Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Financování provozního kapitálu

agresivní - krátkodobými dluhy
konzervativní - dlouhodobými dluhy
umírněný - napůl
cash flow
zjišťování
přímá metoda
suma všech příjmů a suma výdajů
nepřímá metoda
čistý zisk + další výdaje - další příjmy nevyžadující pohyb peněz
poměrové ukazatele
likvidity
běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky
rychlá likvidita = oběžná aktiva - zásoby / krátkodobé závazky
aktivity
obrat zásob = tržby / zásoby
průměrná doba inkasa = pohledávky / (roční tržby / 365)
obrat stálých aktiv = tržby / stálá aktiva
obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva
obrat oběžných aktiv = tržby / oběžná aktiva
zadluženosti
zadluženost = celkový dluh / celková aktiva
krytí úroků = zisk před úroky a zdaněním / úroky
výnosnosti
rentabilita tržeb = čistý zisk / tržby
výnosnost podniku = zisk / aktiva
výnosnost celkových aktiv = čistý zisk / aktiva
výnosnost vlastního jmění = čistý zisk / vlastní jmění
výnosnost kapitálu investorů = (čistý zisk + úroky) / (vlastní kapitál + dluhy)
tržní hodnoty
cena akcie / zisk na akcii
kurs akcie = tržní cena akcie / nominální cena akcie
trendová analýza
Du Pontova rovnice
postihuje vazby mezi ukazateli
= (čistý zisk / celková aktiva) * (aktiva / vlastní kapitál)
investiční činnost podniku
finanční, kapitálové (do majetku) a nehmotné
zdroj financování: odpisy, nerozdělený zisk a výnosy z prodeje, investiční úvěr
hodnocení investic
rentabilita (výnosnost) investice
= kolik % z investice splatí její průměrný roční výnos
doba splácení
= za jak dlouho se investice splatí čistým cash flow z ní
metoda čisté současné hodnoty

Podnikové činnosti a jejich řízení

řízení podniku
strategické, taktické, operativní ´ vedení

výrobní činnost podniku
co, jak, pro koho?
výrobní kapacita
výkon
časový fond
kalendářní - nominální (- volné dny) - využitelný (- plánované prostoje, dovolená)

nákup
zásoby a náklady na ně

prodej (marketing)

personální řízení

financování podniku
finanční management
získávání kapitálu
alokace kapitálu
rozhodování o rozdělení zisku
prognózování
hrubý provozní kapitál = veškerý oběžný majetek
čistý provozní kapitál = hrubý provozní kapitál - krátkodobé dluhy
obratový cyklus peněz = průměrná doba od platby za materiál do inkasa z prodeje
doba obratu zásob = doba od nákupu materiálu do jeho prodeje = 365 / (tržby / průměrná zásoba)
zkracování
zkrácením doby obratu zásob
zkrácením doby inkasa
prodloužením doby odkladu plateb

Sanace a zánik podniku

krize - takový pokles výkonnostního potencionálu firmy, že je ohrožena jeho další existence
sanace - soubor opatření, jejichž smyslem je zabránění zániku podniku
autonomní - z vlastních zdrojů
heterogenní - účast subjektů mimo podnik
zánik
dobrovolný
uplynutím doby
rozhodnutím společníků
dosažením účelu
přeměnou (fúzí, změnou právní formy)
úmrtím majitele
prohlášením konkursu
nedobrovolný
rozhodnutím soudu
prohlášením konkursu
likvidace
se zapisuje do obchodního rejstříku
za společnost vystupuje likvidátor
vytváří účetní závěrku
zjistí-li předlužení podá návrh na konkurs
podá žádost o výmaz z obchodního rejstříku
konkurs
správce majetkové podstaty
prodej majetku podniku v dražbě nebo jinak (rozhodne soud)
pořadí uspokojování
zajištěné pohledávky
náklady na konkurzní řízení
nároky úpadcových pracovníků
nároky státu
ostatní pohledávky

informační systém podniku

Organizační výstavba podniku

podnik je organizece, má organizaci a je organizován

výnosy, náklady, hospodářský výsledek
výnos - peněžní částka, kterou podnik získal za svou činnost v určitém období, bez ohledu na uhrazenost (hlavním zdrojem jsou tržby)
náklady - peněžní částky, které podnik účinně vynaložil za získaní výnosů
provozní, odpisy, finanční, mimořádné
hospodářský výsledek = výnosy - náklady (zisk ´ ztráta)
výnosy - náklady = hospodářský výsledek před zdaněním - daň = hospodářský výsledek po zdanění - změna stavu rezervních fondů + hospodářský výsledek minulých let = bilanční zisk/ztráta
manažerské pojetí nákladů - pracuje se se skutečnými náklady (tedy i oportunitními)
oportunitní náklady = výnosy z další nejvýhodnější alternativy
explicitní náklady - mají formu peněžních toků
implicitní náklady - nemají formu peněžních toků (např. oportunitní náklady)
krátkodobý pohled (existují fixní náklady) ´ dlouhodobý pohled (fixní náklady nejsou fixní)
nákladové funkce, bod zvratu
sdružování podniků
antimonopolní zákon
kartelové dohody
dohody podnikatelů, kteří jsou jinak konkurenty
organizační formy velkých podniků
trust
fyzické spojení podniků do jednoho s jednotným vedením
kartel
smluvní spojení podniků, které si dále konkurují v určených mezích
koncern
právně samostatné podniky s jednotným vedením
holding
ovládání skupiny podniků přes majoritní podíl v nich
konsorcium
sdružení podniků pro určitý obchodní případ
fúze
horizontální - spojení konkurentů
vertikální - spojení dodavatele s odběratelemkonglomerátní - spojení podniků navzájem nesouvisejících

Společnost s ručeným omezeným

minimální výše ZJ je 100 000 Kč, minimální vklad jednoho společníka 20 000 Kč, maximální počet společníků 50
společníci ručí do výše svého nesplaceného vkladu
pokud s. r. o. zakládá jednotlivec musí uhradit celých 100 000 Kč hned při založení, jinak stačí 30% peněžitého vkladu (minimálně však 50 000 Kč)
výnosy se zdaňují jako právnické osoba
akciová společnost
akcionáři za závazky společnosti neručí
minimální výše ZJ je 1 000 000 Kč
výnosy se zdaňují jako právnické osoba
valná hromada volící představenstvo a dozorčí radu

živnost
podmínky
může provozovat jak fyzická tak právnická osoba
18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
odborné znalosti (pokud je zákon požaduje)
překážky
osoby s prohlášením konkursu na majetek po dobu 3 let od ukončení konkursu
vojáci, určení zaměstnanci státní správy, vedoucí státních podniků v příbuzném oboru
rozdělení
ohlašovací (nárokové)
volné a vázané
živnostenský list do 15 dnů od ohlášení
koncesované
rozhodnutí do 30 dnů od žádosti

Majetková struktura podniku

obchodní majetek - souhrn všech hodnot (i pohledávek), které patří podnikateli a slouží k podnikání
investiční majetek - slouží podniku déle než 1 rok a postupně se opotřebovává
hmotný
movitý
nemovitý (pozemky, stavby)
nehmotný
finanční
oběžný majetek
likvidita - schopnost přeměnit majetek podniku v peníze
insolvence - platební neschopnost
majetková struktura
podíly jednotlivých majetkových součástí
kapitálová struktura
struktura zdrojů majetku podniku
cizí kapitál
dlouhodobý
krátkodobý
vlastní kapitál
základní jmění
emisní ážio
rezervní fond
nerozdělený zisk (pouze u družstev!)
výnosnost vlastního kapitálu
kolik % z celkového kapitálu podniku tvoří zisk po zdanění (ještě před zdaněním se splatí úroky z cizího kapitálu)
optimální kapitálová struktura
= minimální celkové nákladu na podnikový kapitál
celkové nákladu na podnikový kapitál
= náklady na cizí kapitál [úroková sazba] * (1 - míra zdanění zisku) * (cizí kapitál / celkový kapitál) + náklady na vlastní kapitál * (vlastní kapitál / celkový kapitál)
náklady na vlastní kapitál
= (dividenda / cena akcie) + míra růstu dividend [0-1]
dlouhodobý cizí kapitál by měl krýt dlouhodobý majetek
přebytek oběžného majetku nad krátkodobým cizím kapitálem = pracovní kapitál
odepisování
lineární
odpis = (pořizovací cena - zůstatková cena) / počet odpisových obdobízrychlené
oceňování
pořizovací cenou
průměrnou cenou
FIFO
LIFO (zakázané v ČR)
metoda současné hodnoty

Nauka o podniku

podnik a jeho výstavba
podnikání
činnost, kterou uspokojujeme cizí potřeby a dosahujeme při tom zisk, a tak uspokojujeme i potřeby vlastní
podnik
ekonomicko-právní subjekt
ekonomická samostatnost a právní subjektivita
domácnost
stát
tvorba předpisů a norem
podnikání tam, kde soukromý kapitál nestačí
cíle podniku
dosažení zisku
hierarchie cílů, proces rozhodování a stanovování cílů
funkce podniku
výrobní, inovační, sociální, tvorba zisku
okolí podniku

podnikatelský plán
definování podnikatelského záměru, cílů a strategií
funkce: interní, externí

založení podniku
vlivy právní formy na založení podniku
způsob ručení
oprávnění k řízení
počet zakladatelů
nároky na počáteční kapitál
administrativní náročnost
účast na zisku/ztrátě
finanční možnosti (přístup k cizímu kapitálu)
daňové zatížení
zveřejňovací povinnost
právní formy
veřejná obchodní společnost
minimálně 2 společníci
společenská smlouva
nepovinný základní vklad
neomezené ručení
zdanění jako fyzické osoby
komanditní společnost
minimálně 2 společníci (komandista (majetkový vklad), komplementář (pracovní vklad))
společenská smlouva
komplementářův zisk se zdaňuje pouze jako fyzické osobě, komandistův zisk jako právnické a fyzické

Lidské zdroje

Řízení lidských zdrojů
proces realizace podnikových cílů prostřednictvím získáváním, udržování, propouštění, rozvoje a optimálního využívání pracovníků podniku
Osobnostní předpoklady managera
efektivnost - dělání správných věcí
výkonnost (effectiveness) - schopnost dělat věci správně
flexibilita
kreativita
iniciativnost - schopnost předcházet problémům
adaptibilita - schopnost udržovat vysokou výkonnost za měnících se podmínek a priorit
schopnost pracovat pod stresem
pozornost k detailu - schopnost registrovat detaily, které teprve v souhrnu přinesou úspěch nebo neúspěch
ambice - vyjádřené přání postupovat na žebříčku; prostředkem je snaha po sebezdokonalení
okruh zájmů
standard výkonnosti
energičnost - schopnost dosáhnout a udržovat vysokou úroveň a energii; dotáhnout věci do konce
vytrvalost - setrvat při vysoké výkonnosti po celou žádanou dobu (do zdárného konce nebo dokud to má smysl)
Managerské dovednosti
asertivní jednání - schopnost zvládnout a kontrolovat pocit úzkosti a stresu Þ vytváření pocitu důvěry a kontroly i v situaci, která se přestává zvládat
vůdcovství (leadership)
funkce, pomocí které manager nasazuje existující zdroje na dosažení cílů
prvek moci - v kombinaci se způsobem jejího využití vytváří řídící styl
managerská síť (mřížka)
Robert Blake a Jane Moutenová
managerské chování je funkcí dvou proměnných: starost o lidi x, starost o business y
týmový manager - ideální manager (9,9); ochuzený management - manager starající se hlavně o sebe (1,1); management zájmové organizace - manager starající se hlavně o lidi (9,1); autokratický manager - soustředěný na výrobu (1,9); organizátorský management (5,5)
Motivace
vnitřní proces utváření cílů (vnější kritéria (normy, společnost) a vnitřní kritéria (osobní cíle))
chápeme jako řetězec navázaných reakcí: potřeba - přání - uspokojení
Maslowova hierarchie potřeb
(seberealizace, uspokojení z práce, sociální potřeby, existenční jistoty, fiziologické potřeby)
Herzbergova teorie dvou faktorů
motivátory (uspokojení potřeb), hygienické vlivy (ovlivňují (ne)spokojenost - prostředí, podle Herz. sem patří i jednou přiznaná mzda!)
Alderferova teorie tří kategorií potřeb
zajištění existence, sociálních vztahů, dalšího osobního růstu
McClellandova teorie motivačních potřeb managerů
potřeba sounáležitosti, prosazení se, úspěšného uplatnění
Teorie X a Y Douglase McGregora
teorie X (člověk má odpor k práci a vyhýbá se jí - krátké vodítko), teorie Y (člověk chce pracovat - dlouhé vodítko)
delegování
přenesení určitých managerských pravomocí při ponechání si odpovědnosti za jejich plnění
rozhodování
kontrola

Historie managementu

klasický management
F. W. Taylor
systematická organizace práce v dílně, použití norem a dělby odpovědnosti
H. Gant
plánování v čase, gantovi diagramy
F. B. Gilberth
organizace pohybu objektů ve výrobě (pohybové studie)
L. M. Gilberthová
aplikace pohybových studií na lidi, psychologie v managementu
Elton Mayo
prokázání vlivu psychologických faktorů na výrobu v praxi (Hawthornský experiment u Western Electric)
administrativní management
Max Weber
byrokratická organizace
Henri Fayol
funkce managementu
pragmatický přístup
P. F. Drucekr
Peters, Waterman
hledání faktorů úspěšnosti ve firmách v praxi

Podniková kultura

symboly (logo, image firmy, firemní barva)
pravidla jednání (sociální normy v podniku)
životní představy (komplex představ zaměstnanců podniku)
manažerské procesy
přechod od operačního managementu k procesnímu
operační přístup
zaměření na výsledky, tedy orientace na důsledky
procesní přístup
zaměření na příčiny, které jsou hledány v procesech probíhajících ve firmě
snaha po změně
radikální - reengineering
kontinuální
procesní řízení v praxi
proces - vzájemně propojené dílčí činnosti, které ve své posloupnosti transformují vstupy ve výstupy
klíčový a pomocný proces
činnost - část procesu
hodnota pro zákazníka - vyjádření jak proces přispívá k užitku pro zákazníka
zavádění procesního řízení
rethinking
redefinition
redesign
outsourcing - vyvedení určitých činností do externích organizací
manažerské informační systémy
informace - význam přisouzený člověkem datům
data - obraz objektu
systémy pro podporu rozhodování
systémy pro podporu exekutivy - agregace údajů o podniku
expertní systémy - systémy pro náhradu lidských expertů proces komunikace

SWOT analýza

silné stránky firmy slabé stránky firmy

příležitosti ofenzivní strategie strategie integrace a využívání příležitostí
z okolí

hrozby využití pozice síly k snaha o přežití, případné opuštění trhu
blokování nebezpečí

Organizování
dělba práce
koordinace
skupinová vazba - činnosti se sbíhají k jednomu centru
postupná vazba - činnosti následují po sobě (montážní linka)
vzájemná vazba - vzájemné sdílení části výsledků práce druhých (oddělení ve firmě)
týmová vazba - všichni pracují společně na jednom úkolu
rozpětí řízení
počet podřízených jednoho pracovníka
hodně - plochá struktura společnosti
málo - strmá
optimální rozpětí je stanoveno na cca. pět podřízených
centralizace (přenos pravomocí na vyšší vrstvy) ´ decentralizace

Organizační struktury
liniová
funkcionální
Vedoucí pro prodej
Vedoucí pro vývoj
Podřízený
Podřízený
liniově štábní
maticová struktura
divizní struktura

Management

pojem management a jeho x-chotomie
specifická funkce při řízení podniku
určitý způsob vedení lidí
odborná disciplína v ekonomické vědě
řízení (taktika) ´ vedení (strategie) - "Pracujeme ve špatném lese!"
podnikavost - schopnost nacházet a vytvářit příležitosti k realizování cílů podniku)
podnikání - realizace podnikavosti
4E - P. F. Drucker
účelnost - dělání správných věcí - "správný les"
účinnost - provádění věcí správnou cestou - "naostřená sekera"
hospodárnost - minimalizace nákladů
odpovědnost - dělání věcí v rámci morálky a etiky

vědecký přístup k managementu
věda - určitá oblast lidského bádání
teorie - systém koncepcí a principů vytvářející pevný rámec
principy
koncepce - určité pojetí
metoda - umožňují předpovídat co se stane, nastane-li daná situace
technika - jak provádět činnost (účetnictví, rozpočetnictví)
paradigma - nosná myšlenka vědecké disciplíny, určité schéma smýšlení
posun paradigmatu (paradigm shift) - změna přístupu k věci - "Jsem maják."
poradenství
= poskytování pomoci při racionalizaci řízení
Proč je potřeba?
potřeba zvládnout jednorázově něco, na co podnikové zdroje nestačí
potřeba reagovat na změnu situace
potřeba osvojit si rychle nové znalosti
snaha o nový náhled na podnik - "profesionální slepota"
historie
Elton Mayo
dnes
Arthur Andersen, Arthur Young, Pricewaterhouse Coopers
druhy
posudkové poradenství
poradenství pro specifické úkoly
zprostředkovatelské poradenství
interaktivní poradenství
P. F. Drucker (1909 - )
řízní v prostředí turbulentní doby
věci lze těžko předvídat
nestabilní prostředí odhaluje a podporuje připravené
zajistit pružnost reakcí podniku
modely řízení (Minitzberg)
plánovací model
vizionářský model - určení si cíle
učící se model - neustálé přizpůsobování se situaci

Synergický efekt

celek je více než prostý součet jednotlivých částí
procesní management
zaměření se na příčiny problémů ® špatně fungující procesy
manažerské funkce
plánování
organizování
řízení
kontrola
koordinace
manažerské role
interpersonální role - představitel organizace, spojovací článek
informační role - příjemce a šiřitel informací
rozhodovací role
kritické faktory úspěchu
zaměření se na věci podmiňující úspěch
podnikatelské prostředí
kapitál a pracovní síla
ekonomické a právní prostředí
zákazníci
etické prostředí
technologické prostředí
plánování
druhy
časové rozlišení
dlouhodobé plánování - > 5 let
střednědobé plánování - 1 - 5 let
krátkodobé plánování - < 1 rok
z hlediska úrovně rozhodovacího procesu
strategické plánování
taktické plánování
operativní plánování
základní plánovací kategorie
cíle
jednoznačně formulované a vymezené, určený časový horizont
strategie
koncepty směřování firmy
politiky
usnadňují rozhodnutí (např. nakupujeme od certifikovaných dodavatelů)
postupy
popisy provádění činností
pravidla
požadavky na činnosti (např. z pokladny smí vybírat pouze tenaten)
programy
v praxi uplatňované strategie, cíle a politiky (např. program vzdělávání zaměstnanců)
rozpočty
alokace zdrojů na činnosti

Marketingový výzkum

výzkum trhu, výrobkový výzkum, výzkum propagace
proces marketingového výzkumu
příprava ® definování problému ® specifikace informací ® projekt výzkumu

získávání údajů
sekundárních - stanovení údajů, které mají být získány v rámci výzkumu, získání podpůrných (sekundárních) údajů, saturace výzkumu z vlastních zdrojů (účetnictví, údaje o prodeji), vytipování zdrojů
primárních
metoda pozorování
metoda šetření
vyčerpávající (zjištění údaje od všech jednotek zkoumaného souboru)
výběrové
záměrné výběry
namátkové výběry
techniky šetření: osobně, telefonicky, písemně
metody experimentální - pokusy typu "co se stane když?"
kvalitativní metody
individuální hloubkový rozhovor
skupinový pohovor
zpracování údajů
interpretace výsledků


výzkum trhu
definování trhu
segmentace trhu (územní, demografická, socioekonomická...)
charakteristika trhu
tržní potencionál - maximální možný objem prodeje v daném odvětví
relativní tržní potencionál - relativní podíl jednotlivých segmentů na tržním potencionálu
tržní podíl - podíl na určitého výrobku na prodeji všech výrobků daného druhu
relativní tržní podíl - poměr objemu prodeje k objemu prodeje největšího konkurenta
prognózovnání vývoje na trhu
horizont prognózy, podrobnost
metody
kvalitativní
úsudky expertů
šetření záměrů zákazníků
delfská metoda - opakované upřesňující dotazování expertů na vývoj s jejich současným seznamováním s jejich úspěšností
metoda panelové diskuse - brain sharing
metoda historické analogie
metoda extrapolace časových řad
kauzální metody
metoda vedoucího trendu - odhadování trendu, na kterém jsou závislé další změny
regresní analýza - zkoumání chování závislé proměnné na více nezávislých
faktorová analýza - zkoumání vztahů a ovlivňování poptávky a nabídkyrevize prognóz

Marketingový mix

autor: Neil Borden - analogie s směsí na přípravu dortu
složky:
cena - price
produkt - product
místo - place
propagace - promotion
pracovník - person
výrobek
vícevrstvý model výrobku
charakteristiky funkční (vlastnosti výrobku a služby s ním spojené)
charakteristiky spojené s image
životní cyklus výrobku - zavedení, růst, zralost, úpadek
Bostonská matice
růst podílu na trhu
hvězdy
otazníky
dojné krávy
hladoví psi

relativní podíl na trhu
inovace výrobku a zavádění výrobků nových
otázky spojené se specifikací parametrů nového výrobku a jeho prosazením na trhu
cena
charakter trhu
běžné ´ luxusní výrobky (do určité úrovně s růstem ceny roste! poptávané množství)
cenová pružnost poptávky = % změna poptávaného množství / % změna ceny
křížová cenová pružnost poptávky = relativní změna poptávky po výrobku A / relativní změna ceny výrobku B
extrémy: dokonale pružná poptávka (horizontála - je akceptována jediná cena) ´ dokonale strnulá poptávka (vertikála - je poptáváno stále stejné množství)
cenové cíle
cíl přežití, maximalizace zisku, maximalizace tržního podílu, vůdcovství v kvalitě (vysoká cena kryje drahý výzkum)
strategie tvorby ceny
poptávkově orientované
metody vnímaní hodnoty výrobku zákazníkem
ceny orientované na konkurenci
nákladově orientované ceny
cenové strategie
strategie nového výrobku (zaváděcí ceny)
strategie prémiového výrobku (vysoká cena s vysokou kvalitou)
strategie sbírání smetany
strategie nízkých cen (získání tržního podílu)
místo (distribuční cesty)
jak zajistit distribuci výrobku
spotřební zboží
výrobce ® velkoobchod ® maloobchod ® koncový spotřebitel
výrobní prostředky
výrobce ® obchodní pobočka ® zprostředkovatel ® průmyslový velkoobchod ® průmyslový spotřebitel
logistika
propagace (komunikační mix)
složky
reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public relations
informuje, zviditelňuje, přesvědčuje
komunikační proces
komunikátor - subjekt komunikující s příjemcem (např. podnik)
příjemce
médium
kódování
dekódování
reakce
zpětná vazba - část reakce příjemce, která se dostane ke komunikátorovi
šum
masová ´ osobní komunikace
nástroje komunikačního mixu
propagace
výrobku a značky
strategie positioningu - umístění výrobku na trhu
kooperativní propagace - spolupráce výrobce a maloobchodu
srovnávací propagace
firemní propagace
podpora prodeje
výrobku (např. vzorky zdarma, dárky, prodejní výstavy)
firmy (např. školení prodejce, prodejní bonusy)
public relations (např. sponzoring, tvář firemních materiálů)
internacionální marketing
etnocentrická orientace (firmy zaměřené na národní trh) ´ polycentrická orientace (ke každému národnímu trhu podnik přistupuje individuálně) ´ regiocentrická orientace (seskupování států do regionů s podobnými rysy) ´ geocentrická orientace (globální přístup)marketingoví mix v internacionálním pojetí

Kupní chování zákazníků

spotřební chování
model podnět ® černá skříňka spotřebitele (predispozice spotřebitele k určitému jednání a druhu rozhodování) ® odezva
působení kultury
působení sociálních skupin
referenční skupina
je zdrojem informací pro koupi
je cílovou skupinou, do které se zákazník začlení zakoupením výrobku
individuální vlivy
vnitřní vlivy - psychologické
práh vnímání (podprahová reklama)
učení (druhy paměti)
postoje
motivace (potřeba se při překročení určité hranice stává motivem)
osobnost
kupní rozhodovací proces
rozpoznání problému ® hledání informací ® hodnocení alternativ ® kupní rozhodnutí ® ponákupní chování
ponákupní chování
J věrnost, generalizace, dobré slovo z úst
L přepnutí (na konkurenci), diskriminace, záporné slovo z úst
typy kupních rozhodovacích procesů
rutinní kupní rozhodování (např. mléko - známé výrobky)
omezené řešení výrobku (známá kategorie výrobků, neznámé výrobky)
rozšířené rozhodování (neznámé věci)
kupní chování institucí
charakter poptávky
odvozená od poptávky spotřebitelů, méně pružná, je závislá na dalších komplementárních produktech
role
iniciátoři, uživatelé, rozhodující, nakupující, informátoři

Marketingové řízení

plánování ® realizace ® kontrola
plánování
analýza situace
stanovení cílů
maximalizace zisku, tržeb, objemu prodeje, tržního podílu, přežití, sociální zodpovědnost
tvorba plánu / programu
realizace
= převedení marketingových programů do akcí
seznámení všech s plány, stanovení odpovědností, stanovení úkolů, realizátoři docílí realizací osobního prospěchu, existuje otevřená komunikace
kontrola
marketingové prostředí
mikroprostředí
= podnik a subjekty se kterými je v kontaktu
podnik, zákazníci, dodavatelé, marketingoví prostředníci (distributoři, dopravci, banky ...), konkurence
typy konkurence
komoditní konkurence
homogenní
mezi dodavateli totožných výrobků
heterogenní
mezi dodavateli různých, ale zastupitelných výrobků
substituční konkurence
mezi dodavateli zboží ze různých odvětví, ale s stejným zákazníkem (soupeření o jeho peněžní zdroje)
makroprostředí
= širší okolí / prostředí ve kterém je umístěno mikroprostředí
ekonomické, technické, demografické, kulturní, přírodní faktory

Marketing

definice
je obtížná, protože marketing je integrovaný komplex mnoha činností
cílem je realizace obchodních aktivit podniku
podmínky realizace:
existují subjekty s neuspokojenými potřebami (prodat, koupit)
subjekty si přejí a jsou schopny potřeby uspokojit
mezi subjekty existuje komunikační kanál
existuje směnitelná hodnota
potřeba - pociťovaný nedostatek něčeho; objektivní stav
požadavek - pociťovaná potřeba; subjektivní stav
poptávka - část potřeb realizovaných prostřednictvím směny
aktuální poptávka - na trhu
latentní poptávka - by se projevila při změně podmínek na trhu (snížení cen)
nabídka - dodavatelské zdroje určené na uspokojení poptávky na trhu
trh - místní a časový střet nabídky s poptávkou
směna - proces změny majitele u zboží; jednotlivá instance směny = transakce
transfer - jednostranný převod zboží, bez hmotného protiproudu
úkol marketingu při práci s poptávkou a nabídkou = koordinace poptávky s nabídkou, převod latentní poptávky na aktuální
koncepce v marketingu
marketingová koncepce - princip uspokojování poptávky na trhu skrze:
zaměření na cílové trhy, orientace na zákazníka, koordinace všech funkcí marketingu, dosahování vytyčených cílů podniku
starší:
výrobní koncepce - založená na nedostatku výrobků, "výrobek se prodává sám", zákazníci vyhledávají výrobek sami
prodejní koncepce - nadbytek výroby nad prodejem, cílem je prodat to co se vyrobí a ne vyrobit, to co se prodá, dnes aplikována u tzv. nehledaného zboží (např. náhrobky), agresivní způsob prodeje
výrobková koncepce - zaměření se na kvalitu výrobku, která se pokládá za jediný klíč k úspěchu na trhu
sociální koncepce - uspokojování potřeb zákazníků bez špatných vlivů na společnost (např. ekologická výroba)
makromarketing - se zabývá širšími otázkami fungování trhu
mikromarketing - aplikace marketingu na jednotlivé subjekty