Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SIPO

Sdružené inkaso plateb obyvatelstva umožňuje pravidelné měsíční platby (nájemné, teplo, voda, elektřina, plyn, telefon, inkaso, rozhlas, televize. Aj.) z běžného účtu klienta.

Platby SIPO v Moravia Bance mají tyto výhody:
Včasnost, přesnost, spolehlivost
Provedení více plateb jedním příkazem
Možnost stanovení limitu
Úspora financí – zavedení služby SIPO bez poplatku

TELECOM
TELECIM – umožňuje pravidelné měsíční automatické inkaso plateb za telefon z běžného účtu klienta.

Platby TELECOM u Moravia Banky mají tyto výhody:
• Včasnost, přesnost, spolehlivost
• Možnost stanovení limitu
• Úspora financí – zavedení služba bez poplatku

VKLADOVÝ ÚČET

Vkladový účet nahrazuje klasickou vkladní knížku. Slouží občanům k průběžnému nepravidelnému ukládání peněz. Umožňuje vybírat prostředky po uplynutí sjednané výpovědní lhůty.

Vkladový účet má tyto výhody:
• Pružné nakládání s penězi při výhodném úrokovém výnosu
• Široký výběr výpovědních lhůt
• Bez zadání výpovědi možnost okamžitého výběru se smluvní náhradou
• Současně je možno zadat tři výpovědi

SPOŘÍCÍ ÚČET
Spořící účet slouží k pravidelnému měsíčnímu spoření občanů na předem smluvenou dobu v dohodnutých splátkách. Je vhodný ke spoření za konkrétním účelem (koupě automobilu, domu, na studium, apod.). Při dodržení stanovených podmínek spoření obdrží klient prémii.

Spořící účet má tyto výhody:
• Prémie na konci spoření zvyšuje úrokový výnos
• Výběr lhůt doby spoření
• Možnost předem zaplatit zvolený počet úložek

PENZIJNÍ TERMÍNOVANÝ ÚČET

Penzijní termínovaný účet je tříletý termínovaný vklad pro občany s měsíčně připisovanými úroky. Jeho úrokové výnosy po zdanění jsou určeny k pravidelným měsíčním platbám ve prospěch zvoleného účtu ( formou trvalého příkazu).

Penzijní termínovaný účet má tyto výhody:
• Pevná úroková sazba po celou dobu trvání vkladu
• Úrokové výnosy po zdanění hradí po dobu tří let pravidelné měsíční platby
• Úspora financí – založení, vedení účtu a zadání trvalého příkazu bez poplatků
• Uživatelský komfort
• Jednorázové složení základního vkladu při zřízení účtu

PLATEBNÍ KARTA VISA ELECTRON
Platební karty VISA Elektron vydává Moravia Banka k Běžným korunovým účtům svých klientů. Debetní karta VISA Elektron slouží k výběru hotovosti v bankomatech označených logem VISA nebo PLUS, k bezhotovostním úhradám za zboží a služby v síti obchodníků označených logem ELEKTRON a k výběru hotovosti v bankách a směnárnách v České republice.

Platební karta VISA Elektron má tyto výhody:
• Bezpečný platební prostředek s širokými možnostmi využití v České republice
• Neomezené výběry až do výše zadaného limitu nebo zůstatku na účtu
• Platební karty je možné vystavit i rodinným příslušníkům majitele účtu, kteří jejich prostřednictvím mohou disponovat s prostředky na účtu

VI. Služby pro zaměstnance

Kromě možnosti zřízení a vedení všech typů běžných, termínovaných a Money Market účtů, provádění hotovostních a bezhotovostních operací, nabízí Moravia Banka pro zaměstnance firem následující produkty:

BĚŽNÝ ÚČET
Běžný účet korunový má universální charakter, vedle toho, že může sloužit jako osobní nebo rodinný účet ke každodennímu nakládání s finančními prostředky.

Běžný účet má tyto výhody:
• Výhodné úrokové sazby
• Úspora času a financí při pravidelných platbách formou trvalých příkazů, platbách SIPO a TELECOM
• Hotovostní a bezhotovostní operace v kterékoliv pobočce Moravia Banky
• Možnost využívat dalších služeb Moravia Banky, které se k němu vážou (šeky, karty, Money Market účet)
• Přijímání plateb ze zahraničí a provádění plateb do zahraničí
• Možnost vystavení platebních karet STANDARD, VISA Elektron a VISA Classic
• Při splnění bankou stanovených podmínek možnost získání spotřebního úvěru

OSOBNÍ PLATEBNÍ KARTA AMERICAN EXPRESS

Moravia Banka zprostředkuje svým dobrým klientům, kteří splňují stanovené podmínky, vydání osobní platební karty American Express (zelené nebo zlaté) k běžnému korunovému nebo devizovému účtu. Karta American Express slouží především bezhotovostním úhradám za zboží a služby na celém světě, případně i k výběru hotovosti v značených bankomatech v bankách a směnárnách.

Platební karta American Express má tyto výhody:
• Bezpečný platební prostředek s širokými možnostmi využití na celém světě,
• Zúčtování provedených transakcí měsíčně až na základě vyúčtování společnosti American Express
• Automatické pojištění pro případ úrazu a léčebných výloh, ztráty nebo poškození zavazadel a osobního majetku při zahraničních cestách.

SPOTŘEBNÍ ÚVĚR
Spotřební úvěry jsou poskytovány na částku max. 100 tis. Kč a se splatností max. 18 měsíců (tj. 16 splátek s odkladem splácení 2 měsíce) žadatelům, kteří mají prokazatelný trvalý příjem z pracovního poměru a splňují bankou stanovené podmínky.
Zajištění úvěru je prováděno směnkou vlastní avalovanou ručiteli, jejichž počet se stanoví dle výše úvěru a bonity klienta. Po dohodě s bankou je možno ručení zajistit i jiným způsobem. Splácení úvěru se provádí srážkou ze mzdy.

Spotřební úvěry mají tyto výhody:
• Rychlost – doba poskytnutí finančních prostředků cca 1 týden
• převod prostředků na běžný účet klienta, kde jsou mu plně k dispozici (banka neprovádí čerpání oproti fakturám),
• Fixní úroková sazba po celou dobu trvání úvěru.

3. Primární emise cenných papírů

Provádíme komplexní servis související s emisí všech druhů cenných papírů podle individuálních potřeb společnosti.
Tento servis v sobě zahrnuje veškeré činnosti počínaje přípravou emise a konče její samotnou realizací.

4. Uvádění emisí na veřejné trhy
Zajistíme klientům uvedení jejich cenných papírů na BCPP a R-M-systém, posouzení a návrh opatření nezbytných pro splnění podmínek vstupu na trh., vypracování všech dokumentů, které jsou nutné pro uvedení na BCPP nebo RMS, projednání žádosti o kotaci včetně vlastního uvedení na trh.

5. Účast na primárních emisích cenných papírů společností
Klientům jsme schopni zajistit účast na primárních emisích společností a to emisí obligací, akcií a pokladničních poukázek podle individuálních potřeb klienta.
6. Výkon funkce depozitáře pro investiční společnosti a fondy a také pro penzijní fondy.
Provádíme veškeré činnosti vyplívající z titulu depozitáře.
• Kontrola dodržování pravidel vyplývajících ze zákona o investičních společnostech a fondech
• Vedení účtů
• Evidence a úschova všech druhů cenných papírů
• Výkon všech práv vyplívajících z vlastnictví cenných papírů

7. Repo operace

Banka poskytuje klientům možnost úvěru nebo vkladu zajištěného zajišťovacím převodem cenných papírů (tzv.repo). Jako cenné papíry se používají pokladniční poukázky, státní dluhopisy nebo i jiné bonitní cenné papíry.

V. Služby pro management

Kromě možností zřízení a vedení všech typů běžných, termínovaných a Money Market účtů, provádění hotovostních a bezhotovostních operací, nabízí Moravia Banka pro management firem následující produkty:

MANAGERSKÝ ÚČET

Managerský účet je zvýhodněný běžný účet pro občany, který banka zakládá a vede po dobu stanovenou ve smlouvě, vybraným zaměstnancům právnických osob. Slouží ke každodennímu nakládání s finančními prostředky.

Managerský účet má tyto výhody:
• Zvýhodněná úroková sazba
• Vedení účtu a služby tuzemského platebního styku bez poplatku
• Vydání platební karty Standard bez poplatku
• Možnost provádění veškerých operací a doplňkových služeb jako na obvyklém běžném účtu

PLATEBNÍ KARTA VISA CLASSIC
Platební karty VISA CLASSIC vydává Moravia Banka k běžným korunovým a devizovým účtům svých klientů, kteří splňují bankou stanovené podmínky. Debetní karta VISA Classic slouží k výběru hotovosti v bankomatech označených logem VISA nebo PLUS, k bezhotovostním úhradám za zboží a služby a k výběru hotovosti v bankách a směnárnách na celém světě.

Platební karta VISA Classic má tyto výhody:
• Bezpečný platební prostředek s širokými možnostmi využití v České republice a na celém světě.
• Automatické pojištění pro případ úrazů a léčebných výloh. Ztráty nebo poškození zavazadel a osobního majetku při zahraničních cestách.

Termínované obchody na FX

Kromě nákupu a prodeje na spotové valutě banka provádí forwardové a swapové operace. U forwardu se sjednává nákup či prodej na valutě jiné než-li spotové. Jde o zajišťovací obchod, kterým se klient nebo banka jistí proti kurzovým pohybům. Cena je opět kótována aktuálně dle vývoje kurzů obchodovaných měn a úrokových sazeb na příslušné období u těchto měn.

Swapový obchod – představuje v podstatě prodej jedné měny za druhou na spotové valutě a současně je dohodnut zpětný nákup ve forwardové valutě. Obchod se sjednává jako forward.

Výhody termínovaných obchodů:
• Eliminace Kurzových rizik
• Přesná kalkulace nákladů, výnosů, apod.
• Možnost kombinací termínovaných obchodů.

Obchody s klienty

Speciální devizové kurzy:

Při nákupu, prodeji devizových prostředků nad 50 000,- USD nebo ekvivalent v jiné měně klient kontaktuje telefonicky dealing a dohodne si s dealerem individuální spotový kurz, zohledňující vývoj situace na mezibankovním trhu.
Termínované obchody:

Banka uzavírá forwardové a swapové obchody s klientem na základě rámcové smlouvy u objemů vyšších než 50000,- USD nebo ekvivalent v jiné měně. Klient opět kontaktuje telefonicky dealing a dohodne náležitosti obchodu. Součástí obchodu je složení stanovené částky (max. 15% z objemu obchodu)§ na margin account - účet pro zajištění.

Kapitálový trh

Moravia Banka pro své klienty nabízí individuální přístup k řešení alokace volných zdrojů do vhodných investic který je postaven na velmi dobré znalosti českého kapitálového trhu, technické a personální zdatnosti pracovníků a maximálním přizpůsobení se potřebám klienta. Další výhodou je komplexní přístup začínající vytipováním a analýzou investiční příležitosti, dále zhodnocením již konkrétní investice a končící vlastním provedením investice.
Moravia Banka je od samého počátku členem Burzy cenných papírů Praha a aktivně se podílí na rozvoji kapitálového trhu v naší republice. Mezi stálé obchodní partnery banky patří největší české a zahraniční banky (Komerční banka, IPB, Union banka, ČS, ČSOB, atd.) a nejvýznamnější brokerské firmy (ING Bargins, Patria Finance, Atlantik Finanční trhy, Brno Broker Group, atd.). Celé spektrum obchodních partnerů je doplněno i menšími makléřskými firmami regionálního významu, se kterými banka spolupracuje při konkrétních investičních projektech. Činnost banky jako obchodníka s cennými papíry je ještě doplněna obchodováním na RM-S, kde zaujímá jedno z nejpřednějších míst, co se týče denních objemů obchodů.

Pro velké investory, kteří nemají technické a personální zázemí nutné pro minimalizování rizika při investování do cenných papírů provádí banka také správu portfolia cenných papírů. Tato služba je poskytována převážně městům a zahraničním klientům.

V současné době nabízíme na kapitálovém trhu tyto služby:

1. Zprostředkování obchodů na BCPP, a.s.
Banka zajišťuje obchodování na klienty na BCPP, a.s. Zajišťujeme nákup a prodej CP nejen v automatizovaném obchodním systému burzy, ale i v přímých a blokových obchodech na burze. Zároveň pro klienty zprostředkováváme nákupy velkých balíků akcií až po získání kontrolního podílu v určitých společnostech.

Zásady, podmínky a výhody v Moravia Bance:
• Klient má založen účet u Moravia banky
• Vypořádání obchodů pro klienty provádíme v čase T + 0 oproti BCPP, která vypořádává v čase T + 3
• Disponujeme sítí poboček, na kterých přijímáme pokyny k obchodování
• Umožňujeme sepsání speciální smlouvy na telefonické a faxové zadávání pokynů k obchodování
• Pokyn k obchodování podaný do 9:00 je zpracován ve stejný den, případně v termínu zadaném klientem

2. Služby na SCP

Pro klienty zajišťujeme i služby na Středisku cenných papírů:
• Blokace, odblokace cenných papírů
• Registrace nového účtu v SCP
• Registrace dalšího účtu v SCP
• Úplatné převody cenných papírů dle čísla účtu SCP
• Převod cenných papírů mezi dvěma účty jednoho majitele

Individuální termínované vklady – devizové (IDTV)

Individuální termínované vklady devizové lze sjednat v německých markách od výše 500 000,- nebo v amerických dolarech od výše 300 000,-. Obchod se sjednává stejným způsobem jako korunový vklad.
Operace s pokladničními poukázkami

Další možností deponování korun jsou operace s pokladničními poukázkami.
Pokladniční poukázky jsou krátkodobé cenné papíry v zaknihované podobě, které emituje především Ministerstvo financí, ČNB a FNM. Obchodují se v desítkách a stovkách miliónů korun.

Pokladniční poukázky nesou fixní výnos, který je zdaňován 25% sazbou, což představuje srážkovou daň. Klient zahrne úrokový výnos do daňového základu, přičemž srážková daň se považuje za zálohu na daň. V příípadě záporného hospodářského výsledku právnické osoby, fyzické osoby – podnikatele finanční úřad srážkovou daň považuje za přeplatek.

Výhodou pokladničních poukázek je jejich minimální riziko a vysoká likvidit. Vzhledem k zapojení do systému TKD (trh krátkodobých dluhopisů) je obchodování s těmito cennými papíry bezrizikově (platba proti dodávce) a sell-and-buy operace (prodej pokladničních poukázek s dohodou o zpětném odkupu).

Operace s pokladničními poukázkami pro klienty:

Klient, který splňuje podmínky obchodování s pokladničními poukázkami kontaktuje dealing centrály, s kterým může dohodnout následující typy operací:

• Nákup nebo prodej PP za limitní cenu, stanovenou klientem na sekundárním trhu
• Nákup. prodej za cenu, kterou určí dealer dle uzavřeného obchodu na sekundárním trhu
• Nákup PP v primární aukci
• Repo nebo revers repo operací, t.j. klient získá prostředky nebo uloží volné zdroje do banky se zástavou PP a dohodou o zpětném odkupu
• Sell-and-buy operaci, t.j. klient získá prostředky nebo uloží volné zdroje do banky se zástavou PP a dohodou o zpětném odkupu
• Sell-and-buy operaci, tj. nákup nebo prodej PP s dohodou o zpětném odkupu, prodeji.

Obchody se uzavírají na standartní dobu (den, jeden a dva týdny, 1, 3, 6, 9,12 měsíců) v objemech minimálně 10 mil. Kč. Při nákupu a prodejích dochází k vypořádání obvykle dva pracovní dny po uzavření obchodů.
Foreign Exchange

Foreign Exchange je název pro trh s devizovými prostředky. Jde o nákupy a prodeje deviz za koruny nebo za jiné devizi. Obchody se sjednávají s bankami v ČR i v zahraničí.

Nákupy a prodeje jsou zavírány na tzv. Spotové valutě, to znamená, že k vypořádání obchodu dochází za dva pracovní dny po jeho uzavření.
Ceny – kurzy-jsou kótovány bankami na mezibankovním trhu. Vyjadřuje poměr dvou měn, které jsou právě obchodovány. Rovněž jako ceny u korunových depozit, zohledňují politické a ekonomické ukazatele zemí. Déle výši úrokových sazeb v zemi, nabídku a poptávku po dané měně. ap.

Money Market

Money Market představuje mezinárodní trh v oblasti termínovaných obchodů s korunovými a devizovými depozity.
Obchody jsou uzavírány mezi bankami buďto přímo, nebo prostřednictvím brokerů. Brokeři tvoří mezičlánek – zprostředkovatele obchodů.
Půjčky jsou sjednávány na dobu již od jednoho dne. Standardně pak na jeden a dva týdny, jeden, tři, šest a dvanáct měsíců. Cena – Úroková sazba – se odvíjí od kotací brokerů a jednotlivých bank. Tyto kotace se neustále aktualizují a vypovídají o stavu ekonomickém a politickém, o stavu likvidity konkrétní banky.
Objemy, ve kterých se uzavírají obchody, představují stovky miliónů Kč na jeden obchod.

Obchody jsou uzavírány s bankami v České republice i v zahraničí.

Moravia Banka nabízí svým klientům produkty podobné mezibankovním obchodům, zajišťující vhodné řešení krátkodobého cash flow:

Individuální termínované vklady – korunové ( dále ITV)
Minimální vklad je 5 000 000 Kč s dobou uložení již od jednoho dne do jednoho roku, na jakoukoliv nestandardní dobu. Obchody sjednává klient telefonicky s dealerem centrály na základě podepsané rámcové smlouvy. Individuální úroková sazba odráží situaci na mezibankovním trhu.
Převod prostředků při splatnosti na účet klienta banka garantuje ve stejný den, při převodu do jiné banky nejpozději následující pracovní den na clearingový účet klienta. Účet není poplatkován.

Výhody poskytování úvěru:

Bankovní úvěr umožňuje klientům získat dočasné peněžní prostředky k financování jejich potřeb, a to na přechodnou dobu do doby splatnosti úvěru. Za tuto možnost musí klient zaplatit úrok. Bankovní úvěr tak řeší nesoulad mezi příjmy a výdaji klienta.

Bankovní garance
Bankovní záruční obchod je svým charakterem aktivním úvěrovým obchodem. Má formu závazku obchodní banky poskytnout svému klientovi za dohodnutých podmínek úvěr tím, že v případě jeho neočekávané insolventnosti obchodní banka vyrovná za klienta finanční Dluh. Tímto placením za klienta vzniká automaticky úvěrový vztah mezi klientem a jeho záruční obchodní bankou.
Základní zásady při poskytování bankovních záruk:
1. poskytování záruk pouze velmi dobrým klientům
2. bankovní záruky mohou být, krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého charakteru.
3. Bankovní záruky jsou záruky platebního charakteru. V této souvislosti proto zajišťují úhrady finančních závazků.

Za poskytnutí bankovní záruky výrazně snižují rizika dodavatelů z neplacení jejich dodávky odběratelem. popř. snižují nebo odstraňují rizika obchodní banky, která poskytla klientovi úvěr, který je zajištěn zárukou jiné banky.

Pro poskytování bankovních záruk platí shodné postupy jako při uzavírání úvěrových obchodů:

• Hodnocení bonity klienta
• Znalost předmětu bankovní záruky (znalost obchodních kontraktů, úvěrových smluv apod.)
• Zajištění závazku banky
• Oprávněnost rozhodnutí

Ke každé poskytnuté bankovní záruce – záruční listině je provedena smlouva o poskytnutí bankovní záruky, která stanoví práva a povinnosti mandanta a mandantáře.
Ke každé poskytnuté bankovní záruce a záruční listině je vystavena smlouva o úvěru na výši bankovní garance a úvěrový vztah je otevřen dnem případného plnění z poskytnuté bankovní garance.
Bankovní garance banka nevydává ve prospěch celních úřadů.

Úvěrový příslib

Je pro banku závazný akt, jehož plnění je, pokud se nezvýší míra rizika spojená s návratnosti úvěru a jsou splněny všechny v něm stanovené podmínky, pro banku povinné.
Banka v příslibu vyjadřuje možnost poskytnutí určitého úvěru v čase a výši požadované klientem při splnění podmínek, které v tomto příslibu stanoví.
Podmínky, které musí klient splnit před uzavřením smlouvy o úvěru, je třeba stanovit s ohledem na skutečnost, že budou platit v období, kdy bude přicházet v úvahu vlastní projednávání úvěru.

Uvádí se zejména:
• Maximální částka předpokládaného úvěru
• Termíny konečné splatnosti
• Způsob zajištění, resp. Pravidla zajištění
• Termín, do kterého je příslib úvěru platný
• Podmínky pojištění
• Dopracování a aktualizace prognózovaných účetních výkazů aj.

V případě neplnění některé z podmínek v příslibu je banka oprávněna od od příslibu úvěru odstoupit.

IV. Služby peněžního a kapitálového trhu

Moravia Banka provádí korunové a devizové obchody na mezinárodním trhu – na trhu Money Market, Foreign Exchange a na trhu krátkodobých dluhopisů.

Zajištění úvěrů

A. Zástavní právo
Možnosti zajišťovacích instrumentů:
• Nemovitosti
• Věci movité
• Pohledávky (pohledávkou zde může být i hotovost)
• Cenné papíry

B. Ručení třetí osobou
Ručení je písemný jednostranný právní úkon, kterým ručitel na sebe bere vůči věřiteli povinnost, že jej uspokojí, jestliže dlužník vůči němu nesplní určitý závazek. Dokumentací je v tomto případě prohlášení ručitele či aval třetí osoby na směnce vystavené dlužníkem.
V prohlášení ručitele je identifikován ručitel, dlužník a věřitel, je zde uvedena výše pohledávky a termín její splatnosti. Musí obsahovat prohlášení ručitele o uhrazení pohledávky věřiteli, jestliže tuto pohledávku neuspokojí dlužník.

C. Postoupení pohledávky – cesse
Mezi bankou a oprávněnou osobou, tj. Klientem, existuje písemná smlouva, na základě které klient postupuje svá práva z jiného závazku. Odběratel pak plní přímo bance.

D. Přistoupení k dluhu
U smlouvy o převzetí dluhu se k její účinnosti požaduje souhlas oprávněné organizace a její písemná smlouva. Banka musí tedy vyslovit svůj souhlas s tím, aby povinnost klienta z úvěrové smlouvy vrátit poskytnutý úvěr za sjednaných podmínek splnila třetí organizace.

E. Směnky
Klient vystavuje směnku vlastní na výši pohledávky a blankosměnku na úhradu úroků, sankčních úroků a výši smluvní pokuty. Směnky jsou zpravidla avalovány klientem jako fyzickou osobou a případně i třetí osobou.

Doklady k zajištění úvěru

Zástavní právo k nemovitostem
• Výpis z katastru nemovitostí
• Znalecký posudek na nemovitost dle platných vyhlášek
• Nabývací tituly vlastníků k nabízené nemovitosti pro zřízení zástavního a předkupního práva k nemovitostem
• Pojistná smlouva na nemovitost
• Doklad o zaplacení pojistného
• V případě, že bude zastavena část nemovitosti, je nutný souhlas spoluvlastníků ke zřízení zástavního a předkupního práva
• U zastavovaných nemovitostí ověřenou kopii případných nájemních smluv vázaných k nemovitosti

Zástavní právo k věcem movitým
• Doklad o nabytí
• Znalecký posudek (u nově pořizovaných věcí movitých faktura, proformafaktura, případně kupní smlouva s pevně stanovenou kupní cenou)
• Technický průkaz
• Pojistná smlouva na movitou věc
• Doklad o zaplacení pojistného
• Cenné papíry - listinné, zaknihované

Pohledávky

Zástavní právo k pohledávkám
• Obchodní smlouvy, z nichž pohledávky budou zastaveny, v nich specifikované platební podmínky a objemy uzavřených kontraktů.
• Znalost obchodních partnerů – výpis z OR (Živnostenské listy) a jejich finanční situace
• Obchodní smlouvy s partnery vyjádřené v obvyklých nesmlouvaných objemech a obvyklých termínech
• Znalost obchodních partnerů – výpisy z OR a jejich finanční situace
• Smlouva o příslušném, zajišťovacím účtu(termínovaném), identifikační údaje o majiteli účtu.
Ručení na základě prohlášení ručitele či formou avalu na směnce
• Účetní výkazy ručitele (zhodnocení bonity ručitele
• Výpis z obchodního rejstříku. Příp. Živnostenský list
• Účetní výkazy ručitele (zhotovení bonity ručitele)
• Podpisový vzor osoby oprávněné podepisovat jménem ručitele
• Výpis z obchodního rejstříku. Příp Živnostenský list ručení obcí či jinou státní institucí zápis ze schůze ustanovující starostu obce či jiného zástupce instituce oprávněného jednat a podepisovat. Zápis ze schůze zastupitelstva obce, na níž bylo ručení schváleno

Eskontní

Právní podstatou eskontu je odkup dosud nesplacených pohledávek s určitou splatností, a to po srážce úroků ode dne eskontu do dne splatnosti pohledávky. Nejčastější formou eskontu je eskont směnek, realizovaný bankou. Banka nakupuje zejména směnky obchodní, čímž umožňuje majiteli směnky přeměnit pohledávku na finanční prostředky a urychlit tak obrat kapitálu. Nákupem směnek poskytuje vlastně banka klientu úvěr. Úvěrový vztah vzniká proto, že banka úvěruje svému klientu pohledávky, které nejsou dosud splatné, a to až do dne jejich splatnosti s podmínkou, že když směnečný dlužník nebo ostatní osoby zavázané podle směnečného práva nezaplatí, vyrovná poskytnutý úvěr úvěrový dlužník (ten, od kterého banka směnku ekontovala). Zvláštností eskontního úvěru je, že při normálním průběhu není úvěr zaplacen úvěrovým dlužníkem, ale třetí osobou.

c) podle měny
• korunový
• devizový
Předpokladem pro poskytnutí devizových úvěrů je inkaso v cizí měně a dostatečné zajištění, které by pokrývalo i Kurzové riziko. Zajištění se děje stejnými zajišťovacími instrumenty jako u úvěrů korunových. Tyto úvěry banka poskytuje pouze krátkodobé se splatností do 1 roku.

d) podle délky úvěrového vztahu
• krátkodobý - do 1 roku
• střednědobý – do 4 let
• dlouhodobý – nad 4 roky
Před poskytnutím úvěru zhodnotí banka míru rizika v návrhu úvěru, a to zhodnocením tzv.bonity subjektu a eventuálně i zhodnocením kvality objektu úvěru.

Úrokové sazby

Banka účtuje klientovi za poskytnutý úvěr určitý úrok stanovený v úvěrové smlouvě v rámci rozpětí úrokových sazeb. Výše úroku je určena individuálně pro každý aktivní úvěrový obchod v závislosti na lhůtě splatnosti, na kvalitě zajištění úvěru, na míře rizik spojených s jeho návratností a navýší ceny zdrojů.

Úroková sazba může být stanovena následovně:
1. Korunové úvěry
a) základní úvěrová sazba Prime Rate (PRA) + odchylka v % p. a.
Základní úvěrová sazba PRA je pohyblivá a může být bankou vyhlašována denně. Její výše je aktualizována vždy platným Ceníkem služeb banky. Odchylka je pevná a je neměnná po celou dobu trvání úvěrového vztahu.
b) 1 D PRIBOR + odchylka v % p.a.
1D PRIBOR je bankou aktualizován denně, jeho výše je omezena max. hranicí. Odchylka je pevná a je neměnná po celou dobu trvání úvěrového vztahu. Vyjímečně mohou být úvěry vázány na fixní sazbu v % p.a., která je po celou dobu trvání úvěrového vztahu neměnná. Fixní sazby se poskytují pouze u krátkodobých úvěrů.


2. Devizové úvěry
Úvěry vázané na hodnotu LIBOR příslušnou k délce úvěru + odchylka v % p.a. Fixní sazba v % p.a.

Úvěry

Moravia Banka a.s. realizuje aktivní úvěrové obchody tím, tím že podnikatelským subjektům poskytuje úvěry za předem dohodnutých podmínek na principu smluvního vztahu.
Znamená to, že:
• Uzavírá s klientem smlouvu o úvěru
• V odůvodněných případech vydává příslib úvěru
• Může s klientem uzavřít dohodu o budoucím poskytování úvěru v zájmu motivace klienta na úvěrových obchodech s MOBA a v zájmu dobrých partnerských vztahů s klientem.
Smluvní vztahy jsou uzavírány na základě platných legislativních norem.

Schéma postupu uzavírání aktivního úvěrového obchodu:
• Ústní jednání
• Žádost o poskytnutí úvěru
• Vyhodnocování žádosti o poskytnutí úvěru
• Rozhodnutí o poskytnutí úvěru
• Smluvní dokumenty
• Poskytnutí úvěru
• Hodnocení plnění podmínek uzavřených smluv o úvěru

Úvěry pro právnické osoby se řídí zvláštními zásadami při poskytování:
Základním hlediskem je podnikatelský záměr - projekt klienta. Má rozhodující roli. Přednost před hlediskem zajištění úvěru a nemůže jím být nahrazen.

Zajištění úvěru („ručení“) – je bankou vyžadováno na celý objem poskytnutého úvěru včetně příslušenství od začátku úvěrového vztahu až do jeho konce dle stanovených zásad pro různé druhy zajištění.

Úvěry a jejich členění

a) podle objektu úvěru
• provozní úvěr
• investiční úvěr
• na zásoby
• na pohledávky
• na přechodný nedostatek finančních prostředků

b) podle typu bankovních operací
• účelový - poskytovaný na konkrétní účel, který musí být doložen klientem před poskytnutím úvěru (faktury, kupní smlouvy apod.)
• kontokorentní – Kontokorentní úvěr se poskytuje jen velmi dobrým a zavedeným klientům banky, u kterých banka může posoudit, zda jde o klienta s vyrovnanou platební bilancí a zda dostojí svým závazkům. Poskytuje se pouze subjektům podnikajícím. Předpokladem pro získání kontokorentního úvěru je dlouhodobější vedení běžného účtu u banky – jednoznačná bonita klienta a stálost jeho příjmů. Banka poskytuje kontokorentní úvěry pouze na oběžná aktiva, přičemž se posuzuje forma těchto aktiv.

Poskytují se úvěry na:
• zásoby surovin, materiálu a hotových výrobků (přičemž je nutné dát pozor na rostoucí zásoby – výroba na sklad)
• pohledávky do lhůty splatnosti (pouze krátkodobé, tzn.do tří měsíců)
Kontokorentní rámec se stanovuje jako nepřekročitelný.

Objektem úvěrování jsou:
• výkyvy v krátkodobých potřebách klienta
• vyrovnání výkyvů na běžném účtu
• sezónní potřeba oběžného majetku
• krátkodobé finanční investice
• krátkodobé finanční obchody
Banka poskytuje svým dobrým klientům peněžní prostředky pro krátkodobý nesoulad jejich příjmů a výdajů. Kontokorentní úvěr se poskytuje zásadně jako krátkodobý se splatností do 1 roku.

BANKOVNÍ A KLIENTSKÉ ŠEKY

Bankovní a klientské šeky jsou platebními příkazy ve formě cenných papírů. Šeky musí obsahovat zákonem definované náležitosti. Ve vyspělých zemích představují platby šekem až 60% z celkového objemu všech operací. Jeden z důvodů vysoké obliby placení šekem je jeho krátkodobě úvěrová funkce.

Využití:
• Jsou užitečným pomocníkem v obchodním styku, nahrazují jiné formy placení (hladkou platbu. Hotovost). Bankovní šek lze použít například:
1. při příme platbě za zboží při jeho převzetí
2. při převodu velkých částek
3. při obchodním styku

Zásady, podmínky a výhody v Moravia Bance:
• Výhodný nástroj umožňující zajištění široké palety závazků jak kupujícího, tak i dodavatele
• Ochrana proti platební neschopnosti kupujícího
• Zajištění splnění podmínek kontraktu ze strany dodavatele
• Vystavení i avizování do 24 hodin
• Operace zpracovávají specialisté vyškolení v předních světových bankách
• Možnost stanovení speciálních kurzů
• Individuální přístup k jednotlivým případům

BANKOVNÍ INFORMACE

Bankovní informace jsou informace poskytované bankami o jejich klientech. Poskytování těchto informací se řídí zásadou zachování bankovního tajemství, tzn., že obdobnou informaci banka podává pouze s písemným souhlasem klienta, anebo na jeho žádost. Bankovní informace zpravidla obsahuje hodnocení bonity a serióznosti klienta. Moravia Banka Vám na Vaši žádost zajistí bankovní informace na Vaše zahraniční i tuzemské obchodní partnery. Stejně tak poskytne Vašim obchodním partnerům referenci na Vaši firmu ve formě bankovní informace. Bankovní informace slouží k posouzení protistrany obchodního případu, například před uzavřením kontraktu, při volbě vhodného platebního nástroje anebo při rozhodování o dodavatelském úvěru.

Zásady a podmínky v Moravia Bance:
• Jsou úvěrovým nástrojem krátkodobého charakteru
• Jsou platebním nástrojem usnadňujícím a urychlujícím placení
• Nízké poplatky ve srovnání s ostatními platebními nástroji

VYSTAVOVÁNÍ BANKOVNÍCH ŠEKŮ V MORÁVIA BANCE
Moravia Banka vystavuje bankovní šeky na všechny volné směnitelné měny obsažené v kurzovním lístku banky. Bankovní šek je platební instrument, který umožňuje nahradit hotovost, případně hladký platební styk a poskytuje stejnou jistotu placení. Jeho výstavcem a garantem je banka.

Zásady a podmínky v Moravia Bance:
• Rychlé jednání
• Výhodné poplatky
• Odesílání šeků příjemci

INKASO ŠEKŮ V MORAVIA BANCE

Moravia banka přijímá k inkasu všechny druhy šeků na volně směnitelné měny (bankovní šeky, klientské šeky).
Inkaso bankovních a klientských šeků v Moravia Bance představuje:
• Rychlé inkaso a následné připsání částky klientovi
• Individuální přístup dle kvality šeku
• Možnost odkoupení šeku v případě splněné stanovených podmínek

HLAVNÍ KORESPONDEČNÍ BANKY
Moravia Banka využívá široké sítě svých korespondentů, která činí téměř 700 bank v 84 zemích světa, což dostatečně zabezpečuje platební styk a další vzájemnou spolupráci. U 30 bank v 17 zemích banka vede 49 NOSTRO účtů v 16 volně směnitelných měnách.

III.Úvěry a bankovní garance
Právnickými osobami se rozumí:
• Obchodní společnosti
• Družstva
• Státní podniky
• Zahraniční podnikatelské subjekty
• Odštěpné závody a jim na roveň postavené organizační jednotky
• Obce a města

CESTOVNÍ ŠEKY

Cestovní šeky jsou stále častěji užívanými platebními prostředky při cestování do zahraničí. Nahrazují peněžní hotovost, lze jimi platit nebo je proměnit za hotové peníze. V případě ztráty nebo krádeže poskytují držiteli ochranu, protože jejich použití je vázáno na držitelův podpis. Výměna šeků umožňuje automatickou směnu na protihodnotu v místní měně podle platného kurzu. Cestovní šeky American Express proplácejí či směňují všechny cestovní kanceláře American Express, kterých je více než 1800 ve 127 zemích světa. Prodávají je, proplácejí nebo je směňují také banky všude na světě. Šeky jsou vystavovány ve většině hlavních světových měn. Moravia Banka prodává šeky celosvětové cestovní společnosti American Express v měnách USD a DEM, ve standardních nominálech. V ostatních existujících měnách (CAD, FRF, GBP, CHF, NLG) pouze na základě objednávky klienta.

Využití:
• Jde o bezpečný platební prostředek pro úhradu zboží a služeb při cestování po celém světě.

Zásady, podmínky a výhody v Moravia Bance:
• Výhodnější kurz při nákupu i směně než u valut
• Náhrada v plné výši v případě ztráty či krádeži do 24 hodin kdekoliv na světě
• Výměna za hotovost ve většině bank a směnáren
• Možnost placení šekem v přijímacích míst (obchody, restaurace, hotely apod.)
• Neomezená doba platnosti
• Podpora 1800 kanceláří American Express v jakýchkoli cestovních záležitostech
• Bezpečnost oproti použití hotovosti

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY V OBLASTI DEVIZOVÝCH OBCHODŮ

Specialisté Moravia Banky jsou připraveni Vám nabídnout i širokou paletu nadstandardních služeb v oblasti devizových obchodů, např.:
• Odborné konzultace a poradenství – při volbě vhodného zajištění, platebních nástrojů, předkontraktační poradenství aj.
• Zajišťování informací o zahraničních trzích, poptávce a nabídce apod.
• Zajišťování financování ze zahraničních zdrojů
• Financování Vašich pohledávek (například z akreditivů) formou odkupu pohledávek, zprostředkování forfaitingu apod.

CESTOVNÍ ŠEKY
Cestovní šeky Moravia Banky jsou připraveni Vám nabídnout i širokou paletu nadstandardních služeb v oblasti devizových obchodů, např.:
• Odborné konzultace a poradenství – při volbě vhodného zajištění, platebních nástrojů, předkontraktační poradenství aj.
• Zajišťování informací o zahraničních trzích, poptávce a nabídce apod.
• Zajišťování financování ze zahraničních zdrojů
• Financování Vašich pohledávek (například z akreditivů) formou odkupu pohledávek, zprostředkování forfaintingu

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV(exportní a importní)

Dokumentární akreditiv je závazkový platební nástroj omezující v maximální možné míře rizika obou obchodních stran v zahraničním i tuzemském platebním styku. Dokumentární akreditiv je neodvolatelný závazek vystavující banky v zastoupení příkazce (odběratele) zaplatit příjemci akreditivu (dodavateli) určitou částku stanovenou akreditivem po splnění předem přesně definovaných podmínek. V praxi dojde k dohodě o platbě akreditivem již při uzavírání kontraktu. Odběratel předá své bance žádost o vystavení akreditivu, ve které definuje podmínky pro uskutečnění platby dodavateli. Banka na základě žádosti vystaví svůj závazek ve formě akreditivu ve prospěch dodavatele. Dodavatel expeduje zboží a předloží požadované dokumenty prokazující splnění podmínek akreditivu. Vystavující banka po kontrole těchto dokumentů vyplatí příjemci akreditivu (dodavateli) akreditivem stanovenou částku.

Využití:
• Dokumentární akreditivy se používají v obchodním styku nejen mezi novými obchodními partnery, kde je potřeba maximálně omezit rizika obou stran, ale i mezi zavedenými partnery u vyšších částek.
• Použití akreditivu doporučujeme při obchodech již od 10 000 USD.
• Akreditivem si dodavatel zajišťuje jistotu odběru zboží a jeho zaplacení.
• Akreditiv se používá nejen na nákup zboží a služeb, ale je výborným platebním nástrojem např. při nákupu nemovitostí.

Zásady, podmínky a výhody v Moravia Bance:
• V maximální možné míře omezení rizika obou obchodních stran
• Pro dodavatele jistota, že po splnění exportním akreditivem stanovených podmínek dostane zaplaceno od vystavující banky
• Pro odběratele jistota, že platba bude provedena až po splnění jím stanovených podmínek importního akreditivu druhou obchodní stranou
• Pro odběratele možnost získat výhodnější obchodní podmínky
• Vystavení i avizování do 24 hodin
• Operace zpracovávají specialisté vyškolení v předních světových bankách
• Možnost stanovení speciálních kurzů
• Individuální přístup k jednotlivým případům

BANKOVNÍ ZÁRUKA

Bankovní záruka je nástroj sloužící k zajištění závazků v zahraničním i tuzemském platebním styku. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek. Bankovní záruky mohou být platební (zajišťující závazek zaplatit za dodávku zboží) anebo neplatební (zajišťující jiné závazky, například splnění podmínek kontraktu, kvalitu zboží aj.) Bankovní záruku banka vystavuje na žádost klienta, který si v kontraktu dohodl zajištění svých závazků zárukou. Vystavená záruka je zaslána příjemci. V případě neplnění závazků příkazcem předloží příjemce zárukou požadované prohlášení o neplnění závazků příkazcem a případně další doprovodné doklady požadované zárukou, na základě kterých obdrží požadovanou částku (až do výše zárukou uvedené maximální částky) od vystavující banky. Z důvodu poskytnutí maximální ochrany před možnými riziky, konzultuje s klientem Moravia Banka každý text bankovní záruky předem.

Využití:
Bankovní záruka slouží nejčastěji k zajištění závazků kupujícího zaplatit (platební záruka)
Anebo k zajištění závazků dodavatele splnit řádně kontraktační závazky ( neplatební záruka).

Platební bankovní záruka může zajišťovat závazek kupujícího zaplatit:
• Kupní cenu po obdržení zboží (hladký plat)
• Dokumentární inkaso
• Splatné částky úvěru
• Závazky v rámci směnky
Neplatební bankovní záruka může zajišťovat jiné (neplatební) závazky dodavatele.

Nejčastěji:
• Kauční (zajišťující včasné a řádné plnění kontraktu)
• Akontační (banka ručí za dodavatele, že vrátí akonteci, tj. platbu poskytnutou předem, v případě, že dodavatel nedodá zboží, na které se tato akontace vztahovala)
• Vádium (zajišťuje závazek výherce veřejné soutěže splnit nabídnuté podmínky).

Zvláštním typem záruky je STAND-BY Letter of Credit (Stand-By- akreditiv), používaný především na americkém kontinentě. Jde o akreditiv plnící funkci bankovní záruky (podmínkou tohoto akreditivu je předložení obdobných dokladů jako bankovní záruky).

2. DOKUMENTÁRNÍ PLATEBNÍ STYK

DOKUMENTÁRNÍ INKASO
(exportní a importní)

Dokumentární inkaso je platební nástroj používaný v zahraničním i tuzemském platebním styku. Podmínky platby dokumentárním inkasem musí být dohodnuty již při uzavírání kontraktu mezi obchodními stranami. Dodavatel předá dohodnuté dokumenty své bance s žádostí o obstarání inkasa, ve které určí podmínky pro vydání dokumentů kupujícímu. Banka dodavatele pak zasílá dokumenty bance kupujícího, která je oprávněna vydat dokumenty kupujícímu na základě udělených instrukcí. Základními podmínkami bývá vydání dokumentů oproti platbě anebo oproti akceptaci směnky s odloženou splatností.

Využití:
• Dokumentární inkasa se používají v obchodním styku mezi zavedenými obchodními partnery
• Použití inkasa je vhodné zejména při obchodech v částkách od 1 000 USD do 10 000 USD
• Vývozce by neměl mít pochybnosti o schopnosti kupujícího inkaso zaplatit

Zásady, podmínky a výhody v Moravia Bance:
• Pro vývozce větší jistota úhrady než hladká platba po dodávce zboží
• Pro kupujícího možnost prohlédnout si doklady reprezentující zboží ještě před jejich zaplacením
• Pro vývozce značně nižší riziko nesplnění inkasních podmínek, pokud jsou k inkasu předkládány dispoziční dokumenty, bez nichž nemá kupující přístup ke zboží (inkasní banka uvolní zboží až po splnění všech inkasních podmínek)
• Poplatkování nižšími sazbami ve srovnání s jinými dokumentárními nástroji
• Rychlé zpracování díky široké celosvětové síti korespondečních bank

Zásady, podmínky a výhody v Moravia Bance:

• Platební příkazy pro úhradu do zahraničí přijímají všechny pobočky banky
• Platební příkaz podaný do 13.00 hodin je zpracován ještě týž den nebo v termínu požadovaném příkazcem (tzn. Že debetování účtu klienta, zpracování centrálou banky a odeslání instrukcí korespondenční bance v zahraničí probíhá v jednom pracovním dni)
• Platební příkazy podané po 13.00 hodině jsou zpracovány ještě týž den dle možnosti banky, nejpozději však den následující
• Ve dni před dnem pracovního volna a pracovního klidu je časová hranice pro zpracování ještě týž den dle možností banky, nejpozději však den následující
• Ve dni před dnem pracovního volna a pracovního klidu je časová hranice pro zpracování týž den posunuta na 11.30 hodin z důvodu ukončení obchodování na mezibankovních trzích.

Další služby:
• Vnitrobankovní převody mezi účty klientů banky ve volně směnitelných měnách
• Převody ve volně směnitelných měnách na účty klientů vedených u jiných bank v České republice
• Pro platby nad 50 000 USD a ekvivalent této částky v jiné volně směnitelné měně banka stanovuje individuální kurzy odrážející aktuální situaci na mezibankovních devizových trzích.
• Na požádání banka zašle potvrzení nebo kopii zprávy ze systému S.W.I.F.T. příjemce platby
• Možnost provádění hladkých vyšlých plateb homebankingovým elektronickým systémem APS+.

DOŠLÉ HLADKÉ PLATBY (ÚHRADY ZE ZAHRANIČÍ)
Došlé hladké platby se připisují klientům na základě avíza přijatého systémem S.W.F.T. Účet klienta je kreditován ihned po připsání adekvátní částky na některý z NOSTRO účtů banky. Klient je o úhradě neprodleně informován kreditním avízem, které obsahuje kompletní identifikaci příslušné operace. Moravia Banka připisuje došlé úhrady ze zahraničí ihned.


Moravia Banka provádí platby:
• Obchodní a neobchodní povahy
• Právnickým a fyzickým osobám
• Podnikatelům a nepodnikatelům
• Tuzemcům a cizozemcům
• Ve prospěch korunových a devizových účtů
• Neklientům pro výběry v hotovosti

ODESÍLÁNÍ ZPRÁV PŘES GSM

Telefony GSM lze využít k oboustranné komunikaci s Moravia Bankou. Po zaslání krátké zprávy (SMS) lze obratem získat informace o stavu a pohybech na účtu, úrokové sazbě na Money Market účtu, o aktuálním kurzovním lístku a o nových službách. K využití této služby je nutná aktivace odesílání textových zpráv u poskytovatele GSM připojení.

Odesílání zpráv přes GSM má tyto výhody:
• Úspora času a financí
• Velká operativnost
• Možnost stanovení individuálních podmínek dle požadavku klienta
• Bezpečnost prováděných operací

FIREMNÍ PLATEBNÍ KARTA AMERICAN EXPRESS
Moravia Banka zprostředkuje svým dobrým klientům , kteří splňují stanovené podmínky, vydání firemní platební karty American Express k běžnému korunovému nebo devizovému účtu. Karta American Express slouží především bezhotovostním úhradám za zboží a služby na celém světě, případně i k výběru hotovosti v označených bankomatech, bankách a směnárnách.

Platební karta American Express má tyto výhody:
• Bezpečný platební prostředek s širokými možnostmi využití na celém světě (služební cesty),
• Zúčtování provedených transakcí měsíčně až na základě vyúčtování společnosti American Express,
• Automatické pojištění pro případ úrazu a léčebných výhod, ztráty nebo poškození zavazadel a osobního majetku při zahraničních cestách.

4. SLUŽBY HOTOVOSTNÍHO PLATEBNÍHO STYKU

HOTOVOSTNÍ OPERACE

Hotovostní operace umožňují provádění vkladů hotovostí na účty a jejich výběry z účtů prostřednictvím pokladen a směnáren.

Hotovostní operace mají tyto výhody:

• Jednoduchá obsluha
• On line režim (neomezené výběry až do výše zadaného limitu nebo zůstatku na účtu),
• Výběr hotovosti bez poplatku
• Získání informací o stavu na účtu
• Tisk minivýpisu z účtu

Po dohodě v případě dostatečného počtu zaměstnanců, nabízí Moravia Banka možnost instalace bankomatu přímo do budovy sídla firmy.

II.Služby mezinárodního bankovnictví

1. HLADKÝ PLATEBNÍ STYK VE VŠECH VOLNĚ SMĚNITELNÝCH MĚNÁCH

Hladké zahraniční platby (přímé úhrady) jsou nejrozšířenějším a u nás nejpoužívanějším platebním nástrojem v devizové oblasti. Jedná se o převod peněžních prostředků z klientova účtu vedeného u Moravia Banky na účet zahraničního partnera a obráceně, a to v jakékoliv volně směnitelné měně. Platby se rozdělují na vyšlé (ve prospěch zahraničního partnera) a došlé (ve prospěch klienta Moravia Banky).
Zúčtování hladkých plateb se provádí prostřednictvím NOSTRO účtu Moravia Banky vedených u korespondenčních bank s využitím mezinárodní telekomunikační počítačové sítě S.W.F.T., ke které je Moravia Banka připojena. Systém spojuje více než 5000 bankovních a finančních institucí z téměř celého světa, které je možno kdykoliv kontaktovat. Stejně tak všechny tyto instituce mohou systémem S.W.I.F.T. oslovit Moravia Banku pod jejím bankovním identifikačním kódem MOBA CZ 22.


VYŠLÉ HLADKÉ PLATBY (ÚHRADY DO ZAHRANIČÍ)
Vyšlé hladké platby se provádějí na základě kompletně vyplněného platebního příkazu pro úhradu do zahraničí, po zajištění peněžního krytí klientem buď přímo na běžném korunovém nebo devizovém účtu nebo složením adekvátní částky v hotovosti neklientem banky, a to jak v Kč. Tak v jiné volně směnitelné měně, a dále na základě dalších obecně platných pravidel.

Moravia Banka provádí platby:
• Obchodní a neobchodní povahy
• Právnickým a fyzickým osobám
• Podnikatelům a nepodnikatelům
• Tuzemcům a cizozemcům
• Z korunových a devizových účtů
• Neklientům z vkladů v hotovosti

AUTOMATIZOVANÝ PLATEBNÍ SYSTÉM APS+

Automatizovaný platební systém APS+ (homebanking) slouží k elektronickému přenosu platebních příkazů do banky prostřednictvím počítače, k příjmu výpisů z banky a jejich archivaci. Nabízí aktuální i starší kurzovní lístky Moravia Banky a ČNB.
Zpracované platební příkazy se elektronicky odesílají pomocí modemu do banky. Prostřednictvím počítače, k příjmu výpisu z banky a jejich archivaci. Nabízí aktuální i starší kurzovní lístky Moravia Banky a ČNB.
Zpracované platební příkazy se elektronicky odesílají pomocí modemu do banky.
Prostřednictvím APS+ lze pracovat s účtem i mimo provozní dobu banky a kdykoli kontrolovat provedení operace.

K pořízení systému APS+ je zapotřebí:
• PC(nejméně 386/16 Mhz, 4 MB RAM, 40 MB HDD)
• 1 sériový a 1 paralelní port.
• Operační systém MS DOS 5.0 nebo Windows.
• Telefon
• Fax nebo faxmodemová karta.
• Modem (upravuje výstup z počítače na telefonní signál)


Automatizovaný platební systém má tyto výhody:
• Výhodná pořizovací cena.
• Úspora času
• Zvýhodněné poplatky za bankovní operace
• Možnost kdykoliv zjistit stav na účtu
• Spojení s bankou 24 hodin denně
• Bezpečnost prováděných operací je zajištěna na několika úrovních
• Systém lze napojit na účetní programy

Money Market účet v cizí měně má tyto výhody:

• Úroky jsou připisovány denně,
• Vklad lze průběžně zvyšovat o další částky a o připsané úroky,
• Při zůstatku nižším než 1 500 USD nebo 3 000 DEM se vklad úročí jako běžný účet v dané měně.
• Jednodenní výpovědní lhůta umožňuje vysokou pružnost při nakládání s penězi.
• Prostředky lze vybrat i bez nedodržení jednodenní výpovědní lhůty s poplatkem dle Ceníku služeb Moravia Banky, a.s.

TERMÍNOVANÝ DEVIZOVÝ ÚČET
Termínovaný devizový účet slouží k dočasnému uložení a zhodnocení finančních prostředků v měnách USD, DEM, _AST, CHF a FRF během zvolené lhůty. Po uzavření smlouvy je nutno v daný den složit smluvenou částku na účet převodem nebo v hotovosti. Vklad nelze vypovědět.

Termínovaný devizový účet má tyto výhody:
• Výhodné úrokové sazby neměnné po celou dobu trvání vkladu.
• Možnost okamžitého zrušení vkladu se smluvní náhradou.

REVOLVINGOVÝ TERMÍNOVANÝ DEVIZOVÝ ÚČET

Revolvingový termínovaný devizový účet je termínovaný vklad v měnách USD a DEM s automatickou obnovou po uplynutí doby svého trvání. Obnovování vkladu lze zrušit do doby ukončení každého cyklu. Vklad se úročí úrokovou sazbou platnou v den obnovení vkladu.

Revolvingový termínovaný devizový účet má tyto výhody:
• Automatické obnovování vkladu,
• Pevná úroková sazba během jednoho cyklu,
• Možnost okamžitého zrušení vkladu se smluvní náhradou,
• Možnost zvyšování uložené částky. Přirozená částka se začíná Úročit až od nového cyklu.

3. SLUŽBY BEZHOTOVOSTNÍHO PLATEBNÍHO STYKU:

PŘEVODNÍ PŘÍKAZY
Převodní příkazy, které mohou být jednorázové, hromadné, trvalé a automatické, slouží k bezhotovostnímu provádění převodů mezi účty v rámci Moravia Banky a do jiných bank.

Provádění plateb formou převodních příkazů má tyto výhody:
• Úspora času,
• Úspora financí díky výhodným poplatkům,
• Spolehlivost při pravidelných platbách trvalými platebními příkazy,
• Bezpečnost prováděných operací,
• Využití systému APS+,
• Možnost faxování platebních příkazů

2.BĚŽNÉ A TERMÍNOVANÉ ÚČTY DEVIZOVÉ

Běžný devizový účet
Běžný devizový §učet je svou podstatou shodný s běžným účtem korunovým, slouží ke každodennímu nakládání s finančními prostředky v měnách USD, DEM, AST, GBP, CHF, FRF a ITL.

Běžný devizový účet má tyto výhody:
• Výhodné úrokové sazby.
• Hotovostní a bezhotovostní operace v kterékoliv pobočce Moravia Banky,
• Možnost využívat další služby Moravia Banky, které se k němu vážou (šeky, karty VISA Classic, Money Market účet v cizí měně).
• Možnost přijímat platby ze zahraničí, provádět platby do zahraničí a inkasa zahraničních šeků

MONEY MARKET ÚČET USD A DEM
Money Market účet se zakládá jako další účet k běžnému účtu ve stejné měně za účelem výhodného zhodnocení krátkodobě volných finančních prostředků nad 1 500 USD nebo 3 000 DEM. Money Market účet je vklad s jednodenní výpovědní lhůtou. Vložené prostředky a úrokový výnos jsou k dispozici již druhý pracovní den.
Vklad na účet lze provádět hotovostně a bezhotovostně. Výběr z účtu je možný pouze přes běžný účet. Úrokový výnos lze ponechat na Money Market účtu, kde se dále úročí. Úroková sazba je stanovena odchylkou od ceny peněz na mezinárodním bankovním trhu depozit, čímž je zajištěna objektivní výše úrokové sazby.

TERMÍNOVANÝ ÚČET

Termínované účty slouží k dočasnému jednorázovému uložení a zhodnocení finančních prostředků během zvolené lhůty. Po uzavření smlouvy je nutno v termínu dohodnutém s bankou složit smluvenou částku na účet převodem nebo v hotovosti.
U vkladů na 3 měsíce a delších je možno zadat výpověď . V době výpovědní lhůty se vklad úročí jako běžný korunový účet.

Termínovaný účet má tyto výhody:
• Výhodné úrokové sazby vázané na základní sazbu banky,
• Široký výběr lhůt trvání vkladů (krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé),
• Možnost okamžitého zrušení vkladu se smluvní náhradou.


TERMÍNOVANÝ ÚČET TYPU „C“ má tyto výhody:
• Zvýhodněné úrokové sazby neměnné po celou dobu trvání vkladu.

REVOLVINGOVÝ TERMÍNOVANÝ ÚČET

Revolvingový termínovaný účet má tyto výhody:
• Automatické obnovování vkladu,
• Pevná úroková sazba během jednoho cyklu,
• Možnost výběru vkladu v ochranné lhůtě bez smluvní náhrady,
• Úročení vkladu plnou sazbou i během ochranné lhůty,
• Možnost okamžitého zrušení vkladu mimo ochrannou lhůtu se smluvní náhradou,
• Možnost zvyšování uložené částky, přiložená částka se začíná úročit od nového cyklu.

DEPOZITNÍ SMĚNKA

Depozitní směnka je převoditelný cenný papír, který slouží k jednorázovému uložení peněžních prostředků na libovolnou dobu splatnosti v rozmezí 7 dnů až 1 roku. Ve své podstatě jde o obchodní případ mezi klientem a bankou, kdy banka na základě složení peněžní částky na příslušný účet vystaví vlastní směnku a předá ji klientovi v souladu s písemně sjednanou dohodou.
Výnosem z depozitní směnky je diskontní částka. Úroková sazba pro výpočet diskontní částky se odvíjí od objemu uložených prostředků, délky vkladu a aktuální situace na trhu depozit a je po celou dobu vkladu neměnná. Nákupní cena a diskontní částka tvoří směnečnou sumu, která je v den splatnosti proplacena majiteli směnky.

Depozitní směnka má tyto výhody:

• Úrokový výnos není bankou zdaňován, tento výnos je možno využívat až do doby placení daně z příjmů za příslušné zdaňovací období,
• Jako převoditelný cenný papír může být použita i jako platební prostředek v obchodním styku,
• Za vystavení a proplacení směnky neúčtuje banka poplatky.
• Směnku lze sjednat s dostatečným úročením po splatnosti směnky,
• Možnost bezplatné úschovy vystavené směnky v bance.

Podmínky, za kterých lze u Moravia Banky vést běžný účet

Podmínky, za kterých lze u Moravia Banky vést běžný účet, obsahuje dokument „Všeobecné obchodní podmoky Moravia Banky, a.s. pro zřizování, vedení a rušení běžných účtů a provádění platebního styku a zúčtování“. Je k dispozici na všech pracovištích banky.

Úrokové sazby a poplatky k jednotlivým typům produktů a služeb jsou uvedeny v aktuálním „Ceníku služeb Moravia Banky, a.s. pro zřizování, vedení a rušení běžných účtů a provádění platebního styku a zúčtování“. Je k dispozici na všech pracovištích banky.

Úrokové sazby jsou dle výše zůstatku na účtu rozděleny do 4 pásem a jsou podle typu produktů pevné nebo vázané na základní sazbu Moravia Banky, nebo ne diskontní sazbu ČSB. Připisování úroků je podle typu produktu denní, měsíční, čtvrtletní, roční nebo na konci vkladu.
U vkladů nad 1 mil. Kč se úrok sjednává individuálně.


I. Tuzemský platební styk a depozitní služby.
1. Běžné a termínované účty korunové

Běžný účet má tyto výhody:

• Výhodné úrokové sazby s pásmovým úročením podle výše denního zůstatku,
• Úspora času a financí při pravidelných platbách formou trvalých a automatizovaných příkazů,
• Možnost pracovat s účtem prostřednictvím homebankingu APS+, tj. počítačem ze své kanceláře zadávat pokyny k platebním operacím včetně zahraničních. Tisknout výpisy, kurzovní lístky apod.
• Hotovostní a bezhotovostní operace v kterékoliv pobočce Moravia Banky,
• Možnost využívat dalších služeb Moravia Banky, které se k němu vážou (šeky, karty, Money Market účet),
• Přijímání plateb ze zahraničí, provádění plateb do zahraničí a inkas zahraničních šeků.

Money Market Účet

Money Market účet se zakládá jako další účet z běžného účtu za účelem výhodného zhodnocení krátkodobě volných finančních prostředků nad 50 tis. Kč. Money Market účet je vklad s jednodenní výpovědní lhůtou. Vložené prostředky a úrokový výnos jsou k dispozici již druhý pracovní den.
Vklad na účet lze provádět hotovostně i bezhotovostně. Výběr z účtu je možný pouze přes běžný korunový účet. Úrokový výnos lze ponechat na Money Market účtu, kde se dále úročí. Úroková sazba je stanovena odchylkou od ceny peněz na mezibankovním trhu depozit dle sazby PRIBID, čímž je zajištěna objektivní výše úrokové sazby.

Money Market účet má tyto výhody:
• Úroky jsou připisovány denně,
• Vklad lze průběžně zvyšovat o další částky a o připsané úroky,
• Při zůstatku nižším než 50 tis. Kč se vklad úročí jako běžný korunový účet,
• Jednodenní výpovědní lhůta umožňuje vysokou pružnost při nakládání s penězi.
• Prostředky lze vybrat i bez nedodržení jednodenní výpovědní lhůty s poplatkem dle Ceníků služeb Moravia Banky, a.s.

Banka musí dodržovat pravidla

- banka musí dodržovat pravidla kapitálové přiměřenosti, úvěrové angažovanosti, likvidity, bezpečného provozu bank (např. pravidla pro nezajištěné devizové pozice – viz. Opatření ČNB č. 6/1995) a další omezení a podmínky stanoven pro jednotlivé druhy obchodů bank ČNB bankou
- předchozí souhlas ČNB daný (někdy i po dohodě s MF (musí banka pod sankcí neplatnosti mít ke) – vstupu zahraničního partnera; rozhodnutí VH o zrušení banky; sloučení banky se zrušovanou bankou; snížení základního jmění banky, nejde-li o snížení ke krytí ztráty; nabytí více než 15% podílu na bance, nejde=li o dědění); likvidátora banky jmenuje soud na návrh ČNB do 24 hodin od doručení návrhu; má-li někdo více než 15 % banky, musí o tom informovat ČNB
- banka nesmí kontrolovat (mít přímí nebo nepřímí(přes kontrolovanou PO) podíl v zásadě nad 50%, resp. Mít možnost vykovávat rozh. Vliv jiným způsobem) jinou PO s vyjímkou jiné banky, fin. Instituce (PO, která provádí některou z bankovních činností a přitom není bankou a IS, IF, PF a pojišťovnou) nebo podniku pomocných bankovních služeb (PO, která poskytuje služby k podpoře podnikání bank)
- kvalifikovaná účast banky v PO, která není bankou, finanční institucí nebo podnikem pomocných bankovních služeb nesmí překročit – 1 PO 15 % kapitálu banky; vůči všem PO 60 % kapitálu banky; tato omezení neplatí po omezenou dobu, pokud kvalifikovaná účast vznikne z důvodů pohledávky banky za touto PO nebo z důvodů účasti banky na emisi CP; kvalifikovanou účastí se rozumí podíl větší než 10 % banky nebo uplatňování významného vlivu na řízení banky
- banka nesmí provádět rizikové obchody s osobami, které k ní mají zvl. Vztah (např. členové s.o, DR, hlavní akcionáři banky (akcionář s více než 10 % podílem na bance), PO, které mají nad bankou v kontrolu a jejich osoby blízké); nerizikové obchody s uvedenými osobami lze provádět jen po schválení statutárním orgánem banky
- obchody s CP může banka provádět jen za nejvýhodnějších podmínek pro banku, sejm. za nejvýhodnější cenu pro banku, a to zejména s použitím automatizovaného obchodního systému (např. BCP); jiný postup je třeba odůvodnit výhodností pro banku
- musí být odděleno investiční (operace s CP) a úvěrové (poskytování úvěrů a záruk) bankovnictví zejména pokud jde o zákaz používání informací získaných

Služby pro firmy, organizace a instituce (pracovní verze)

Obsah:

Obecné informace

Tuzemský platební styk a depozitní služby
1. .Běžné a termínované účty korunové
2. Běžné a termínované účty devizové
3. Služby bezhotovostní platebního styku
4. Služby hotovostního platebního styku

Služby mezinárodního bankovnictví
1. Hladký platební styk ve všech volně směnitelných měnách
2. Dokumentární platební styk

III.Úvěry a bankovní garance

IV.služby peněžního a kapitálového trhu

V.Služby pro management

VI.Služby pro zaměstnance

Obecné informace

Pro uzavření smlouvy o zřízení a vedení účtu mezi právnickou osobou a Moravia Bankou jsou potřebné níže uvedené dokumenty:
• Platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo osob, které mohou jednat za společnost.
• Doklad osvědčující existenci firmy (např. výpis z obchodního rejstříku, stanovy, statut, zřizovací listina, u cizozemců s úředně ověřeným překladem).

3) z. č. 21/1992 Sb. O bankách

 banka = PO ve formě a.s. se sídlem v ČR nebo s.p.ú., která/ý poskytuje úvěry a přijímá vklady
 kromě poskyt. Úvěrů a přijímání vkladů smí banka provádět řadu dalších věcí stanovených v § 1 ods. 3 z., pokud povolení nestanoví jinak ( s tím, že výkon některých těchto činností je vázán na zvl. Povolení)
 hypotéční zást. Listy smí však banka vydávat jen, pokud to povolení stanoví
 zahr. Banky mohou působit v ČR svými pobočkami za obdobných podmínek jako české banky
 bez bankovní licence nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti a mít ve svém názvu slovo banka nebo spořitelna
 žádost o bankovní licenci se podává ČNB (náležitosti žádosti min. zákl. jmění stanoví ČNB opatřením), která o ní rozhodne v dohodě s MF po posouzení řady kritérií (zákl. jmění banky, osob navrhovaných pro řízení banky, tech. .a organ. Předpokladů a reálnosti ekonomických kalkulací banky)
 bankovní licence se uděluje na dobu neurčitou a je nepřevoditelná
 úplný seznam bank vede ČNB
 banka musí mít statutární orgán a dozorčí radu (obojí alespoň tříleté); člen DR nesmí být zaměstnancem banky člen s.org, DR a zaměstnanec banky nesmí být členem s.o. nebo DR jiné PO, která je podnikatelem (s určitými vyjímkami - § 8 odst. 3 z.)
 stanovy banky musí určovat pravomoc s.o. a DR, musí vymezit strukturu a organizaci banky, vztahy centrály a poboček, systém vnitřní kontroly, pravomoc a odpovědnost vedoucích pracovníků
 banky se zapisují do OR
 o podmínkách svých obchodů musí banka inform. Klienty písemně ve svých provozních prostorách; pokud je banka oprávněna emitovat hypotéční zástavní listy, je povinna vydat podmínky pro poskytování hypotéčních úvěrů

49) Charakterizujte stranu aktiv bilance obchodní banky – výše

Aktiva
Pokladní hodnoty (hotovost)
Závazky vůči centrální bance (refinanční úvěry)
Šeky
Vklady u peněžnívh ústavů včetně centrální banky
Směnky (eskontní úvěry)
Státní podkladniční poukázky
Státní dluhopisy
Jiné cenné papíry
Konsorcionální účasti
Úvěry a půjčky
Ostatní účast
Pozemky, budovy, zařízení a ostatní majetek
Ostatní aktiva

50) Charakterizujte stranu pasiv bilance obchodní banky - výše
Pasiva
Závazky vůči jiným bankám (přijaté vklady a úvěry)
Závazky vůči nebankovním klientům (přijaté vklady)
Emise vlastních dluhopisů (obligace)
Rezervy (na krytí ztrát a jiné rezervy) ze zákona
Zákonné rezervní fondy
Ostatní fondy a nerozdělený zisk
Ostatní pasiva

Bankovní právo

1) úst z. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 čl. 98 stanoví základy postavení ČNB v systému státních orgánů ČR (diky její působnosti lze zasahovat jen na základě zákona, pečuje o stabilitu měny) a v podrobnostech odkazuje na prováděcí zákon

2) z.č. 6/1993 Sb. O ČNB
 ČNB je ústřední bankou státu, právnickou osobou, v majetkoprávních vztazích podnikatelem. Usiluje o stabilitu Kč
 ČNB určuje měnovou politiku, spoluovlivňuje devizovou politiku
 Stanoví organizaci a strukturu ČNB; ČNB je závislá na vládě; ČNB se spoluúčastní legislativního procesu v oblasti měnového, bankovního a devizového práva
 Jen ČNB emituje českou měnu
 ČNB určuje svoje úrokové sazby a může určit (v současnosti se tak neděje) min. úrok. Sazby z vkladů a max. Úrok. Sazby z úvěrů komerčních bank
 ČNB může bankám poskytovat lombardní úvěry vede účty státního rozpočtu; může poskytovat úvěr ČR do 5 % příjmů minulého státního rozpočtu
 ČNB provádí operace na volném trhu (zejména s CP) za účelem stabilizace Kč; může vydat své CP se splatností do 6 měsíců
 ČNB vyhlašuje kurz Kč k cizím měnám ( v současnosti máme ale volně plovoucí měnu, jejíž kurz je ovlivňován zejména DM); vydává devizová povolení a provádí devizovou kontrolu
 ČNB pr. Předpisem stanoví zásady bezhotovostního platebního styku mezi bankami
 ČNB může od bank aj. osob (např. IF apod.) vyžadovat informace a podklady (viz. Opatření ČNB č. 12/1997)
 ČNB nemusí mít povolení k emisi svých CP a k obchodování s nimi
 ČNB vykonává bankovní dohled (udělování povolení k působení jako banka; dohled nad činností bank – zda je dodržováno povolení, právní předpisy a opatření,; ukládá opatření k nápravě); kontrola na místě se řídí v zásadě ustn. z. o státní kontrole
 ČNB dohlíží na činnost i nebankovních subjektů (směnáren, IF a IS apod.)
 ČNB je dost samostatná i v otázce svého rozpočtu
 ČNB musí dodržovat bankovní tajemství

45) Česká národní banka – vznik, organizace,funkce

ČNB vznikla 1. 1. 1993 rozdělením Státní banky československé. ČNB je právnickou osobou se sídlem v Praze, nezapisuje se do obchodního rejstříku. Působí jako správní úřad, v majetkoprávních vztazích při nakládání s vlastním majetkem má postavení podnikatele.

Nejvyšším řídícím orgánem je Bankovní rada ČNB, která určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních ČNB. Bankovní rada je sedmičlenná (jmenuje prezident – guvernér, dva viceguvernéři a čtyři vedoucí pracovníci).

Funkce ČNB: emisní, banky bank, banka státu.
46) Charakterizujte pojem deviza a valuta
Devizami jsou peněžní prostředky v cizí měně, které jsou na účtech u tuzemských nebo zahraničních peněžních ústavů nebo s nimiž lze nakládat na základě zahraničních platebních dokumentů, anebo dokumenty, s nimiž je spojeno právo na peněžní plnění v cizí měně (směnky, šeky, akreditivy...)

Valutami jsou cizí měnové prostředky, ve formě hotovostních platidel, bankovek, státovek, oběžných mincí.

47) Jaký je hlavní cíl devizové politiky centrální banky a jakými nástroji toho dosahuje
Hlavní cíl devizové politiky je vnější stability měny.

Cíle lze dosáhnout řízením devizového kurzu, devizových rezerv, platební bilance, zahraničních úvěrů, mezinárodní měnové spolupráce atd.

48) Které činnosti vykonávají banky v rámci obchodů s cennými papíry

Emisní obchody – emise cenných papírů znamená uvedení nově vydávaných cenných papírů na primární trh. Emitent je subjekt oprávněný zákonem vydávat cenné papíry a povinný plnit národky majitele cenného papíru. Banky uvádějí na trh vlastní cenné papíry a primárně emitované cenné papíry svých klientů (na komisionářském základě).

Nákup cenných papírů – banka na základě požadavků klienta kupuje ze svého portfolia, nebo na kapitálovém trhu požadovaný druh cenného papíru.

Prodej cenných papírů – na základě požadavku klienta prodává na kapitálovém trhu dohodnutý druh cenného papíru.

Úschova a správa cenných papírů – na žádost klienta banka uschová a spravuje klientovy cenné papíry. Ručí za odcizení, zneužití, zničení... Banky inkasuje úroky z dluhových cenných papírů a výnosy z majetkových cenných papírů. Za to pobírá poplatky.

Uložení cenných papírů – banky přijímají od klientů jejich listinné cenné papíry s tím, že je fyzicky ukládají ve svých prostorách, ale účetně a fakticky je vedou a obhospodařují hromadně ve svém portfoliu cenných papírů stejného druhu. Uschovatel nemá právo na vrácení téhož cenného papíru, který svěřil bance do úschovy.

Fúze a akvizice – banky obstarávají a zprostředkovávají převod rozhodujícího balíku akcií na jiný subjekt.

42) Jaké jsou předpoklady fungování zahraničního platebního styku

Zahraniční platební styk je pohyb hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků přes hranice nějaké definované měnové oblasti, zpravidla identické se státními hranicemi země. Zahraniční platební transakce zahrnují veškeré převody peněžních fondů vzniklých z mezinárodního pohybu zboří, služeb a kapitálu.

Právní předpoklady a podmínky zahraničního platebního styku jsou u nás dány vnitřními zákonnými normami a předpisy, dále mezinárodními směrnicemi a zvyklosmi.

Zahraniční platební styk je v ČR realizován bankami s devizovým povolením. Aby banky mohly splnit různé požadavky zákazníků v rámci jejich zahraničního ekonomického styku, musejí spolupracovat s bankami v zahraničí. Bankovní spojení v zahraničí jsou nutná na jedné straně k provedení transakcí v určité zemi a na druhé straně se od zahraniční banky očekává zapojení do uskutečnění obchodů v zájmu vlastních klientů. Banky udržují korespondenční sít, to znamená, že banka musí mít účet u korespondenční banky všude tam, kde není sama zastoupena. Účty veden v korespondenční síti se dělí na nostro a loro účty.

SWIFT – společnost pro celosvětové mezibankovní finanční telekomunikace – vývoj a provoz mezinárodní komunikační sítě s cílem umožnit členským bankám rychlý a bezpečný přenos informací v mezinárodním bankovním obchodě.

43) Charakterizujte spotovou a forwardovou operaci

Spot
a) Spot – devizová operace provedená maximálně do 2 dnů
• Proč do 2 dnů ? – mezinárodní zvyk
• Spotový kurs – kurs okamžitý, platný k času uzavření směny
• Kotace – záznam směny
b) Konverze – nákup či prodej devizových aktiv
- Nejdůležitější měny:USD,EUR,GBP,CHF,JPY
c) Devizová arbitráž – využívá rozdílů ve výši devizových kurzů ve stejném časovém okamžiku na teritoriálně různých peněžních trzích
- Devizová pozice – vztah mezi devizovými aktivy a pasivy
- Otevřená devizová pozice – neshoda A a P
- Uzavřená devizová pozice – shoda A a P
- Varianty devizových arbitráží:
- vyrovnávací přímá
- vyrovnávací nepřímá
- rozdílová přímá
- rozdílová nepřímá

Forward
• Dohoda o kontraktu dnes s plněním v budoucnu
• Termínový kurz – závisí na poměru úrokových měr

44) Charakterizujte swapovou operaci

• Swap – zahrnuje 2 operace koupi a prodej téže částky v téže devizi, první operace je promptní a druhá je termínová
• 1. spotový obchod
• 2. forwardový obchod – zpětný nákup
a) Devizové operace
b) Úrokové operace
c) Křížový swap – cross currency interest rate swap – kombinace devizového a úrokového swapu
- Banka vystupuje jako zprostředkovatel

38) Jak jsou konstruovány úrokové sazby, uveďte příklady

Banky mohou stanovit pevné úrokové sazby vycházející z ceny zdrojů a pevné odchylky. Sazby jsou neměnné po celou dobu trvání daného bankovního obchodu. Tyto sazby jsou vhodné především pro krátkodobé obchodní případy. Stanovení pevné odchylky vychází z konkrétního obchodního případu, rizik s ním spojených, posouzení bonity, kvality záruk apod. Tato odchylka vyjadřuje stupeň rizika klienta, nebankovního i bankovního subjektu.

Další možností jsou pohyblivé úrokové sazby, které se tvoří prostřednictvím pevné či neměnné odchylky (po celou dobu obchodního případu) a indikativní sazby (např. základní úrokové sazby, PRIBOR, LIBOR). Tyto sazby lépe odrážejí momentální cenu peněz na mezibankovním trhu, proto jsou pro banku i klienta méně rizikové, pokud by došlo k výraznějším pohybům úrokových sazeb.

39) Kterými právními normami se řídí poskytování úvěrů v ČR
– Zákon o ČNB č.6/1993 Sb.,novelizace 127/2002 Sb., 257/2004 Sb.
– Zákon o bankách č.21/1992 Sb., novelizace 439/2004 Sb.
– Všeobecné obchodní podmínky
– Zákon o platebním styku č.124/2002 Sb.
– Občanský zákoník č.40/1964, poslední novelizace č.88/2003 Sb.
– Související právní normy: zákon o účetnictví, celní zákon,správní řád, zákon o správě daní a poplatků

40) Charakterizujte pojmy diskontní sazba, reeskontní úvěr, lombardní úvěr

Diskontní sazba je úroková sazba, kterou vyhlašuj ČNB a používá ji při poskytování úvěru obchodním bankám nebo státu. Úvěr poskytuje většinou na základě reeskontu obchodních směnek. Diskontní sazba je řízenou úrokovou sazbou, není to tedy úroková sazba tržní. Za tuto sazbu poskytují úvěry pouze bankám nebo státu, úvěry fyzickým a právnickým osobám se za tuto sazbu neposkytují, i když jsou jí ovlivněny.

Lombardní úvěr je krátkodobý úvěr, který zní na pevnou částku a je poskytován na přesně termínovanou lhůtu proti zástavě movitých tržně obchodovatelných věcí nebo práv (movitých zástav).

Reeskontní úvěr je úvěr, který je poskytován centrální bankou obchodním bankám na základě reeskontu směnek. V dnešní praxi je jednou z forem úvěrování obchodních bank. Centrální banka poskytuje reeskontní úvěr obchodním bankám odkupem jimi eskontovaných směnek průmyslových a obchodních společností, případě i jiných směnek.

41) Jak funguje tuzemský platební styk v rámci banky a mezi bankami
Platební styk je proces předání peněž od dlužníka k věřiteli. Zahrnuje veškeré hotovostní a bezhotovostní platby, které provádějí banky pro sebe, resp. své klienty. Ekonomické výsledky činnosti bank v oblasti platebního styku se neprojevují v bilanci, ale ve výkazu zisků a ztrát – obchody bilanční neutrální.

Předmětem platebního styku jsou peníze v hotovostní a bezhotovostní podobě. Platba se uskutečňuje převodem platebních prostředků. Platební styk metodicky řídí ČNB.

Systém bezhotovostního platebního styku v ČR – ČNB řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank a pečuje o jejich hospodárnost. ČNB předkládá vládě návrhy zákonných úprav platebního styku. K zajištění jednotného platebního styku a zúčtování v ČR ČNB stanoví:
– způsob provádění platebního styku mezi bankami a zúčtování na účtech bank
– způsob používání platebních prostředků bankami v platebním styku.
Clearingové centrum – formální kontrola dat, kontrolní funkce zjišťování likvidity bank.
Směrové kódy bank – přesnější identifikace jednotlivých peněžních ústavů.

Mezibankovní platební styk
– centrálním místem zúčtování se stalo clearingové centrum ČNB.
– zúčtovací centrum zřizuje každé bance účet platebního styku.
– mezibankovní zúčtovací systém má též kontrolní funkci – prostřednictvím účtu platebního styku zjišťuje likviditu bank. Zúčtovává jen platby kryté zůstatkem na účtu platebního styku. Proto jsou banky povinny zajišťovat na svých účtech platebního styku dostatek peněžních prostředků k vyrovnání závazků. Po zúčtování plateb předá clearingové centrum zúčtované položky bankám, které vedou účty příjemců plateb, aby je zaúčtovaly na příslušné účty.

34) Charakterizujte systémové a jedinečné riziko bankovních obchodů

Systémové riziko je dáno globálním politickým a ekonomickým prostředím, zejména politickým uspořádáním v daném státě, zákonodárstvím, regulačními opatřeními apod. Ekonomický rámec, z něhož plyne systémové riziko, je dán stadiem ekonomického cyklu, vývojem HDP, fungováním trhu a jeho segmentů, inflací a dalšími makroekonomickými jevy.

Riziko jedinečné je úzce spjato jednak s klientem, se kterým je transakce prováděna, jednak s obsahem transakce samé, s bankovním produktem. Tomuto typu rizika může banka ve velké míře předcházet obezřetností a opatrností při provádění obchodů. Své transakce může také diverzifikovat, vyvažovat rizikovější obchody méně rizikovými, vytvářet odpovídající rezervy pro případ, že se riziko negativně promítne do hospodaření banky jako ztráta či snížení výnosů, popřípadě zvýšení nákladů. Způsoby ochrany proti jedinečnému riziku musí banka volit individuálně.

V reálné praxi působí jedinečné i systémové riziko ve složitém propojení a kombinacích. Důsledkem toho je, že se mohou za určitých okolností násobit anebo zmírňovat ve svých účincích.

35) Jak banka čelí riziku ze svých obchodů
Úvěrová (dlužnická) rizika – banka by měla co nejpřesněji ohodnotit riziko návratnosti úvěrové transakce i kvalitu klienta, s nímž tuto transakci uzavírá, a určit vhodné zajištění.

Úroková rizika vznikají z možností změn tržních sazeb.

Doba splatnosti – čím delší je doba splatnosti úvěrové transakce, tím vyšší je případná možnost změn úrokových měr. Banky by měly věnovat pozornost lhůtní kongruenci (shodě lhůt), čili zlatému bankovnímu pravidlu (schopnost banky investovat svěřené peněžní úspory klientů tak, aby kdykoli v dohodnutých termínech mohla dostát svým závazkům vůči klientům. Lhůty transakcí aktivních by měly být sladěny se lhůtami transakcí pasivních.

Řízení úrokového rizika lze provádět i jinými způsoby, např. využíváním pohyblivých úrokových sazeb a různých termínovaných zajišťovacích operací.

36) Co je úroková marže, úroková míra a sazba

Úroková míra (sazba) vyjadřuje podíl úroku na zapůjčené částce, resp. poměru úroku k velikosti zapůjčené peněžní sumy, nejčastěji v procentech za jeden rok. Z kvantitativního hlediska se úrok jeví jako rozdíl mezi vypůjčenou a vrácenou částkou peněz. Úrok je cena peněz. V tržní ekonomice je úroková veličina nižší než míra zisku a vyšší než nula.

Úroková marže je rozdíl mezi přijatými úroky a vyplacenými úroky, který si banka ponechává za zprostředkovatelskou činnost. Úroková marže je hlavní zdrojem příjmů většiny bank. Proto se také hovoří o obchodě na základě úrokového rozdílu.

37) Jaké faktory ovlivňují úrokové sazby
a) riziko klienta – rizikový klient musí zaplatit vyšší úrok – kompenzace za možné riziko. Ratingové systémy.
b) lhůta splatnosti – dlouhodobější aktiva přinesou větší výnos než podobná krátkodobá aktiva.
c) velikost úvěru a depozita – administrativní výhody při správě velkých úvěrů proti vedení velkého množství malých úvěrů částečně ovlivňují nižší sazby bank u velkých úvěrů
d) různé druhy finančních transakcí – různými druhy transakcí se zabývají různí půjčovatelé nebo investoři.
e) soutěžení o depozita mezi bankami a nebankovními finančními institucemi – nebankovní instituce se snaží zaplatit mírně vyšší úrokovou sazbu než mají bankovní depozita. Riziko vůči jistému vkladu v bance.
f) soutěžení o depozita mezi bankami – primární depozita znamenají pro banky nejlevnější formu refinancování a banky se snaží nabídnout vyšší sazbu, aby depozita přitáhly.

29) Vysvětlete jednotlivé druhy devizových operací

Devizový trh je místem, kde se setkává nabídka cizí měny s poptávkou po této měně, kde se různé měny nakupují a prodávají. Operace na devizovém trhu se provádějí v souvislosti s úhradami za dovoz a inkasy za vývoz, s upisováním a splácením půjček, s poskytováním a úhradou zahraničních bankovních úvěrů, s dovozem a vývozem kapitálu.

Promptní operace – spot – je devizovou operací, při které se dodávka devizy provádí do dvou dnů po uzavření kontraktu.

Konverze deviz představuje nákupy či prodeje devizových aktiv převážně na mezinárodních peněžních trzích, které slouží k prosté proměně devizových aktiv v jedné měně do aktiv v jiné měně.

Devizová arbitráž patří k operacím souvisejícím s nákupem a prodejem devizových prostředků na mezinárodních peněžních trzích. Snaží se využít rozdílů ve výši devizových kurzů určitých měn ve stejném časovém okamžiku na teritoriální různých peněžních trzích s cílem co nejlevněji nakoupit a co nejdráže prodat, získat na kurzové diferenciaci. Arbitrážní transakce se mohou realizovat mezi dvěma teritoriálně různými trhy.

Termínové operace typu forward – dohoda o kontraktu se provádí v přítomné době, avšak plnění nastává v budoucnu v předem dohodnutém termínu, který není žádným způsobem standardizován. Termínové kontrakty jsou klasickým nástrojem pro zajišťování devizových pohledávek a závazků proti kurzovým rizikům.

Swap patří k devizovým operacím často užívaným. Swapová operace se skládá ze dvou současných aktů v opačném směru, tj. koupě a prodej téže částky v téže devize, přičemž jeda operace je promptní a druhá termínová. Promptní operace je provedena za kurz spot, termínová za kurz forward. Banka jí provádí, je-li pro ní úrokově výhodná a není-li výhodnější např. devizová konverze.

30) Co je pojem devizová pozice a jaké devizové pozice znáte

Devizová pozice je vztah mezi devizovými aktivy a pasivy určitých měn z hlediska množství, splatnosti, úročení.

Uzavřena – shoda těchto měřítek.
Otevřená:
a) dlouhá, kdy devizová aktiva převyšují devizová pasiva
b) krátká, kdy devizová pasiva převyšují devizová aktiva.

31) Charakterizujte kriteria konvergence tzv.Maastrichtská kritéria
Splnění těchto kritérií je nezbytné pro přijetí společné měny euro.
Základní kritéria jsou dvě v měnové oblasti (úroveň inflace nesmí o více než 1,5 % překročit inflaci měřenou jako průměr tří zemí Evropské unie s nejnižší inflací, dlouhodobé úrokové sazby nesmějí o více než 2 % překročit sazby ve stejných zemích), dvě v oblasti fiskální (schodek veřejných rozpočtů nesmí v běžném roce přesáhnout 3 % HDP, veřejný dluh nesmí přesáhnout 60 % HDP) a požadavek kursové stability (nejméně dvouletá bezproblémová účast v systému směnných kurzů ERM II , se stanovenou centrální paritou měny na euro, uvnitř fluktuačního pásma +- 15 %).

32) Které výjimky má ČR dosud uděleno v oblasti bankovnictví od EU
Česká republika je považována za zemi, pro kterou platí přechodně výjimka pro zavedení eura. ČR je povinna vytvářet podmínky pro plnění maastrichtských kritérií, na jejichž základě by mělo dojít k přijetí jednotné evropské měny.

33) Charakterizujte hlavní změny v českém bankovnictví po r.1990
Od 1. 1. 1990 bylo obnoveno dvoustupňové bankovnictví na základě již dříve připravených zákonů. Byl umožněn vznik nových obchodních bank ve formě a.s. či družstev. Nová legislativa, zpřísnění možností vzniku nových obchodních bank, nutnost získávání licence pro některé skupiny bankovních služeb, vznik poboček zahraničních bank. Po roce 1993 – oddělení měn nových států, rozdělení bankovních soustav, zavedení instituce stavebních spořitelen, pojištění vkladů v bankách, zavedení hypotečního bankovnictví. Postupný vznik trhu cenných papírů.