Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Příčiny nepříznivého stavu:

1. vnitřní
- zastarávání úrovně býroby
- nevhodná orgce
- špatná fin. a odpisová politika
2. vnější
- vývoj svět. ekonomiky
- politická situace
- hospodářská politika
- nové trendy
- nové věd. a tech. poznatky

Řešení nepříznivého stavu:
1. Dohoda o odkladu placení závazků
2. Sanace - účetně snížit ZJ
- získání dodat. fin. prostředků
3. Fúze - splynutí s ek. silnějším partnerem
4. Transformace podniku z jedné právní formy do druhé - vhodné, pokud se podstatně změnily podmínky ovlivňující život podniku

Sanace v akciové společnosti
1. Účetní snížení ZJ - pokud došlo ke ztrátě, kterou není možno uhradit z rezervního fondu nebo ji nelze převést dočasně do dalšího roku (ZJ nesmí klesnout pod minim. zákonem stanovenou hranici)
a) Snížení počtu akcií
b) Snížení jmenovité hodnoty akcií
c) Skládání akcií
- snížení ZJ musí být v souladu s OZ - tj. projednat snížení na valné hromadě akcionářů, zveřejnit rozsah snížení do 30 dnů ode dne rozhodnutí VH, povinnost poskytnout tuto info všem věřitelům, snížení musí být zapsáno do OR

Joint ventures

= podnikatelské subjekty na jejichž založení se podílejí zahraniční podniky

Druhy joint ventures:
1. Podniky se zahr. maj. účastí
2. Čs. majetkové účasti v zahraničí
3. Nadnárodní podniky

1. Podniky se zahr. maj. účastí
- na založení či podnikání se podílí zahr. účastník
- i v případě, že fy je založena výhradně zahraničním účastníkem
- výše podílu je věcí dohody
- vznik, právní forma a poměry se řídí Českým právem
- forma AS či SRO
- nemusí být povolení Českých orgánů
2. Čs. majetkové účasti v zahraničí
= majetkový podíl Českého účastníka na sam. právním subjektu v zahraničí
- afilace = 100% české
- majoritní = český podíl vyšší než 50%
- paritní = 50% českého kapitálu
- minoritní = český podíl nižší než 50%
- cílem obejít překážky, která brání dovozu zboží
3. Nadnároční podniky
= subjekt světové výroby a obchodu
- filiálky v zahraničí
- cílem nasycení nových trhů, překonávání celních bariér, snížení nákladů
- formy: * matka - dcera, * mezinárodní divize, * globální struktura

Sanace = soubor opatření zaměřených na finanční ozdravení a zlepšení hospodářské situace firmy s cílem dosáhnout alespoň min. rentability
- předpokládá změnu ZJ, zajištění nových fin. zdrojů, návrh opatření k ozdravení podniku

Případy sanace - podnik je:
- přeinvestován
- překapitalizován
- vykazuje ztrátu
- podkapitalizován

14. V čem spočívá sanace a sdružování podniku

Koncentrace
= sdružování (slučování) podniků ve větší celky
a) horizontální - spojí-li se podniky se stejným typem výroby
b) vertikální - spojení různých odvětví

Výhody koncentrace:
- zisk, snadno získat kapitál, snížení nákladů, hromadná výroba, pravidelná výroba, potlačení konkurence, rozdělení rizik

Druhy koncentrace:
1. Trust
2. Kartel
3. Holding
4. Koncern

1. Trust
- ztráta hospodářské a právní samostatnosti
- cílem ovládnout trh
- zpravidla zakázány zákonem

2. Kartel
- smluvní spojení, kdy nedochází ke ztrátě hospodářské a právní samostatnosti
- cílem ovlivnit ceny, výrobu, prodej, vývoz ...

3. Holding
- výsledek činnosti AS
- řídí a kontroluje AS, kde má kontrolní balík akcií
- nevyrábí
- spravuje CP
- omezená samostatnost

4. Koncern
- nejběžnější
- racionalizace a efektivnost podnikových činností s cílem dosáhnout vysokou konkurenční schopnost
- právně samostatné podniky, které podléhají jednotnému řízení mateřské společnosti

Procesy koncentrace
1. Transfer aktiv
- typické pro fúzi a rozdělování subjektů
- fúze, rozštěpení, rozštěpení s následnou fúzí
2.Převzetí účasti v jiných firmách
- vlastnictví urč. počtu akcií druhou společností
- konglomerát = celek, který soustřeďuje výroby, mezi jejichž výstupy není žádná souvislost
3. Uzavírání dohod
- kartelové, kooperační

Fúze
= nástroj koncentrace
- dohoda podnikatelů o splynutí jejich podniků v jediný
- před jejím provedením musí existovat sam. podniky

Formy fúze - splynutí:
1. Horizontální - stejné výrobky a služby, které si konkurují
2. Vertikální - různorodá výroba, která na sebe navazuje
3. Konglomerátní - fúzující podniky nejsou spojeny horizontálně ani vertikálně

Oceňování podniku
- při fúzi
- různé metody
1. účetní
2. posuzování pen. toku
3. burzovní ocenění

1. účetní hodnota
= aktiva - cizí pasíva
- rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou = goodwill = mimořádná hodnota podniku, která představuje jeho potenciální rozvojové schopnosti
2. posuzování pen. toku
= stanovení současné hodnoty budoucího pen. toku pomocí odúročitele
3. burzovní ocenění
- založeno na posuzování tržní hodnoty akcií

5. Marketingová činnost

- činnost, umožňují prostřednictvím směny uspokojovat potřeby a přání
- vazba podniku s odběrateli
- základní mrg koncepce: výrobní, výrobková, prodejní, marketingová, sociální
- mrg. strategie
Mrg mix
= souhrn nástrojů - produkt, cena, cesta, propagace, kterými fy ovlivňuje potřeby a přání zákazníků na cílových trzích
- podrobněji viz mrgkompl

6. Finanční činnost
- přísun, alokace kapitálu
- rozzdělování zisku
- prognóza, plánování, analýza, kontrola hospod. činnosti podniku
- zahrnuje fin. vztahy s dodavateli, odběrateli, se státem, bankami, pracovníky, vlastníky (akcionáři)

7. Personální činnost
= organizace lidských zdrojů podniku v souladu s jeho potřebami a požadavky
- zahrnuje:
plánování pracovníků
získávání a výběr pracovníků
rozmisťování pracovníků
hodnocení pracovníků
hodnocení a popis pracovních míst
odměňování pracovníků
podnikové systémy vzdělávání
kolektivní vyjednávání
péči o pracovníky
motivace - stimulace pracovníků
tvorbu pracovních podmínek

12. Co rozumíte financováním podniku a jaké jeho formy znáte?

Financování podniku
= získávání a rozdělování fondů pro provoz a rozšiřování majetku podniku

Druhy financování podniku
1. Financování běžné
- zajišťování peněz a financování běžných činností podniku (materiál, energie, mzdy, závazky, dividendy)
- týká se zpravidla oběžných aktiv
- souhrn tohoto financování se nazývá hrubý provozní kapitál
2. Financování mimořádné
- při zakládání podniku
- při rozšiřování podniku
- při spojování, sanaci podniku
- při likvidaci podniku

Způsoby financování podniku
1. Vlastním kapitálem
- emise akcií
2. Cizím kapitálem
- emise obligací, půjčky, úvěry, zálohy
3. Samofinancování
- použitím nerozděleného zisku = odpisy, interní zdroje
- snižuje další potřebu úvěrů

Běžné financování podniku (krátkodobé)
= získávání peněz pro financování oběžného majetku
= řízení provozního kapitálu

Etapy řízení provozního kapitálu:
1. Stanovení potřebné výše fondů
2. Určení způsobu financování

1. Stanovení potřebné výše fondů
a) hrubý provozní kapitál = celková oběžná aktiva
b) čistý provozní kapitál = hrubý provozní kapitál - krátkodobé dluhy

Schema financování fixních a oběžných aktiv


fixní vlastní
aktiva kapitál
dlouhodobý
dlouhodobé kapitál
dluhy
prov. kap.
oběžná
aktiva krátkodobé krátkodobý
dluhy kapitál

Obratový cyklus peněz
Vzhledem k neustálé změně položek aktiv a pasiv se mění požadavky na velikost kapitálu.
Změna položek aktiv a pasiv závisí na obratovém cyklu peněz
= doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijetím inkasa z prodeje výrobků

Obratový cyklus peněz závisí:

1. Doba obratu zásob
= doba od nákupu mat. do prodeje výrobků
2. Doba obratu pohledávek (= doba inkasa)
= doba od fakturace do doby inkasa
3. Doba odkladu plateb
= doba mezi nákupem materiálu do doby platby materiálu

Obratový cyklus peněz =
1. Doba obratu zásob
+ 2. Doba obratu pohledávek
-----------------------------------------
mezisoučet
- 3. Doba odkladu plateb
-----------------------------------------
Doba obratu peněz = obratový cyklus peněz

Potřeba peněz
Denní potřeba peněz (na denní výrobu) * obratový cyklus peněz
- s růstem doby obratu peněz roste potřeba provozního kapitálu

Faktory ovlivňující obratový cyklus peněz:
1. Doba odkladu plateb
2. Doba inkasa pohledávek
3. Doba obratu zásob
4. Objem tržeb, pohledávek, zásob

Způsoby financování krátkodobého kapitálu:
1. Umirněný přístup
- slaďuje životnost aktiv s životností pasiv
- dlouhodobá aktiva jsou financována dlouhodobým kapitálem
- příjmy z aktiv hradí půjčky získané na tata aktiva
2. Agresivní přístup
- dlouhodobý majetek je financován oběžným kapitálem
- ob. kapitál je levnější než dlouhodobý, ale tento způsob je riskantnější
3. Konzervativní přístup
- dlouhodobý kapitál financuje dlouhodobá aktiva, ale i část oběžných
- oběžný kapitál financuje pouze spec. požadavky

Formy krátkodobého financování
1. Nevyplacené mzdy, nezaplacené daně apod. - "stálá pasíva"
- rostou lineárně s růstem výroby
2. Dluhy u dodavatelů
- placení dodavatelských faktur po lhůtě splatnosti snižuje potřebu ostatních úvěrů, ale je obvykle dražší než využití možnosti získat slevu - proto je vhodné platit v poslední den splatnosti
- rostou s objemem výroby
3. Bankovní úvěry
- směnky
- lombardní, kontokorentní, kompenzační úvěr
- závislé na vládní politice
- náklady na úvěr tvoří úrok + další poplatky4. Krátkodobé obchodní papíry

13. Vysvětlete význam hlavních podnikových činností

Dosažení stanovených cílů může být pouze prostřednictvím kvalitního a efektivního řízení.
Všechny podnikové činnosti a rozhodnutí musí být prováděna koordinovaně.

Podnikové činnosti
1. Vývojová
2. Výrobní
3. Technologická
4. Marketingová
5. Finanční
6. Zásobovací
7. Odbytová
8. Investiční

Druhy řízení:
1. Strategické (vrcholové)
- formuluje podnikové cíle a strategie
- vede podnik k dosažení cílů
- např. vývoj techniky, technologií, změny ek. podmínek
2. Taktické řízení
- užší okruh činností
- dotýká se pouze několika oblastí
- fin. situace, vývoj konkurence ...
3. Operativní řízení
- operativní rozhodování
- změny materiálů, časy dodávek ...

Hlavní podnikové činnosti
- činnosti, jejichž prodejem získává podnik tržby určené ke krytí nákladů a k vytvoření zisku

1. Výrobní činnost
= přeměna výrobních faktorů prostřednictvím výr. procesu ve výrobky
- další viz NOP006

2. Vědeckotechnický rozvoj
- organická součást aktivity podniku
= snaha vlastními či externími poznatky zdokonalovat výrobky a služby, zvyšovat produktivitu výrobních postupů
- další viz NOP006

3. Investiční činnost
= rozšiřování hodnoty kapitálu
- investice finanční, kapitálové, nehmotné
- průběh investičního projetku - fáze:
- iniciativní, koncepční, návrhová, zajišťovací, prováděcí, oživovací, užívací, likvidační

4. Zásobovací činnost
- zabezpečení podniku hmotnými a nehmotnými výr. činiteli

Zásobování zahrnuje
- je včasné a přesné zajišťování bud. potřeby materiálu a zjišťování dispon. zdrojů těchto potřeb
- uzavírání a projednávání smluv o dodávkách, sledovat jejich realizaci
- regulovat stav zásob
- provádět operativní zásahy při potřebě
- zajistit efektivní fungování skladů, dopravy a manip. procesů
- vytváření a zdokonalová info systému zásob
- aktivní uskut. přípravy, výdeje, přísunu materiálu na místa spotřeby
- spolupráce s přípravou a řízením výroby, údržbou, účetnictvím,
Organizace zásobování
- vhodně zvážit míru centralizace a decentralizace
- umístění zásobovacího útvaru v ek. struktuře podniku
- stanovení vnitřní dělby práce
- řešení vztahů k ostatním vnitrop. útvarům

Druhy kapitálu:

1. Vlastní kapitál
- ukazatel fin. jistoty fy
- nositel rizika fy
- souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů společníků
a) základní kapitál
- vklady společníků
- jmenovitá, tržní a vnitřní hodnota akcie
(vnitřní hodnota akcie = vlastní kapitál/počet akcií)
- zvyšování a snižování základního kapitálu
b) emisní ážio
c) rezervní fond
- krytí ztrát
- AS - min. 10% ZJ, doplňuje se min. 5% čistého zisku, nejméně do výše 20%
d) nerozdělený zisk
- tzv. zadržený zisk - není cash

2. Cizí kapitál
a) krátkodobý (kr. úvěry, půjčky, zálohy ...)
b) dlouhodobý (obligace, hypotekární úvěry ...)
- úrok

Proč použít cizí kapitál?
- nedostatek vl. zdrojů
- přechodný nedostatek zdrojů
- nevznikají práva řízení podniku
- levnější než vlastní kapitál
- daňový efekt

Nevýhody cizího kapitálu:
- zvyšuje zadluženost - snižuje fin. stabilitu
- každý další dluh je dražwí
- omezuje jednání managementu firmy

Vztah mezi vlastním a cizím kapitálem závisí na:
- odvětví
- struktuře majetku
- úrokové míře
- subj. postoji
- stabilitě tržeb a zisku
- schopnost platit úvěry vyjadřuje ukazatel "krytí úroků"

Optimální kapitálová struktura (zadluženost)
- teoreticky lze stanovit jako minim. míru nákladů na podnikový kapitál
- cizí kapitál je levnější než vlastní
- s růstem zadluženosti roste IR
- s růstem zadluženosti chtějí akcionáři vyšší dividendy
- substituce vlastního kapitálu dluhem přináší zlevnění nákladů až do určité míry, poté dochází k opačnému efektu
- krátkodobé zdroje slouží k financování oběžných aktiv
- dlouhodobé zdroje slouží k financování stálých aktiv
- financovat oběžná aktiva dlouh. zdroji je neefektivní
- financovat stálá aktiva kr. zdroji je riskantní
- nutné dodržovat určitý poměr mezi krátkodobými a dlouhodobými zdroji
- pracovní kapitál = část oběžných aktiv financovaná dlouhodobými zdroji, je žádoucí, aby byl ve formě pen. prostředků
= přebytek ob. majetku nad krátkodobým cizím kapitálem
- nekrytý dluh = přebytek kr. cizího kapitálu nad ob. majetkem
- dluh je účelné zvýšit, když zvyšuje majetek akcionářů (propočty vychází z porovnání výnosnosti vlastního a cizího kapitálu)

Rozvaha = písemný přehled majetku a zdrojů
- počáteční rozvaha
- podvojné účetnictví

Cash flow = reálný peněžní tok v podniku
- rozdíl mezi pohybem invest. majetku a jeho pen. vyjádření
- časový nesoulad operací
- používání různých účetních metod

Zjišťování CF
1. přímo - součet příjmů produkující fondy a součet výdajů spotřebovávající fondy
- rozlišují se tři oblasti činnosti - provozní, investiční, finanční
2. nepřímo - k zisku přičteme výdaje a odečteme příjmy nevyžadující pohyb peněz
- rozlišují se tři oblasti činnosti - provozní, investiční, finanční

Co patří do které části CF?
1. provozní - čistý zisk, odpisy, pohledávky, závazky, zásoby
2. investiční - investice
3. finanční - cenné papíry, obligace, dluhy, dividendy, akcie

11. Charakterizujte majetkovou a kapitálovou strukturu podniku

Dvojí pohled na majetek podniku zobrazuje bilance - rozvaha. Na straně aktiv zobrazuje majetek podle druhů - hovoříme o majetkové struktuře a na straně pasiv zobrazuje majetek podle zdrojů krytí - hovoříme o kapitálové struktuře podniku. Tento dvojí pohled vyjadřujeme jako bilanční princip, který je základem sestavování rozvahy v účetnictví.

Majetková struktura podniku
Majetek (obchodní) = souhrn majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží mu k podnikání

Druhy majetku
1. Investiční majetek
- HIM
- NHIM
- FI
2. Oběžný majetek
- zásoby
- pohledávky
- finanční majetek
3. Přechodná aktiva

Likvidita = schopnost různých aktiv přeměnit se v hotové pen. prostředky
- 1. stupně - peníze v pokladně, pohledávky na běžných účtech
- 2. stupně - splatné pohledávky + ostatní pohledávky
- 3. stupně - zásoby

Oceňování majetku
- zásada bilanční opatrnosti
- každý druh se oceňuje samostatně
- brutto a netto princip

1. Oceňování investičního majetku
- pořizovací cena
- odpisy - lineární, zrychlené
- reprodukční PC

2. Oceňování oběžného majetku
- pořizovací cena
- vlastní náklady
- nominální hodnota
Metody:
- LIFO
- FIFO
- váž. aritmet. průměr

Kapitálová struktura podniku = struktura majetku podle zdrojů, z nichž vznikl

Velikost kapitálu závisí na:
- velikosti fy
- stupni mechanizace
- rychlosti obratu kapitálu
- orgci odbytu
- při založení podniku se stanovuje v zakladatelském rozpočtu
(viz NOP003)

Překapitalizace firmy
- více kapitálu, jeho nehospodárné využití
- dlouhodobým kapitálem je kryt oběžný majetek

Podkapitalizace firmy
- vede do platební neschopnosti firmy

1. Metoda výnosnosti (rentability) investic

Rentabilita investice = prům. roční čistý zisk/inves. náklady

2. Metoda doby splacení
- doba splatnosti = období, za které čistý CF přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici
- výhodnější investice má kratší dobu splatnosti
- ukazuje informaci o riziku a likviditě
Doba splatnosti = náklady na investici/roční cash flow

3. Metoda čisté současné hodnoty
ČSHI = CHCF - IN
Index výnosnosti (současné hodnoty) = SHCF/IN
Je-li větší než 1, investici lze přijmout

4. Metoda vnitřního výnosového procenta
- hledám IR, při které se SHCF = IN
SHCF-IN = 0

Srovnávání investičních variant
1. Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vyluč. variant
- takové, které uspok. stejný účel, ale může být real. pouze jedna
- srovnávám provozní a jednorázové náklady
Koef. efektivnosti
= prov. náklady A - prov. náklady B/jednor. N B - jednor. N A
Doba návratnosti dodat. invest. nákladů
= 1/koef. efektivnosti
Pokud jsou invest. náklady přibližně shodné, hodnotíme podle:
a) VVP
- porovnání s náklady na kapitál nebo s podnik. diskontní sazbou
b) ČSHI
- musí být větší než 0
- vybíráme akci s nejvyšší ČSHI
2. Výběr z investičních možností - stanovení pořadí akce
- vypočteme VVP, ČSHI, IV
- podle VVP stanovíme pořadí invest. možností

Hodnocení investiční možnosti
1. Zjistím náklady na kapitál, dobu životnosti, disk. výnosy (cash-flow)
Mohu použít:
a) metoda ČSHI - přijmu pokud je větší než nula
- při výběru přijímám tu s větší ČSHIb) metoda VVP - porovnávám s náklady na kapitál

10. Charakterizujte nástroje ekonomické analýzy

Každé rozhodování vychází z finanční analýzy.

Zdroje fin. analýzy:
1. Rozvaha
2. Výsledovka
3. Cash - flow

Postup analýzy:
1. Výpočet poměrových ukazatelů
2. Srovnání ukazatelů s odvětvovými průměry
3. Hodnocení poměr. ukazatelů
4. Hodnocení vztahů mezi pom. ukazateli
5. Návrh na opatření

Poměrové ukazatele
- pro srovnání podniků s jinými
- srovnávání v čase
- jednotlivé položky A a P se dělí celkovými A a P = technika procentního rozboru

Druhy poměrových ukazatelů:
1. Ukazatele likvidity - schopnost uspokojit své běžné závazky
- měří likviditu k určitému datu
- k zajištění průb. plat. schopnosti slouží splátkový kalendář
a) běžná likvidita
= oběžný majetek/krátkodobé závazky
- rozdíl mezi čitatelem a jmenovatelem tvoří provozní kapitál
- hodnota 2.5
b) rychlá likvidita
= oběžný majetek - zásoby/krátkodobé závazky
- hodnota 1

2. Ukazatele aktivity - schopnost využ. své zdroje
- efektivnost využití kapitálu
a) obrat zásob
- počet obrátek ve sled. období
= tržby/zásoby
- u zásob je vhodné kalkulovat se zásobami na uskut. tržby
b) průměrná doba inkasa
= skutečná doba splatnosti faktur = doba od fakturace do splatnosti
= pohledávky*360/tržby
c) obrat fixních aktiv
- využití fixních aktiv
- vyšší odpis zvyšuje hodnotu ukazatele
= tržby/fixní aktiva
d) obrat celkových aktiv
= tržby/celková aktiva
e) obrat oběžných aktiv
= tržby/oběžná aktiva

3. Ukazatele zadluženosti - míra financování cizím kapitálem
- můžeme vycházet z rozvahy a počítat jak dluhy financují aktiva
a) zadluženost
= celkový dluh/celková aktiva
- můžeme vycházet z výsledovky a počítáme krytí nákladů na cizí kapitál
b) krytí úroků
= zisk před úroky a zdaněním (hrubý zisk)/úroky
- kolikrát může podnik snížit zisk, než se stane neschopným platit náklady na cizí kapitál
c) krytí fixních poplatků
= zisk před úroky a zdaněním + leas. poplatky/úroky + leas. poplatky

4. Ukazatele výnosnosti - účinnosti řízení podniku
- vyjadřují čistý výsledek podniku
- kombinace likvidity, aktivity a zadluženosti na podnik. zisk
a) rentabilita tržeb
= zisk/tržby
- nízký ukazatel charakt. nízké ceny
b) výnosnost podniku
= zisk/aktiva
- pro srovnávání různě zdaněných a zadlužených fy
- nebere v úvahu daně a úroky
c) výnosnost celkových aktiv
= čistý zisk/aktiva
d) výnosnost vlastního jmění
= čistý zisk/vlastní jmění
e) výnosnost kapitálu investorů
= čistý zisk + úroky/vlastní kapitál + dluhy
- modif. ukazatel výnosnosti vl. jmění

5. Ukazatele tržní hodnoty podniku - měří cenu akcií a majetku fy
- ukazuje hodnocení podniku burzou a jeho výhled z hled. burzy
a) P/E ukazatel
= cena akcie/čistý zisk na akcii
- kolik jsou investoři ochotni zaplatit za jednotku zisku
b) kurs akcie
= tržní cena/nominální hodnota
Trendová analýza
= směr vývoj jednotlivých fin. ukazatelů
- ukazuje zlepšování či zhoršov. fin. situace
- zpravidla se používá graf. znázornění

Manažerské pojetí nákladů

1. Pracuje se skutečnými relevantními náklady, které zahrnují i alternativní oportunitní náklady
Oportunitní náklady
- částka peněz, která je ztracena, když zdroje nejsou použity na nejlepší možnou alternativu
a) explicitní - placené fy, (nájemné, nakoupené zásoby ...)
b) implicitní - nejsou pen. výdaji (výnosy, které by fy získala investováním do jiného projektu ...)
- lze je pouze těžko vyčíslit
2. Bere v úvahu přírůstkové náklady
Přírůstkové náklady - náklady, které jsou ovlivněny rozhodnutím, ostatní jsou tzv. utopené
3. Rozlišuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady
a) krátkodobý - existuje část nákladů fixních a část variabilních
b) dlouhodobý - všechny náklady jsou variabilní

Nákladové funkce = vztah mezi náklady a objemem výroby
- ovlivňovány náklady, cenou vstupů
1. Funkce proporciálních nákladů
- náklady rostou s objemem produkce lineárně
2. Funkce progresivních nákladů
- náklady rostou rychleji než objem výroby
3. Funkce degresivních nákladů
- náklady rostou pomaleji než objem výroby
4. Funkce celkových nákladů
- náklady jsou z počátku klesající ale později rostoucí
5. Funkce mezních nákladů

Nákladové funkce v krátkém období
- část nákladů je fixní, část variabilní
- objem výroby je limitován vybudovanou výrobní kapacitou, která je určena fixními náklady
- fixní činitelé vyvolávají fixní náklady, variabilní činitelé variabilní náklady

Nákladové funkce v dlouhém období
- bere v úvahu náklady průměrné a mezní, nikoliv fixní
- dlouhodobá nákladová funkce je součtem krátkodobých nákladových funkcí, které vyjadřují průběh nákladů pro určitý rozsah výroby
- zpočátku klesá, od určitého bodu v důsledku nadměrného počtu řídících pracovníků, řízení ...roste
- využívají se pro plánování velikosti podniku, výr. zařízení ...

Metody stanovení nákladových funkcí
1. Klasifikační analýza - členění nákladů na fixní a variabilní
2. Metoda regresní a korelační analýzy - pro odhad lineárních a nelineárních nákladových funkcí
3. Grafická metoda - bodový diagram
4. Metoda dvou období - pro hodnocení variant
5. Technologická metoda - stanovení závislosti nákladů na činitelích technického charakteru

Nástroje řízení nákladů
1. Technickohospodářské normy
2. Kalkulace - předběžná, výsledná, normová, postupná, průběžná
plánová, operativní, průběžná, s úplnými či neúplnými náklady
3. Rozpočetnictví

Hospodářský výsledek podniku
Funkce HV:
1. kritérium rozhodování o otázkách podniku
2. akumuluje fin. zdroje
3. rozděluje důchody
4. motivuje podnikání

Způsoby zvyšování HV:
1. snižování nákladů
2. zvyšování výnosů
Poměrové ukazatele počítané ze zisku
- rentabilita nákladů, výnosů, vlastního kapitálu, podniku

9. Jak byste postupoval(a) při hodnocení investiční akce?

Druhy investic
1. Finanční - cenné papíry, uložení peněz v bance, půjčka peněz
2. Kapitálové investice - rozšiřují výrobní kapacitu podniku
= celkové náklady vynaložené na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, obnovu majetku
3. Nehmotné investice - know-how, výzkum, vzdělání

Zdroje financování investic
1. Vlastní = samofinancování (odpisy, nerozd. zisk, tržby, nové akcie)
2. Cizí = invest. úvěr, emise obligací, leasing

Plánování investic
1. Věcné hledisko - technický, výrobní charakter, výrobní kapacity, výběr dodavatele, časový průběh
2. Finanční hledisko - zdroje úhrady investic (vlastní, cizí)
- posuzuji výnosnost, rizikovost, splacení investice

Investiční výstavba = proces vzniku rozsáhlých investic
- investor
- projektant
- dodavatel
- musí být zajištěna technicky, organizačně a ekonomicky

Hodnocení efektivnosti investic
= porovnávání nákladů na investici s výnosy, které přinese
- výnos z investice = přírůstek zisku a odpisů = cash-flow

Postup hodnocení investic:
1. Určení jednorázových nákladů
2. Odhadnutí bud. výnosů a rizik
3. Určení nákladů na kapitál
4. Výpočet současné hodnoty oček. výnosu (cash-flow)

1. Určení jednorázových N na investici
- odhad je přesný u investičních nákladů (stroje)
- odhad nepřesný u ost. N - výzkum, vývoj, školení, - skutečnost často jiná než plán

2. Odhad budoucích výnosů a rizik
- hl. složky čistý zisk + odpisy
- výpočet: odhad bud. tržeb
odhad nákladů - fixních, variabilních, oportunitních
- provozní kapitál = přírůstek prov. aktiv - přírůstek prov. pasiv
- ukazuje nutné další fin. zdroje

3. Určení nákladů na kapitál
- u vlastního kapitálu - dividendy
- u cizího kapitálu - úrok
- prům. míra kap. nákladů = WD KD (1-T) + WP KP + WS KS
- WD, WP, WS - váhy jednotl. kap. složek určené procentem z celkových zdrojů
- KD - úroková míra pro úvěry před zdaněním
- T - zdanění v procentech
- KP - náklady na preferenční akcie (= pref. dividendy)
- KS - náklady na zadržený zisk a kmenové jmění (dividendy)

4. Výpočet současné hodnoty oček. výnosů
- vychází z měnlivosti časové hodnoty peněz
- investice musí za dobu své činnosti přinést alespoň takové cash-flow, kolik sama investice stála(IN menší či = SHCF)
- SHCF = sum CFt/(1+k)t

Metody hodnocení investic
- různé metody
- předpoklady: - stejná IR při vypůjčení
- pen. toky probíhají na zač. či konci čas. období
- výnosy jsou bez rizika

8. Vysvětlete podstatu nákladů, výnosů a hospodářského výsledku

Výnosy
- peníze, které podnik získal za své činnosti ve stanoveném období, bez ohledu na to, zda došlo k jejich úhradě

Formy výnosů:
a) tržby
b) obchodní rozpětí
c) úroky

Náklady
- účelně vynaložené pen. prostředky podniku pro dosažení výnosů

Hospodářský výsledek
- zisk, ztráta

Druhy HV:
1. Provozní - tržby, změna stavu zásob, aktivace, ostatní
materiál, mzdy, pojištění, odpisy
2. Finanční - jiné činnosti, účasti, fin. investice, úroky
úroky, jiné náklady
3. Mimořádný - mimoř. výnosy
mimořádné náklady

Provozněhospodářská činnost podniku = činnost, pro kterou byl podnik založen (výroba, přeprava, soustř. kapitálu ...)

HV 1. + 2. = HV za běžnou činnost

Výkaz zisků a ztrát = přehled o nákladech a výnosech sestavovaný na stupňovitém principu

Tržby
- hlavní složka výnosů většiny podniků
- částka získaná prodejem svých výrobků, zboží a služeb
- ovlivněny objemem výroby, cenami, strukturou sortimentu, způsobem odbytu, fakturace, dobou úhrady

Cena = produkt trhu, kde se střetává nabídka a poptávka
- rovnovážná cena jako výsledek vztahu poptávky a nabídky

Poptávková funkce = vztah mezi poptávkou a cenou

Nabídková funkce = vztah mezi nabídkou a cenou

Cena v dokonalé konkurenci
- nezávisí na množství nabízeném výrobci
- tržby rostou s růstem objemu prodeje
- optimalizace tržeb nemá smysl
- fy maximalizuje zisk, nikoliv tržby

Cena v monopolu
- závisí na množství prodaných výrobků (s růstem klesá)
- monopol může na rozdíl od dok. konkurence ovlivňovat cenu
- monopol max. zisk - to je tehdy, když mezní náklady = mezní tržby