissemination of new product information to customers, employees and business partners
=============================================================
Genesys –
http://www.genesyslab.com/contact_center/solutions/hz/customer_service.asp
Genesys Inbound Voice, combined with the Customer Interaction Management Platform, improves service by routing calls to the best-qualified agent or self-service resource. Gplus Adapters incorporate data from CRM systems, match customer segments to agents, and present customer information in an integrated agent desktop. The routing process uses schedules maintained in Genesys Workforce Management to balance inbound call and e-mail volumes with the need to sustain scheduled work activities. Genesys E-mail leverages this same sophisticated routing and increases overall efficiency by blending different types of interactions to maximize use of agents and help reduce costs. Implementing Genesys Voice Platform (Self-Service) offers the additional benefit of reducing costs through voice self-service / IVR and still enables customers to seamlessly transition to an agent when necessary. Genesys Info Mart captures data for reporting and detailed analysis. For companies without enterprise-level CRM, Genesys Contact Navigator (Agent Desktop) increases productivity with scripting and contact management tools while the Supervisor Desktop manages resources and queues across the enterprise.
====================================================
PeopleSoft-
http://www.oracle.com/applications/peoplesoft/crm/ent/index.html
http://www.oracle.com/applications/peoplesoft/crm/ent/module/crm_comm.html
CRM for Communications includes the following functionality:
Order configuration and validation
Order management workflow
Convergent bundle management
Complex service, equipment and bundle pricing
Services management
Account activation and management
Phone number management
Billing and account management
Fraud management
Partner enablement
Dispute management
Customer segmenting
Churn management

Funkcionalita CRM

Uveďte příklady produktů se stručným popisem funkcionality a služeb CRM, které jsou nabízeny na českém trhu.
Web a e-pošta, Prodej 1:1, Kontaktní centrum, Komunikace s partnery.
========================================================
Siebel Systems –
http://www.oracle.com/applications/crm/siebel/index.html
http://www.crmondemand.com/products/tour.jsp

BUSINESS ANALYTICS APPLICATIONS
CONTACT CENTER AND SERVICE
CUSTOMER DATA INTEGRATION
CUSTOMER ORDER MANAGEMENT
ENTERPRISE MARKETING
PARTNER RELATIONSHIP MANAGEMENT
SALES
SELF-SERVICE AND eBILLING
SIEBEL CRM ON DEMAND

FEATURES AND BENEFITS
Comprehensive CRM software solution: Siebel CRM provides a solution that includes all of the business processes and associated systems that touch a customer, including billing and delivery.
Lower total cost of ownership: Siebel CRM software is easier to install and less expensive to maintain.
Sales solutions provide a single repository for customer and supply chain information: The Siebel sales solution includes enhanced applications for sales force automation, sales order entry, mobile sales, and product configuration, enabling companies to respond quickly and accurately to customer inquiries.
Superior service solutions: Siebel service solutions ensure higher levels of customer satisfaction by providing visibility into customer billing and order information.
=====================================================
Clarify –
§ sekce na vývoj tohoto SW byla několikrát prodána jiné firmě, v současnosti nedostatek informací o funkcionalitě.. RL
======================================================
MySap – CRM:
http://www.sap.com/cz/solutions/business-suite/crm/featuresfunctions/index.epx
Propojené (integrované) procesy v rámci hodnotového řetězce v odvětví - mySAP CRM je jediným řešením, které společnostem pomáhá posílit loajalitu zákazníků a zvýšit ziskovost v rámci celého hodnotového řetězce. Odvětvové procesy jsou propojeny a orientovány na zákazníka. Se špičkovými CRM funkcemi doplněnými o další řešení ze souboru mySAP Business Suite a technologickou platformu SAP NetWeaver mění mySAP CRM vizi zákaznicky orientované společnosti ve skutečnost.

Propojené procesy orientované na zákazníka

- mySAP CRM poskytuje propojení obchodních procesů v podobě, jakou nenabízí žádný jiný dodavatel se stovkami předem vytvořených kompletních procesů, které pokrývají široké spektrum potřeb jednotlivých odvětví. Díky kombinaci integrovaného logistického řetězce, špičkových CRM funkcí a stovek předdefinovaných zákaznicky orientovaných procesů, zvyšuje mySAP CRM hodnotu zákazníků tak, jak to nedokáže žádné jiné řešení.
Rychlá návratnost a nízké náklady na vlastnictví - mySAP CRM je možné nasadit rychle a s nízkými celkovými náklady na vlastnictví. mySAP CRM je podporováno otevřenou technologickou platformou SAP NetWeaver. Využití platformy SAP NetWeaver zajišťuje stejné přínosy řešení bez ohledu na to, zda je integrováno se systémy SAP, nebo se systémy třetích stran.
Transparentnost hodnoty zákazníka v reálném čase - Integrace mySAP CRM s jinými klíčovými obchodními systémy nabízí úplný přehled komunikace se zákazníky a informaci o ziskovosti zákazníků v každém bodě hodnotového řetězce. Společnosti mohou určit, kteří zákazníci jsou nejcennější, posilovat jejich loajalitu a zvyšovat obrat s těmito zákazníky.

===============================================
Relavis-
http://www.relavis.com/portal.htm
Increase sales competency throughout the organization
· Increase sales revenue and reduce operational costs
· Gain more control over the sales process
· Develop a quality pipeline and improve forecasting accuracy
· Focus sales people on the right opportunities
Provide a unified workspace for connected users
· Integrate faster by “wiring” your applications together
· Enhance CRM functionality with instant messaging, people awareness, content management, web meetings, team workplaces and e-learning
· Personalize the system based on roles
· Build corporate memory and culture
· Promote your corporate branding using “themes” and “skins”

Fáze CRM a aplikační architektura CRM

Uveďte do souvislostí fáze a aplikační architekturu CRM.
schéma str. 67 DOH:
fáze CRM: marketingové aktivity – prodejní aktivity – plnění objednávky – servis
apl. architektura CRM: operativní část, analytická část, kooperativní část
při identifikaci a oslovení zákazníka (engage) se využijí funkce podpory marketingu a obchodu (operativní část CRM) – v back office tomu odpovídá sekce objednávky v ERP. K interakci se zákazníkem poslouží hlasové technologie (autom. rozpoznání hlasu), konference, podpora e-mailové aut. komunikace, webové aplikace, přímá interakce – v analytické části automatizace marketingu.
při prodejních aktivitách a plnění objednávky (transact, fulfill) využijeme v ERP (back office) sekci výroba, objednávky, propojeno v analytické části s analýzou zákazníků a jejich aktivit (podpora zkrácení obch. případu).
pro servisní aktivity můžeme využít mobilní podporu služeb u zákazníka, veškeré možnosti interakce se zákazníkem (IVR-intelligent voice recognition, web konference, e-mail autom., web aplikace..), zpracování v anal. části.

Zadání:
Uveďte ilustrující příklady.
např. na základě aut. analýzy hlasu specifikujeme druh problému a nasměrujeme zákazníka na příslušné pracoviště, příp. na automatickou odpověď na základě údajů v systému (např. u mob. telefonů zjištění zda máme aktivovaný roaming, jaký je stav kreditu apod.). Když zavolá nespokojený zákazník, podíváme se do marketingu, čím bychom ho mohli udobřit, resp. nahlédneme do historie obchodních případů a interakcí se zákazníkem, abychom snáze a rychleji pochopili problém..
Technologie CRM
Popište aplikační architekturu CRM.
Má tři části: operační část, analytická část, kooperativní část
schéma str. 60 DOH:
v back office se získává část informací z ERP (enterprise resource planning) a podobných podnikových aplikací, je zde rozhraní pro front office podporu marketingu, obchodu a služeb, mobilní office se zabývá prodejem přes mobil, podporou služeb u zákazníka (tj. operační část).
důležitou součástí je část interakce se zákazníkem, která zabezpečuje komunikaci se zákazníky resp. obch. partnery a tvoří tak kooperativní část CRM.
Údaje pro analýzu jsou skladovány a vyhodnocovány v analytické části, ta je proto spojena s operační i kooperativní, odkud čerpá údaje – obsahuje datový sklad, databázi znalostí o zákaznících, trhu (podporuje průzkum trhu a řízení kampaní).

V operační části CRM

rozeznáváme aplikace SFA (podpora prodejních aktivit – sales force automation), EMA (marketingové aktivity – enterprise marketing automation), CSS (servisní aktivity – customer service and support).
- SFA: řízení kontaktů (příležitostí) – profily a historie, řízení obchodních případů, předpovědi obratu, konfigurátory, zadávání nabídek, metriky obchodní činnosti
mobile-office možnost objednat a konfigurovat, tisknout ceník či nabídku přimo u zákazníka – nemá být obchodníky chápáno jako další admin. zátěž, ale jako pomoc díky novým informacím (od jiných obch.) a analýzám, radám ze systému co teď. (vede obchodníka k lepším výsledkům, není to jen o kontrole od mgmtu). Využívá technologie: synchronizace dat, mobilní technologie, bezdrátový internet.
- EMA: segmentace, vytváření marketing. plánu, sledování významných obchodních případů, analýzy trendů, nástroje na monitorov. průběhu kampaní, generov. potenc. zákazníků.
využití datových skladů (nala. část), odkrývají skryté vztahy v obch. styku, zvyš. míru akceptovaných nabídek, umožňují se správně zaměřit na zákazníka, při pohybu na webu učící se technologie pro indiv. chování k urč. zákazníkovi. Jde o to co nejvíce zvýšit úspěšnost %.
využívá technologie: analytické metody, datové sklady, knowledge management
- CSS: organizace servisu, info o produktech a jejich opravách, integrace s obch. a mktg aktivitami, dostupnost náhradních dílů, kalendář preventiv. servisních prohlídek, plány nasazení servis. prac., sdílení info v reál. čase.
help desk >> rozšiřování na kontaktní centrum – možnost vyřízení celé obch. transakce přes kontaktní centrum – pracovníci musí mít přístup k celé historii a profilu klienta. Podpora pomocí internetu – e-maily, webové stránky s informacemi k nákupu – sníž. nákladů, možno i bez kontaktování živého obchodníka! Přidaná hodnota oběma stranám – zrychlení, zákazník zvolí kanál který mu vyhovuje nejlépe (může si vybrat). Technologie: mobilní telefony, bezdrát. internet
Zadání:
K jednotlivým částem operační části uveďte příklady typické funkcionality.
SFA –např. upozornění obchodníků na snížený průměrný obrat u daného zákazníka (pozor, něco se asi děje)
EMA –analýza odhalila zvýšený zájem některých zákazníků o určitý produkt/službu – specifikace, o jaký segment jde-vytvoření seznamů potenciálních zákazníků.
CSS – podpora zákazníků pomocí linek 24/7 s tím, že kontaktní centrum má po identifikaci zákazníka k dispozici okamžitě všechny dostupné údaje ze systému, které se ho týkají.

Extranet.

Vysvětlete význam a podstatu Extranetu. Základní přístupy k řešení. Typové aplikace Extranetu
Je propojení IS podniku s jinými podniky – pomáhá v plánování dodávek, a zjednodušení vzájemné spolupráce obchodních partnerů. Jiné podniky (partneři) mají přístup do části IS podniku. Systém je příslušně zabezpečen – např. VPN, firewally, filtry, ověření heslem, kryptografie.
Přístupy k řešení: podnikový portál...,
Typové aplikace Extranetu – B2B portály, tržiště, E-procurement..
Úkol: Jste pracovníkem, který má rozhodnout o lokalizaci (umístění) Extranetu
Zadání:
· Jaká kritéria pro podporu Vašeho rozhodnutí budete brát a jaká rizika mohou mít jednotlivé varianty
- jaké potřebujeme vybavení (HW, SW)
- jaké vybavení mají partneři (kompatibilita) – stejná platforma..
- vyplatí se nám všechno zařízení kupovat, nebo využijeme outsourcing (třeba ASP= aplication services provider)
- jsou naše údaje hodně citlivé, využívá našeho ASP i konkurent (riziko byť nechtěného vyzrazení).
- máme na to (finance)? kde by se dalo ušetřit?
- vyplatí se to – očekávané přínosy vs. náklady?

Procesy a obchodní cyklus
Popište hlavní procesy CRM.
procesy marketingu, obchodu (prodeje), poskytování služeb
obchodní cyklus: marketing, prodejní aktivity a kontrakt, plnění objednávky, servis.
schéma na str. 35 DOH:
Zákazník: identifikace dodavatele, kvalifikace nabídek, užší výběr, potvrzení užšího výběru, shromáždění nabídek, hodnocení nabídek, oznámení vítěze, autorizace a podpis kontraktu.
Prodejce:
- obchodníci: ident. potenc. zákazníka, kvalifikace obch. příležit, shromáždění podkladů, definice obch. případu, předběžné nabídky, odměna pracovníků ve vítězné firmě, autorizace a podpis kontraktu.
- marketing: mark. kampaň, analýza konkurence, podpůrné mater. pro obchodníky..
- finanční odd: předběž. cena, kontrola podmínek a schválení ceny, koneč. podmínky a cena.
- řízení produktů: technické parametry
- právní odd.: kontrola podm. a termínů, finální potvrzení obch. a technic. podm.
- projekt: zahájení projektu nebo logistika (dodání).
Zadání:
Na vzájemné komunikaci procesů CRM dodavatele a zákazníka demonstrujte podpůrnou roli IS/ICT.
Využití IS/ICT při tom:
identifikace zákazníka/dodavatele: možno přes internet (reklamní kampaně, shánění potřebných produktů) – např. na stránkách podnikového portálu, e-tržiště, B2B aplikace. Marketingové kampaně v médiích a na internetu.
kvalifikace obch. přílež/ nabídek – možno shromáždit pomocí komunikace e-mailem, seřazení dle předmětu čeho se týkají, vyloučení nevyhovujících dle určitých kritérií – např. chci jen dodavatele z Prahy.. (filtrování výsledků, call centra – telefonické dotazování a zjišťování informací, jejich zápis do IS, který pak mohou využít obchodníci).
užší výběr – prezentace vybraných dodavatelů s využitím ICT, informace všem zainteresovaným e-mailem.
uskutečnění obchodu/finanč. transakce – možnost využít el. bankovnictví apod.
servisní aktivity a údržba – help desk on-line, kontaktní centrum napojené na IS/ICT, připravené řešit podněty zákazníků resp. dodavatelů a zaměstnanců.

Rizika:

o potenciálních zákaznících toho moc nevíme, někdo si může dělat jen legraci (objednávky s falešnými údaji), zákazník musí přijít na naše stránky/stránky s bannerem sám (jinak se o nás nedozví X televize - nedobrovolně vidí naši nabídku). Je omezen okruh zákazníků na uživatele internetu (produkty pro starší lidi), nelze prodávat složité produkty u kterých je nutné osobní jednání/vyzkoušení.., uživatel který přijde na naše stránky může z růz. důvodů odejít a nekoupit si nic –příp. jen vybrat a koupit v kamenném obchodě (u konkurence)..>> poměrně nízká účinnost reklamy.

Outsourcing – tvorba webových stránek – fyz. osoba, společnost, multimediální agentura, reklamní agentura.. (jednorázový náklad – cena záleží na velikosti subjektu a na tom co od prezentace očekáváme – osobní statické str. vs multimediální dynamická prezentace s databází resp. aplikacemi) ; provoz prezentace – aktualizace, správa , umístění na serveru, starání se o doménu a její prodlužování..- platí se většinou paušálně ročně či měsíčně.
Podporované funkce: marketingové programy, péče o zákazníka: stránky se mohou přizpůsobovat vkusu zákazníka, zařazovat do zákaznických skupin s podobnými zájmy, nabízet související produkty (personalizace, customizace). Usnadňovat pohyb a hledání na stránkách (nevědomé: cookies, vědomé: přihlášení se zadáním údajů).

Úkol: Jste v pozici pracovníka, který dostal za úkol realizovat prezentaci na Internetu
Zadání:
Jaký tým sestavíte, jaké profese bude zahrnovat, specifikujte pro každou profesi základní funkční náplň.
tým:
rozhodovatelé:
odborník na marketing a reklamu, psychologii prodeje apod., odborník na ekonomické otázky spojené s internetem, tester – otázky dostupnosti, přístupnosti (zapamatovatelnost), rychlosti, vizuální působení prezentace na lidi
realizátoři:
programátor, tvůrce grafického designu/fotograf.., zástupce programátora, u složitějších aplikací architekt který udělá návrh systému, správce – aktualizátor (nemusí mít přílišné programátorské schopnosti).

Intranet.

Vysvětlete význam a podstatu intranetu. Základní typy aplikací Intranetu. Typové aplikace podporující jednotlivé procesy organizace.
intranet – vnitřní počítačová síť podniku
slouží ke komunikaci v rámci podniku, k předávání informací, dokumentů mezi jednotlivými pracovišti, mezi členy specializovaných týmů, ke kooperaci, workflow. Do sítě nemají přístup osoby mimo podnik, síť je zabezpečena, firewally, paketové filtry.. (též např. VPN-virtual private network, digitální podpisy-ověření původce v aplikacích typu Lotus Notes/Domino.).
Typy aplikací: firemní portál, ..
Typové aplikace: CRM, SCM, ERP.., výrobci Microsoft, Lotus Notes/Domino, Novell(?)..

Úkol: Jste pracovníkem oddělení, které má zdůvodnit nasazení Intranetu ve vaší organizaci
Zadání:
· Definujte základní argumenty, které podpoří rozhodnutí pro toto řešení. Na příkladu ukažte přednosti řešení.
- bezpečnost (lepší než přes veřejnou síť resp. veřejné e-maily – internet)- snižuje nebezpečí vyzrazení tajných informací mimo podnik a útoky zvenčí.
- možnost podpory kooperace, usnadnění, možnost digitálního doručení dokumentů – narozdíl od klasické pošty, telefonu. Zrychlení procesů
- možnost nasazení celopodnikového IS (ze kterého mohou centrálně čerpat resp. přispívat do něj všichni zaměstnanci – tzn. sdílení znalostí podniku)
Podniky, jejichž jednotlivé závody nejsou propojené, nevědí, co dělá ten druhý, nevědí v reálném čase zda je na skladě zboží, zda tento zákazník nedluží firmě již nějaké peníze, .. ale s intranetem to vědět mohou.

Dimenze časová

kdy bude co hotové, kdy se bude co platit – časový plán prací.

- dimenze metodická
metody a techniky a nástroje používané ve fázích vývoje pro analýzu, návrh, implementaci a provoz IT.
- ...

str 138 VOŘ schéma dimenzí
!!!! papírÚkol: Zvolte projekt
nasazení rejstříku dlužníků
- datová dimenze – typy informací signální (stavy zadlužení), konkrétní (jednotliví dlužníci), předmět: společnosti a subjekty neplnící své závazky, v konkurzu..
- funkční/procesní dimenze – funkce: vyhledávání v subjektech, zobrazení všech relevantních informací vztahujících se k jeho finanční situaci/historii nesplacených závazků, procesy: zadání požadavku, autorizace, vyhledání dat z databáze, odpověď systému, zobrazení uživateli. Komunikace přes internet.– oprávněná osoba zapisuje do systému relevantní údaje (činnosti) o fin. situaci, údaje jsou uloženy v databázi (funkce), na požadavek klienta (reakce na událost-žádost o info) jsou tyto info zobrazeny uživateli (funkce aplikace).
- organizační(legisl.)- určené osoby se starají o aktuálnost a platnost dat, řídí se zákony k tomu příslušnými (zák. o konkurzu apod.), exekutoři a firmy/osoby se vztahem k subjektu mají přístup k určitým údajům.
- pracovní – je třeba vyškolit pracovníky na vkládání dat, školení uživatelů je jejich problém (dá se řešit poskytnutím návrhu k obsluze např. na webu).
- ekonomická – jak nejlevněji a nejlépe zařídit, aby byly k dispozici potřebné informace, jak nařizuje zákon o konkurzu. Je nutné sehnat zdroje (domluvit se s příslušným ministerstvem, aby vyčlenilo prostředky na vybudování systému ze státního rozpočtu). Nutno dát prostředky k dispozici v takovém čase, aby se stihlo dobudovat systém včas pro potřeby využití v době účinnosti novely zákona o konkurzu.
- SW – jaké programové vybavení použít, jaké technologie – musí být kompatibilní s prostředky uživatelů, musí být hotový včas, jednoduchost obsluhy (aby to zvládli ti, co vkládají údaje). Musí být dostatečně rychlá odezva a kapacita vzhledem k množství uživatelů.
- HW – je nutné pořídit příslušné servery, databáze, síť a zabezpečení, během provozu nutno zajistit opravy a údržbu.
- časová – stihnout do doby účinnosti zákona vč. zaškolení a zajištění přísunu příslušných dat.
- metodická – svěřit zakázku firmě ve veřejném výběrovém řízení (nejnižší cena, splnění požadovaných funkcí, časového plánu).

Zadání:
· řešení kterých dimenzí je pro úspěch projektu rozhodující a proč

funkční, HW, SW, eko, časová (klíčový význam – největší problém)
· vazby kterých dimenzí jsou v tomto projektu nejvýznamnější

organizační, SW, HW, pracovní – nutno vyškolit pracovníky, sehnat na ně finance, zajistit tak přísun správných dat, a jejich dostupnost uživatelům (HW, SW).

Internet jako prezentační médium.

Základní používané služby, reklama. Přínosy a rizika. Outsourcing, tvorba a provoz prezentace na Internetu. Podporované funkce (marketingové programy, péče o zákazníka, atd.)
·
Internet- celosvětový systém propojených počítačových sítí. Nabízí zejména komunikaci (e-mail), předávání dat (FTP), specializované firmy nabízejí webhosting (prostor na webu), služby DNS (doménová jména, jejich rezervace a využívání), tvorbu internetových prezentací, vytvoření e-obchodů s možností využít služeb databází..
Reklama na internetu: prostředky: reklama na vlastních stránkách – možno vhodně informovat o svých produktech, zaujmout zákazníky, nabídnout ke koupi. Bannery – reklamní proužky na cizích stránkách- má přilákat zákazníky na jiné stránky (platí se buď za kliknutí, nebo pevný poplatek za délku zobrazení na str. či za počet zobrazení, nebo za objednané zboží provize..), Články na zpravodajských serverech – informuje o určitých produktech/službách (např. vzdělávacích kurzů, biopotravinách, lyžování..) a současně nabídne služby které k tomu za úplatu nabízí, nebo se alespoň firma uvede jako autor článku, či s nějakým kontaktem na sebe, fotografií svého výrobku apod. Registrace v katalozích a vyhledávačích – search engine optimization, případně zaplacení za přední pozici, resp. předplacení „klíčových slov“ – např. bazény, překladatelství.. Využití jako podpora – např. reklama v televizi, kde se objeví odkaz na webové stránky pro více info.

Přínosy: levný způsob propagace. (VS. NOVINY, billboardy, TV). Jednou se vytvoří, je dostupné mnoha zákazníkům, umožňuje komunikaci a zpětnou vazbu (např. e-mail). Kontextová reklama – je možné, že různé vyhledávací služby přivedou nového zákazníka na naši stopu, aniž by měl pocit že mu někdo něco vnucuje (on se o něco zajímá a také dostane tu nabídku).

Dimenze organizační/legislativní

leg: podnikové aplikace musí splňovat zákony dané země, podnikové normy a směrnice, ISO, ČSN apod.
org: při vytváření IS/ICT se popisuje organizační struktura podniku (funkční místa, jejich úloha, vazby). Typy org.str.: primární (nadřízenost, podřízenost), sekundární (vznikající ad hoc pro řešení urč. případů-týmy lidí z růz. míst primární str.). Úkolem je také definovat útvary zaměřené na zpracování dat, vypracování postupů prevence mimoř. udál., vývoj a údržbu resp. provoz IS.

- dimenze pracovní
cílem je určit potřebnou strukturu pracovníků (kvalifikace, počet, věk, pohlaví..) pro zavedení nové verze IS. Analyzovat sociální a etické důsl. přchodu.
- přenos genetické a strukturál. informace podniku na nové pracovníky
- optimalizace využití znalostí a kontaktů, které si pracovník přinesl do organizace
- školení, jak ukládat a získávat informace do/z IS.
- motivovat vnitrotýmovou a mezitýmovou spolupráci
Důležitost školení – ne jen délesloužícími kolegy – ztráta vědomostí o méně využív. funkcích.
- dimenze ekonomická
finanční náklady tvorby a užití IS, přínosy podniku z užití IS. Kdy a z jakých zdrojů budou nákl. kryty. Určit které aktivity mají být podpořeny IS a které ne – aby to bylo ekon. nejúčelnější – nedávat peníze na podporu činností, které jsou utlumovány/rušeny.

- dimenze softwarová
určení architektury programového systému (parametry, vazby komponent, programových modulů, zda vlastní výrobou nebo nákupem zvenčí. V jakém vývoj. prostředí, jakými nástroji.

- dimenze hardwarová
určení hardwarové architektury IS/ICT – typy a param. počítačů, periferních zaříz, komunikačních sítí apod.

Dimenze řešení:

(řešitelské pohledy na IS/ICT – obsahové a metodicko-organizační dimenze-str.128 VOŘ)
- dimenze datová/informační

jde o vytváření datové architektury IS/ICT, rozlišujeme charakteristiku informací:
typ informace – signální (výměna informací mezi prvky systému-došlá faktura, stav mater.), strukturální (popis struktury systému, postupů), genetická (v paměti, předurčuje chování systému).
úroveň obecnosti informace – konkrétní (určitá objednávka) a abstraktní (šablony).
předmět ke kterému se info vztahuje – např. prodej banánů („nízká úroda, musíme zvýšit cenu“)
vlastní obsah informace – obsah sdělení
časové vymezení informace (ze kdy je, o kterém období pojednává) – historická, aktuální, prognostické (plánové).
pravděpodobnostní hodnota informace – if není jistá
úroveň agregace (např. za den, týden měsíc, za závod, podnik, za ČR)
zdroj informace
kdo ji získal
forma info (zvuk, znak, obraz)
objem (v MB)
místo uložení (kde ji najdu)
způsob uložení (databáze, papírový dokument..)
Podmínky využitelnosti:
- pracovník je motivován získávat informace, požadovaná info existuje, pracovník ji dokáže získat, dokáže dekódovat a interpretovat, finanční a čas. náklady menší než rizika z nevyužití.

- dimenze funkční/procesní
zaměřena na procesy v podniku a jejich podporu funkcemi
funkce – statický pohled na to co IS/ICT umí, hierarchie funkcí, elementární funkce-transakce-jsou popsány svými vstupy a výstupy, řídícími daty a algoritmem který provádí transformaci vstup>>výst.
Příklad: výpočet mzdy zaměstnance (vstupní data-odpr.hod, sazba,dovol..), vstupní událost (nastalo datum pro výpočet), výstupní data (hr.mzda, daň, SP,ZP), řídící data: zákon o soc.zab., zdr.poj.
Typy vstupních událostí: informační (vázáno na vznik či příchod urč. info), časové (automaticky v daný čas se spustí), mimořádné (narušuje normální průběh, je to reakce na např. výpadek proudu nebo zaměstnance z dův. nemoci). Program který řídí proces se podle událostí rozhoduje, kdy a která funkce IS/ICT bude spuštěna.
procesy – dynamický pohled – následnost použití funkcí a činností, reakce na vstupní událost – funkce jsou částečně či kompletně zajišťovány IS/ICT podniku,
činnosti – to, co je třeba udělat v procesu (manuální, činnost stroje..) ale co není podporováno IS/ICT
Celý proces lze znázornit diagramem, kde jsou všechny stavy datového objektu a přechody mezi nimi událostmi (tzv. životní historie entity).
Data (informace které máme-např. zboží je/není na skladě-rozhoduje o způsobu pokračování procesu, funkce (jak zareaguje IS/ICT na událost-vystavení faktury..), události (např. zvnějšku podniku došlé dokumenty-poptávka, nabídka, objedn. apod).
Automatizované transformace dat (funkce) /neautomatizované(činnosti).

průniky: D-F = vstupní/výst. data funkce; D-U = životní historie entity; D-F-U = procesní model; F-U = vstupní/výst. události funkce.

Vlastní vs. externí provoz/integrace

– (tedy zda outsourcing, ASP nebo sami), když svěříme integraci externí firmě, nese za ni zodpovědnost, jinak musíme hledat sami vhodné aplikace které spolu fungují a starat se o implementaci – je náročné na odborníky. ASP – nemusíme se starat o aplikace ani vytvoření HW zázemí jejich poskytování, můžeme měnit úroveň (škály) služeb lépe než kdybychom měli vše koupené, hrozí riziko vyzrazení dat, závislost na poskytovateli – je třeba se ujistit, že alespoň 2 poskytovatelé jsou schopni tyto služby zajistit, abychom nebyli pak závislí na jednom (kdyby byl špatný, odchod od něj by znamenal konec systému).

Úkol:
Vyberte si určitou funkční část podniku z libovolného sektoru ekonomiky. Uvažujte projekt, který bude řešit IS/ICT této části.
Zadání:
· rozhodněte, zda budete IS řešit nákupem TASW, resp. budete vyvíjet IASW, jaké hlavní fáze bude projekt obsahovat a co bude hlavním předmětem řešení v těchto fázích
Podnik Bohemia chips a.s.- útvar Výroby a útvar Odbytu – výrobce bramborových lupínků. Informační systém má řešit komunikaci s dodavateli a zákazníky, dodávky materiálu a distribuci produktu.
Systém by měl sledovat kolik prodáváme, kolik máme materiálu na výrobu, a zajistit jeho dodávku.
Podnik chce využít TASW, který používají jiné podobné potravinářské firmy, protože procesy nejsou příliš specifické, aby to vyžadovalo individuální přístup k vývoji.
Fáze projektu IS:
1) Požadavek, specifikace funkcí které potřebujeme, oslovení zájemců (dodavatelů IS – syst. integrátorů).
2) výběr TASW komponent, které se zdá že budou vyhovovat (+ jsou kompatibilní se stávajícími systémy v podniku) a výběr subjektu, který bude mít za úkol je implementovat a integrovat (a je toho schopen). Dohoda. Smlouva o poskytnutí IS/ICT služeb.
3) nákup potřebného HW a SW vybavení. Společnost chce mít počítačovou síť ve které by mohla sdílet obchodní data v celé ČR. Webové stránky nechá vytvořit externí firmou tak aby je mohla vlastními silami jednoduše aktualizovat, zaplatí externí provoz serveru. K IS bude možné se připojit z internetu (pro dodavatele), objednávky odběratelů budou řešit obchodní zástupci osobně v prodejnách (společnost má zkušenost, že tak mohou snáze řešit problémy a přesvědčovat je o objednání). Realizace IS (součinnost s dodavatelem IS). Případné drobné úpravy, dle toho, jak spuštění dopadne.Provoz IS (firma bude platit za server, elektřinu, nutnou údržbu HW, aktualizace TASW komponent – pokud je výrobce/dodavatel bude vyžadovat). Kontrola plnění funkcí, případně doplňkový projekt na dodělání nedostatků

Varianty řešení IS/ICT podniku

Charakterizujte možné varianty řešení IS/ICT podniku z hlediska zodpovědnosti za tvorbu, integraci a provoz IS/ICT. Analyzujte přínosy a rizika těchto variant.
Jsou různé varianty vývoje, údržby a provozu:
např.
vlastní vývoj IASW, nákup ostatních komponent, integrace a provoz vlastními silami
vývoj IASW externí firmou, ---------- „ -------------------------------------------------------
nákup všech komponent TASW od růz. dodavatelů, integrace a provoz vlastními silami
nákup celého IS/ICT od gen.dodav.(syst. integrátora), provoz vlastními silami
tvorba celého IS/ICT gen. dodav., externí provoz celého IS
nákup informatických služeb od růz. dodavatelů, externí provoz IS (ASP)


Úkol:
Vyberte si podnik dle svého uvážení a demonstrujte na jeho IS kritéria výběru nejvhodnější varianty řešení IS/ICT.
Bohemia Sekt, a.s. – výrobce šumivých vín. IS pro fakturaci, účetnictví ve vztahu k zákazníkům. výběr: vhodný TASW s implementačními a servisními službami. Zdůvodnění: existují určitě na světě SW produkty významných společností (např. Microsoft Navision), které jsou vyvíjeny a aktualizovány, a které mohou po implementaci, customizaci, dobře posloužit výrobcům nápojů. Mají reference světových značek – výrobci vín, nealkoholických nápojů typu Coca-cola. Nákup IASW od dodavatele by znamenal pro firmu velké náklady, vlastní tvorba IASW by nebyla proveditelná vzhledem k požadované kvalifikaci IT-odborníků – společnost nemá takové k dispozici, a kdyby je najala, vývoj systému by trval příliš dlouho a byl by drahý. Společnost Bohemia Sekt chce, aby systém fungoval co nejdříve a co nejlépe, a proto jeho zprovoznění raději svěřuje odborníkům.
Dimenze řešení IS – MDIS
Cíle multidimenzionálního přístupu k vývoji IS/ICT. Dimenze řešení informačního systému (datová, funkční, organizační, pracovní, ekonomická, softwarová, hardwarová, časová, metodická apod.). Vztah dimenzí a fází životního cyklu projektu, modifikace vah dimenzí s ohledem na podmínky řešení projektu. Metainformační systém jako nástroj řízení vývoje integrovaného IS/ICT.
Cíle:
Øcílem je vývoj a provoz integrovaného informačního systému, který optimálně využívá potenciálu dostupných informačních technologií (IT) k maximální podpoře podnikových cílů

Ø= zajištění efektivní podpory podnikových cílů a podnikových procesů pomocí integrovaných informatických služeb, procesů a zdrojů
Cíle multidimenzionálního přístupu:
- neopomenout žádný faktor, který ovlivňuje úspěšnost tvorby, provozování a dalšího rozvoje IS/ICT a neopomenout ani vzájemné ovlivňování , resp. vzájemné vazby faktorů.
Cíl MMDIS je vývoj, údržba a provoz komplexního a integrovaného informačního systému podniku, který optimálně podporuje dosažení celopodnikových cílů, přičemž bere současně v úvahu potřeby a znalosti pracovníků, kteří systém užívají.

Provoz IS

běžné využívání aplikace odběratelem aplikace/služeb které zajišťuje odběratel sám, nebo dodavatelsky. Drobné úpravy aplikací/služeb.
Rutinní operace: management dohlíží, případně koriguje; IT-specialisté poskytují nasmlouvané služby/aplikace a doplňují případně dle dispozic managementu, uživatelé využívají aplikaci a její funkce, slouží jim k lepšímu (rychlejšímu/levnějšímu) vykonávání procesů (výrobní, obchodní aj. aktivity).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jsou různé varianty vývoje, údržby a provozu:
např.
vlastní vývoj IASW, nákup ostatních komponent, integrace a provoz vlastními silami
vývoj IASW externí firmou, ---------- „ -------------------------------------------------------
nákup všech komponent TASW od růz. dodavatelů, integrace a provoz vlastními silami
nákup celého IS/ICT od gen.dodav.(syst. integrátora), provoz vlastními silami
tvorba celého IS/ICT gen. dodav., externí provoz celého IS
nákup informatických služeb od růz. dodavatelů, externí provoz IS (ASP)
Celkové zhodnocení variant:
vlastní vývoj má výhodu v tom, že aplikace plně vyhovuje našim požadavkům a není možnost úniku informací z podniku, nevýhodu že je velmi drahý a náročný na kvalifikované odborníky
(cizí vývoj opak)
IASW vs. TASW – IASW se plně přizpůsobí procesům v podniku, nevýh: drahý, musíme si udržovat odborníky kteří systému rozumí, jsme na nich závislí, každou změnu musíme provést sami. TASW – nutno poskládat, konfigurovat aby vyhovoval požadavkům, ale jeho vývoj a aktualizace je zajišťována renomovanými výrobci, není tak drahý, je možné dokupovat další komponenty bez přepisování celé aplikace.

"Management v informační společnosti "

Povinný blok
Fáze vývoje, údržby a provozu IS podniku.
Význam a obsah jednotlivých fází. Participace managementu podniku, informatických specialistů a uživatelů v jednotlivých fázích.
Vývoj – vytvoření nové aplikace/služby buď vlastními silami nebo dodavatelsky NEBO rozsáhlejší úprava stávajícího IS podniku
management: zjištění různých potřeb z útvarů podniku, formulace požadavku co chceme
informatičtí specialisté: vyhodnotí požadavky a navrhnou jak bychom toho co chceme mohli nejlépe (nejlevněji, nejefektivněji) dosáhnout, jejich návrh jde ke schválení managementem.
uživatelé: zjistí se jejich potřeby a management s IT-specialisty se dohodnou, které by bylo vhodné uskutečnit (integrace potřeb aby nebyly vzájemně protichůdné) a které ne, poslední slovo má management (rozhoduje o penězích a o tom, co se udělá, IT má poradní hlas).
Údržba (a rozvoj) – drobná údržba, např. úprava vzhledu obrazovky, vytvoření nových tiskových sestav.
Jedná se o rozsahem malé operace, uživatelé vysloví potřebu, jejich vedoucí (MGMT) schvaluje, IT-pracovník úpravu uskuteční.
Fáze vývoje a distribuce aplikace:
1) Tvorba aplikace (naprogramování, navržení, př. výběr nejvhodnější nabídky od dodavatele)
2) Distribuce vytvořené aplikace (kanálem distributorů, dealerů, syst. integrátorů)
3) Licencování produktu (nákup licence opravňující tento produkt využívat)
4) Zavedení aplikace (instalace, customizace, integrace)