Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

A) ODVOLANIE

• možno podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia
• na adresu súdu, kde bol rozhodovaný, no ďalej sa bude rozhodovať na súde o stupeň vyššom, kde bude vynesené konečné rozhodnutie = princíp dvojinštančnosti (len 1 odvolanie)
• môže podať: účastník právny zástupca
• odvolací súd môže pôvodné rozhodnutia: a) potvrdiť
b) zamietnuť
c) vrátiť na prejednanie
• odvolanie nie je možné podať proti dôkazom
B) ODPOR
• do 15 dní - riadne pojednávanie

MIMORIADNE
• po právoplatnosti rozhodnutia (nie v každom prípade)
• podáva sa vtedy, keď už nie je možné podať riadny opr. prostriedok, už nemá odkladný účinok, ale treba začať plnenie

• prečo súd rozhodol tak, ...

• prečo súd rozhodol tak, ako rozhodol (podľa kt. noriem)
• poučenie o opravnom prostriedku (aká možnosť úpravy, v akej lehote)
• tom, že do 15 dní v civil. a 8 dní v trest. sa možno odvolať k tomu súdu, čo vydal rozsudok a odvolanie bude prebiehať na 2.stupni)
• dátum, miesto vystavenia
• každý rozsudok sa vyhlasuje verejne a doručuje sa do vl.rúk
• ak rozhodne o trovách konania, rozhodne tiež o tom, kto ich bude platiť trovy konania (cena súhrného pojednávania: súdny poplatok
• platí vždy navrhovateľ pred začatím pojednávania kolkovou známkou do 5 000.-, alebo pošt.poukážkou 4% z majetkového sporu, najmenej 200.- svedočné,znalecké posudky, trovy práv.zastup.)

2.Uznesenie
• nevyhlasuje sa v mene republiky, nie je tajná porada
• vo všetkých prípadoch, kedy to stanovuje zákon (vo všetkých procedurálnych otázkach)
• rozhoduje v procesných otázkach ( v priebehu konania, že má byť vykonaná expertíza, predvolaný znalec, zastavenie, odročenie konania)
• proces beží, zriedkavo konečné rozhodnutie (dedičské veci..)

3.Platobný rozkaz

• rozhodnutie, ktoré vychádza z tzv. skrátenej formy konania, premetom sporu musí byť peňažné plnenie
• vydáva samosudca
• rozhoduje sa ním v tzv. skrátenom konaní, len v tom prípade, ak ide o zaplatenie peň.sumy vo výške do 50 000.- u FO, do 1 000 000.- u PO
• podáva sa proti odporcovi ten môže do 15 dní podať odpor

Následok - zrušenie rozkazu, už nie skrátené konanie, predvolanie, pojednávanie, rozsudok, zmenkový, šekový platob.príkaz do vl. rúk
80, Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v občianskom súdnom konaní
• každé rozhodnutie je možné napadnúť

RIADNE
• podávajú sa v zákonom stanovenej lehote, kým rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť
• má vždy odkladný účinok
• súd vždy vyzve strany či chcú podať opr. prostriedky - ak áno, rozsudok platí od 1. dňa doručenia

79. Druhy rozhodnutí v občianskom súdnom konaní

SÚDNE ROZHODNUTIE
1.Rozsudok
2.Uznesenie
3.Platobný rozkaz

1.Rozsudok
rozhoduje sa o veci samej (o merite veci)
• vyhlasuje sa verejne v mene SR (vodotlač št.znaku)
• rozsudok sa ešte aj písomne vyhotovuje a doručuje do vl.rúk účastníkom a ich právnym zástupcom
• je právoplatný, ak sa proti nemu nepodá riadny OP v lehote na to určenej (inak sa právoplatnosť odkladá)
rozsudok obsahuje:
• identifikačnú časť (dátum, súd + zloženie)
• výrok
• opis skutkového stavu (kto rozhodol, ktoré svedectvo rozhodlo..., príp. prečo sa nehodnotili niekt. iné navrhnuté dôkazy..)
• odôvodnenie

dokazovanie

• najdôležitejšia etapa pojednávania
• účastníci môžu kedykoľvek požiadať o výsluch svedka

VECNÉ DÔKAZY
• akákoľvek vec
• dôkazovým materiálom sú i listiny

• keď už nik nemusí byť prizvaný, predseda senátu v mene republiky vyhlasuje rozhodnutie (je platné vtedy, ak sa vyhotoví a vyhlási)
• právoplatné je, ak sa proti nemu nepodal žiaden ROP v lehota na to určenej (inak sa právoplatnosť odkladá)

78, Priebeh občianskeho súdneho konania, dôkazné prostriedky

ÚKONY PRED ZAČATÍM KONANIA:
• podanie návrhu na vecne a miestne príslušný súd, kt. je kompetentný o veci rozhodovať (žaloba)
• návrh musí obsahovať: a) mená účastníkov, bydlisko (FO) sídlo, bankové spojenie (PO)
b) opísaný skutkový stav veci
c) dôkazné prostriedky + znalecké posudky
d) doporučenie svedkov + petit: „Žiadam, aby súd vo veci rozhodol takto..“
e) zaplatenie trovo a právneho zastupovania

• sudca si po preštudovaní návrhu určí termín konania + predvolá svedkov
• sudca môže vykonať predbežné opatrenia
• zmierovacie konanie:
• pred začatím súd.pojednávania je sudca povinný vyzvať účastníkov, aby sa zmierili
• ak účastníci nepristúpia, začína sa súdne pojednávanie
• ak pristúpia - normálne právoplatné rozhodnutie súdu

HLAVNÉ POJEDNÁVANIE:

• možnosť vylúčiť verejnosť z konania (ak o tom rozhodne predseda senátu, keď sa jedná o konanie vo veciach tajných alebo môže vylúčiť tých, kt. by mohli rušiť pojednávanie - napr. maloletých)

zásada ústnosti
• každý účastník musí dať písomnú žalobu, ale obhajuje ju aj ústne
• sudca vyzve účastníkov, aby sa ešte raz slovne vyjadrili
• môže vypočuť znalca + svedka
• svedok = nezastupiteľná FO
pravdivo vypovedá to, čo videl a počul
ak dostane predvolanie k výpovedi, musí sa dostaviť (inak môže byť aj potrestaný)
má právo na svedočné (to sa zapisuje aj do zápisnice)
• znalec - vyhotovuje na základe svojich vedomostí znalecký posudok a dostáva odmenu

zásada dvojinštančnosti
• ak účastník nie je spokojný s napr. okres. súdom, môže sa obrátiť vyššie na najbližší vyšší súd (OP)

77, Účastníci občianskeho súdneho konania

norma 501/92 - Občiansky súdny poriadok
novela 99/94
procesná norma v zb. zákonov, kt. upravuje postup súdu a účastníkov v OSK tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účast. ako aj výchova na zachovanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právu a spoluobčanov

OBČIANSKO SÚDNE KONANIE
• v OSK súdy riešia spory:
a) majetkové
b) rodinné
c) družstevné
d) z podnikateľských aktivít
e) občiansko-právne
f) pracovné
• pokiaľ ich podľa zákona nerozhodujú iné orgány
• v OSK súdy prejednávajú a riešia spory a iné právne veci, uskutoč. výkon rozhodnutia vecí, kt. neboli splnené dobrovoľne a zameriavajú svoju činnosť nato, aby nedochádzalo k porušovaniu práv

ÚČASTNÍK KONANIA:

• každý, o koho právach a povinnostiach sa v konaní rozhoduje al.koho práva a povin. sú konaním dotknuté resp. upravené
a) FO
b) PO

• navrhovateľ = žalobca
• odporca = žalovaný
L» na oboch stranách ich môže byť viac
• nemusia byť prítomní - zástupcovia
• zastupovanie FO (viď ot.č.30)
• PO môžu byť zastúpené prokuristom

• v sporoch o neplatnosť ...

• v sporoch o neplatnosť ukončenia prac. alebo služob. pomeru
• v sporoch, kt.sa týkajú cudzieho štátu alebo osôb používajúcic dipl. imunitu a výsady pokiaľ tieto spory patria do právomoci súdov SR - konania o určenie, či návrh na reg. polit. stranu alebo hnutia nemá nedostatky, kt. by bránili tejto registrácii
• v konkurznom a vyrovnávacom konaní
• v podnikateľských vzťahoch
• vo všetkých sporoch vzniknutých pri uzatváraní zmlúv
• vo veciach obch.reg., obch. spoločností a družstvách
• v sporoch o návrhoch zrušenia obch.spoločnosti, družstva i vo věci likvidácie
• v sporoch pri záväzkových vzťahoch pri bankovej činnosti

PRÍSLUŠNOSŤ (ktorý súd)
• majetkové spory:
• vecne a miestne je príslušný ten súd, kde má odporca bydlisko resp. pracovisko - ak je odporcom FO
• príslušný súd je v mieste sídla PO ako odporcu
• rozvodné konanie:
• v mieste posledného spoloč. bydliska al.v mieste bydliska toho, s kým sa idem rozvádzať

Okresný súd (obyčajne ako 1.stupňový)

a) príslušnosti súdu
b) pre zaujatosť sudcu
Na 1.stupnových súdoch (okresné a obvodne v Ba):
• v občianskych veciach rozhoduje samosudca, iba v prípade senát 3 členovia (pracov-právne vzťahy)
• v trestnej veci. rozhoduje senát 3členný ( predseda súdu - sudca z povolania, prísediaci - súdcovia z ľudu, popri svojom povolaní)

Krajský súd:
• v civilnej veci - 3členný senát
• v trestnej veci - 5členný senát (2 sudcovia z povolania, 1 z nich je predseda, 3 prísediaci, nie su to právnici)
• keď ako odvolací súd - 3členný senát, všetci sú sudcovia z povolania

Najvyšší súd:
• rozhodje vždy v min. 3 člennom senáte a všetci členovia súdu sú sudcovia z povolania (sudcovia sú menovaní na dobu neurčitú - doživotnú)

• konanie o osvojenie ...

• konanie o osvojenie
• konanie o umorenie listiny
• konanie o spôsob.na právne úkony
• konanie o vyslovenie prípust.prevzat.al.drž.v úst.zdrav.starost.
• konanie opatrovnícke
• konanie vo veciach zápisu do obch.reg.
• konanie o niekt.ot. obch.spol. alebo družstva
• konanie vo veciach voličských zoznamov
• konanie vo veciach združovania sa v polit.stranách alebo hnutiach

PRÁVOMOC
• oprávnenie súdu rozhodovať o urč. veci
Krajské súdy rozhodujú ako 1.stupňové
• v nárokoch vychádzajúcich z autor.zákona
• veci pôvodcovstva priem. vlastníctva (patenty a ich práva, chránenévzory)
• v sporoch medzi príslušným orgánom nemoc.poistenia a zamestnávateľom
• v sporoch o urč.nezákonnosti štrajku

C) ZALOŽENIE POHĽADÁVKY

• ak predmetom plnenia pohľadávky je vec, právo alebo iná majetkováhodnota
• vzniká písomnou zmluvou medzi veriteľom a záložcom, kt. je veriteľom pohľadávky použitej na jej zabezpečenie

D) PODZÁLOŽNÉ PRÁVO
• vzniká založením pohľadávky zabezpečenej záložným právom

E) ZÁDRŽNÉ PRÁVO
• každý môže zadržať nájdenú vec, ak tým zabezpeči svoju platnú peň. pohľadávku voči tomu, komu je vec povinný vydať
• toto právo zaniká uspokojením platnej pohľadávky al.poskytnutím dodatočnej zábezpeky
75, Nájomná zmluva a osobitné ustanovenia o nájme bytov
Pojmy:
• ubytovanie: má sám svoju izbu
• prístrešie: môže byť ubytovaný s niekým iným
• Nájom bytu je chránený

• výpoveď možno dať len ...

• výpoveď možno dať len zo zákonom stanovených podmienok a musí s ňousúhlasiť súd
• výpovedná doba: min. 3 mes.od nadobudnutia právoplatnosti súdn. rozhodnutia
• titul na výpoveď:
• a) neplnenie povinností
b) neplatenie nájmu
c) ak ho nájomca potrebuje pre vlastné potreby
• v prípade výpovede má každý nárok na náhradný byt
• môže ísť o náhradné ubytovanie (ak bol porušený poriadok al.neplatené nájomné) - nie však u rodín s malolet.deťmi
76, Právomoc a príslušnosť súdov v občianskom súdnom konaní
OBČIANSKO-SÚDNE KONANIA:
• dedičské konanie
• konanie o vyhlásení za mŕtveho
• konanie rozvodné (manželstvo)
• konanie o úschovách

74, Záložné právo. Vecné bremená.

VECNÉ PRÁVA K CUDZÍM VECIAM:
A) ZÁLOŽNÉ PRÁVO
• vzniká na základe písom.dohody, schválením dedič.zmluvy al.zo zákona
• slúži na zabezpečenie pohľadávky => založenie hnuteľnej al.nehnuteľnej veci - musí to byť vec v zmluve presne označená,
• touto vecou disponuje záložný veriteľ
• ak pohľadávka nie je splnená v stanovenom čase, záložný veriteľ ju môže uspokojiť založenou vecou

B) VECNÉ BREMENÁ
• vzťahuje sa na nehnuteľnosti
• obmedzuje držiteľa, vlastníka v prospech niekoho iného tak, že V je povinný niečo trpieť, zdržať sa alebo v niečom konať
• predajom prechádza vecné bremeno na nového nadobúdateľa osobné vecné bremeno
• výmenky (napr.rodičia ešte za života niečo dajú deťom, ale tie sa musia o nich postarať, alebo im dávať urč.mesačnú gážu)

• držiteľ má ...

• držiteľ má podobné práva ako vlastník
• (ak vec drží nedobromyseľne - je vždy povinný vydať túto vec vlastníkovi spolu s jej úžitkami, vrátane škôd, kt.takto vznikli)
b) neoprávnený

Držiteľ sa stáva vlastníkom veci:
a) po 3 rokoch pri veciach hnuteľných
b) po 10 rokoch pri veciach nehnuteľných

držať možno veci, al.práva, kt.pripúšťajú trvalý al.opätovný výkon

VYDRŽANIE:
• ak je držiteľ oprávnený => stáva sa vlastníkom věci (ak má vec v držbe 3 roky oprávnene, ak ide o nehnuteľ. 10 rokov)

• nepatrí sem však to, ...

• nepatrí sem však to, čo vlastnili predtým, dary a dedičstvo, kt. získal jeden z nich, veci, kt. im patria a sú pre ich osobnú potrebu,veci slúžiace na výkon povolania
• veci, kt. sú majetkom bezpod.vlast. môžu manželia používať spoločne (tie ostat.veci len na požiadanie vlastníka)
• zaniká:
• a) zánikom manželstva (rozvod, smrť)
b) ak 1 z manželov potrebuje tento svoj podiel na súkr. podnikanie
• ak chce jeden z manželov podnikať, na prvý krok potrebuje písomný súhlas druhého - ďalej už rozhoduje sám (jeden z manž.môže požiadať o zrušenie BS, ak nedôveruje tomu, že druhý partner bude prosperovať -> ak sa jeden z manželov čiastočne podiela na podnikaní je potrebné spísať dohodu)
• za zvláštnych okolností možno požiadať o zrušenie bs (alkoholizmus, narkománia..)

§ 143 pís. a): manželia ...

§ 143 pís. a): manželia si môžu dohodou zúžiť alebo rozšíriť predmet svojho bezpodielového vlastníctva
• koakvizícia: manželia si môžu stanoviť, že ku vzniku bezpod.vlast. dôjde až po rozpade manželstva
• rozvod = vysporiadanie (ocenenie vecí)
• každý z nich je vlastníkom celej konkrétnej veci, ale jeho užívanie je obmedzené užívat. právom partnera
• ak sa nedohodnú, rozhoduje súd
• súd musí prihľiadať na mieru, akou partneri prispeli, ale aj na záujmy malolet.detí
• pri svadob.daroch sú podiel.vl.(na polovicu)
73, Držba a vydržanie
• odlišné od vlastníctva

DRŽBA:
• Držiteľ, ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou, alebo kto ju využíva pre seba
a) oprávnený
• (vec v držbe dobromyseľne, po 3 rokoch - vlastn.vzťah)

väčšine - súd - pri nezhodách:

a) zrušenie
b) vyporiadanie
• niekedy pri delení majetku nie je možné rozdelenie urč. veci - súd potom rozhoduje o vyplatení náhrady vlastníkovi, kt.nič nedostal
• solidárna zodpovednosť
• nákl.a škody možno žiadať od ktoréhokoľvek spoluvl., ale oni sa musia medzi sebou vysporiadať
• predkupné právo (uprednostnenie spoluvlast.)
• jeden zo spoluvl.nemôže previesť svoj podiel na hocikoho iného
• môže ho previesť len na blízku osobu, inak ho musí ponúknuť svojim spoluvlastníkom (patrí do vecných práv)
• musí existovať vždy písomná dohoda

BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO
• môže vzniknúť len medzi manželmi (vzniká automat.so vznikom manž.)
• je zásadne kogentnej povahy
• patrí sem všetko to, čo nadobudli počas trvania manželstva

NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA

a) kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou
b) dedením
c) rozhodnutím št.orgánu (napr. súdu)
72, Spoluvlastníctvo podielové a bezpodielové
• vec vo vlastníctve viacerých osôb

PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO
• možnosť nakladať s vecou v tomto vlastníctve závisí od veľkosti podielu (miera vlastníctva je odvodená od podielu na právach a povinnostiach)
• ak vlast.vzťahy nie sú upravené zmluvou alebo zákonom, potom podielyvlastníkov sú rovnaké
• s týmto majetkom sú spoluvl. oprávnení nakldať spoločne
• o hosp.so spol.vecou rozhodujú väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov
• spoluvl. sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlast. a o vzájom. vyporiadaní sa
• spoluvlastníci sa musia dohodnúť, ak sa nedohodnú - súd
• ak ide o podstatný zásah, musia sa dohodnúť, ak nie napriek hlas.

71, Vlastnícke právo, nadobúdanie vlastníctva

Pojmy:
Vlastník
• osoba v medziach zákona oprávnená držať, užívať alebo používať plody tohoto vlastníctva
• zákon dáva rovnaké práva a povinnosti všetkým vlastníkom a poskytuje im aj rovnakú ochranu
• môže sa domáhať vydania veci; musí sa zdržať všetkého, čím by obťažoval alebo zasahoval do výkonu práv iných vlastníkov
• je povinný strpieť, aby v stave núdze alebo dôlež.ver.veci umožnil použitie jeho vlastníctva (napr. pozemku, auta..)
• má však právo na náhradu škody
držiteľ - ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou
a) oprávnený (po 3 rokoch - vlastnícky vzťah)
b) neoprávnený

stratená vec - ak je vlastník neznámy -> št.orgán -> po 1 roku pripadá do vlast. štátu potom dražba týchto vecí (ak je vlastník známy je osoba povinná vec vrátiť vlastníkovi)
- vlast.právo môže teda nastať aj nájdením veci
- nálezné (10% z ceny nálezu)

VECNÉ PRÁVO

1. vlastníctvo
2. spoluvlastníctvo
3. bezpodielové vlastníctvo
4. práva k cudzím veciam

1.Vlastníctvo
• absolútny vzťah subjektu k veciam
• vlastník je oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, používať, ľubovoľne s ním nakladať
• všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti
• vlastnícké práva k bytom a nebytovým priestorom upravuje Občiansky zákon č.125
• osobitný zákon o vlastníctve štátu
• široká ochrana vlastníckych vzťahov (obč., testný zákon)
• ochrana vecí, ktoré má niekto požičané ak sa hnuteľná vec prevádza na základe zmluvy - vlastníctvo vzniká prevzatím veci

70, Právne úkony v občianskoprávnych vzťahoch a ich neplatnosť

• právne vzťahy vznikajú z právnych úkonov (resp.realizujú sa formou pr.úkonov), alebo z iných skutočností, s kt. ich zákon spája
• právny úkon sa musí robiť slobodne a vážne a musí byť zrozum.

PRÁVNE ÚKONY
• prejav vôle smerujúci ku vzniku, zmene al.zániku práv al.povinností, kt.právne predpisy s takýmto prejavom spájajú
• vyplývajú z právnych predpisov

a) jednostranné (návrh zmluvy, plnomocenstvo..)
b) dvojstranné (zmluva..)
c) viacstranné (zmluva o združení, dohoda o podielovom spoluvlast...)

NEPLATNOSŤ PRÁVNYCH ÚKONOV:
• práv.úkon je neplatný, ak má chyby v písaní a počítaní, al.ho vykoná osoba, kt.nemá spôsob. na práv.úkony, alebo je neuskutoč., ak nie je podpísaný, alebo je podpísaný neoprávnenou osobou - nie slobodne
nie zreteľne
ak ide o duševne chorú osobu
ak chýb.obligátne náležitosti, bez kt. sa neobíde

PÍSOMNÝ PRÁVNY ÚKON:

• platný - musí byť podpísaný osobou, kt. ho vykonáva (ak ide o nehnuteľnosť môže mať viac strán - podpis)
• absolutne neplatný - ak bol porušený zákon
• relatívne neplatný - ak je poryšená zmluva, ak chýba podpis

PREMLČANIE
• ak si oprávnený neuplatní v stanovenej lehote svoj nárok dôjde k premlčaniu
• premlčujú sa všetky práva s výnimkou vlastníckeho
• všeob. premlčovacia lehota: 3 roky
• pri náhrade škody iba 2 roky
• špec.lehota je aj na právo z plnenia bezdôvod.obohatenia (ak niekto príjme platbu, kt. mu nepatrí - poškodený má nárok dožiadať sa nároku až na 10 rokov)
• ak ide o neúmysel.obohatenie - 2-ročná lehota
• ak sa preukáže nárok aj po premlčacej lehote - prísl.orgán ešte môže ten.nárok akceptovať (pri neúmysel.obohatení sa tak.nárok neakceptuje)

3. na základe splnomocnenia

na základe splnomocnenia môže byť zastupovaný ktokoľvek zástupca musí byť spôsobilý na právne úkony(nemusí byť právnik)
kto?, koho?, na čo?, v akej veci?, (treba určiť tiež rozsah) splnomocňuje
generálne splnomocnenie (na všetky pojednávania)
špeciálne splnomocnenie (na 1 pojedn.)
• splnomocnenie písomne, zastupovanie môže byť obmedzené alebo v plnom rozsahu, kedykoľvek môže dôjsť k vypovedaniu splnomocnenia (netreba udať dôvod), vždy písomne a aj súdu
splnomocnenie môže byť zrušené:
1. ak ho vypovie splnomocniteľ
2. ak ho vypovie splnomocnenec
3. ak splnomocnenec umrie
4. vykonaním úkonu, na kt.bolo obmedzené
• ! každý splnomocnenec je povinný robiť len to, čo je zakotvené v splnomocnení

ZASTÚPENIE PO:
• vo všetkých práv.vzťahoch musí zastup. PO štatutárny orgán - splnomocnenie

69, Zastúpenie fyzických a právnických osôb v občianskoprávnych vzťahoch

• zastúpenie vzniká na základe zákona al. rozhodnutia št.orgánov, al. tiež na základe dohody formou splnomocenstva, zástupca musí zastúpenie vykonávať osobne

POJMY:
• zákonnný zástupca - osoba, kt.je zo zákona určená na zast. (napr. ju poverí súd)
• opatrovník - je väčšinou v príbuzen.stave s FO, ale môže to byť aj iná osoba, je povinný chrániť záujmy zast.
• štatutárny orgán - napr. riaditeľ, námestník, manažér; pri výmene (napr.riaditeľa) sa táto zmena musí uviesť aj v OR: t.j. ten,kto je oprávnený konať za iného v jeho mene (z toho vznikajú tiež práva a povinnosti zastupenému)
musí byť právne spôsobilý

ZASTÚPENIE FO:
1. na základe zákona
hlavne rodin.z., zák.určenie opatrovníka, zák.zástupca svojich detí
2. na základe rozhodnutia
duševná nespôsobilosť, aj po 18 roku sa stávajú zástupcami rodičia al. súdom určená dospelá osoba (na základe súdneho rozhodnutia)

sú však väčšinou PO a vznikajú reg. na prísl.št.orgáne

• zriadenie nadácie: 1. vydanie štatútu nadácie, kt. obsahuje názov a sídlo, cieľ, kt.bude nad. podporovať, zdroje na financovanie, spôs. použitia prostr., urče nie správcu nad., zástupcu
• prostriedky získané nadáciou môžu byť použité len na ten účel, za kt.bola nad. zriadená
• záujmové združenia - vznikajú za účelom chránenia svojich záujmov
na založenie je potrebná písomná zakladateľ. zmluva medzi zakladateľmi, alebo schválenie za loženia združ.na ustanovujúcej členskej schôdzi
o založení sa spíše zápisnica, kt. obsahuje:
a) zoznam zakladateľov (meno, adresa..)
b) stanovy
c) určenie os., kt.sú opráv.konať v mene združ.

• združenia si stanovujú stanovy, kt.určia názov, sídlo, predmet činnosti, úpravu maj.pomerov, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov, orgány združ. a vymedzenie ich pôsobností, spôsob zrušenia združ. a naloženie s likvid.zostatkom
stanovy určia zakladatelia alebo členská schôdza

spôsobilosť nadväzovať právne ...

spôsobilosť nadväzovať právne vzťahy nadobúda zápisom združení do reg.združení na prísl.okr.úrade
k návrhu na zapísanie do reg. sa priklada zápisnica z člen. schôdze a tiež stanovy
• rozdiel medzi PO a FO = právna subjektivita
• majú rovnaké postavenie (1. aj 2.)
• svoje práva a povinnosti si môžu odlišne od zákona upraviť, ak to zákon pripúšťa
• zásada dispozitívnosti:
• výkon týchto práv a povinností nesmie zasahovať do práv al. Záujmov iných subjektov bez práv.predpisu
• FO, PO i št.org. sa majú snažiť, aby nedochádzalo k porušeniu OPV, spory majú riešiť najprv dohodou
• zákaz svojpomoci
a) ak dôjde k zásahu do práva, možno sa domáhať ochrany
b) ak je niekto bezprostredne ohrozený, resp.jeho práva, môže sám primeraným spôsobom zasiahnuť

ÚČASTNÍCI OPV:

1) FO
• občan,kt. má práva a povinnosti od narodenia, smrťou táto spôsobilosť na práva a povinnosti zaniká [Spôsobilosť na právo - je daná každému, ochrana práv, - vzniká narodením a zaniká smrťou (vyhlásením za mŕtveho)]
Spôsobilosť na právne úkony
• má určité obmedzenia, veková hranica a duševná spôsobilosť.
• do práv.vzťahov osoba môže vztupovať dovŕšením 18-teho roku (16-teho roku + maželstvo)
! právna spôsobilosť x trestná zodpovednosť
(18 - ...) (15 - ...)

• môže byť obmedzená:
a) ak je niekto duševne chorý
• spravidla takúto osobu súd pozbaví spôsob. na práv.úkony
• v prípade alkoholiz., narkom.súd môže len obmedziť spôsobilosť
b) zákonom (zákon rozhoduje , na kt. úkony - aký vek je potrebný)
• spôsob.na právne úkony môže byť aj znížená (napr.u tých detí, kt. sú na to duševne prispôsob. - napr.pri kúpe a predaji vecí a pod.)

2) PO

• spôsob.mať práva a povinnosti je daná ich zriadením a hlavne zápisom do obch.reg.
• ide o: a) združ. FO a PO
b) účelové združenie majetku (fondy..)
c) jednotky územnej samosprávy
d) a iné ..
• na zriadenie PO je potrebná písom.zmluva alebo zakladacia listina pokiaľ zákon nehovorí inak
• tieto subjekty vznikajú zápisom (dňom zápisu) do obch.reg. alebo iného registra
• každá PO má svoj názov, sídlo
• tieto osoby sa tiež môžu rušiť: a) dohodou
b) uplynutím doby ich potrebnosti
c) splnením účelu, za kt. bola org. zriadená
• PO je potom povinná „vymazať“ sa z OR
• združenia občanov - registrujú sa na minist.vnútra
• nadácie - zvláštny druh osôb - sú to buď FO alebo PO, kt. sú zriadené na nejaký účel (ochrana humanity, živ.prost...)

uch. o zam.,kt.svoje posledné zam. vykonával:

a) ako samost.zárobkovú činnosť
b) v cudzine a bol platiteľom príspevku do Fondu zam. sa pri určení výšky HZ vychádza z jeho priem.vymeriavacieho základu za posled.12 mes., z kt.bol príspevok do Fondu zam. platený
68, Občianskoprávne vzťahy a účastníci týchto vzťahov
1940 - prvýkrát vydaný obč.zákonník
• úplne znenie zák.č.47/92 zb.
• OPV vznikajú z právnych skutočností (úkony a udalosti)

OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY /OPV/:
1. majetkové vzťahy FO a PO
(Občiansky zákonník - vzťahuje sa na tieto vzťahy a platí vždy, ak daný vzťah nie je špec.upravený v Obchodnom zákonníku)
2. vzťahy medzi týmito osobami a štátom
3. vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb

Pojmy:

• doba zamestnania - doba štúdia (príprava na povolanie - nemusí byť úspešne zakončená, za štúdium sa nepovažuje povinn.šk.doch.) a tiež doba poberania invalid.dôch. pred jeho odňatím
• Hmotné zabezp. - poskytuje sa uch.o zam., kt. spĺňa podmienku celkovej doby predchádzajúceho zam. v dĺžke aspoň 12 mes. v posled. 3 rokoch pred podaním žiadosti o sprostred.zam. neposkytuje sa, ak uch.o zam.:
a) spĺňa podmienky na starob alebo invalid. dôch.
b) je hmotne zabezpeč. peňaž. dávkami nemoc. poistenia nahrádzajúcimi ušlú mzdu
c) nastúpil vojenskú základnú (náhradnú) službu, civilnú sl., väzbu alebo výkon trestu odňatia slobody
d) posled. zam. ukončil sám bez vážnych dôvodov alebo s ním toto zam.bolo ukončené pre neuspokojivé prac.výsledky alebo pre porušovanie povinností vypl. zo zam.
• dávky HZ sa nevyplácajú do cudziny
• poskytuje sa uch.o zam. najdlhšie po dobu 6 mes. (potom už len „podporná doba“: doba, po kt. bol uch. vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody)
• výška HZ sa určí na základe priem.mes.čistého zárobku, kt. uch. o zam. dosiahol vo svojom poslednom zam., a to vo výške 60% tohto zárobku po dobu prvých 3 mes. a po zvyšnú dobu vo výške 50% tohto zárobku

Pri sprostredkovaní zamestnania sa zvýšená starostlivosť venuje najmä:

a) osobám so zmenenou pracovnou schop.(ZPS)
b) mladistvím po skončení povinn.šk.doch., kt.nepokračujú v ďalšej príprave na povolanie
c) absolventi SŠ a VŠ pri prvom nástupe do zam.
d) tehotné ženy, osamelí občania starajúci sa o dieťa do 15 r., občania starajúci sa o dlhodob.ťažko zdravotne postih.dieťa..
e) uchádzači o zam. starší ako 50 r. a tí, kt.boli uvoľnení zo zam. v dôsledku štrukt.zmien..
f) uchádzači, kt. sú vedení v evidenci dlhšie ako 6 mes.
g) občania starajúci sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ak obidvaja z manželov sú uchádz.o zam.
67, Hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie
• uchádzačovi o zam., kt.sa do 7 dní odo dňa podania žiadosti nesprostred.vhodné zam., sa poskytne hmotné zabezpečenie (v dobe 7 kal.dní nesmel vzniknúť prac. pomer, kt. sa rozumie deň nástupu do práce)

Obvodný úrad práce najmä:

• poskytuje inform.o možnostiach zamestnania, odbornej príprave, o voľných prac.miestach..
• eviduje a aktualizuje informácie o uchádzačoch o zamestn., o voľných prac.miestach
• zaraďuje občanov s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode do evidencie uchádzačov o zamest.
• rozhoduje taktiež o nezaradení do evidencie
• rozhoduje o povolení na zamest. cudzincovi alebo inej osobe bez št.prísl.
• vyžaduje od zamestnávateľov inform. o voľných prac.miestach
• poskytuje infomácie občanom SR o možnostiach zamestn. v zahr.
• navrhuje vytváranie spoločensky účelných prac.miest a organizovanie prác vo svojom územnom obvode

Obvodný úrad práce je v sústave št.orgánov práce základným článkom výkonu inform., sprostred., poradenskej a kontrolnej činnosti, kt. Je riadený okresným úradom práce
Okresný úrad práce najmä:
• rozhoduje o opravných prostriedkoch, resp. odvolaniach občanov proti rozhodnutiam obv.úradu pr. o nezaradení do evidencie ..

66, Sprostredkovanie zamestnania

• činnosť zameraná na vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana, kt. sa o prácu uchádza jej súčasťou je tiež informačná a poradenská činnosť
• zamestnanie sprostredkúvávajú bezplatne prísl.št.orgány práce (ale môže tiež za úhradu PO i FO, ak má na takú činnosť povolenie)
• za sprostr.zamest. za úhradu sa nepovažuje uverejnenie inzerátov v novinách, časop., v tel....

Pojmy:
• záujemca o zamestnanie - občan, kt. je v PPV alebo vykonáva samost. zárobkovú činnosť a má záujem o iné zamestn. ako doposiaľ vykonáva, môže sa obrátiť na ktorýkoľvek úrad práce bez ohľadu na svoje trvalé bydlisko
• úrad práce je povinný mu poskytnúť porad.sl.
• uchádzač o zamestnanie - občan, kt..nie je v pracovnom pomere a ani sa nepripravuje sústavne na povolanie
• na obvodnom úrade v mieste trvalého bydliska sa osobne uchádza na zákl.písomnej žiadosti o sprostr.vhodného zamestnania (nevynutná osobná účasť občana), takáto osoba sa vyradí z evidencie, ak bez vážneho dôvodu odmietne nastúpiť do vhodného zamest.vrátane verejnoporsp.práce alebo na rekvalifikáciu, alebo ak marí súčinnosť s územ.org.práce pri sprostr.zam. a pri rekvalif., v týchto prípadoch opäť zaradený do evidencie najskôr až po uplynutí 6 mes.

2) čiatočne

a) ak prac. porušil nejaké právne predpisy hoci s nimi bol oboznámený a toto porušenie bolo jedným z príčin vzniku škody
b) ak len jednou z príčin bola opilosť (organ.nekontrolovala stav pracovníka)
3) ak si prac. počínal v rozpore so zavedenými postupmi = ľahkomyseľné konanie, kt. zavinia úraz (nepatria sem ot.hosp.rizika)
65, Pôsobnosť štátnych orgánov práce
• občania majú právo na zamestnanie bez ohľadu na rasu, pohlavie, nábožen., národnosť, zdravot.stav, vek...

ŠTÁTNE ORGÁNY PRÁCE:
a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
b) Správa služieb zamestnanosti
c) územné orgány práce:
okresné a obvodné úrady práce
poskytujú bezplatné ver.služby pre trh práce
ich hlavnou úlohou je zabezpečiť v súčinnosti s inými org., čo najlepšiu organizáciu trhu práce za účelom dosiahnutia a udržania plnej zamestn. a rozvoja a využívania výrob.zdrojov

64, Zodpovednosť organizácie za škodu spôsobenú pracovníkovi

1. všeobecná zodpovednosť za spôsob.škodu (nepriama)
• ak ide o škody v rámci prac.procesu
• náhrady za vecnú škodu v plnej hodnote
• došlo priamo pri výkone prac.úloh alebo v jeho súvislosti tými, kt. boli poverení vykonávať prácu (teda aj vedúci prac.)
! úkonom v súvisl.s výkonom práce nepovažujeme cestu do zamestnania
• za takúto škodu zodpovedá organiz., s kt. je dotyčný prac. v prac. pomere - v nej požaduje regres za škodu

2. pracovný úraz (priama)
náhle, násilné vonk.pôsobenie určitých vplyvov (mechan.,jedov..),kt.zanechajú nejaké stopy - PN pracovníka, smrť
• choroba z povolania
• dlhodobé pôsobenie vonk.vplyvov, kt. majú za následok dlhodobé ochorenie
• (exist.zoznam chorôb z povolania - pracovník sa môže obrátiť na org. do 3 rokov, keby sa tam tá jeho event.vyskytla)

odšodné za pracovný úraz:

a) počas PN - náhrada nákladov na liečenie; náhrada,kt.spočíva medzi príjmom a nemocen.
b) po PN - po dobu 12 mes.nárok na doplatok do výšky starého platu; pri zmene miesta: náhrada (na stratu na zárobku) + invalid. dôch. - max. 5700.-Sk
c) smrteľný úraz - nárok na pohrebné; nárok na náhrob.kameň; nárok pre pozostalých - nezaopatr.dieťa: 12 000.-; manželka: 7 500.-; pravid.povinné dávky pokiaľ sa nezmení stav
Povinné poistenie - každá FO i PO
organizácia potom požaduje tieto dávky pre pracovníka od Sloven.poisťovne

Organizácia sa môže zbaviť zopdovednosti:
1) úplne
a) ak sa preukáže, že škoda bola spôsob.výhradne postihn. osobou, že prac.porušil právne alebo ostat. predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci hoci bol s nimi riadne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie organ.sústavne kontrolovala a vyžadovala
b) ak si prac. úraz privodil sám v opilosti alebo v urč. omámení s tým, že tejto škode organ. nemohla zabrániť

ZODPOVEDNOSŤ PRACOVNÍKA ZA ŠKODU SPÔSOB. ORGANIZÁCII

a) všeob.zodpov.za škodu
• otázka zavinenia
• ak z nedbanlivosti, potom:
• požadovaný max. 3-násobok prevýšenia priem.mesač.platu
• ak v opilosti náhrada skutočnej škody
• znížiť sankciu môže organ. min: výška 1 priem.platu jedinca
• ak viacero prac. - podľa miery zavinenia
b) zodpoved. za neodvrátenie škôd
• oznamovacia povinnosť nadriadeným
• zakročiť proti škode, ak nehrozí nebezpečenstvo
• c) zodpoved.za schodok (osobitná = zvýšená zodp.)
• d) zodpoved.prac. za stratu zverených predmetov oproti podpisu
• e) zodpoved.za výrobu nepodarku
• do výšky ½ priem.mesač.zárobku
• pri nedbanlivosti sa môže znížiť až na 1/6

Úmyselné poškodenia (alebo krádež)

• trestnoprávna zodpovednosť
• náhrada celej škody + náhrada strát vzniknutých org.
• znížiť výšku môže len súd
• škoda nad 1000.- aj odborový orgán, ináč ide len o škodové konanie
63, Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách
Schodok = rozdiel medzi stavom účtovným (zavedeným) a stavom skutočným
- na zistenie schodku potrebná fyzická inventúra (pri všetkých zmenách - odchod prac.,zmena vedúceho.. by mal pracovník požadovať o túto fi, ináč by mohol byť zodpoved. za prípad.všetky škody)
• musí existovať písomná dohoda o hmotnej zodpovednosti (len s 18roč.)
• náhrada škody v plnom rozsahu (zbavenie sa zodpoved. len preukázaním dôkazov)
• Zákonník práce však priamo ukladá zamestnávateľovi, aby mal prac.zabezpečené podmienky pre prácu => musia byť vytvorené vhodné prac. podm. na túto hmot.zodpoved. - ak nebudú vhodné podm.vytvorené do 1 mes., môže prac.odstúpiť od dohody,! ale pracovník to musí oznámiť

Dôležitá dohoda o hmot.zodpoved.:
spoločná dohoda o hmot. zodpoved.: ak viacerí pracovníci majú možnosť nakladať s danými prostriedkami (predavačka - do výšky max.mesač.platu nadriadený - do výšky dvojnásobku platu)

VŠEOBECNÉ PODMIENKY VZNIKU ZODPOVEDNOSTI ZA SPÔSOB.ŠKODU

1. dôjde ku vzniku škody
skutočná škoda = vynalož.náklady na opravu + vzniklé škody z toho, že to nefunguje (stratený čas)
2. dôjde k nej protiprávnym spôsobom - porušenie predpisov, dohôd
3. kauzálna príčina medzi protipráv.úkonom a škodou (súvislosti)
4. zavinenie
nedbanlivosť (opilosť, drogy..)
úmysel
• 2 druhy odškodnenia

ŠPECIFICKÉ PREDPOKLADY VZNIKU ZODPOVEDNOSTI ZA SPÔSOB.ŠKODU
• došlo priamo pri výkone prac.úloh alebo v jeho súvislosti tými, kt.boli poverení vykonávať prácu (teda aj vedúci prac.)

! úkonom v súvisl.s výkonom práce nepovažujeme cestu do zamestnania
• za takúto škodu zodpovedá organiz., s kt. je dotyčný prac. v prac.pomere - v nej požaduje regres za škodu

Pri zmene prac.pomeru

• do nového zamest. treba nastúpiť bez zbytoč.odkladu
• nárok na dov. treba ohlásiť organ., v kt. sa pracovalo doteraz
• organ sa navzájom dohodnú, kt. uhradí zvyšnú dovolenku ak do 15. dňa mesiaca - v starom zamest.(dáva táto organ.1/12 za mesiac a opačne)
• počas dovolenky má pracovník právo na náhradu mzdy (aj za nevyčerpanú dovolenku, v prípade ukončenia prac. pomeru)
• náhrada mzdy = priem. zárobok za predchádz.3 mesiace
• učiteľom za nevyčerp.dovol. - nárok na náhradu mzdy za dovol. (max. rozsah 4 týždňov)

DRUHY DOVOLENIEK:
1. dov. za kalendárny rok - prac.musí byť zamestn. v 1 organ. po celý kalend.rok nepretržite odpracovaných skutočne 60 dní
2. nárok na pomernú časť dovolenky - prac.pomer netrvá celý kalend.rok, nárok sa vypočít.tak, že za každý mesiac trvania prac.pomeru má nárok na 1/12 z dovol.za kalen.rok
3. dov. za odpracované dni - za každých 22 skutoč.odprac.dní má nárok na 1/12 z celkovej dovolenky, na kt.má
nárok

4. dodatková dov. - pracovníci, ...

4. dodatková dov. - pracovníci, ktorí nepretržite pracujú pod zemou 1 rok majú nárok na 1 týž. dodat. dov., pracovníci v liečebniach, ústavoch, laboratóriach, vychovávatelia vo výchovných ústavoch,pracujúci v trópoch, práce zdraviu škodlivé (ťažob.režim u baníkov aj v sobotu)
5. osobitná dodatková dov. - pracujúci na stavbách mimo rodiny, uvažuje sa tiež o matkách s viac ako 3 deťmi a o osamelých pracovníkoch, nárok na 1 týždeň osob.dod.dovolenky
6. ďalšia dovolenka - prac.,kt.pracujú vonku (poveter.vplyv) - lesn., stavbárstvo, ak si dov.vyberie v zime, keď nie je až taká potreba pracovať, má nárok na ďalšiu dov.- 2 dni na každý jeho týždeň dovolenky
62, Zodpovednosť pracovníka za škodu spôsobenú organizácii
Zodpovednosť za škodu
• tento inštitút plní hlavne preventívnu funkciu
• škodám treba predchádzať
• reparačná funkcia (poškodený stav sa nahradí, dá do pôvod.stavu)
• satisfakčná funkcie (viac-menej len pri prac.úrazoch: bolestné za
• zťaženie spol.uplatnenia)

PRÁCA NADČAS

• organ. môže prideľovať aj prácu nadčas max. však 8h týždenne, 150h ročne (kalend.)
• prac. má nárok na prac.voľno alebo na odmenu
61, Dovolenka na zotavenie
DOVOLENKA
• základná výmera - 3 týždne
• po odpracovaní viac ako 15 rokov od 18 roku života - 4 týždne
• podnikateľské subjekty
• kolektívna zmluva - môžu si dojednať o 1 týž. viac
• org., kt.neuskutočňujú podnik.činnosť - 4 týždne
• osobitné kategórie: učitelia, riaditelia..8 týždňov
MŠ, vychovávatelia a majstri odb. výchovy 6 týž.

Dovolenku určuje organizácia

• je povinná vypracovať plán dovoleniek (môžu zasahovať odbory - musia schváliť)
• hromadné čerpanie dovoleniek nesmie byť dlhšie ako 2 týždne (výnimka: školstvo, alebo ak sa organ. na tom nedohodne ináč)
• mala by sa vyčerpať do konca kalend.roka, v kt. sa začala daná doba
• nedá sa šetriť z min. roka, ale záleží to tiež na organ. (môže byť predĺžené až do 2 rokov)
• organ. má právo zrušiť, odvolať z dovol.:
a) odôvodnene (ztornovací poplatok za odvolanie + škody, kt.tým vznikli prac. - napr.letenka..)
b) na základe dohody
• ! organ. zásadne nemôže určovať čerpanie dovolenky

Krátenie dovoleniek na zotavenie (pri chorobe, na vojne..)
• za každých 100 neodprac.dní vo výške 1/12 dov., na kt.má prac. nárok
• ak je dlhšie ako 100 za ďalšiu 100-vku za každých 22 dní 1/12..
• discipl.krátenie dov. o 1 až 3 dni za neospravedl.absenciu

Dĺžka pracovného času: (zákonník práce) = stanovená hranica v rámci 1prac.týždňa

• u nás max. 43 hodín týždenne
• 40 ¼ hod. v 3 smenných prevádzkach
• 41 ¼ hod. v 2 -//-
• mladiství max. 33 hodín týždenne
• 42 ½ hod - ostatné
• na urč.kategóriu pracovníkov (hutníci, ..) -> skrátený prac.čas: diferencované - 37,..
Kratší prac. čas - na základe:
a) samotného pracovníka
organ.môže a nemusí vyhovieť
tehot.ženám a matkám s deťmi do 3 rokov sa musí vyhovieť
b) prevádzkových dôvodov
Prac. čas môže byť rozvrhnutý do jednotlivých smien:
a) rovnomerne (8 ½ hod.)
b) nerovnomerne

nesmie byť narušený týždenný prac. čas
kontroluje sa za mesiac (jeden týž.sa pracuje viac, druhý menej...)

NOČNÁ PRÁCA (22.00 - 6.00)

• nesmú vykonávať:
• a) tehot. ženy a matky s deťmi do 1 roka
b) osoby mladšie ako 16 rokov (max 1 h)
PRUŽNÝ PRAC. ČAS (vyhl.196/89 zb.)
• u nás 2 druhy:
• a) pružný prac. Deň, istý prac.čas, najmenej 5h, ale začiatok príchodu do práce si prac. volí sám
b) pružný prac. Týždeň, volí si počet hodín do dňa, ale za celý týždeň musí byť odprac. stanovený čas

NÁROK NA ODPOČINOK
• nárok na jedlo a oddych - po uplynutí 5 hodín práce
• (1/2 hod. - nesmie byť na začiatku alebo na konci smeny + ½ hod.-tá sa musí nadrobiť)
• nárok na odpočinok medzi 2 smenami - 12 hodín (avšak existuje doprava, zdravot. - tu min 6 hodín, nevzťahuje sa na prac.pohotovosť)
• nárok na nepretržitý odpočinok raz do týždňa (min 24 hod.)
• od r.1968: dni prac.pokoja = sobota + nedeľa + dni sviatkov
• (výnimky: 3-smenná prevádzka, tlačiareň..)

59, Súbežné pracovné pomery a vedľajšia činnosť

Súbežné prac.pomery sú navzájom rovnocenné, ak ich má prac. uzavrené naraz viacero, nedá sa určiť, kt. je hlavný v HPP môže mať aj VPP (pracovníci môžu teda vykonávať aj iné prac.zárobkové činnosti, ak súvisia s ich hl. zamest. len s výslovným súhlasasom organizácie ved. prac.majú výslovný zákaz vykonávať akúkoľvek činnosť totožnú s inou hl.prácou, aby nedochádzalo k zneužívaniu výrob.faktorov)
Vedľ.prac.činnosť - keď ten istý pracovník robí popri HPP pre tú istú organ.ešte aj inú činnosť, dohoda o prac.činnosti sa musí uzavrieť písom. a najviac na polovicu pr.času pri HPP ukončiť sa dá výpoveďou, kt.je 15-dňová, netreba udať dôvod
60, Pracovný čas, kratší prac. čas, nepretržitý odpočinok medzi dvoma smenami, práca nadčas

PRACOVNÝ ČAS
• čas, v kt. je pracovník povinný konať si svoje povinnosti
• využívať PČ riadne, byť prítomný v práci ešte pred zač.prac. času, aby bol dostatočný čas na prípravu prac. k práci

• zrušenie pr.pomeru ...

• zrušenie pr.pomeru v skušob.dobe a pr.pomeru na donu určitú, môže byť hocikedy (prevedená môže byť aj ústne) po zrušení alebo vypovedaní pr.pomeru musí dať organ. pracovníkovi potvrdenie, kt. obsahuje:
1. prac.posudok (len, ak si ho prac. vyžiada alebo si ho vyžiada druhá organizácia)
2. dobu už čerpanej dovolenky

• ak prac. nie je spokojný s prac.posudkom, môže sa odvolať s 3-mesač. lehotou
58, Nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru
1. Ak org. poruší výpoveď pr. pomeru a prac. má záujem ďalej pracovať, môže zažalovať org. na súde.
Možné nároky vyplývajúce z neplatného zrušenia prac pomeru:
ak je výpoveď neplatná a súd rozhodne, že prac. pomer trvá musí org. zabezpečiť prácu alebo pracovníkovi vypláca náhradnú mzdu vo výške priemer. zárobku až do doby 6 mes. (ak by to trvalo viac ako 6 mes., org. môže dať prac.podnet na skončenie výplaty mzdy - s tým musí súhlasiť súd na základe objektívnych okolností = napr. ak pracovník medzitým vykonáva inú prac.činnosť => bezdôvodné obohacovanie)

2. Ak pracovník neoprávnene poruší prac. pomer a organiz. má na jeho práci záujem, org. môže od neho požadovať náhradu škody.
Ak je jej to jedno - org. akceptuje ukončenie pr. pomeru dohodou

• z titulu malých organizačných ...

• z titulu malých organizačných zmien (výp.lehota: 3 mes.)
c) ak sa pracovník stane nadbytočným (znižovanie stavu pracovníkov za účelom zvýšenia efektívnosti pri práci)
• zo zdravotných dôvodov
d) strata dlhodobej spôsobnosti vykonávať doterajšiu prácu, alebo prácu nesmie vykonávať, lebo by mohol dostať chorobu z povolania (podľa lek.posudku)
e) nespĺňanie prac.predpokladov ustanovených pr.predp. pre danú prácu
f) nespĺňa požiadavky pre riadny výkon práce
g) ak nespĺňanie týchto požiadaviek spočíva v neuspokojivých prac.výsledkoch - možno dať výpoveď len, ako ho org. v posled. 12 mes. písomne vyzvala na ich odstránenie a prac. ich v primeranom čase neodstránil
• z titulu porušenia pracovnej disciplíny
h) závažné porušenie prac. disciplíny (vymedzená skut. podstata = porušenie istého prac.predpisu)
i) vtedy, ak existuje dôvod pre okamžité zrušenie pr.pomeru
j) pre opakované menej závažné porušenia prac. disc., ak bol pracov. V posled.6 mesiacoch písomne upovedomený (napr. pri neskorom príchode do práce)

VÝPOVEĎ MUSÍ OBSAHOVAŤ:

1. skutkové vymedzenie priestupku (aj s prísluš.pragrafom)
2. musí byť písomná
3. musí byť doručená (do VR)

Výpovedná lehota
začína plynúť 1.dňom nasledujúceho mesiaca po tom, čo bola doručená ak ide o výpoveď z VPP alebo dohody o prac.činnosti 15 dňová lehota začína plynúť dňom doručenia ak je daný dôvod na výpoveď, organizácia musí aj tak skúmať, či by nestačilo prac.len preradiť na iné miesto - ak ho však prac.odmieta až potom možno dať výpoveď (netýka sa to porušovania prac. disc.)

Inštitút zákazu výpovede:
a) ak je pracovník PN, ale chorobu si úmyselne nevyvolal
b) ak je prac. na liečení (aj ústavnom), ochranná doba sa tu predlžuje o 6 mes.
c) ak je vykonávaná vojen.služba
tu výpoveď platí až dva týždne po návrate
d) ak je prac. uvoľnený pre verejnú prácu (poslanec)
e) ak ide o tehotnú ženu alebo matku s dieťatom do 3 rokov
f) ak ide o osamelé osoby starajúce sa o deti (do 3 rokov)

tento inštitút ochrany však neplatí v 3 prípadoch:

1. nevzťahuje sa na veľké organ.zmeny v tomto prípade sa musí org.starať (len proklamatívne = ver.vyhlásenie) o prac. a nájsť mu náhrad.prac.miesto
2. ak ide o prac. so ZPS - na výpoveď musí dať súhlas prísluš.okresný úrad práce, tento súhlas netreba, ak ide o veľké org.zmeny alebo porušenie prac.disc. alebo prac. dosiahol vek 65 rokov
3. ak výpoveď dostane osamelá prac. s dieťaťom do 15 rokov alebo organ. je povinná nájsť 2.a 3. vhodné zamestnanie
57, Okamžité zrušenie pracovného pomeru
• jednostranné rozhodnutie organizácie (ale tiež pracovníka: jediný spôsob okamžitej výpovede zo strany pracovníka je taký, že vykonávaná práca ohrozuje jeho zdravie) platí, ak:
1. prac.bol odsúdený pre úmysel tr.čin (trest min 1 rok)
2. úmyselný tr.čin spáchaný v súvisl. s výkonom práce (trest min. 6 mes.)
3. porušenie prac. disc. obzvlášť hrubým spôsobom

• org.to môže urobiť najskôr 1 mesiac a najneskôr 1 rok od zistenia dôvodu na zruš.pr.pomeru, ak tieto doby uplynú, môže nastať len výpoveď
! s tehotnými prac. možno zrušiť prac.pomer len výpoveďou

Pracovná cesta:

• výkon práce na nie bežnom prac.mieste na nevyhnutne dlhú dobu dočasné pridelenie pracovníka na výkon práce do inej organ.
• musí to byť dohodnuté s prac., uvedené musí byť doba a miesto práce
• dohoda: ústna alebo písomná
55, Skončenie pracovného pomeru
§ 42 - Zákonník práce
Ukončenie pracovného pomeru:
• uplynutím času pri prac. zmluve s dobou určitou
• dohodou (uzavrieť písomne) potrebný súhlas
• odstúpením počas skúšobnej doby oboch strán

Ukončenie pracovného pomeru:
1. DOHODA O UKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU
• najjednoduchšia je, keď súhlasia obe strany (vtedy sa dá urobiť aj ústne)
• preferuje sa ale písomná forma (ako dôkazový prostriedok)
• v prípade, že pracovník žiada uvedenie dôvodov, org. je povinná ich uviesť z dôvodv, kt. sú dôležité pri nároku na odstupné al. podpori v nezamestnanosti (z dôvodu org. zmien má prac. dostať odstupné - aspoň 2-mesačné)

2. NA ZÁKLADE JEDNOSTRANNÉHO PRÁVNEHO ÚKONU

a) výpoveď
b) okamžité zrušenie prac.pomeru
c) zrušenie prac.pomeru v skušobnej dobe, ak ide o cudzinca ukončenie nastáva stratou trvalého bydliska al. trestom vyhostenia
d) smrť pracovníka
56, Výpoveď daná organizáciou
Iniciátor výpovede - pracovník (2-mesačná výp. lehota)
zmena oproti minulosti: aj bez udania dôvodov
musí byť daná písomnou formou a doručená
organizácia (2-3 mesačná výp. lehota)
výpoveď môže byť daná len zo zákonne stanovenných dôvodov (§46 odsek 1 a-f)
výpoveď platí až po uplynutí výpovednej doby

Výpovedné dôvody:
• z titulu veľkých organizačných zmien (výp.lehota: 2 mes.)
a) zrušenie, premiestnenie org. alebo jej časti
b) pri zániku org., alebo pri prechode jej časti do inej org. (pričom preberajúca organ. nemá možnosť prac.zamestnať podľa dohodnutej prac.zmluvy)

PRACOVNÁ ZMLUVA /PZ/

Náležitosti pracovnej zmluvy:
obligátne
• druh práce (obsahová náležitosť, musí byť konkr. stanovená tak, aby aj zodpovedala kvalif.prac.)
• miesto výkonu práce (musí byť presne stanovené) (dnes sa pracovník môže premiestniť len na základe jeho súhlasu)
• deň a čas nástupu do práce (týmto dnom vzniká pracovný pomer, ak do 7 dní nenastúpi, organ. Môže jednostrane odstúpiť od prac.zmluvy)
• fakultatívne – mzda
• skúšobná doba (max.3 mesiace, inak by dojednanie bolo neplatné, musí byť v písomnej forme, počas nej môžu obe strany odtúpiť od dohody bez odôvodnenia)
• dĺžka prac. pomeru (absolventi SŠ, VŠ nemôžu nastúpiť na dobu určitú (min. 2 roky),neplatí pre umelecké školy)

! pri nástupe do práce musí byť pracovník oboznámený s prac.poriadkom
a s predpisom na zaistenie bezpečnosti a zdravia

54, Zmeny pracovného pomeru

• dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom
Zmeny pracovného pomeru:
• preloženie - zmena miesta práce
• prevedenie - zmena druhu práce (povinnosť organizácie previesť pracovníka na inú prácu bez ohľadu na to či si to pracovník v org. želá)
• organ. vo výnimočných - zákonom určených prípadoch môže pracovníkovi zmeniť podmienky uvedené v PZ

PREVEDENIE PRACOVNÍKA
Povinnosť organizácie previesť pracovníka na iný druh práce je:
1. pri zdravot. problémoch - ak prac.stratil schopnosť dlhodobo vykonávať prácu, resp. ju už viac nemôže vykonávať v dôsledku choroby z povolania
2. ak ide o tehotné ženy alebo matky dieťaťa do 9 mesiacov, ak ide o prácu, kt. je pre tento druh žien zakázaná
3. ak ide o ochranu okolia pracovníkov, kt. sú v styku s infekčne chorou osobou
4. ak je to potrebné v súvislosti s rozhodnutím súdu

Organizácia môže previesť pracovníka, ak:

1. pacovník dostal výpoveď pre porušenie prac.discipl.
2. nespĺňa požiadavky dané na prácu, kt. vykonáva
3. ak sa začne proti prac.tr.stíhanie pre podozrenie z úmysel. tr. činnosti pri plnení prac.úloh a na škodu organ.
4. pracovník stratil dočasne predpoklady na výkon práce (možnosť preloženia max.na 30 dní)
5. ide o živelnú pohromu, alebo nehodu a ide o odstránenie následkov (iba na dobu potrebnú na odstránenie následkov)
6. ide o prestoje (napr. ak nejde elektrina)
Pri prevedení sú dôležité 3 faktory:
a) zdravot. stav
b) schopnosti pracovníka
c) kvalifikácia

Prevedenie pracov.treba vopred prerokovať s prac.
• ak prevedenie prekročí 22 dní, môže sa obrátiť na odbory
• ak prevedenie skončí, organ. je povinná umožniť prac. návrat na pôvod. prac.miesto s tým istým druhom práce (ak to nie je možné - nasleduje výpoveď)
• ak pracovník sám požiada o prevedenie - musí dôjsť aj ku zmene PZ

53, Pracovná zmluva a vznik pracovného pomeru

PRACOVNÝ POMER
• určitý druh prac.vzťahov, kt. sa delia na:
1. prac.pomer
2. dohoda o vykonaní práce
3. dohoda o prca.činnosti
• dohody sa vykonávajú mimo prac.pomeru
• prac.pomer nie je nijak presne definovaný - je to vzťah zamestnávateľ x pracovník, na základe kt. je pracovník poviiný vykonávať prácu uvedenú v dohode, rešpektovať právne predpisy a bezp. predpisy, má nárok na riadne prac.podmienky a má právo na odmenu za vykon. Prácu - tomu zodpovedajú aj povinnosti zamestnávateľa
• prac.pomer môže byť uzavretý na:
a) čas neurčitý
b) dobu určitú
(kedysi to trvalo aj 10-15rokov, dnes sa takéto pomery môžu uzavrieť na max. 3 roky, vo výnimoč.prípadoch aj na dlhšie, môžu sa však aj opakovať)

• tieto výnimky sú, ak ide o:

a) pracovníkov vedy a výskumu
b) učiteľov na VŠ
c) dôchodcov

Podľa množstva pr.pomerov ich delíme na:
a) hlavný pr.pomer /HPP/ = na plný prac.úväzok
b) VPP - vznikajú z neho také isté nároky ako z HPP
teda nemožno uzavrieť s mladistvým
c) vedľ.prac.činnosť - keď ten istý pracovník robí popri HPP pre tú istú organ. ešte aj inú činnosť, dohoda o prac.činnosti sa musí uzavrieť písom. a najviac na polovicu pr.času pri HPP, ukončiť sa dá výpoveďou, kt.je 15dňová netreba udať dôvod
d) súbežné prac.pomery - sú navzájom rovnocenné, ak ich má prac. uzavrené naraz viacero, v HPP môže mať aj VPP
Pracovný pomer vzniká najčastejšie na základe 3 právnych krokov:
1. uzavretím pracovnej zmluvy
2. vymenovaním - na základe osobitných predpisov vedúci organizácie je vymenovaný nadriadeným orgánom
3. voľbou (napr.voľba riaditeľa)

PRÁVNE ÚKONY môže konať osobne alebo v zastúpení:

• zastúpenie:
a) zmluvné (udelenie plnej moci - písom.formou)
b) zákonné (mladist.,kt.nemajú 15 r. zastupujú zák.zást.)
• zastúpenie na strane organizácie:
1. štatutárny orgán - vedúci konateľ (sú stanovení zmluvou)
organ.sa dávajú zastupovať inými orgánmi, kt. majú presne vymedzené hranice funkcie
2. poverení pracovníci - na základe písom.poverenia (nie plná moc),
môžu vykonávať len určité činnosti
3. udelenie plnej moci - nemôže byť udelené: a) jednotlivcovi
b) PO - za ňu rozhoduje štatut.orgán
PRÁVNE ÚKONY:
• a) jednostranné (výpoveď)
b) dvojstranné (dohody)
c) viacstranné

• a) ústna forma
b) písomná forma

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

• obsahom ppv je uskutočňovanie práce
• ide o vzťahy tovarovo-výmenné (odmietnutie práce nie je tovarom) a vôľové (založené na vôli účastníkov)
Obsah ppv je tvorený viacerými okruhmi:
1. PPV MEDZI ZAMESTNÁVATEĽMI, ŠT.ORGÁNMI A PRACOVNÍKMI
uplatňuje sa právo na zamestnanie, kt. je dané ústavou, nie je to však povinnosť
2. ÚPRAVA PODMIENOK PRÁCE
vznik a zánik prac. zmluvy, dĺžka prac. času, odmeny
3. KOLEKTÍVNE PPV
založené na vzájom.kolekt.vyjednávaní (odbory - zamestnávateľ)
4. ZODPOVEDNOSTNÉ PPV
obaja účastníci, ak porušia právnu povinnosť danú zákonom al.podmienkami v prac.zmluve sú pri
jednostrannom porušení zodpovední za to, čo urobili zodpovednosť:
a) disciplinárna (na strane zamestnávateľa: úraz, hmotná škoda, ublíženie.. )
b) za škodu (na strane pracovníka: krádeže, neopráv. majet. prospech...)

5. ÚPRAVA PRAC.PRÁVNEJ SUBJEKTIVITY

6. ÚPRAVA PRAC.PRÁVNEJ SKUTOČNOSTI
právne úkony: vôľové
právne udalosti: nevôľové

ÚČASTNÍCI PPV
1. ZAMESTNÁVATEĽ
• organizácia alebo jednotlivec
• zväčša sú to však PO (št.organiz.,obch.spol.,s.r.o., a.s....)
• môžu to byť aj jednotlivci (občan môže zamestnávať iného občana pre uspokojobanie jeho osobných potrieb)

2. PRACOVNÍK
• občan, aj keď nejde o jeho osobné potreby
• môže ním byť aj súkrom.podnik
• len pracovník sám môže uskutočňovať prácu
• prac.právna subjektivita od 15 rokov (musí byť ukončená povinná šk. dochádzka)
• pred 15 rokom môže zmluvu uzavrieť, ale deň nástupu do práce je až po dovŕšení 15 veku života

Protest prokurátora

• môže podať návrh o začatí konania, ak ide o preskúmanie zákonosti rozhodnutia správ.orgánov v prípadoch, v kt. sa nevyhovelo protestu prokurátora, ak to vyžaduje verejný záujem
• môže vstúpiť do konania v prípadoch, ak ide o konanie v spôsob. Na právne úkony vo veciach vyhlásenia za mŕtveho, vo veciach zápisu do obch.reg., vo veciach výchovy maloletých a v opatrovníckych veciach

Prokurátor je oprávnený robiť všet. úkony podobne ako účastník konania
52, Pracovnoprávne vzťahy. Pojem, účastníci.
PRACOVNÉ PRÁVO
• samostatné právne odvetvie, kt. má povahu:
a) súkrom.práva
b) verejného práva
• vzniká vznikom prac.zmluvy
• tvoria ho PN, kt. upravujú pracovno-právne vzťahy (ppv)
• predmetom prac.práva sú pracovné vzťahy

Pramene prac.práva:

• norm.právne akty - hlavne ústava (2.hlava - soc.práva)
• zákonník práce - pôvodne z roku 1965, č.65
veľakrát novelizovaný - posledne 451/91 zb.
• kolekt.zmluvy - dojednávajú mzdové a iné pp nároky týkajúce sa pra-
covníka danej organizácie
• medzin.zmluvy
a) bilaterálnej povahy (jedná sa o prac.pomer)
b) multibilaterálnej povahy (jedná sa o dohovory dojednané medzi organizáciami práce, kt.pracujú od r. 1919 pri OSN, ich úlohou je zabezpečiť určitý štandard prac.podm. v rôznych ekonomikách, ČSR - zakladajúcou organizáciou, ak sa tieto zmluvy ratifikujú - tak sú aj záväzné, medz.org. práce môžu tiež niečo odporučiť..)
• vnútor.predpis - nevydáva ho štát, ale samotná org. (patrí sem najmä prac.poriadok - uvádza podrob. rozpracovanie zák.práce pre podmienky danej org.)

49, Mimoriadne opravné prostriedky proti rozhodnutiam v trestnom konaní

• podáva sa vtedy, keď už nie je možné podať riadny opr.prostriedok, už nemá odkladný účinok, ale treba začať plnenie

A) OBNOVA KONANIA
• výnimočný MOP
• pripúšťa sa vtedy, ak vídu najavo nové skutočnosti a dôkazy, kt.podstatne môžu ovplyvniť nové rozhodnutie
• nesmie uplynúť viac ako 3 roky od pôvodného rozhodnutia a 3 mesiace od nových skutočností
• celý 1.stupeň treba opakovať
• koná sa na Najvyššom súde, aj keď obžalovaný zomrel

B) SŤAŽNOSŤ PRE PORUŠENIE ZÁKONA V TRESTNOM PRÁVE
• v 3-dňovej lehote

50, Dozor prokurátora v trestnom konaní

ORGÁNY PROKURATÚRY:
• prísne centralizovaný systém
• hl.funkcia: dozor nad vykonávaním práce vyšetrovateľa (len prokur. môže podať žalobu)
• okresné, krajské, obvodne, generálne prokuratúry
• tr.konanie sa môže diať len na základe obžaloby prokurátora vypracuje obžalobu - musí tam byť popísané o aký tr. čin ide a stupeň spol. nebezp.
• má vždy prvé slovo = vznesie obžalobu
• dozerá nad celým tr.konaním

51, Všeobecný prokurátorský dozor
• poslaním prokuratúry je chrániť práva a zákonom chránené záujmy FO, PO a štátu
• na čele prokuratúry stojí generálny prok. vymenovaný a odvolávaný prezidentom republiky (na návrh NR SR)
• prokurátori vykonávajú dozor nad zachovávaním zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstvami a inými orgánmi št. správy, org.územ.samosprávy a PO

VECNÉ DÔKAZY

• akákoľvek vec
• dôkazovým materiálom sú i listiny
47, Trestné stíhanie pred súdom. Obžaloba.
PREDBEŽNÉ PREJEDNÁVANIE OBŽALOBY
• musí sa rozhodnúť o väzbe
• musí sa preskúmať obžaloba
• môže byť vrátená na prešetrenie alebo vyhlásená za neopodstatnenú
1.stupňové súdy (obvodne, okresné..)
• v trestnej veci rozhoduje senát 3-členný (predseda súdu - sudca z
povolania, prísediaci - súdcovia z ľudu, popri svojom povolaní)
Krajský súd:
• v civilnej veci - 3členný senát
• v trestnej veci - 5členný senát (2 sudcovia z povolania, 1 z nich je predseda, 3 prísediaci, nie su to právnici)
• keď ako odvolací súd - 3členný senát, všetci sú sudcovia z povolania

Najvyšší súd:

• rozhodje vždy v min. 3 člennom senáte a všetci členovia súdu sú sudcovia z povolania (sudcovia sú menovaní na dobu neurčitúdoživotnú)

48, Riadne opravné prostriedky proti rozhodnutiam v trestnom konaní
• podáva sa v zákonom stanovenej lehote
• má vždy odkladný účinok
• súd vždy vyzve strany či chcú podať opr. prostriedky - ak áno, roz-
sudok platí od 1. dňa doručenia
A) ODVOLANIE
• možno podať do 8 dní od doručenia rozhodnutia
• na adresu súdu, kde bol rozhodovaný, no ďalej sa bude rozhodovať na súde o stupeň vyššom, kde bude vynesené konečné rozhodnutie
• princíp dvojinštančnosti (len 1 odvolanie)
• môže podať: * obžalovaný (priamy príbuzný)
právny zástupca
prokurátor (i v neprospech obžalovaného)
• odvolací súd = verejné zasadnutie: a) zamietne odvolanie
b) vyhovie
L» b) ak sa rozsudok zruší - vráti sa naspäť, ale prvostupňový súd je viazaný právnym názorom odvol.súdu
B) ODPOR
• do 15 dní - riadne pojednávanie

VÝSLUCH OBVINENÉHO

• musí sa uskutočniť v rámci Ústavy SR (obvinený nesmie byť nijak donucovaný k výpovedi..)
• výsluch obvinených - samostatne, potom sa vzájomne upovedomia o výpovediach (môže dôjsť k výsluchu konfrontácie, ak si protirečia)
• je možné dať vyšetriť dušev. stav obvineného
• pri porušení zákona môže obhajoba požiadať o mimoriadne opravné konanie
• vyšetrovateľ je samostatný vypracuje záverečnú správu a postúpi ju s kompl.vyšetr. materiálom prokurátorovi, ten vypracuje obžalobu - musí tam byť popísané o aký tr. čin ide a stupeň spol.nebezp.
• podaním obžaloby končí prípr.fáza - ďalej má všetko v rukách súd (už ide o obžalovaného)

SVEDKOVIA
• každý, kto je predvolaný ako svedok na súd je povinný sa dostaviť a vypovedať pravdu a nezamlčovať fakty
• je možné dať vyšetriť dušev. stav, no nemožno ho dať liečiť

Právo odoprieť výpoveď:

a) priamy príbuzen.
Vzťah svedok má právo odoprieť výpoveď, ak je s obvineným v priamom príb.vzťahu

b) keby svojou výpoveďou mohol privodiť trestné stíhanie na obvineného, ktorý je mu akosi blízky

c) keby svojou výpoveďou mohol privodiť trestné stíhanie na seba
• svedka treba nechať súvisle hovoriť, až potom klásť otázky
• mladistvé osoby by sa mali vyslúchať ohľaduplne a tak, aby nemuselo dôjsť k opakovaniu výpovede
• svedok má nárok na svedočné
• v urč. prípadoch je povinnosť oznámiť tr. čin, inak je neoznámenie považované za samostatný tr.čin

ZNALCI
• vypracuvávajú znalecké posudky
• majú sa zaoberať len odbornou stránkou, nei právnou
• nemusí byť prítomný pri pojednávaní, no je možné ho o to požiadať
• pri súdnej pitve musia byť prítomný 2 znalci
• pozorovanie duševného stavu môže nariadiť len súd (max.2 mes.) znalci musia v posudku napísať, či obvinený ohrozuje ostatných ak je na slobode
• proti rozhodnutiam je možné podať sťažnosť

Obhajoba v trestnom konaní

Obhajoba
• iba v trestnom práve, vo všetkých ostat.vzťahoch je iba zastupovanie
• obhajcom môže byť iba advokát, ktorý musí byť zapísaný v advokátskej komore, musí mať ukončené právnické VŠ vzdelanie na našom území, musí vykonať advokátsku skúšku (môže byť odpustená ak bol 6 rokov výkonný ako prokurátor), minimálne 3 roky praxe
• advokáti, ktorí môžu okrem obhajoby byť zamestnaný aj v inej firme:
• prof. a doc. VŠ v právnej oblasti
• literárne činné osoby
• ten, kto je inak umelecky alebo výtvarne činný
• kto je zapísaný v advokatskej komore, okrem týchto výnimiek, nesmie vykonávať iné zamestnanie.
• v trestnom práve musí byť advokát, obžalovaný si ho buď vyberie alebo je mu pridelený.
• každý sa môže obhajovať sám
• v niekt.prípadoch: INŠTITÚT NUTNEJ OBHAJOBY

Obvinený musí mať advokáta už v rámci vyšetrovania ak:

1. ide o mladistvého
2. je zbavený právnej spôsobilosti
3. je vo výkone trestu alebo vo väzbe
4. je horná hranica 5 rokov
5. ide o postihnutú osobu
6. ide o osobu, kt. sa skrýva
7. ide o konanie so št.príslušníkom z cudziny
8. ide o ochranné liečenie (nie alkoholické, ale duševné..)

obhajca má právo zúčastňovať sa úkonov, kt. sa zúčastňuje aj obvinený
môže si vyžiadať: kópiu zápisnice, odklad konania, milosť

46, Vyšetrovanie trestných činov
Vyšetrovacie orgány:
= prokurátor
=polícia
• samotné vyšetrovanie začína vydaním trestného oznámenia
• neskôr sa musí vzniesť podozrenie voči podozrivej osobe
• tá je obvinená najneskôr pri prvom výsluchu

najvyšší súd SR

najvyšší súd SR
rozdelenie z hľadiska miestnej príslušnosti:
okres, kde bol tr.čin spáchaný
kde tr.čin vyšiel najavo
podľa miesta bydliska obvineného ale vždy rozhoduje len 1 súd o 1 treste, o 1 páchateľovi

ORGÁNY PROKURATÚRY:
• prísne centralizovaný systém
• hl.funkcia: dozor nad vykonávaním práce vyšetrovateľa (len prokur. môže podať žalobu)
• okresné, krajské, obvodne, generálne prokuratúry

ÚRADY VYŠETROVANIA:
• vyšetrovatelia: vek najmenej 24 r., 1-ročná prax, absolvovaná právn. VŠ, vykonaná právn.skúška = len kvalifikovaný človek

45, Práva obvineného v trestnom konaní. Obhajoba v trestnom konaní.

Práva obvineného v trestnom konaní.
• obvinený je len ten, na koho bolo písomne vznesené obvinenie:
po vznesení obžaloby = obžalovaný
po vznesení rozsudku = odsúdený
• inštitút zaujatosti (rodinní prísluš. ..)

ZÁKLADNÉ PRÁVA OBVINENÉHO:
a) právo vyjadriť sa ku všetkým okolnostiam, kt. sa mu kladú za vinu
b) právo navrhovať dôkazy svedčiace o jeho nevine
c) právo nevypovedať
d) právo nazerania do spisov
nie hocikedy, len po ukončení vyšetr.úkonu
e) právo byť vyslúchaný len za prítomnosti obhajcu
f) právo na obhajobu
g) právo mať právneho zástupcu (súdom ustanovený opatrovník)

Orgány činné v trestnom konaní

a) súdy
b) orgány prokuratúry
c) vyšetrovatelia
d) policajné orgány (najbližší kontakt s páchateľmi)
e) pomocné osoby (tlmočník, zapisovateľ)

SÚDY:
1) VOJENSKÉ
podliehajú mu: vojaci, policajti, vojen.zajatci, aj civilné osoby (vojn.zrada, činnosť v cudzom vojsku, nenastúpenie do služby)
obvodové (1.stupeň)
vyšší vojen.súd (2.stupeň v Trenčíne)

2) VŠEOBECNÉ
rozdelenie z hľadiska vecnej príslušnosti:
okresné (1.stupeň)
krajské (rozhoduje ako 1.stupňový ak dolná hranica trestu je 8 rokov, pri výnimočných trestoch: teror, sabotáž záškodníctvo)

ŠKODA A VEĽKOSŤ STUPŇA ŠKODY

• nepatrná škoda - pod 5000.
- (t.j. 2-násobok min.mzdy, teda mení sa to v závislosti od min.mzdy)
• škoda nie malá - 6-násobok min.mzdy
• väčšia škoda - 20-násobok min.mzdy
• značná škoda - 100-násobok min.mzdy
• škoda veľkého rozsahu - 500-násobok min.mzdy
• pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za kt.sa daná vec v danom mieste predáva
• nepočítajú sa prirážky v hoteloch
DOŽIADANIE
• orgán činný v tr. konaní môže dožiadať o vykonanie určitých úkonov
PORIADKOVÁ POKUTA
• každý, kto sa odmietne podrobiť úkonu činn.orgánov (až do 10 tis.Sk)
• pri urážke súdu (do 5 000.-Sk)
Inštitút zaujatosti
• org.je vo vzťahu s páchateľom al. poškodeným (povinnosť oznámiť to)
• obvinená osoba môže povedať, že org. by mohol byť zaujatý
! sudca, kt. počas vyšetrovania vydal zatykač alebo uvalil väzbu je potom odvolaný

POĽAHČUJÚCE OKOLNOSTI:

• vek blízky veku mladistvých
• silné rozrušenie
• tlak závislosti, hrozba
• zlé rodinné pomery, kt. si sám nezavinil
• vedenie riadneho života pred spáchaním tr.činu
• ? či sa človek snaží nahradiť škodu
• úprimná ľútosť a spolupráca s vyšetrujúcimi orgánmi
• oznámenie o tr.čine

PRIŤAŽUJÚCE OKOLNOSTI:
• zavrhnutia hodná pohnútka
• surovosť, zákernosť
• zneužitie bezbrannosti, závislosti, podriadenosti
• členstvo v organizovanej skupine
• organizátorstvo
• páchanie tr.činu dlhší čas
• spáchanie tr.činu v minulosti

Úhrnný trest - ak páchateľ ...

Úhrnný trest - ak páchateľ spáchal viacero tr. činov naraz, posudzuje sa podľa najťažšieho tr.činu
Súhrnný trest - ak spácha tr. čin pách., kt. je vo vyšetrovaní, ale ešte nie je vynesený rozsudok a medzi tým spácha ďalší tr.čin - trest sa tiež môže dať podľa najťažšieho
POŠKODENÝ
• ten, kto je postihnutý
• pred začatím dokazovania musí požiadať o riešenie otázky o náhrade, splatení škôd = adhézne konanie
• má právo nazerať do spisov, podávať návrhy, sťažovať sa proti postupu konania
• má právo podať OP (napr. pti náhrade škôd apod...)
• zaistenie nároku poškodeného
• hnuteľ. vec sa zaistí páchateľovi (uloží do úschovne, nie na súd)
• nehnuteľnosť - katastrálny úrad (nesmie byť s tým pohyb) v rámci prípr. konania vo veci rozhoduje prokurátor rozsudok - súd
• zaistenie končí do 2 mes. od právoplatnosti rozsudku

PREMLČANIE TRESTNÉHO STÍHANIA:

• 20 r. pri tr.čine, za kt. je možné uložiť výnimočný trest
• 10 r., ak je horná hranica trestu 10 rokov
• 5 r., ak je spodná hranica 3 roky
• 3 roky ostatné (všeob. premlčovacia lehota)
! výnimky : tr. činy proti ľudskosti
• uplynutím premlčacej lehoty, sa stráca nárok, ale právo zostáva
! uplynutím prekluzívnej lehoty sa stráca nárok, ale i právo
ZAHLADENIE ODSÚDENIA:
• po uplynutí istého času (skúšob.doby) sa trest „zahladí“ a na páchateľa sa hľadi ako keby nebol odsúdený osoba nebola potrestaná zápis v reg.trestov o zahladení odsúdenia) to platí hlavne v občiansko - právnom konaní
• 10-ročné lehoty - ak je trest nad 5 rokov
• 5-ročné lehoty - ak je trest prevyšujúci 3 roky
• 3-ročné lehoty - ak je menej ako 3-ročný trest (zákaz činnosti..)

7. zásada spolupráce ...

7. zásada spolupráce s občianskými združeniami
odbory, prac kol. môžu preberať záruky
8. zásada obžalovacia
tr.konanie sa môže diať len na základe obžaloby prokurátora
9. zásada verejnosti
prístup verejnosti možný
10. zásada ústnosti
ústne prejednávanie znaleckých posudkov
11. zásada práva na obhajobu
12. zásada práva rozprávať v mater. jazyku
13. zásada senátneho rozhodovania
zásadne rozhodujú 3 sudcovia (=senát)
SÚČINNOSŤ:
• všetky orgány činné v tr. konaní sú povinné napomáhať súd.konaniu
• všetky zainteresované PO aj FO sú povinné vyjsť v ústrety a poskytnúť informácie (orgány činné v objasňovaní: súd, prokuratúra, vyšetrovatelia, policajné orgány (najbliž.kontakt s pách.)

OSOBY VYŇATÉ Z PRÁVOMOCI ORGÁNOV:

• osoby s diplomatickou imunitou
NEPRÍPUSTNOSŤ TREST. STÍHANIA:
• ak prezident nariadi amnestiu
• právo milosti prezidenta
• ak je trestné stíhanie premlčané
• ak nebol daný súhlas na trestné stíhanie (sudcovia..)
• ak osoba nedovŕšila 15 rok života
• ak je trest. stíhanie podmienené súhlasom poškodeného a tento nebol daný, resp. bol stiahnutý späť
• osoba, kt. je vyňatá z právomoci tr. konania
• neplnoletá osoba (do 15 r.)
• proti zomrelému sa nevedie tr.konanie

44, Základné zásady trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní.

Základné zásady trestného konania.
Trestné konanie: zákon č.141/61 zb.- upravené práv. normou)
zákon č.157/92 zb.- úplné znenie + novela
zákon č. 6/93 zb. a zákon č.178/93 zb.
• upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní
ZÁSADY:
1. zásada zákonnosti
obvinený a stíhaný môže byť jednotlivec len na základe zákonov
2. zásada prezunkcie (predpoklad) neviny
až v okamihu vynesenia rozsudku a jeho právoplatnosti
3. zásada legality
prokurátor stíha všetky trestné činy, o kt. sa dozvedel
4. zásada oficiality
orgány sú povinné konať z úradnej povinnosti
5. zásada objektívnej pravdy
orgány musia zisťovať všetky skutoč.
6. zásada voľného hodnotenia dôkazov
osobitné hodnotenie dôkazov, potom vo vzájom. väzbe

42, Podmienečné odsúdenie, podmienečné prepustenie

PODMIENEČNÉ ODSÚDENIE
• súd stanoví skúšobnú dobu počas, kt. musí páchateľ viesť uspor.život

podmienka: - platí len ak ide o trest do 2 rokov (do 1 r. sa obyčajne podmienka dáva)
prihliada sa na spoloč. záruku, ktorú môže dať občianske zadruženie, cirkev, prac. kolektív, ! nie polit. strana

PODMIENEČNÉ PREPUSTENIE
• po vykonaní polovice trestu môže páchateľ požiadať o prepustenie (skúšobná doba 1-7 rokov)
• pri trestu zákazu činnosti alebo pobytu sa po vykonaní polovičky môže upustiť od výkonu trestu
• pri taxatívnych trestoch (- obzvlášť nebezpeční recidivisti môžu byť prepustení až po odsedení 2/3 trestu)
(pri doživotí je to minimálne 25 r.)

43, Ochranné opatrenia

• nechápeme ich ako tresty, ale ide o istú ochranu spoločnosti, ktorá postihne aj páchateľa
• môže k nim dôjsť len v súvislosti s nejakou tr.činnosťou
• rozlišujeme 3 druhy ochr. opatrení:
• ochranné liečenie
• uložené duš.postihnutému, kt. koná v stave nepríčetnosti
• môže byť však uložené aj norm. páchateľovi
• trvá dovtedy, kým páchateľ nie je vyliečený
• neplatí to v prípade opilstva alebo požitia omamných látok
• o prepustení rozhoduje súd, ak však činnosť pách.nie je nebezpečná
• ochr. výchova
• môže sa vzťahovať len na mladistvých
• uložiť ju možno, ak nie je zabezpeč.riadna výchova zo strany rod.
• uskutočňuje sa v osobit.zariadeniach
• o skončení rozhoduje súd a trvá maxim.do 18 rokov
• zhabanie veci
• vtedy, keď nemohol byť udelený trest prepadnutia majetku alebo ve-
ci (napr. pri stave nepríčetnosti, keď pách. nemá zodpovednosť)

• rozlišujeme 3 kategórie nápravných skupín:

I.nápravnovýchovná skupina (ak v posledných 10 rok. nebol trestaný)
II.nápravnovýchovná skupina (ak v posled. 10 rok. bol súdený za úmyselný tr. čin)
III.nápravnovýchovná skupina (obvzlášť nebezpeč. recidivista, o 1/3 zvýšená trestná sadzba)
• recidíva - vzniká pri opakovaní nebezp.tr.činu
• ak páchateľ koná viacero nebezpeč. trest. činov naraz, potom môže dostať tzv. úhrnný trest a posudzuje sa podľa toho najťažšieho
• ak v období medzi spáchaním tr.činu a súdom páchateľ koná nový tr. čin - dostáva súhrnný trest odňatia slobody
• U MLADISTVÝCH sa max. horná hranica trestu znižuje na 5 rokov
• v prípade nebezp. tr. činu sa hranica počíta medzi 5-10 rokov
• pre deti vo veku 12 - 15 rokov platí, že môžu byť zavedené opatrenia ochrannej výchovy - tým sa už ale zaoberá civilný súd al. prokuratúra
• skúšobná doba u mladistvých môže byť 1-3 roky
• ak si páchateľ odpyká viac ako ½ trestu, môže požiadať o podmienečné prepustenie so skúšobnou dobou 1-7 rokov
• obzvlášť nebezpeční recidivisti môžu byť prepustení až po odsedení 2/3 trestu (pri doživotí je to minimálne 25 r.)

4. trest prepadnutia majetku

• hlavne pri treste odňatia slobody minim. 2 roky prepadá časť alebo celý majetok v prospech štátu
• prepadá len to, čo patrí páchateľovi

5. trest prepadnutia veci
• prepadá tá vec, kt. bola použitá alebo získaná pri tr.čine

8. trest zákazu pobytu
• začína plynúť až po návrate z výkonu trestu
• spočíva v tom, že sa nesmie zdržiavať na istom mieste
• nemôže sa vzťahovať na jeho bydlisko

9. trest vyhostenia
• vzťahuje sa na cudzincov alebo turistov, nie však na utečencov so štatútom utečenca
• vzťahuje sa aj na mladistvých
• nevzťahuje sa na sloven.št.príslušníka

Výnimočný trest (u nás 2 formy):

1.forma: trest na doživotie
2.forma: trest odňatia slobody od 15 - 25 rokov
40, Všeobecné zásady pre ukladanie trestov
• prísluš.orgány z nich vychádzajú a riadia sa nimi
Súd prihliada:
• na stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť
• na záruky obč.združení
• u spolupáchateľov aj na mieru konania každého z nich na poľahčujúce (priťažujúce) okolnosti (viď ot.č.46)
• úhrnný, súhrnný trest
• započítanie väzby a trestu

41, Ukladanie a spôsob výkonu trestu odňatia slobody
• max. horná hranica je až 15 rokov
• ak je trest ohodnotený do 1 roka mala by byť podmienka
• ak je trest ohodnotený do 2 rokov, tak výkon trestu môže byť odložený a dáva sa skušobná doba (1-5 rokov)

39, Druhy trestov

1. trest odňatia slobody
2. trest zákazu činnosti
3. peňažný trest
4. trest prepadnutia majetku
5. trest prepadnutia veci
6. trest straty čestných titulov a vyznamenaní
7. trest straty vojenskej hodnosti
8. trest zákazu pobytu
9. trest vyhostenia

1. trest odňatia slobody
• max.horná hranica je až 15 rokov (inak výnim. trest)
• ak je trest ohodnotený do 1 roka mala by byť podmienka
• ak je trest ohodnotený do 2 rokov, tak výkon trestu môže byť odložený a dáva sa skušobná doba (1-5 rokov

• rozlišujeme 3 kategórie nápravných skupín:

I. nápravnovýchovná skupina (ak v posled. 10 rokoch nebol trestaný)
II. v posled. 10 rokoch súdený za úmyselný tr.čin
III. obvzlášť nebezpečný recidivista (o 1/3 zvýšená trestná sadzba)

2. trest zákazu činnosti
• od 1-10 rokov
• mladistvý 1 - 5 rokov
• týka sa hlavne pozastavenie činnosti v zamestnaní (súvisí s porušením zákona vo výkone zamestnania, funkcie alebo povolania)

3. peňažný trest
• 5 000 - 5 000 000.-Sk
• je možné ísť aj pod dolnú hranicu, ale najmenej 2 000.-Sk
• môže byť uložený aj samostatne alebo v spojení s iným druhom trestu
• ťarcha peňažného trestu by sa nemala presúvať na rodičov
• týka sa hlavne nezákonného obohacovania sa

• Trestný čin spáchaný pre ...

• Trestný čin spáchaný pre zárobok - ak si pách. sústavnou tr. činnosťou zadovažoval peňažný zdroj svojich príjmov
• Trestný čin ťažkej ujmy na zdraví - zmrzačenie, ochromenie údu, poškodenie dôležitého orgánu, vyvolanie potratu, usmrtenie plodu, mučivé útrapy, oslabenie citových orgánov, zohyzdenie
• Vlámanie - vniknutie do uzavretého priestoru so lsťou alebo s nedovoleným prekonaním uzamknutia s použitím sily
• Opomenutie - neposkytnutie pomoci, zanedbanie povinnej výživy

Niektoré formy trestnej súčinnosti:
- ak niekto neoznámi, nezabráni, podnecuje organizuje tr.čin, schvaľovanie tr.činu na verejnosti - vychvaľovanie páchateľa (trest môže byť až 2 roky)
• neprekazenie tr.činu - to sa týka len tr.činov uvedených v zákone, ak takáto osoba tr.čin neprekazí
• neoznámenie tr.činu - výnimka je, ak by išlo o ohrozenie seba alebo blízkej osoby
• pohŕdanie súdom - ak niekto ruší pojednávanie súdu trest až 2 roky
• krivé vypovedanie - treba hovoriť len čistú pravdu

38, Pojem trestu a účel trestu

Tresty - sú jediné, nie je možné udeliť iný trest
Účel - ochrana záujmov spoločnosti
výchova páchateľa
výchova celej spoločnosti (urč. zábrany, medze)
zabránenie opakovaniu tr.činnosti
ochrana práv a oprávnených záujmov FO a PO
! výkonom trestu nesmie byť porušená ľudská dôstojnosť !
Inštitút upustenia od potrestania
• podľa posúdenia súdu je možné vzhľadom na jeho život a spoloč. závažnosť upustiť od potrestania (občan ako keby ani nebol trestaný)

• daná duševným zdravím:

• daná duševným zdravím: v čase spáchania trest.činu nesmie byť nepríčetný (avšak nesmie si tento stav zaviniť sám) osoba, kt.v dobe tr. činu nevedela rozpoznať príčinu tr.činu, závažnosť svojho konania Opilstvo - nie je trestaný za spáchaný čin, ale za opilstvo (až po r. 1989)
• Niet tr.činu bez zavinenia (aký je psych. stav)
Otázka zavinenia: a) nedbanlivostné - vedome
a) nevedome
b) úmyselné - priame
evntuálne

Otázka účasti na trestnom čine:
1. páchateľ
2. spolupáchateľ
3. organizátor
4. návodca (ten, kto navedie na trest.čin)
5. pomocník

3., 4., 5. => zodpovednosť ako ...

3., 4., 5. => zodpovednosť ako páchateľ, je to priťažujúca okolnosť
účastenstvo pri tr.čine: spolupáchateľ - ak 2 al. viac. spolu vykonajú tr.činn., kaž. z nich zodpovedá ako keby on sám spáchal tr.čin

Dôležité je tiež posúdenie štádia tr.činu, podľa toho môže ísť o:
1. dokonalý tr.čin
2. príprava tr.činu (niečo je naplánované a pripravené avšak nedôjde ani k pokusu), trestná ak ide o závažnú tr.činnosť
3. pokus o tr.čin (bezprostredne smeruje, avšak nedôjde k dokonaniu tr.činu)
Ak nedôjde k tr.činu a páchateľ sa ide ohlásiť, ruší sa trestnosť.
Konanie nebude posudzované ako tr.čin:
1. nutná obrana => pred priamym útokom inej osoby
2. krajná núdza => ohrozenie, prírod.katastrofa

Trestný čin spáchaný verejne - ak je spáchaný v TV, rozhlase, tlači atď.., ak je spáchaný pred viac ako 2 prítomnými osobami
Trestný čin spáchaný so zbraňou - ak sa použije zbraň na útok, alebo ak na tento účel má zbraň pri sebe
zbraň => všetko, čo môže urobiť útok proti telu dôraznejším

v súčasnosti: zvýšenie ...

v súčasnosti: zvýšenie kriminality (nedostatočná kontrola, charakter +
rodinná výchova, prostredie) - dochádza k zvýšeniu
spodnej i hornej hranice trestov
TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ
• trestne zodpovedná môže byť len FO a to vtedy, ak sa dopustí trestného činu (konanie nebezpečné pre spoločnosť, kt. znaky sú v II.časti trestného zákona uvedené) a musí mať určitý stupeň spoločenskej nebezpečnosti

stupeň nebezpečnosti daný: vekom, osobou páchateľa (recidivista..), spôsobom spáchania tr.činu, dôsledkom po spáchaní tr.činu
trestný zákon:
I.časť - všeobecná
II.časť - jednotlivé tr.činy, ich znaky
trestný čin je daný: výškou škody osobou páchateľa
• daná vekom: od 15 roku života
15 - 18r. = mladistvý

3) všeobecné a konkrétné

všeobecné: vydávanie (publik.) práva, kontrola ústav nosti, sudcovská nezávislosť, princíp právnej istoty, existencia úpravy zákl.ľud.práv
konkrétne: petičné právo, kontrola a dozor (obch.inšp., prokuratúra), rozhodovacia činnosť prísl.
práv.org., prezunkcia (predpoklad) správnos ti, normatívnych aj individuál. práv. aktov,
priame donútenie, neplatnosť pr. úkonov- systém riadnych a mimoriadnych opr.
prostriedkov
37, Pojem trestnej zodpovednosti
TRESTNÉ PRÁVO
• základom je trestný zákon č. 392/92 zb., č. 177/93 zb. (novela tr. zák.), č. 248/94 zb. (novelizácia)
• trestno-právne vzťahy

účel: ochrana záujmov spoločnosti ochrana práv a oprávnených záujmov FO a PO
po revolúcii °89: amnestia
zrušenie trestu smrti

B) Podľa metódy a spôsobu výkladu práva:

1) jazykový (gramatický) => zistenie zmyslu podľa súvetia, z hľadiska pravidiel gramatiky
2) logický => na základe pravidiel formálnej logiky (hyp., disp., sankcie)
3) systematický => porovnávanie PN v súlade s Ústavným súdom (PN beriem vždy v súvislosti s inými PN, nie je vybraná z kontextu)
4) historický => v určitom hist.okamihu (reštitučné zákony), prečo zákonodarca určité PN vydal
5) dialektický => podmienky v čase vydania i aplikácie

C) Podľa rozsahu výkladu:
1) doslovný (to, čo je dané v PN, mal by byť)
2) skracujúci (zužujúci) - slúžiť vlasti, ale nie ženy
3) rozširujúci (napr. u poslancov: a) viazaný sľubom
b) dodržiavajú Ústavu + zákony ale aj ostatné..)

36, Sústava záruk ochrany práva

Právny štát:
a) riadený zásadou zákonnosti
b) tvorba práva
c) viazanosť št.org. platným právom
d) pluralita názorov
(protiklad: policajný štát)
Sir Coke (GB): - „Žiť pod vládou zákonov a nie ľudí !“
„Právo chráni kráľa !“
• št.orgány môžu len to, čo majú povolené zákonom
Zásada legality => aj št.org. sú viazané právom a sú vo svojej činnosti limitované
štát prinavracia právo občanom

Druhy záruk:
1) preventívne a sankčné
preventívne: každý má možnosť zistiť, aký trest ho čaká z porušenia zákona
sankčné: možnosť samotných postihov
2) mimoprávne (princíp „fair play“)

34, Uváženie a analógia pri aplikácii práva

UVÁŽENIE:
• príslušný št.orgán môže uvážiť, či rozhodne alebo nerozhodne
• súd nie je časovo viazaný (v konkr. prípadoch sú však stanovené lehoty, kt. musia byť dodržané)
• možnosť odchýlenia (v súkr.práve, v trestnom) - sudca podľa odbor. znalosti práva uváži určité rozhodnutie + zdôvodnenie jeho postupu, voľná úvaha
• hlava štátu - amnestia, ak voľná úvaha, tak v prospech občana

ANALÓGIA:
• rozhodovanie podľa obdoby (len v súkr.práve)
• nominátne zmluvy = riešenie sporov podľa obdoby a) analógia zákona (hľadanie pravidla, kt. sa približuje v zákone) b) analógia práva (príbuzná analogická práv.norma)
ak pri riešení prípadu súd nenachádza príslušnú PN - hľadá podobnú PN

35, Výklad práva

• najprv výklad až potom aplikácia (úzka súvislosť)
• výklad práva je súčasťou aplikácie
• objasňovanie zmyslu a významu (obsahu) práv.noriem, kt. prísluš.št. orgány aplikujú = interpretácia práva
KRITÉRIA VÝKLADU PRÁVA:
A) Podľa subjektu, kt. výklad prevádza:
1) legálny výklad práva => (uskutočňuje sa Ústavným súdom - všeobec. právne záväzný)
2) autentický VP => (uskutočňuje autor = org., kt. PN vydávajú – nie je všeobecne záväzný)
3) výklad uskutoč. Najvyšším súdom => (právo zjednocovať - nie je všeobecne záväzný)
4) výklad uskutoč. org., kt. právo aplikujú => (je záväzný k prípadu, kt. rieši)
5) doktrinálny VP => (vedecký výklad, formuje právne vedomie, z hľadiska subjektu, ťaží z neho prax, nie je všeobecne záväzný)

30, Obsah a objekt právneho vzťahu

OBSAH PRÁV.VZŤAHU
• práva a povinnosti, kt. vyplývajú zo subjektu
• jednoduché (nárok na dôchodok)
• zložené (skoro všetky, aj oprávnenia, aj povinnosti)

OBJEKTY
• všetko to, prečo subjekty vstupujú do pr.vzťahu
1. hodnoty ľud. osobnosti (osobnosť, česť, zdravie..)
2. výsledky dušev. činnosti (autorské práva (objav, vynález), patenty)
3. výsledky urč. činnosti@LH 6
31, Aplikácia práva
• právo sa vydáva preto, aby sa aplikovalo, realizovalo
• taká realizácia práva, kt. sa uskutočňuje príslušnými št. orgánmi, pričom výsledkom sú akty apl.práva
• vstup št.org. - uplat. subj. práva

32, Proces aplikácie práva

FÁZY:
1. št.orgán musí zistiť normu, na ktorú daný prípad sadne
2. zistenie skutkovej podstaty, poznanie reality, všetky okolnosti prípadu - dokazovanie, zisťovanie materiálnej a objektívnej pravdy (získavanie dôkazov a ich hodnotenie)
3. vydanie rozhodnutia - individuálny právny akt (súdne rozhodnutia, administratívne rozhod. ..., rozsudok)
33, Akty aplikácie práva
PRÁVNE AKTY:
• normatívne (neadresné vzťahujúce sa na skupinu ľudí)
• individuálne (riešenie konkrétn. prípadu na základe norm.práv.aktu, presne adresované)
• konštitutívne (právotvorné) - môžu mať za následok vznik, zmenu, zánik práv.vzťahu (rozvod)
• deklaratórne (konštatovanie exist. alebo neexist. práv.vzťahov), dlžník <-> veriteľ, len potvrdzovanie, právo jedného a povinnosť druhého úrad.listiny, vlast.listiny, sobášny list

IPA (právne záväzný vo vzťahu k adresátovi):
a) súdne rozhodnutia
b) administratívne
c) vydané dozormo a kontrolou

b) právnické osoby

1. združenia osôb fyz. alebo právnických
2. účelové združenia majetku
3. jednotky územnej samosprávy
4. štát

Rozdiel medzi PO a FO => právna subjektivita
• môže byť obmedzená:
a) ak je niekto duševne chorý
b) zákonom (zákon rozhoduje , na kt. úkony - aký vek je potrebný)

• spôsobilosť konať nadobúda osoba dovŕšením 18-teho roku (16-teho roku + maželstvo)
! právna spôsobilosť x trestná zodpovednosť !
(18 - ...) (15 - ...)
• Spôsobilosť na právo - je daná každému, ochrana práv, vzniká narodením a zaniká smrťou (vyhlásením za mŕtveho)
• pracovno-právna spôsobilosť: 15 - ... + ukončená povinná šk.doch.
• konať môže samotná FO - avšak v niekt.prípadoch musí byť zastúpená (u maloletých, u osôb s trvalou duš.chorobou)

• udelenie splnomocnenia inej ...

• udelenie splnomocnenia inej FO, kt.má úplnú právnu spôsobilosť
(rozsah splnomocnenia musí byť stanovený)
Spôsobilosť na právne úkony - má určité obmedzenia, veková hranica a duševná spôsobilosť.
Zastupovanie fyzických osôb:
1. na základe zákona - hlavne rodinný zákon, zákonné určenie opatrovníka, zákonný zástupca svojich detí
2. na základe rozhodnutia - duševná nespôsobilosť, aj po 18 roku sa stávajú zástupcami rodičia alebo súdom určená dospelá osoba (na základe súdneho rozhodnutia)
3. na základe splnomocnenia - na základe splnomocnenia môže byť zastupovaný ktokoľvek. Zástupca musí byť spôsobilý na právne úkony (nemusí byť právnik)
Kto?, koho?, na čo?, v akej veci? splnomocňuje
• generálne splnomocnenie (na všetky pojednávania)
• špeciálne splnomocnenie (na 1 pojedn. - treba určiť rozsah)
• splnomocnenie písomne, zastupovanie môže byť obmedzené alebo v plnom rozsahu, kedykoľvek môže dôjsť k vypovedaniu splnomocnenia (netreba udať dôvod), vždy písomne a aj súdu

PRÁVNE VZŤAHY:

a) jednostranné (testament)
b) dvojstranné (zmluvy)
c) viacstranné

práva - možnosť správať sa určitým spôsobom
povinnosti - nutnosť

28, Právne skutočnosti
• predpoklad vzniku (zmeny, zániku) pr.vzťahu

1) právne udalosti (nevôľové pôsobenie = skutoč.nezávislá od vôle)
• smrť (vznik bez vôle)
• narodenie
• plynutie času - uplatňovanie v istej časovej lehote

lehoty:

a) premlčacie (veriteľ nesplatí dlh do lehoty - môže aj potom)
po uplynutí lehoty nie je splnenie záväzku vynutiteľné
b) prekluzívne (pri krádeži uplatňovať právo do urč.lehoty, ináč nič)
zaniká nárok uplatňovať právo

2) právne úkony (prejav vôle účastníkov)
• jednostranný právny úkon - závet, výpoveď, reklamácia
• dvojstranný (zmluva)
• viacstranný (zmluva o združení)
! keď sa niečo urobí v rozpore so zákonom, úkon je neplatný !
• protiprávne úkony
• subjekt, kt. nezavinil škodu, ale bude za ňu zodpovedať (prac. úraz)

29, Subjekty právneho vzťahu
a) fyzické osoby
• na základe podmienok: vek pohlavie, stav, zdravie

26, Interné normatívne smernice

• nie právne normy
• nie pramene práva
• nariadenia urč. orgánov, kt. riadia napr. pracovníkov (daňové úrady)
• nevzťahujú sa na konkr. osoby
• publikácia v zb.zák. (kto vydal, deň vydania, číslo zruš.predch. ak- tu, stručný popis)
• „výnosy“
27, Právne vzťahy a ich štruktúra
Právny vzťah -> určitý druh spoločenského vzťahu, ktorý je upravený právnou normou
ich prostredníctvom dochádza k realizácii práva

! východiskom sú právne normy
• predpokladajú vznik daného vzťahu
• konkr.subjekty sú na základe zmluvy viazané právnym vzťahom
• sú v nich zakotvené práva a povinnosti účastníkov
• vzťahovanie na konkr.vzťahy, Zákonník práce - prac.zmluvy (prac. práv.vzťah)
• predmetom je správanie
• uskutočňujú sa na základe platn. práv. normy

ZLOŽKY PRÁVNEHO VZŤAHU:

a) subjekty:
právna subjektivita - subj.práv.vzťahu majú možnosť nadobúdať práva a povinnosti a vstupovať do pr.vzťahov (právo konať)

b) objekty:
všetko to, prečo subjekty vstupujú do pr.vzťahu 1. veci hnuteľné 2. veci nehnuteľné
• autorské práva (objav, vynález), vlastná činnosť, osobnosť, česť

c) obsah práv.vzťahu:
• práva a povinnosti, kt. vyplývajú zo subjektu
1. jednoduché (nárok na dôchodok)
2. zložené (skoro všetky, aj oprávnenia, aj povinnosti)

d) súvisia s nimi tiež právne skutočnosti

NORMATÍVNE ZMLUVY

• zaväzuje bližšie neurčených adresátov
• prejav vôle 2 alebo viacerých subjektov

a) medzinárodné => prameň práva pre vzťahy medzi štátmi
na základe reciprocity
parlament odhlasuje 3/5 väčšinou
vyhlásenie ako ústavný zákon

b) kolektívne => vzťahujú sa na bližšie neurčenú skupinu (kol.zmluva
pre vnútrošt.právo)
25, Právne obyčaje, súdne a správne precedenty
Právne obyčaje LES NONSCRIPTA
• vývin z morálky, normatívny charakter
• stanú sa prameňom práva ak:
1. je obyčaj používaná dlhé obdobie
2. dostatočná konkrétnosť
3. akceptovaná štátom [pri neplnení - štátne donútenie (sankcie)]

• pravidlo správania ...

• pravidlo správania sa vzniknuté na základe obyčaje a jeho zachovávanie je zabezp. fun. štátu
• nevydávajú sa štátom, ale št.org. ich uznávajú
• povedomie v spoloč., že toto je právo
• právo sudcovské, kt. má tradíciu
Súdne a správne precedenty
• typické pre anglosaský právny syst. (prvé rozhodnutie svojho druhu, kt. sa upravuje urč.konkr.prípad sa stáva precedentom (vzorom) pre všetky ostatné prípady rovnakého druhu)

a) judikálny (rozhodnutie súdu)
b) správny
• my => kontinentálny právny syst.- rímske právo

Ind. právny akt ->

Ind. právny akt -> určité konkrétne rozhodnutie št. orgánu o právach a povinnostiach subjektu právneho vzťahu na základe príslušnej aplikovanej PN
• vláda, ministerstvá a obce môžu vydávať PN (Najvyšší súd nemá právo
vydávať PN)
23, Pramene práva
• formy práva, v kt. nachádzajú vyjadrenie platné PN

4 ZÁKLADNÉ PRAMENE PRÁVA:
a) norm.právne akty /NPA/ (písané právo vydávané štátom)
b) právne obyčaje (pravidlo správania sa vzniknuté na základe obyčaje a jeho zachovávanie je zabezp. fun. štátu) nevydávajú sa štátom, ale št.org. ich uznávajú
c) precedenty
d) normatívne zmluvy

24, Normatívne právne akty a normatívne zmluvy

NPA => PN, kt. sú výsledkom normotvornej činnosti kompetentných št. orgánov v špecifickej ústavno-právnej norme - LES SCRIPTA (písané právo vydávané štátom)
ustanovujú, rušia alebo menia sa PN-y
iná štruktúra (paragraf, článok)
vzťahujú sa na všetkých
obsahom NPA sú právne normy

Primárne právne normy: ústava (najvyš.práv.zákon,tuhá)
• ústava:
- tuhá (rigidná) - osobitný spôsob prijímania
- pružná (flexibilná) - spôsob prijímania ako zákony:
- ústavne zákony (napr.aj výsledky referenda)
- zákony (vydáva parlament, stačí len absolútna väčšina

Sekundárne (odvodené) právne normy: vydané len na základe zákona, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev, vyhlásenia a všeobecnoprávne nariadenia

PLATNOSŤ:

1. vydaná v prísluš. forme
2. vydať ju môže len kompetentný orgán
3. publikovanie (riadne vyhl.v Zbierke)
platnosť právnej normy - PN je platná akonáhle je publikovaná, publikuje sa v zbierkach zákonov (ústava základ zákona)
platí domnienka, že všetko, čo bolo uverejnené v zbierke zákonov je občan povinný poznať
PÔSOBNOSŤ:
a) časová (od..do..sa podľa PN upravujú spol.vzťahy)
b) priestorová (pôsobí v istom mieste - lokálne - celoštátne)
c) osobná (PN neplatí na všetkých rovnako - diplomatická, poslanecká imunita)
ÚČINNOSŤ:
1. Generálna klauzula (PN nadobúda účinnosť 15.deň odo dňa publikácie)
2. samotná PN určuje svoju platnosť („Táto norma nadobúda platnosť od 1.1.95“)
VACATIO LEGIS (prázdniny práva) => obdobie medzi platnosťou a účinnosťou PN
DEROGACIO => zrušovacie ustanovenie
na konci novej PN sa určí, kedy a kt. PN strácajú platnosť
PN sa aplikuje individuálnym právnym aktom

21, Druhy právnych noriem

AUTORSTVO:
a) primárne (len org. št.moci)
b) sekundárne (org.št.správy)

podľa PREDMETU PRÁVNEJ ÚPRAVY:
a) ústavné
b) administratívne
c) občianske
d) obchodné
e) rodinné
f) pracovné
g) finančné

SPÔSOB VYJADRENIA DISPOZÍCIE:
a) oprávňujúce
b) zaväzujúce
c) zakazujúce

podľa POVAHY:

a) kogentné -> subjekt vlastnou vôlou nemôže meniť alebo zasahovať do právného vzťahu (trestné PN)
> kategorické => nemožno vylúčiť
b) dispozitívne -> vôľové rozpätie subjektov právneho vzťahu (predajnokúpna zmluva)
> účastníci si svojou dohodou môžu upraviť
• blanketné (odkazujú na PN, kt. ešte nie je vydaná)
• odkazujúce (priamo obsahuje odkaz na iné ustanovizne)

22, Platnosť a pôsobnosť právnej normy
• prísluš. PN sa uplatňuje v praxi
• platná PN môže byť používaná v konkr.pr.vzťahoch so zreteľom na:
a) miesto
b) čas
c) subjekt

20. Štruktúra právnej normy

logická - skladá sa z:
• hypotézy (určité podmienky správania sa, určitá danosť, za kt. sa pn
používa, predpoklad na splnenie pn)
• dispozície - jadro právnej normy, samotné práva a povinnosti
• sankcie - následky v prípade nedodržania normy
• trest (trestné právo)
• pokuty (administratíva)
• peniaze (občiansko-právna oblasť)
• niektoré pn nemusia obsahovať všetky údaje - niekedy sankcia sa mení na postih za nedodržanie pn

I. záväznosť ...

I. záväznosť (všeoecná)
II. všeobecnosť (= neadresné)
III. konkrétnosť (pravidlo v právnej norme je presne určené)
IV. normatívnosť (zákaz, príkaz, oprávnenie)
V. štátne donútenie
- nepriame (pokuta)
- priame

! právna norma nie je zákon, ale pravidlo !
• neznalosť neospravedlňuje
• nevyvrátiteľná účinnosť

• LEGISLATÍVA - zákonodarstvo ...

• LEGISLATÍVA - zákonodarstvo = tvorba práva
• členstvo v Rade Európy - ratifikácia medzin.práva
• dualist. teória - 2 polit. práv. syst.
• vnútrošt.právo môže akceptovať zákony medzin.práva
• generálna transformácia - blanketová norma - odkazuje na jednu al. 2 normy medz.práva
19, Právna norma a jej špecifické znaky
Právna norma (PN)
(norma = idea, pravidlo)
určité pravidlo správania sa, ktoré má všeobecne záväzný charakter
je vydávaná štátnym orgánom v rámci jeho koncepcie, jej dodržiavanie je vynutiteľné štátnou donucovacou mocou

ZNAKY (,kt. sa líši od ostatných noriem):
• štátom stanovená forma
• právne normy = právne predpisy

kritéria funkčnosti:

1. vnútor. jednota a nerozpornosť práv. syst.
2. dynamickosť (= súlad so soc. syst.) vonk. jednota a nerozpornosť
práv.syst.
3. stabilita
L> 1. PN nemôžu ísť proti sebe (ak platí A nemôže platiť B) systémová
nadväzovosť
L> 2. právny syst. reaguje na zmenu soc. sys. (nie na každú) len na
podstatné
L> 3. rovnováha medzi dynamikou a stabilitou
časté zmeny spôsobujú nefunkčnosť


VLASTNOSTI PRÁV.SYST.:
a) platnosť = hl.vlastnosť podmienky platnosti:
1. formálne (PN musí mať formu stanovenú štátom)
2. materiálne (obsahové)

ČLENENIE PRÁV.SYST.:

a) vnútroštátne (platné právo na území štátu, všeob.záväzné normy)
b) medzinárodné (vzťahy medzi štátmi - vyplýv.z vnútrošt.práv.syst.)
c) kontinentálne právo (právo písané - štát vydáva norm.pr.akty)
d) anglosaský typ
nepísané právo - zvykové, obyčajové, právo tvorí sudca
súdny administratívny precedens - ostat. rozhodnutia sa porovnáva-
jú s precedensom
e) nábožen. typy práv (hinduisti, budhisti)
f) socialist. typy práv (ZSSR, ČSSR...)

medzinárodné právo = súhrn práv. noriem, kt. sa medzi štátmi vyvinuli
kolízne normy = určujú na základe akého práva sa bude riešiť daný
problém v oblasti medzinárod. práva
• OBSOLÉTNE PR. NORMY - nefunkčné (boli prijaté, no neskôr nefunk.)
sú súčasťou pr.systému

PODMIENKY platnosti práva:

• štátom uznaná norma vydaná kompetentným subjektom a publikácia normy (zák.č.1/1993 o Zz -> uprav.pravidlá vydáv.noriem a ich transformácie)
• efektívnosť syst. (minim.miera rešpektovania PN adresátmi => miera konsenzu - miera efektívnosti)
(Ústava určuje ako sa prijímajú zákony - prítom.nadpolovič.väčšiny poslancov zo 150 a súhlas nadpol.väčšiny)
právny systém
normatívny práv.sys. => súhrn vert. i horizontálne usporiad. PN, kt.
spolu so vzájom. vzťahmi ako i so vzťahmi s
prvkami soc.syst. zabezpečujú jeho funkčnost
a existenciu
• systém práva - platného v danom čase
• jeho zákl.elementom = PN
• medzi normami sú väzby:
a) vertikálne (podľa stupňa právnej sily)
b) horizontálne (na rovnakej úrovni)

18, Právo a právny systém

„Tam, kde je spoločnosť, tam je aj právo.“
• právo => jediný odôvodnený spôsob riešenia konfliktov
• štandardné sit. => štand.vzory (správania sa)
• právo => súčasť kult. systému
• komparatistika => právna veda - posudzuje práv.syst. (funkčnosť, vz-nik), napr.angloam.syst.práva, kontinentálne, cirkevné (kanonistic-ké), islámske, hinduistické, africké

PRÁVO: a) hmotné
b) procesné
PLATNOSŤ PRÁVA URČENÁ: a) temporálne (z hľadiska času)
b) personálne (z hľ. subjektu)
c) teritoriálne

PODMIENKY platnosti práva:
• štátom uznaná norma vydaná kompetentným subjektom a publikácia normy (zák.č.1/1993 o Zz -> uprav.pravidlá vydáv.noriem a ich transformácie)

• sú východiskom ...

• sú východiskom pre PN
• materiálne spoločenské vzťahy - utvárajú sa nezávisle od vedomia a
vôle, predovšetkým výrob.vzťahy
• ideolog.spol.vzťahy - ich charakter určujú v podstate mat.vzťahy
patria k nim polit., právne a mravné vzťahy
sociálne systémy - nábožen. (prvý = najstar.
normatívny systém)
• politický
• právny

prostriedky soc. kontroly = sankcie
sociálne normy: a) spontánna soc.aktivita
b) cieľavedomá aktivita
inštitucionalizácia, kodifikácia

6. oddiel - právo na ochranu ...

6. oddiel - právo na ochranu živ. prostredia a kult. dedičstva
každý má právo na priaznivé živ. prostredie
každý je povinný chrániť živ.pr.
právo na včasné a úplné inform. o stave živ. pr. a o prí-
činách a následkoch tohto stavu
7. oddiel - právo na súdnu a inú právnu ochranu
17, Pojem normy, spoločenskej normy a právnej normy
Právna norma (PN), (norma = idea, pravidlo)
• určité pravidlo správania sa, ktoré má všeobecne záväzný charakter
• je vydávaná štátnym orgánom v rámci jeho koncepcie, jej dodržiava-
nie je vynutiteľné štátnou donucovacou mocou
• Štruktúra PN
• Druhy PN
• Platnosť a pôsobnosť PN
Spoločenská norma (SN)
• všeob. záväzné pravidlo správania sa v skupine ľudí, kt. sa od danej
skupiny vzžaduje

3. oddiel - politické práva

sloboda tlače, slova, obrazu (cenzúra sa zakazuje)
petičné právo
právo zhromažďovať sa, združovať sa - spolky,
• spoločnosti,
• pol.strany a hnutia
volebné právo
4. oddiel - práva národnost. menšín a etnických skupín
príslušnosť k menšine nesmie byť nikomu na ujmu
práva: a) na vzdelanie v mat. jazyku
b) používanie ich jazyka v úrad. styku
c) zúčast.sa na rieš.vecí týkajúcich sa národ.men-
šín a etnických skupín

5. oddiel - hosp., sociálne a kultúrne práva
právo na slob. voľbu povolania
právo podnikať
právo na prácu (štát v primer.rozsah.hmotne zabezpeč.tých
občanov, kt.nie z vlast.viny nemôžu toto právo vykonávať)

právo na ...

právo na odmenu
ochrana proti diskrim. v zamestnaní (svojvoľ.prepúšťanie)
ochrana bezp.a zdravia pri práci
najv. prípustná dĺžka prac. času
právo na primeraný odpočinok
právo na kolektívne vyjednávanie
právo na štrajk
postavenie žien a mladistvých
staré a choré osoby - právo na hmotné zabezp.
právo na ochranu zdravia (bezplat.zdravot.starostl.na
základe zdr.poistenia)
manželstvo, rodina, rodičovstvo sú pod ochranou zákona
(právo na sobit. starostl. v tehotenstve)
deti narod.v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva
právo na vzdelanie (povinná šk.dochádzka)
sloboda ved. bádania a umenia sa zaručuje