Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Organizační složka státu

Organizační složka státu hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví správce kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly. Tzn., že její příjmy jsou příjmy státního rozpočtu a její výdaje jsou výdaji státního rozpočtu. Rozpočet organizační složky státu může zahrnovat pouze příjmy a výdaje související s činnostmi vymezenými ve zřizovací listině, případně stanovenými jí zákonem, kterým byla zřízena.
Organizační složka také hospodaří s mimorozpočtovými zdroji, kterými jsou prostředky fondů organizačních složek státu, zisk získaný hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona, peněžité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí. Tyto mimorozpočtové zdroje se používají prostřednictvím rozpočtu. Pouze prostředky FKSP se s výjimkou prostředků určených na financování reprodukce dlouhodobého majetku používají přímo.
Organizační složka státu sestavuje rozpočet příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby. Veškeré rozpočtové příjmy dosažené v rámci svého hospodaření soustřeďuje na příslušném příjmovém rozpočtovém účtu a uhrazuje všechny rozpočtové výdaje z příslušného výdajového rozpočtového účtu. Dochází tedy k oddělenému sledování příjmů a výdajů. Organizační složka státu tvoří následující peněžní fondy:
1. Rezervní fond – jeho zdrojem jsou nevyčerpané rozpočtové prostředky, přijaté peněžní dary, prostředky poskytnuté ze zahraničí, příjmy z prodeje darovaného nebo zděděného nemovitého majetku. Prostředky tohoto fondu lze pak použít k úhradě rozpočtem nezajištěných provozních potřeb, na reprodukci majetku, a to ve výši výnosů z prodeje darovaného nebo zděděného nemovitého majetku, a k jiným účelům, pokud schválí vláda.
2. Fond kulturních a sociálních potřeb – je tvořen základním přídělem z rozpočtu organizační složky státu z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, přičemž je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem (vyúčtování se provede v rámci účetní závěrky). Slouží k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců.

Žádné komentáře:

Okomentovat