Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

NEMOCENSKÁ

NEMOCENSKÁ
- náleží zaměstnaci, pokud se stane dočasně práce neschopným na základě lékařského posudku
- v případě, že vykonával souběžně několik zaměstnání tak posuzuje lékař jeho prac. neschopnost pro každé takové zaměstnání
- náleží prac. od 1. dne neschopnosti
- poskytuje se za kalendářní dny, maximálně na 1 rok = PODPŮRČÍ DOBA
- při vzniku nové pracovní neschopnost se započítává do PODPŮRČÍ DOBY také předchozí prac. neschopnost, pokud spadají do jednoho roku
- pro stanovení výše nemocenského je nezbytné stanovit denní vyměřovací základ a rozhodné období
- denní vyměrovácí základ je omezen max. hranicí, která platí pro všechny zaměstnance = denní vyměřovací základ redukovaný
- rozhodným obdobím je posledních 12 kalendářníchměsíců před vznikem pracovní neschopnosti

PLATEBNÍ MECHANISMUS MZDY

PLATEBNÍ MECHANISMUS MZDY

1. splatnost
2. výplata
3. srážky

SPLATNOST MZDY
- je stanovená po vykonání práce a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu

VÝPLATA MZDY
- provádí se v zákonných penězích v pracovní době a na pracovišti, pokud v prac. smlouvě nebylo ujednáno jinak

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE:
a) mzda musí být zaměstnanci zaslána na náklady a nebezpečí zaměstnavatele poštou, pokud se zaměstnanec z vážných důvodů nemůže dostavit ve výplatních dnech k výplatě mzdy
b) musí předat písemné vyúčtování mzdy z něhož musí být zřejmý druh a výše jednotlivých složek mzda a zároveň druh a výše provedených srážek
c) musí předložit zaměstnanci k nahlédnutí doklady podle nichž byla mzda vypočtena, pokud o to prac. požádá
d) poukázat část mzda,nebo celou mzdu na účet peněžního ústavu, pokud o to zaměstnanec požádá
e) vyplatit mzdu jiné osobě na základě plné moci

SRÁŽKY ZE MZDY

SRÁŽKY ZE MZDY
- zaměstnavatel je oprávněn srážet ze mzdy jednat srážky, na kterých se se zaměstnancem dohodl a srážky, které vychází přímo ze zákona

DĚLENÍ:
1. OBLIGATRNÍ
a) zálohy na daň z příjmů
b) pojistné na soc, zabezpečení
c) zdr. poj
d) částky postižené výkonem rozhodnutí nařízených soudem nebo správním úřadem
e) neprávem přijaté hmotné zabezpečení občanů – podpora
2. FAKULTATIVNÍ
a) všechny co si dohodne zaměstnanec se zaměstnavatelem (dohoda musí být písemná)
b) spoření
c) pojištění
d) stravné

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
řídí se:
 ZÁKONEMO NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ
 ZÁKONEM O POJISTNÉM NA SOC. ZABEZPEČENÍ A STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI
 ATD.

 pro účastna nem. poj, je nezbytně nutné, aby činnost neměla charakter příležitostného zaměstnání (např. nahodilé jednorázové zaměstnání, které netrvá déle než 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, zaměstnání jehož obsahem je pracovní činnost malého rozsahu a započitatelný příjem nedosahuje 400Kč/kalendářní měsíc)

 nemocensky jsou pojištěni zaměstnanci pokud splňují podmínky účasti na nemocenském pojištění a jsou činní v ČR
patří sem:
- zaměstnanci v pracovním poměru
- zaměstnanci (dohoda o prac. činnosti)
- soudci, poslanci, studenti, žáci atd.

 Z nemocenského pojštění je vyňat jistý okruh osob:
- zaměstnaci vykonávající příležitostné zaměstnání
- zaměstnanci, kteří pracují pro zaměstnavatele, který nemá sídlo na území ČR
- činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce – není účast na ZDR. poj.

VZNIK POJISTNÉHO POMĚRU
- spjat s faktickým nástupem zaměstnance do zaměstnání

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
patří sem:
- nemocenské
- podpora při ošetřování člena rodiny (OČR)
- vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
- peněžitý pomoc v mateřství

PŘÍPLATEK ZA PRÁCI V NOCI

PŘÍPLATEK ZA PRÁCI V NOCI
- přísluší zaměst. dosažená mzda a příplatek stanovevený nařízením vlády ve výši nejméně 6Kč/hod. trvá-li alespoň 2 hodiny

OSTATNÍ PLNĚNÍ
=považuje se za něj to,co není mzdou:
- náhrady mzdy
- odstupné
- cestovní náhrady

NÁHRADA MZDY
- vyplácí se zaměstnanci
- nesouvisí bezprostředně s prac. výkonem
- poskytují se z těchto důvodů.
 Překážka v práci v důvodu obecného zájmu (např. výkon funkce v obecním zastupitelstvu, svědkům, znalcům, dárcům krve, členům privatizační komise, atd.)
 výkon služby v ozbrojených silách (např. vojenské cvičení)
 školení a studiu při zaměstnání
 důležité osobní překážky v práci s náhradou mzdy
o vyšetření, ošetření ve zdravotním zařízení
o doprovod rodinného příslušníka do zdr. zařízení
o úmrtí rodinného příslušníka
o účast na pohřbu spoluzaměstnance
o svatba (vlastní, dětí, rodičů)
o přestěhování zaměstnance (má-li na tom zájem zaměstnavatel)
 osobní překážky bez náhrady mzdy
o vyhledávání nového místa před skončením prac. poměru
o přestěhování zaměstnance ( ne v zájmu zaměstnavatele)
o zpoždění provozu dopravních prostředků
 náhrady ze dovolenou (nárok má pracovník ve výši prům. výdělku)

ODSTUPNÉ
- náleží zaměstnanci u něhož dochází k rozvázání prac. poměru zaměstnavatelem
- dvojnásobku prům. výdělku

CESTOVNÍ NÁHRADY
- poskytují se v souvislosti s výkonem práce
- zaměstnavatel je povinen je poskytovat podle zákona o cestovních náhradách a dalších předpisů

ODMĚNA ZA PRAC. POHOTOVOST

VÝNOS Z KAPITÁLOVÝCH PODÍLŮ

ZÁKLADNÍ PLAT

ZÁKLADNÍ PLAT (měsíční mzda)
- jsou odměňováni technicko – hospodářští prac. (THP) mezi ně patří:
 techničtí, ekonomičtí a administrativní pracovníci
a ty jsou odměňováni podle vykonávané funkce jít odpovídá příslušná tarifní třída.

- Podnikatelské subjekty vycházejí při zařazování do příslušné tarifní třídy z „katalogu funkcí“

Pro výpočet příplatků a případných náhrad mzdy je důležité stanovit průměrný výdělek.
Pro prac. práv. účely se určuje ø. výdělek z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období

 Do základu pro výpočet ø výdělku patří:
- zahrnují se ty částky, které jsou mzdou, nikoliv ostatní plnění

 Průměrný výdělek se zjišťuje jako ø hod. výdělek, popřípadě jako ø denní výdělek

Rozhodné období = předchozí kalendářní čtvrtletí

 Pokud zaměstnanec v rozhodném období nepracoval alespoň 22 dní, používá se místo průměrného výdělku výdělek pravděpodobný
Zjistí se: z hrubé mzdy, které zam. dosáhl od počátku rozhodného období až do té doby, kdy pracoval popř. z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl

Minimální mzdové tarify

Minimální mzdové tarify:
- vychází se z nich u podnikatelů
- jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti práce.
- Jsou vyjádřené tarifními stupni jejichž výši stanoví vláda svým nařízením
- Jsou stanoveny pro týdenní pracovní dobu (= 40 hodin)

Tarifní stupeň Minimální mzdové tarify
Kč/hod. (hodinové) Kč/měsíc (měsíční)
1 42,50 7 185,-
2 44,30 7 480,-
3 46,20 7 810,-
4 48,80 8 240,-
5 51,90 8 770,-
6 55,70 9 420,-
7 60,10 10 160,-
8 65,20 11 020,-
9 70,90 11 980,-
10 77,80 13 150,-
11 86,10 14 560,-
12 95,60 16 160,-
PŘÍKLAD:
VÝŠE MIN. MZDOVÉHO TARIFU
Je stanovena v % z částek stanovených pro 1. až 12. tarifní stupeň u těchto zaměstnanců:
90% u zaměstnance 18 –21 let, jde-li o první prac. poměr a to na dobu 6-ti měsíců
80% u mladistvého zaměstnance
75% u poživatele částečného invalidního důchodu
50% u poživatele plného invalidního důchodu

- Pokud je jiná délka než stanovená (40 hod/týden), tak se mzdové tarify úměrně upravují
- Pokud jsou zaměstnanci odměňováni základním platem a mají sjednanou kratší prac. Dobu a nebo neodpracují všechny prac. dny v měsíci, tak jim náleží mzda, plat odpovídající odpracované době

FORMY MZDOVÝCH PLNĚNÍ PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

FORMY MZDOVÝCH PLNĚNÍ PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
- rozlišuje se Mzda a Ostatní plnění
- rozdíl mezi mzdou a ostatním plněním spočívá v tom, že přiznání mzdy souvisí přímo s výkonem práce. Ostatní plnění s výkonem práce přímo nesouvisí

MZDA
- peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci a to podle její složitosti, odpovědnosti, namáhavosti, obtížnosti a pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků
- Mzda se sjednává v prac. smlouvě, nebo jinou písemnou formou.
- Nesmí být nižší, než minimální mzda a podle podmínek
( od 1. 1. 2005 je min. mzda 7 185,-)

Za mzdu lze považovat:
a) základní mzdu
b) základní plat
c) příplatky (=zákonné) » právní nárok, jsou vynutitelné
d) prémie
e) osobní ohodnocení
f) ostatní odměny
g) naturální mzda

ZÁKLADNÍ MZDA
nominální – mzda, bez ohledu na to, co si za ní lze koupit
reálná – s ohledem na to, co si za ní můžu koupit
čistá, hrubá

ČASOVÁ MZDA
- denní, hodinová, měsíční
- uplatňuje se u prac. činností u nichž nelze změřit výsledky práce nebo tyto činnosti jsou různorodého charakteru, nebo jde o práci tvůrčího a řídícího charakteru.
- Nebo práce záleží na přesnosti
- Používá se tam, kde jiné mzdové formy by byli příliš nákladné, anebo by mohlo dojít k porušení zdr. bezpečnosti při práci.
- Základem pro výpočet je odpracovaný čas = součet mzdového tarifu a skutečné odpracované doby

Rozlišení časové mzdy

Rozlišení časové mzdy:
 S pevným tarifem
- pracovníci jsou zařazeni do určitých tarifních stupňů podle odbornost, náročnost…je dán tarif v Kč/hod.

 S rozpětím tarifů
- konkrétní sazba tarifu se určí pracovníkovi mzdovým dekretem

 S odstupňovaným tarifem
- pro zařazení do tarifních stupňů jsou stanovena kritéria a to kvantitativní (počet odpracovaných let ve firmě) a nebo kvalitativní (kvalita práce, ovládání více příbuzných profesí, vzdělání, % zmetkovosti)

ÚKOLOVÁ MZDA
- Závisí na výkonu prac. výhodou je snadnější motivace pracovníků
- Používá se tam, kde lze prac. výkon změřit a může se uplatňovat jako:
 Úkolová mzda přímá
- za metry, ks = stanovena pracovníkovi nebo kolektivu
 Akordní úkolová mzda
- skupině pracovníků je uloženo vykonat určité dílo (vydláždit Km dlažby) v předem stanoveném termínu ze předem dohodnutou částku

PODÍLOVÁ MZDA (základní mzda)
- podíl v procentech z jednotky vyjádřené v Kč (např. % z tržeb)

PROVIZNÍ MZDA
- stanoví se jako podíl v %, ale z realizovaných obchodů, zakázek, nebo množství získaných klientů

OSOBNÍ MZDA
- u pracovníků, kteří mají po delší dobu stabilní pracovní tempo a požadovanou kvalitu práce
- Může být stanovena jak u dělnických pracovníků, tak u manažerů a vedoucích zaměstnanců (osobní plat)

POHOVORU

B) POHOVORU
- při výběru nejčastější
- vede ho nadřízený a i budoucí pracovníci, podle toho, o jak náročné a kvalifikované místo se jedná.
Pravidla vedení přijímacího pohovoru:
1. příprava
- musí se shromáždit všechny faktory o uchazeči, které máme k dispozici z písemných dokumentů
- připravit si otázky tak, aby mohl uchazeč volně odpovídat a zajistit klidné nerušené prostředí
2. vedení pohovoru
- uchazeč by se měl povzbuzovat,aby se sám zhodnotil, doplňoval a upřesňoval informace o sobě
- věnovat pohovoru přiměřený čas ( = 20 - 30 min)
3. průběh pohovoru
- sledovat uchazečův verbální, ale i nonverbální projev
- nepřerušovat jeho řeč, zodpovědět jeho dotazy týkající se zaměstnání
4. ukončení pohovoru
- poděkovat
- sdělit uchazeči, kdy a jakým způsobem bude vyrozuměn o výsledku
Chyby při přijímacím pohovoru
- nepřipravený a předem nepromyšlený pohovor
- nevhodné otázky (osobní, ANO x NE)
- „mnoho mluvíme, málo posloucháme“ = skákání do řeči, vnucování názorů
- chceme získat příliš mnoho v krátké době
- podléháme hodnotitelským chybám (= HALÓ EFEKT – první dojem, předsudky)
- ztráta kontroly nad rozhovorem (= utíkání od tématu)
- změna rozhovoru v křížový výslech (= vrchol je hádka)
- přechvalování pracovního místa

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ PRACOVNÍKŮ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ PRACOVNÍKŮ
- celkový závěr z výběrového řízení provádí příslušný vedoucí ve spolupráci s personalisty a určenou pracovní skupinou
- konečné rozhodnutí musí mít vedoucí pracovník, který bude nového pracovníka řídit

Závěr rozhodnutí může mít následující podobu:
a) je vybrán 1 nejvhodnější uchazeč
b) pořadí 2. a 3. z uchazečů s tím, že toho 2. nebo 3. může podnik využít na jiném vhodném místě v podniku
c) několik vyrovnaných uchazečů z nichž každý má své přednosti a nedostatky, ale v tomto případě nastane rozhodovací proces, kde je nutno stanovit kritéria a s přihlédnutím k jejich závažnosti určit nejvhodnějšího kandidáta

Závěr : rozhodnutí o přijetí má ve většině případů písemnou formu

ODMĚŇOVÁNÍ
- mzdy
- nemocenská
- dávky státní sociální podpory
• Mzdy se řídí právními předpisy, rozdělují se v podnikatelské a rozpočtové sféře

PODNIKATELSKÁ SFÉRA
hlavními předpisy jsou:
- Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a ø. výdělku.
- Zákoník práce
- Nařízení vlády o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci v noci a ve stížených zdraví škodlivých pracovních prostředích

ROZPOČOTVÁ
- Zákoník práce
- Zákon o platu

Metody získávání

Metody získávání:
a) úřad práce
- nemusíme najít pracovníka, kterého hledáme. Méně kvalifikovaní, méně zkušení pracovníci

b) zprostředkovatelská organizace
- poradenská organizace, která vede databanku lidí, kteří shání zaměstnání a zároveň nabídky pracovních míst od různých firem

c) konkurz
- vyhlašuje nadřízená jednotka pro podřízenou
- časově a místně omezeno

d) výběrové řízení
- vyhlašuje sama jednotlivá organizace

e) inzerát ve sdělovacích prostředcích
pracovní
- musí obsahovat stručnou charakteristiku podniku, podmínky, nepřípustná je diskriminace

utajovací
- pokud firma shání pracovníka buď na lukrativní místo a nebo naopak na méně lukrativní místo.
- aby předešla množství přihlášených, nebo aby se na to místo vůbec někdo přihlásil
f) na základě osobních kontaktů, doporučení, referencí

PŘEDVÝBĚR A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ

PŘEDVÝBĚR A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ
PŘEDVÝBĚR
- provádí se na základě zaslaných dokumentů, jako je dotazník, životopis případně hodnocení z předchozích pracovišť, nebo písemného vysvětlení, proč zrovna mají zájem to dané místo.

Uchazeči se rozřazují do 3 skupin:
1. VELMI VHODNÍ
- jsou pozvání k dalšímu pohovoru
2. VHODNÍ
- jsou pozvání k dalšímu pohovoru pouze v případě, že velmi vhodných je nedostatek
3. NEVHODNÍ
- zašle se jim zdvořilý odmítavý dopis s poděkování za zájem pracovat v podniku

VÝBĚR
- oboustranná záležitost (=podnik si vybírá uchazeče, uchazeč si vybírá podnik)
- proces během něhož představitelé podniku (=vedoucí pracovníci) hodnotí uchazeče z nejlepšími předpoklady k výkonu práce na daném místě.

Vyhodnocování se provádí pomocí:
A) TESTŮ (= existují 4 skupiny)
1. test inteligence
- schopnost myslet, rychlost vnímání, prostorové vidění, verbální schopnosti
2. test dovedností
- zjišťují se mechanické schopnosti
- manuální zručnost
- jiné praktické dovednosti
3. test vědomostí
- hloubka znalostí
- ovládání profesních návyků ze školy nebo z přípravy na povolání
4. test osobnosti
- zjišťují se základní rysy povahy, zda-li jde o extroverta nebo introverta
- zda-li jde o racionální nebo emotivní typ
- společensky uzavřený, nebo otevřený atd.
 všechny tyto testy jsou považovány spíše za pomocný nástroj výběru

ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
- činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů a to v žádoucím termínu a s přiměřenými náklady

Vychází se z :
a) IDENTIFIKACE POTŘEBY PRACOVNÍKŮ
vychází se z :
- plánování prac.
- technického rozvoje
- profesní struktury pracovníků

b) POPISU PRAC. MÍSTA
- stanovení základní povinností a odpovědností a rozsahu kompetencí

c) PRACOVNÍCH PODMÍNEK
vychází se z :
- odměňování
- pracovní doby
- účelu té dané práce

d) SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA DANÉ MÍSTO
- kvalifikace
- doba praxe
- organizační schopností atd.

e) ZDROJŮ PRACOVNÍCH SIL

- získáváme z tzv. vnitropodnikového trhu. Podnik jim dává přednost, protože zná pracovní schopnosti té osoby, odpadá adaptibilita, tím se snižují náklady na získávání pracovníka.
Metody získávání:
a) oběžník, podnikový časopis, vyvěšení informace (nástěnky)
b) přímo se obrátit na jeho nadřízeného pracovníka


- lze získat z volného trhu práce ( z trhu absolventů, z jiných podniků)

Norma obsluhy

Norma obsluhy
- kolik stojů připadá na jednoho dělníka
- vychází se z technického návodu
Př. :
Podle normy obsluhy je 1 údržbář na 6 strojů. Celkový počet strojů je 72. Kolik celkem údržbářů bude potřeba?
72/6 = 12 údržbářů
Pokrytí potřeby pracovníků
- podnik se rozhoduje, z jakých zdrojů pokryje potřebu pracovníků, zdali z vnitřních nebo vnějších zdrojů
- Bere v úvahu všechny aspekty jako např. zvyšování kvalifikace, hmotné stimuly atd.

Mezi jednotlivé plány personálních činností patří:
a) plány podnikového vzdělávání
- kdy, metody vzdělávání, vzdělávací programy, kým se bude provádět, …)

b) plány odměňování
- systém odměňování
- přitažlivé oceňování
- zabránit přezaměstnanosti
- snižovat přesčasovou práci

c) plány osobního rozvoje
- povýšení pracovníků
- ukládání odpovědnějších úkolů
- rozvoj kariéry pracovníků

d) plány penzionování a propouštění
- jednání s pracovníky v důchodovém věku o odchodu do důchodu
- propouštění nadbytečných pracovníků

e) plány získávání a výběru pracovníků
- zajištění pracovníků

Pracovní podmínky žen

Pracovní podmínky žen

Zákazy některých prací
- ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol s výjimkou žen, které vykonávají funkce(viz zákon)
- ženy nesmějí být též zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství

Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená
- náleží zaměstnankyni po dobu 28 týdnů, porodili-li zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni osamělou, náleží mateřská dovolená po dobu 37 týdnů
- zaměstnankyně na ní nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.
- Jestliže se dítě narodilo mrtvé, náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů

Rodičovská dovolená
- poskytuje se matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Zákaz práce přesčas a práce v noci
- Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství starší než 16 let konat noční práci nepřesahující jednu hodinu

Práce zakázané mladistvým
- mladiství nesmějí být zaměstnáváni pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol

PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
- proces předvídání a realizace opatření v oblasti pohybu pracovníků a to do podniku , z podniku, ale i uvnitř podniku
- smysl plánování spočívá v optimálním využívání lidských zdrojů

Plánování zahrnuje:
a) potřeby pracovníků
b) pokrytí této potřeby

Potřeby pracovníků
- vyplývá z výkonových norem z výrobního plánu , z využívání pracovní doby, ale i z nepřítomnosti pracovníků

Potřeby pracovníků lze zjistit 2 metodami:
1. INTUITIVNÍ
- předvídání, odhady, které jsou založené na důkladné znalosti mezi výžobními úkoly, technologiemi a pracovními silami
- používá se ve veřejné správě

2. VĚDECKÝMI METODAMI
- založeny na matematických propočtech pomocí:
a) výkonových norem
b) norem obsluhy
- používá se u dělnických povolání

Výkonová norma
1. výpočet ročního výrobního úkolu v normo hodinách (Nh)
Nh = počet Ks * norma času na jeden výrobek
2. využitelná časový fond na 1 pracovníka
VČF = počet kalendářních dnů v roce – počet dnů po které pracovník nepracuje
( z důvodu svátku, dnů pracovního klidu, průměrné dovolené a průměrné nepřítomností pracovníků)
3. přepočet VČF na procento plnění norem

4. Výpočet počtu dělníků
- poměr mezi Nh a přepočteného VČF
Př.:
Strojírenský podnik má v plánu vyrobit 1 619 200ks výrobků za rok. Výkonová norma času na
1 výrobek je 30min.
Výkonová norma je 110%.
Dnů pracovního klidu je 108
Průměrná dovolená je 19 dnů / pracovník
Průměrná nepřítomnost je 8 dnů / pracovník
Délka pracovní doby je 8 hod.
Nh= 1 619 200* 0,5hod = 809 600 Nh
VČF = 365-108-19-8 = 230 * 8 hod = 1 840 h.
1840 * 1,1 = 2 024 h
809 600/ 2024 = 400 pracovníků

Dovolená za kalendářní rok

Dovolená za kalendářní rok
- konali-li o práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, má nárok na dovolenou za kalendářní rok
- Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny

 Základní výměra dovolené činí 4 týdny
 Podnikatelé si můžou prodloužit dovolenou o další týdny
 Vláda může stanovit nařízením prodloužení dovolené podle předchozího odstavce u zaměstnavatelů, kteří neprovozují podnikatelskou činnosti
 Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí 8 týdnů v kalendářním roce

Dovolená za odpracované dny
- zaměstnanci, jemuž nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 22 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce

Dodatková dovolená a další dovolená
- zaměstnanec pracující v podzemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol a zaměstnanec, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé, má nárok na dodatkovou dovolenou v délce jednoho týdne

Společná ustavení o dovolené na zotavenou
- týdnem dovolené se rozumí sedm po sobě následujících kalendářních dnů
- za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazujíc vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli
- dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle plánu dovolených
- jestliže si zaměstnanec nemohl dovolenou vyčerpat z naléhavých provozních důvodu nebo proto, že zaměstnavatel neurčil její čerpání, je zaměstnavatel povinen poskytnou ji zaměstnanci tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku
- zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku a případné naturální požitky

Mzda, náhrady mzdy a náhrady výdajů

Mzda, náhrady mzdy a náhrady výdajů
- zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda nebo plat
- Mzda nesmí být nižší než minimální mzda (Kč 7185,-)

Splatnost mzdy
- mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu

Výplata mzdy
- mzda se vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích
- naturální mzdu může zaměstnavatel zaměstnanci poskytovat
- mzda se zaokrouhluje na celé koruny nahoru
- probíhá v pracovní době na pracovišti, nebylo-li dohodnuto jinak
- zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci písemná doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách
- zaměstnanec může k přijetí mzdy písemně zmocnit jinou osobu

Srážky ze mzdy
lze provést jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. Jinak může zaměstnavatel srazit ze mzdy jen:
- zálohu na daň
- pojistné
- částky postižené výkonem rozhodnutí nařízeným soudem, správním úřadem nebo orgánem zmocněným k tomu zákonem

Náhrady mzdy při překážkách v práci

Překážka z důvodu obecného zájmu
- zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností atd.
- Náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku

Důležité osobní překážky v prácí
- zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti, lázeňskou péči, po dobu mateřské a rodičovské dovolené
- Po tuto dobu nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy

Začátek a konec pracovní doby

Začátek a konec pracovní doby
- stanoví zaměstnavatel
- zaměstnanec je povinen být na začátku pracovní doby již na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení pracovní doby

Přestávky v práci
- zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30min.
- Přestávky se neposkytují na začátku a konci pracovní doby
- Nezapočítávají se do pracovní doby

Dny pracovního klidu
- dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky

Nepřetržitý odpočinek v týdnu
- zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin
- Pokud to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům n stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.

Evidence pracovní doby
- zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u jednotlivých zaměstnanců

Práce přesčas a noční práce
- práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen ve výjimečných případech, jde-li o vážné provozní důvody, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami
- Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce
- Noční práce je práce konaná v noční době mezi 22. a 6. hodinou

Dovolená na zotavenou
- dovolená za kalendářní rok
- dovolená za odpracované dny
- dodatková dovolená
- další dovolená

Vedlejší pracovní poměr

Vedlejší pracovní poměr
- koná-li zaměstnanec za trvání pracovního poměru stanovenou týdenní pracovní dobu, výjimečně práce také v dalším pracovním poměru, jde o hlavní a vedlejší pracovní poměr
- Vedlejší pracovní poměr lze sjednat pouze na kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu

Vedlejší činnost
- činnost vykonávaná zaměstnancem u zaměstnavatele u něhož je v pracovním poměru, mimo pracovní dobu stanovenou pro tento pracovní poměr a která záleží v pracích jiného druhu

Pracovní doba a přestávky v práci

Vymezení pojmů
- směna je část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas
- Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu
- Délka pracovní doby činí nejvýše 40 hodin týdně

Rozvržení pracovní doby
- při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny se stanovená týdenní pracovní doby rozvrhuje tak, aby délka směny nepřesáhla devět hodin

Pružná pracovní doba
- v zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb zaměstnanců může zaměstnavatel po projednání s příslušným odborovým orgánem uplatňovat pružnou pracovní dobu

Formy pružné pracovní doby
Pružný pracovní den
- zaměstnanec sám volí začátek směny a je povinen v příslušný pracovní den odpracovat celou směnu
Pružný pracovní týden
- zaměstnanec si sám volí začátek a konec směn a je povinen v příslušném týdnu odpracovat celou týdenní pracovní dobu
Pružné čtyřtýdenní pracovní období
- sám volí začátek a konec směn
- povinen odpracovat pracovní dobu připadající na toto čtyřtýdenní období

Pracovní cesta a přeložení

Pracovní cesta a přeložení
- pracovní cestou se rozumí vyslání zaměstnance zaměstnavatelem mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nebytné potřeby na pracovní cestu, je-li tato podmínka dohodnuta v pracovní smlouvě
- Přeložit zaměstnance do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě lze pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele
Převedení zaměstnance na původní pracovní místo
- odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec podle předchozích ustanovení převeden na jinou práci nebo přeložen, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance zpět na jeho původní práci a pracoviště.

Skončení pracovního poměru
a) dohodou
b) výpovědí
c) okamžitým zrušením
d) zrušením ve zkušební době
e) po uplynutí sjednané doby

Dohoda
- dohodnou –li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem
- písemně musí být uvedeny důvody, požaduje-li to zaměstnanec

Výpověď
- výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec.
- Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná

Výpovědní doby
- je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí 2 měsíce
- může být i 3 měsíce (podle následující formulace)

Výpověď daná zaměstnavatelem

Výpověď daná zaměstnavatelem
může dát zaměstnanci výpověď pouze z těchto důvodů:
- ruší-li se, nebo přemísťuje se zaměstnavatel nebo jeho část
- stane-li se zaměstnanec nadbytečným
- nesplní-li zaměstnanec předpoklady stanovené pro výkon sjednané práce

Hromadné propouštění
= skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodu uvedených výše

Okamžité zrušení
Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen výjimečně, a to pouze tehdy,
a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody delší než jeden rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů
b) porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň hrubým způsobem

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže,
a) podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel je nepřevedl v době 15 dnů
b) zaměstnavatel mu nevyplatitl mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti
Skončení pracovního poměru na určitou dobu
- Pracovní poměr sjednaný na určitou dobu končí uplynutím této doby (upozornění 3dny předem)
- pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se tento pracovní poměr změnil v pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
- může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu
- písemné oznámení tři dny předem

Odstupné
- zaměstnanci u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru náleží odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. Lze zvýšit o další násobky

Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnosti

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru
- na základě pracovní smlouvy
- jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit

ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU

Převedení na jinou práci
- zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci:
• pozbyl-li zaměstnanec způsobilost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku konat dále dosavadní práci
• koná-li těhotná žena, matka dítěte mladšího než devět měsíců práci, kterou nesmějí být tyto žena zaměstnávány. Ohrožuje jeí těhotenství nebo mateřské poslání
• je-li to třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu

- zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práce
• bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činností spáchané při plnění pracovních úkolů
• pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady pro výkon sjednané práce, nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce

o Nelze-li dosáhnout účelu převedení podle předchozích odstavců, může ho zaměstnavatel převést, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil

- Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nebytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána:
• Je-li to třeba k odvrácení živelné události

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT
- orientace na problematiku řízení lidských zdrojů a na vztah k podniku
- vyplývají z něj úkoly pro vedoucí pracovníky a pro specialisty na personální práci

Úkoly vedoucích pracovníků:
A. vytvoření souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a pracovníků (= v okamžiku vzniku nového pracovního místa by měl být k dispozici pracovník s odpovídající kvalifikací

B. optimálně využívat pracovní síly v podniku = tj. FOND PRACOVNÍ DOBY a využívání kvalifikace

C. sociální rozvoj pracovníků
- uspokojování materiálních i nemateriálních potřeb pracovníků, jakož i vnitřní uspokojení pracovníků z vykonané práce

PERSONALISTI:
a) poskytování rad a usměrňování vedoucích pracovníků v personální politice
b) zajišťování personálních služeb (= vytváří podklady pro plánování, získávání, výběr, hodnocení pracovníků, odměňování etc.)

ČINNOSTI PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU
1. pracovně právní vztahy = jsou upraveny zákoníkem práce
2. Plánování potřeby pracovníků
3. Získávání pracovníků
4. Předvýběr a výběr pracovníků
5. rozhodnutí a přijetí pracovníků

ZÁKONÍK PRÁCE

ZÁKONÍK PRÁCE
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Působnost zákoníku práce
- mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká pracovněprávní vztah
Účastníci pracovněprávních vztahů
- mohou vzniknou se souhlasem FO a zaměstnavatele
Zaměstnavatelé
- PO nebo FO, které zaměstnávají FO v pracovněprávních vztazích

PRACOVNÍ POMĚR
Vznik, změny a skončení pracovního poměru
- pracovní poměr se zakládá smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
- Volbou se pracovní poměr zakládá v případech stanovených zvláštními předpisy
- Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců, jmenovaných do funkce podle zvláštních předpisů

Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
- před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance se právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovní smlouvy vyplynuly a s pracovními a mzdovými podmínkami
- V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout:
 Druh práce, na který je zaměstnanec příjmán
 Místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo)
 Den nástupu do práce

- Pracovní poměr je sjednáván na dobu neurčitou, pokud nebyla v pracovní smlouvy výslovně určena doba jeho trvání
- Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky lze sjednat nebo dohodnou účastníkům prodlužovat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru
- V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba, která činí 3 měsíce
- Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Jde-li však o sjednání pracovního poměru na dobu kratší než jeden měsíc, jen na žádost zaměstnance
- Jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci
- Pokud pracovní smlouvy neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat do 1 měsíce

Základ daně

Základ daně
- zdvihový objem v cm3
- hmotnost
- počet náprav

• U vozidle vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem v němž byly splněny skutečnosti… Poplatnici daně z těchto vozidle podávají daňové přiznání místně příslušenému správci daně
• Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října, 15. prosince
• Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářním měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad
• Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel
• Daň, záloha na daně a sleva na dani se zaokrouhluje na celé koruny nahoru

Sleva na dani
- u vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100%
- Nárok na slevu na dani prokazuje poplatník přepravními doklady s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy

Zdaňovací období
- kalendářní rok

Daňové přiznání
- Daňové přiznání podává poplatník nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zd. ob
- Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání

Osvobození od daně

Osvobození od daně
Dědické:
- od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. skupině
- nabytí movitých věcí osobní potřeby u FO, pokud tyto věci po dobu 1 roku před nabytím nebyli součástí obchodního majetku zůstavitele
- nabytí vkladů na účtech bank a poboček zahraničních bank působících na území ČR ( s vyjímkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely)

Darovací:
- nabytí movitých věcí osobní potřeby u FO
- nabytí příležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3000Kč

Od daně dědické a darovací je osvobozeno bezúplatné nebytí majetku
- územními samosprávními celky a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi
Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny
- převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků, akciových společností s plnou majetkovou účastí státu
- převody a přechody k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním a slučováním obcí

Od daně z převodu je osvobozen převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem u vlastnictví ČR, pokud s majetkem státu hospodaří organizační složky státu

Od daně dědické a darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku
- určená na financování zařízení a humanitární akcí v oblasti kultury
- zdravotními pojišťovnami pro fondy veřejného zdravotního pojištění

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani dědické a k dani darovací do 30 dnů ode dne v němž došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o daň darovací
Poplatník je povinen přiznání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci v němž:
a) byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí
b) nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí

Součástí daňového přiznání je ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti

Daňové přiznání se nepodává při bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, je-li:
a) od daně dědické osvobozeno
b) od daně darovací osvobozeno

LHŮTY PRO VYMĚŘENÍ
Daň nelze vyměřit ani doměřit po uplynutí 3 let od konce kalendářního roku, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání

SILNIČNÍ DAŇ
Předmět daně
- silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, jsou-li používána k podnikání, nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti

Osvobození od daně
- vozidla zpravidla s méně než 4 koly
- vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu
- vozidla speciální samosběrová
- vozidla na elektrický pohon

Poplatníci daně
FO nebo PO, která
- je provozovatelem vodila registrovaného v ČR
- zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu

ZÁKON O DANI DĚDICKÉ, DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

ZÁKON O DANI DĚDICKÉ, DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Tento zákon upravuje:
- daň dědickou
- daň darovací
- daň z převodu nemovitostí

DAŇ DĚDICKÁ

Poplatník
- je dědic, který nabyl dědictví

Předmět daně
- nabytí majetku děděním
a) věci nemovité, byty a nebytové prostory
b) věci movité

Základ daně
- cena majetku nabytého dědicem snížená o:
a) prokázané dluhy zůstavitele
b) cenu majetku osvobozeného
c) přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele

DAŇ DAROVACÍ

Poplatník
- nabyvatel; při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce. Nejde-li o darování z ciziny nebo do ciziny, je dárce ručitelem

Předmět daně
- bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Majetkem jsou nemovitosti a movitý majetek, jiný majetkový prospěch

Základ daně
- cena majetku, který je předmětem této daně snížená o
 prokázané dluhy a cenu, která se váží k předmětu daně
 cenu majetku osvobozeného
 clo a daň placené při dovozu

DAŇ Z PŘVODU NEMOVITOSTÍ

DAŇ Z PŘVODU NEMOVITOSTÍ

Poplatník
- převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem
- oprávněný z věcného břemene

Předmět daně
- úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem
- bezúplatné zřízení věcného břemene

Základ daně
- cena zjištěná

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Rozdělení do skupin pro účely výpočtu daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí
I. skupina – příbuzní v řadě přímé a manželé
II. skupina – příbuzní v ředě pobočné a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tedy, zeťové, snachy
III. skupina – ostatní FO a PO

Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I., II. i III. skupiny
- činí 3% ze základu daně

Zaokrouhlování
- základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daně na celé koruny dolů

Vyměření a splatnost daní
- daňový subjekt je povinen v přiznání k dani dědické a k dani darovací uvést pouze údaje rozhodné pro vyměření daně
- daň z převodu nemovitostí je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání

Poplatníci daně

Poplatníci daně
- vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru

Osvobození od daně
- stavby ve vlastnictví státu
- stavby ve vlastnictví obce
- stavby, byty a samostatné nebytové prostory spravované Pozemkovým fondem ČR
- na dobu 15 let, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního rozhodnutí ve vlastnictví FO
- stavby kulturních památek

Základ daně
- ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2
- základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměry podlahové plochy bytu v m2 vynásobeného koeficientem 1,20

Sazba daně
• činí
- u obytných domů
- u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů
- u garáží
- u staveb pro podnikatelskou činnost
• Základní sazby daně z 1m2 zastavěné plochy se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží
• Základní sazba daně = násobí se koeficientem podle počtu obyvatel, podle posledního sčítání lidu

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Zdaňovací období
- kalendářní rok
Daňové přiznání
- je povinen poplatník podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období.
- Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zda. ob. a nedošlo ke změně

 Dojde-li ve srovnání s předchozím zd. ob. pouze
- ke změně sazeb daně
- ke změně průměrné ceny

Poplatník není povinen podat daňové přiznání, ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti upravené o změny.

Vyměření daně
- daň z nemovitostí se vyměřují na zd. ob. podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována

Zaokrouhlování
- základ daně z pozemků se ze zaokrouhluje na celé Kč nahoru
- Základ daně ze staveb se zaokrouhluje na celé m2 nahoru

Placení daně
- u poplatníku daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května, 30. června, 30. září a 30. listopadu běžného zdaňovacího období
- Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 1000 Kč je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května, běžného zd. ob.

Základ daně

Základ daně
- u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce
- u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč
- u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období

Sazba daně
Činí u pozemků
- orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75%
- trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25%
- zastavěných ploch a nádvoří 0,10 Kč
- stavebních pozemků 1 Kč
- ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně 0,10 Kč

DAŇ ZE STAVEB

Předmět daně
- stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí
- Předmětem daně ze staveb nejsou stavby,
 v nichž jsou byty nebo samostatné nebytové prostory,
 kanalizační objekty
 stavby na ochranu před povodněmi
 stavby k zavlažování a odvodňování pozemků,
 stavby rozvodů energií
 stavby sloužící veřejné dopravě

- Stavbami soužícími veřejné dopravě se rozumějí stavby dálnic, silnic, místních komunikací, veřejných účelových komunikací, letecké stavby

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ
Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral zdanitelnou mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi, může požádat písemně o provedení ročního zúčtování záloh posledního z uvedených plátců daně, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zd. o. Roční zúčtování záloh neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat daňové přiznání k dani

 Plátce daně provede roční zúčtování jen na základě dokladů od všech předchozích plátců o vyplacené mzdě.
 Výpočet daně a roční zúčtování záloh provede plátce daně nejpozději do 31. 3..
 Rozdíl zálohově sražené daně a vypočtené daně ve prospěch poplatníka vrátí plátce daně poplatníkovi jako přeplatek nejpozději při zúčtování mzdy za březen, je-li částka vyšší než 50 Kč. Případná nedoplatek z ročního zúčtování záloh se poplatníkovi nesráží
 Poplatník je povine prokázat plátci daně skutečnosti rozhodné pro uznání nezdanitelných částek nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž tyto okolnosti nastaly
 Plátce daně srazí zálohu a přihlédne k nezdanitelným částkám ze základu daně, podepíše-li poplatník do 30dnů pro vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období prohlášení.
 Plátce daně, u kterého poplatník podepsal prohlášení provede výpočet daně a zúčtování záloh a současně přihlédne k nezdanitelným částkám ze základu daně na manželku.
 K odpočtu platby příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a k pojistnému zaplacenému zaměstnancem na soukromé životní pojištění za bezprostředně uplynulé zd. o., podepíše-li poplatník do 15. února za toto období písemné prohlášení
 Neprokáže-li poplatník skutečnosti rozhodné pro uznání nezdanitelných částek ze základu pro výpočet zálohy na daň nebo nepodepíše-li prohlášení ve stanovené lhůtě, přihlédne k nim plátce počínaje měsícem následujícím

ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK ZE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOST A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ

ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK ZE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOST A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ

- platným občanským průkazem, a to vlastním, druhého z manželů, popřípadě občanskými průkazy dětí starších 15 let
- potvrzením školy a u žáků učilišť potvrzením učiliště, že poplatník se soustavně připravuje na budoucí povolání
- rozhodnutím o přiznání plného nebo částečného invalidního důchodu

ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ

Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří:
- daň z pozemků
- daň ze staveb

DAŇ Z POZEMKŮ

Předmět daně
- pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí

Poplatníci daně
- poplatníkem je vlastník pozemku
- Nájemce je poplatníkem daně u pronajatých pozemků:
- jde-li o pozemky evidované v Katastru nemovitostí
- spravované Fondem národního majetku

- Uživatel je poplatníkem daně v případě, že vlastník pozemku není znám

Osvobození od daně
- pozemky ve vlastnictví státu
- pozemky spravované Pozemkovým fondem ČR
- pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností
- pozemky veřejné přístupných parků, prostor, sportovišť
- pozemky určené pro veřejnou dopravu

POLOŽKY ODČITETELNÍ OD ZÁKLADU DANĚ

POLOŽKY ODČITETELNÍ OD ZÁKLADU DANĚ
- daňová ztráta za předchozí zd. o. nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zd. o. bezprostředně po období
- 30% výdajů na výuku žáků ve studijních a učebních oborech

Odpočet lze uplatnit za to zd. o. nebo období, za něž se podává daňové přiznání, ve kterém je hmotný majetek:
- zaevidován u poplatníka
přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání nájemci podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí movitého hmot. Majetku

SLEVA NA DANI
Daňové zvýhodnění rodin s dětmi – ročně max. 30 000. Na jedno dítě max. 6000Kč
Poplatníkům se daň snižuje ročně o:
- 18 000 Kč za zaměstnance se změněnou pracovní schopností
- 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením

ZVLÁŠTNÍ SAZBA DANĚ (= základem daně je pouze příjem)
25%
15%
1% - z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci
20% - výhry a ceny v loteriích
15% - z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher
- z dávek penzijního připojištění
10% - z příjmů autorů za příspěvky do novin, časopisů

Minimální výše daně
- daň nebo daň včetně zvýšené daně se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne-li 200Kč nebo celkové zdanitelné příjmy nečiní u FO více než 15.000Kč
To neplatí.byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkovou

ZÁLOHY

ZÁLOHY
- zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období.
- Zálohové období je období od prvního dne po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zd. o.
Placení zálohy se nevztahuje na příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, pokud nejde o příjmy ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi ze zahraniční

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů FO, přesáhly 15 000 Kč
Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců

VYBÍRÁNÍ A PLACENÍ ZÁLOH NA DAŇ A DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINOSTI A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ
Plátce daně srazí zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdanitelní mzdy. Zdanitelnou mzdou se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnost zúčtovaný nebo vyplácený poplatníkovi za kalendářní měsíc snížený o:
- částky, které jsou od daně osvobozeny
- částky sražené na pojistné na sociální zabezpečení
- prokázané nezdanitelní částky (o 1/12)

 Záloha ze zdanitelní mzdy plynoucí od plátce, u kterého poplatník podepsal prohlášení, se srazí.
 Záloha ze zdanitelné mzdy plynoucí od plátce,u kterého poplatník nepodepsal prohlášení k dani se sráží nejméně 20% ze zdanitelní mzdy
 Záloha se srazí při výplatě nebo připsání mzdy poplatníkovi k dobu bez ohledu na to, za kterou dobu se mzda vyplácí. Provádí-li plátce zúčtování mezd měsíčně nebo pravidelně za delší časové období, srazí zálohu při zúčtování mzdy.
 Záloha se vypočte a zaokrouhlené do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru
 Pobírá- li poplatník mzdu současně nebo postupně od více plátců za stejný kalendářní měsíc, srazí plátci daně, u nichž poplatník neuplatňuje nárok na nezdanitelní částky ze základu daně, zálohy ze mzdy, snížené pouze o částky, které jsou do daně osvobozeny,a o pojistné
 Nepožádá – li poplatník o roční zúčtování záloh, je sraženými zálohami ze mzdy jeho daňová povinnosti splněna, pokud není povinen podat přiznání

VÝDAJE /NÁKLADY/ VYNALOŽENÍ NA DOSAŽENÍ…PŘÍJMŮ

VÝDAJE /NÁKLADY/ VYNALOŽENÍ NA DOSAŽENÍ…PŘÍJMŮ

- se odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem. Ve výdajích na dosažení, … nelze uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zd. o. uplatněny

VÝDAJE
- odpisy hmotného majetku
- zůstatková cena hmotného majetku
- zůstatková cena hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody
- pojistně na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené v. o. s.
- nájemné
- daň z převodu nemovitostí
- rezervy a opravné položky
- výdaje na pracovní a sociální podmínky
- náhrady cestovních výdajů do maximální výše stanovené zvl. právním předpisem
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem p maximálně však do výše 3% úhrnu vyměřovacích základů
- pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na soukromé životní pojištění

Za náklady na zajištění, dosažení… nelze uznat:
- výdaje na pořízení majetku
- výdaje na zvýšení základního kapitálu
- vyplácené podíly na zisku
- manka a škody
- technické zhodnocení
- daň, dědickou, darovací, daň z příjmů
- výdaje na reprezentaci – za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět opatřený obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu, nesmí přesahovat 500 Kč a nesmí být předmětem spotřební daně
- výdaje na osobní potřebu poplatníka
- tvorba opravných položek
- úroky z úvěru a z půjček
- úroky a jiné výnosy poskytované zaměstnavatelem z vkladů

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
Poplatníci daně
- poplatníky daně z příjmů jsou osoby, které nejsou FO a i organizační složky státu
- od daně se osvobozuje ČNB
- Poplatníci, kteří mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení
- Poplatníci, kteří nemají na území ČR své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR

Zdaňovací období
- kalendářní rok
- hospodářský rok

Předmět daně
- příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem

předmětem daně nejsou :
- příjmy získané nabytím akcií
- příjmy plynoucí z titulu zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva

U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam
= předmětem daně nejsou příjmy, z dotací a jiných forem státní podpory, z úroků z vkladů na běžném účtu

Osvobození od daně
- členské příspěvky podle stanov
- výnosy kostelních sbírek
- příjmy z nájemného bytů a garáží v domech ve vlastnictví a spoluvlastnictví bytových družstev
- příjmy z provozu malých vodních elektráren
- úroky z úvěrů, půjček, dluhopisů, vkladních listů, směnek, jejichž vydání získává dlužník peněžní prostředky a obdobných právních vztahů vzniklých v zahraničí

ZÁKLAD DANĚ SE ZAOKROUHLUJE NA CELÉ TISÍCE DOLŮ

ZÁKLAD DANĚ SE ZAOKROUHLUJE NA CELÉ TISÍCE DOLŮ

Samostatný základ daně
- Do samostatného základ daně se zahrnují veškeré příjmy z dividend
- podílů ze zisku
- vypořádacích podílů
- podílů na likvidačním zůstatku

Sazba daně
- sazba daně činí 26%
- Sazba daně činí 5% u investičního fondu a podílového fondu

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Zdroj příjmů
- příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny
- Příjmy z prodej nemovitosti
- Příjmy z užívání nemovitosti

Základ daně
- z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví
Výsledek hospodaření se zvyšuje o:
- částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů)
- částky o které byl snížen výsledek hospodaření
- přijaté úhrady závazkových pokut, úroků z prodlení
- rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výši vkladu vyplácený obchodní společností společníkovi

Snižuje se o :
- částky pojistného na soc. zabezpečení, příspěvku na státní politiku zam. a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, o které byl zvýšen výsledek hospodaření u poplatníka
- částky dalších výdajů, které lze uplatnit jako výdaje na dosažení …

Do základu se nezahrnují
- příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení základních kapitálu

Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhož se vychází pro zjištění základu daně ze zdaňovací období se upraví:
- Pokud vedou daňovou evidenci, o výši pohledávek a závazků, s výjimkou přijatých zaplacených záloh

NEZDANITELNÁ ČÁST ZÁKLADU DANĚ

NEZDANITELNÁ ČÁST ZÁKLADU DANĚ
= základ daně se sníží

- na poplatníka
- ročně na manželku(manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období částku 38 040 Kč
- pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod
- pobírá-li poplatník plný invalidní důchod
- držitelé průkazu ZTP/P
- na poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nebo předepsaným výcvikem

 tyto částky se základ daně nesnižuje u poplatníka u něhož starobní důchod činí víc jak 38 040 Kč ročně
 Za vyživované dítě poplatníka /vlastní, osvojené, dítě v péči/ se v souladu se zvláštními předpisy považuje zletilé dítě až do dovršení věku 26 let

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům a organizačním složkám státu, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelné pohromy, ke které došlo na území ČR. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.
Od základu daně se odečte částka rovnající se
=financování bytových potřeb
- úrokům zaplaceným ve zd. o. z úvěru ze stavebního spoření
- z hypotéčního úvěru sníženém o státní příspěvek poskytnutý podle zvl. právních předpisů

= penzijní připojištění se státním příspěvkem – maximálně lze odečíst za zd. o. 12 000 Kč
= soukromé životní pojištění – max. částka 12 000 Kč

SAZBA DANĚ
Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu
- příjmy z pronájmu nemovitostí
- příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu
- Základem daně (dílčím základem daně)jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení zajištění …
- Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené …, může je uplatnit ve výši 20% z příjmů uvedených

Ostatní příjmy
- příjmy z příležitostných činností
- příjmy z převodu vlastní nemovitosti
- příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví
- Příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů se zdaňují u jednoho z nich

Od daně jsou kromě příjmů uvedených v §4 osvobozeny
- příjmy pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ze zda. obd. 20.000Kč
- výhry z loterií, sázek a podobných her
- Základem daně (DDZ) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, ale jen do výše příjmů

Funkční požitky

Funkční požitky
- funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu ČR a platy vedoucích ústředních úřadů státní správy
- odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy
- Za funkční požitek se nepovažují náhrady výdajů poskytované v souvislosti s výkonem funkce
- Základem daně jsou příjem ze závislé činnosti snížené o sražené nebo zaměstnancem uhrazené částky pojistného.

PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

- příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
- příjmy ze živnosti
- příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnost jsou:
- příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
- příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním
- příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatel

 Základem daně jsou příjmy uvedené. Tyto příjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení
 Základem daně společníka v. o. s. je část základu daně společnosti. Tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, jako je rozdělován zisk.
 Příjmy autorů za příspěvky do novin plynoucí ze zdrojů na území ČR je samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů nepřesáhnu v kalendářním měsíci 3000Kč

Neuplatní – li poplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění atd. příjmu, může uplatnit výdaje ve výši:
50 % z příjmů ze zemědělské výroby
30 % z příjmů
25 % z příjmů ze živnosti
25% z příjmů z činností, které nejsou živostí ani podnikáním

 Uplatní-li poplatník výdaje jsou v částkách výdajů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním… příjmů z podnikání, kromě pojistného na sociální zabezpečení a…

Daň stanovená paušální částkou

-Daň stanovená paušální částkou
poplatníkovi, kterému kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně plynou příjmy včetně úroků z vkladů na běžném účtu určeném k podnikání, pokud provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo spolupracujících osob, u něhož roční výše těchto příjmů nepřesáhla 1.000.000Kč může správce daně stanovit na žádost poplatníka daň paušální částkou

Minimální základ daně
- U poplatníka musí základ daně činit alespoň 50% částky, která se stanoví jakou součin všeobecného vyměřovacího základu přepočítacího koeficientu počtu kalendářních měsíců = 107.300Kč
- Tato částka se zaokrouhluje na celé stokoruny dolů
Minimální základ daně se nesnižuje o :
- položky odčitatelné od základu daně uvedené
- daňovou ztrátu dosaženou ve zdaňovacím období, ve kterém byl stanoven minimální základ daně, lze uplatnit v následujících zd. o

Nevztahuje se na poplatníka ve zd. obd.:
- ve kterém zahájil nebo ukončil podnikatelskou činnost
- kterému byla stanovena daň paušální částkou
- který má nízké příjmy, ne vyšší jak 15.000Kč
Příjmy z kapitálového majetku
- podíly ze zisku
- podíly na zisku tichého společníka
- úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách
- výnosy z vkladních listů a z vkladů
- rozdíly mezi vyplacenou hodnotou dluhopisu, jejich vydání

Příjmy uvedené jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Tento zákon upravuje:
- daň z příjmů fyzických osob
- daně z příjmů právnických osob

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
POPLATNÍCI DANĚ
- z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují (alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce)

PŘEDMĚT DANĚ
- příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
- příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
- příjmy z kapitálového majetku
- příjmy z pronájmu
- ostatní příjmy
• příjem = příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou

OSVOBOZENÍ OD DANĚ
- příjmy z prodeje domu, bytu v němž prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem
- příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let
- příjmy z prodeje movitých věcí (nevztahuje se na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodjem dobu 1 roku)
- příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, peněžité pomoci obětem trestné činnosti, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a všeobecného zdravotního pojištění. Od daně je osvobozena pouze částka ve výši max. 144 000 Kč/rok
- odměny vyplácené zdravotní správou dárců za odběr krve
- stipendia
- pojištění osob

ZÁKLAD DANĚ A DAŇOVÁ ZTRÁTA
- základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení.
- U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů = základem daně je součet dílčích základů daně
- Daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně

PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍ POŽITKY

PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍ POŽITKY
Příjmy ze závislé činnosti jsou:
- příjmy z pracovněprávního, služebního nebo obdobného poměru
- příjmy za práci členů družstev
• Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků je dále označena jako „zaměstnanec“, plátce příjmu jako „zaměstnavatel“
• Příjmy se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok čí nikoli
• Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% vstupní ceny. Jde-li o najaté vozidlo, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka

Nepřesáhne-li úhrnná výše platu u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci částku 5000Kč(nepodepsal prohlášení)= zvláštní sazba daně

Za příjmy se závislé činnosti se nepovažují:
- náhrady cestovních výdajů
- hodnota osobních ochranných pracovních prostředků
- náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení

Od daně jsou dále osvobozeny:
- částky vynaložené zaměstnavatelem na doškolování zaměstnanců
- hodnota stravování
- hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem
- nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, nejvýše však 20 000Kč/ kalendářní rok
- hodnota nepeněžních darů d úhrnné výše 2 000Kč/kalendářní rok
- peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček na bytové účely do výše 100 000Kč, nebo k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000Kč, u zaměstnanců postižených živelnou pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely do výše 200 000Kč k překlenutí tíživé finanční situace

ZÁKLAD DANĚ

ZÁKLAD DANĚ
- pro procentní část daně je cena pro konečného spotřebitele
- základem daně pro pevnou část je množství vyjádřené v kusech a u tabáku množství vyjádřené v kilogramech
OSVOBOEZNÍ OD DANĚ
- tabákové výrobky určené jako vzorky pro povinné rozbory, vědecké pokusy

JEDNOTKOVÉ BALENÍ
- tabákové výrobky musí být uvedeny do volného daňového oběhu, do vezeny na daňové území ČR nebo dopraveny na daňové území ČR z jiného členského státu v uzavřeném jednotkovém balení

ZNAČENÍ TABÁKOVÝMI NÁLEPKAMI
- tabákové výrobky na daňovém území ČR vyrobené nebo na něj dovezené musí být značeny tabákovou nálepkou

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
- objednávka tabákových nálepek

OBJEDNÁNÍ, ODBĚR A DISTRIBUCE TABÁKOVÝCH NÁLEPEK
- zajišťuje celní úřad
- odběratel je povinen si v objednávce sám vypočítat hodnotu daňové povinnosti objednaných tabákových nálepek

EVIDENCE A KONTROLA TABÁKOVÝCH NÁLEPEK
- odběratel je povinen vést evidenci odebraných, použitých a vrácených tabákových nálepek

VRÁCENÍ TABÁKOVÝCH NÁLEPEK
- odběratel může vrátit pověřenému celnímu úřadu poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky

DAŇ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ

DAŇ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ

PLÁTCE
- osoba. Která vyrobí víc než 500litrů vína za kalendářní roky

PŘEDMĚT DANĚ
- vína, která obsahují více než 1,2% objemových alkoholu, nevýš však 22% objemových alkoholu

VZNIK POVINNOSTI DAŇ PŘIZNAT A ZAPLATIT
- když vyrobí víc jak 500l

ZÁKLAD DANĚ
- množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech

OSVOBOZENÍ OD DANĚ
Víno a meziprodukty použité pro:
- výrobu octa
- výrobu a přípravu léčiv
- výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů

DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

PŘEDMĚT DANĚ
- cigarety, doutníky, cigarillos a tabák

ZJEDNODUŠENÝ PRŮVODNÍ DOKLAD

ZJEDNODUŠENÝ PRŮVODNÍ DOKLAD
- vybrané výrobky, uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě a dopravované na daňové území ČR, pro účely podnikání nebo určené k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu lze dopravovat se zjednodušeným průvodním dokladem

PRODEJ ZA CENY BEZ DANĚ
- vybrané výrobky lze prodávat na základě povolení celního úřadu za ceny bez daně v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel fyzickým osobám při jejich bezprostředním výstupu z daňového území EU

DAŇ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ
- plátci jsou právnické osoby, které nakoupí minerální oleje do státních hmotných rezerv

PŘEDMĚT DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ
- motorové benziny a letecké pohonné hmoty
- střední oleje, těžké plynové oleje
- zkapalněné ropné plyny

VZNIK POVINNOSTI DAŇ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ PŘIZNAT A ZAPLATIT
- okamžikem uvedení nezdaněných minerálních olejů určených pro státní hmotné rezervy do volného daňového oběhu
- dne použití nebo prodeje minerálních olejů

ZÁKLAD DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ
- množství vyjádřené v 1000 litrech
- množství vyjádřené v tunách

OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ
- motorové benziny a letecké pohonné hmoty, střední oleje, těžké plynové oleje,zkapalněné ropné plyny používané jako pohonná hmota pro leteckou dopravu a letecké práce

DAŇ Z LIHU

DAŇ Z LIHU
PLÁTCI
- každý, kdo líh vyrobí, nakoupí, prodá nebo doveze
PŘEDMĚT DANĚ
- líh (ethanol)
POVINNOST DAŇ PŘIZNAT A ZAPLATIT
- ten, kdo líh dováží, prodává…

ZÁKLAD DANĚ
- množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu

OSVOBOZENÍ OD DANĚ
- líh určený k použití jako materiál vstupující v rámci podnikatelské činnosti do výrobků při výrobě potravin, potravních doplňků
- líh určený pro výrobu léčiv
- líh dodávaný od výrobce nebo dovezený do státních hmotných rezerv

DAŇ Z PIVA

PLÁTCE
- ten,, kdo vyrobí víc než 200 litrů za kalendářní rok

PŘEDMĚT DANĚ
- výrobek obsahující více než 0,5% objemových alkoholu

VZNIK POVINNOSTI DAŇ PŘIZNAT A ZAPLATIT
- když výroba přesáhne 200 litrů / kalendářní rok

ZÁKLAD DANĚ
- množství piva vyjádřené v hektolitrech

OSVOBOZENÍ OD DANĚ
Pivo použité pro:
- výrobu octa
- výrobu a přípravu léčiv
- výrobu přísad pro výrobu potravin a nápojů

VZNIK POVINNOSTI DAŇ PŘIZNAT A ZAPLATIT

VZNIK POVINNOSTI DAŇ PŘIZNAT A ZAPLATIT
- vzniká okamžikem uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území ČR
- při dovozu vybraných výrobků dnem vzniku celního dluhu, pokud vybrané výrobků nebyly uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně

SAZBY A VÝPOČET DANĚ
- základ daně * sazba daně stanovená pro příslušný vybraný výrobek

OSVOBOZENÍ OD DANĚ
- dovezené nebo dopravené z území jiného členského státu na daňové uzemí ČR pro ozbrojené síly členských státu NATO

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ
- kalendářní měsíc

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ A SPLATNOST DANĚ
- daňové přiznání se překládají za každou daň samostatně celnímu úřadu a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období
- Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu

ZAJIŠTĚNÍ DANĚ
Můžeme poskytnout:
- převodem peněžních prostředků na zvláštní účet celního úřadu
- bankovní zárukou ( u dovozu)
- listinou , která obsahuje čestné prohlášení ručitele, že zaplatí zaručenou výši daně ( se souhlasem celního ředitelství nebo celního úřadu)

OPRÁVNĚNÝ PŘÍJEMCE PRO OPAKOVANÉ PŘÍJMÁNÍ VYBRANÝCH VÝROBKŮ
- může vybrané výrobky opakovaně přijímat v režimu podmíněného osvobození od daně jen na základě povolení vydaného celním ředitelstvím nebo návrh podaný prostřednictvím celního úřadu

ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH

ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH

Spotřební daně:
- daň z minerálních olejů
- daň z lihu
- daň z piva
- daň z vína a meziproduktů
- daň z tabákových výrobků

Správu daní vykonávají celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně

VYMEZENÍ POJMŮ
Dovoz
= vstup vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství, pokud vybrané výrobky jsou při vstupu na daňové území Evropského společenství předmětem celního řízení, za okamžik dovozu se považuje propuštění vybraných výrobků do režimu volného obchodu

Daňový sklad
= prostorově a stavebně ohraničené místo na daňovém území ČR, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákone vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, přijímá nebo odesílá.

Uživatel vybraných výrobků osvobozených od daně
= právnická nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, případně prodává dalšímu uživateli, vybrané výrobky osvobozené od daně

PLÁTCE DANĚ
Plátce je fyzická nebo právnická osoba jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatiti v souvislosti s uvedením výrobků do volného daňového oběhu =
- která je provozovatelem daňového skladu
- která je oprávněným příjemcem nebo výrobcem,
- které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při dovozu
- které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatiti při přijetí vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v členské státě pro účely podnikání
- v případě zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území ČR

Osoba s výjimkou osob uvedených je povinna se registrovat jako plátce u celního úřadu nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit. Osoba uplatňující nárok na vrácení daně je povinna se registrovat u celního úřadu nejpozději do dne, kdy poprvé uplatní nárok na vrácení daně, není-li již jako plátce daně registrována. Plátce je povinen se registrovat ke každé dani samostatně

PROKÁZÁNÍ ZDANĚNÍ VYBRANÝCH VÝROBKŮ

PROKÁZÁNÍ ZDANĚNÍ VYBRANÝCH VÝROBKŮ
- Na daňovém území ČR se prokazuje zdanění vybraných výrobků uvedení do volného oběhu daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji či dokladem o dopravě vybraných výrobků
- Daňový doklad je plátce povinen bezodkladně vydat nabyvateli, a musí obsahovat

Náležitosti daňového dokladu:
- Množství vybraných výrobků uvedených do volného oběhu, u nichž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, a jejich název, popřípadě obchodní označení
- Výše celkové ceny výrobků, včetně spotřební daně
- Výše spotřební daně celkem
- Datum vystavení daňového dokladu
- Číslo dokladu

PROKÁZÁNÍ OPRÁVNĚNÉGHO NABYTÍ VYBRANÝCH VÝROBKŮ OSVOBOZENÝCH OD DANĚ

- doklad od osvobození od daně, který je plátce, popřípadě uživatel povinen bezodkladně vydat při vydání vybraných výrobků osvobozených od daně

PŘEDMĚT DANĚ
- vybrané výrobků vyrobené na daňovém uzemí EU nebo na něj dovezené

VZNIK DAŇOVÉ POVINNOSTI
- vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území EU nebo dovozem na uzemí EU

Zdaňovací období

Zdaňovací období
- kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000Kč
- kalendářní měsíc, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok dosáhl 10 000 000Kč
- Plátce, jehož obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl 2 000 000Kč je oprávněn si zvolit zdaňovací období kalendářní měsíc a tuto změnu oznámí správci daně
Daňové přiznání a splatnost daně
- plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání na tiskopisu předepsaném MF, a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost
Souhrnné hlášení
- plátce, který uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členské státě je povinen podat souhrnné hlášení o dodání zboží.
Dodatečné daňové přiznání
- plátce je povinen předložit dodatečné daňové přiznání, pokud:
 souhrnem oprav zvyšuje daňovou povinnost
 provádí opravu, při které se nemění poslední známá daňová povinnost, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené
 provádí opravu sazby a výše daně
Vrácení nadměrného odpočtu
- vrátí se plátce bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu
- za den vzniku vratitelného přeplatku se považuje den vyměření a vratitelný přeplatek se vrátí, pokud činí více než 100Kč
Zrušení registrace
- plátce o něj může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližších 12 po sobě jdoucích měsíců 1 000 000 Kč
Osoby povinné přiznat a zaplatit daň
- plátce, který uskutečňuje zdanitelná plnění v tuzemsku
- plátce, kterému jsou poskytnuty služby s místem plnění v tuzemsku
- kupující, který je plátcem nebo osobu identifikovanou k dani
- plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je dodáváno zboží
- osoba registrovaná k dani v jiném členské státě
- plátce nebo osoba identifikovaná k dani
- plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým jsou poskytnuty služby s místem plnění v tuzemsku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani

SHRNUTÍ DPH

SHRNUTÍ DPH
 uskutečněná zdanitelná plnění (daň na výstupu)
zjišťujeme:
- zda jde o plnění
- datum uskutečnění plnění
- sazba daně
- zda je s nárokem na odpočet
- osvobození bez nároku na odpočet

 přijatá zdanitelná plnění (daň na vstupu)
zjišťujeme:
- za je přijaté k ekonomické činnost
- náležitosti daňového dokladu
- jestli to zákon nezakazuje (auto, reprezentace)
- zda-li jde o zdanitelné plnění s nárokem na odpočet

Dobrovolným plátcem se stává ten,
- kdo se ocitne uprostřed řetězce plátců a sám do té doby byl neplátce /=nikdo od něj nenakupuje/
- kdo vyváží a dováží do EU

OSVOBOZENÍ OD DANĚ BEZ NÁROKU NA ODPOČET DANĚ

OSVOBOZENÍ OD DANĚ BEZ NÁROKU NA ODPOČET DANĚ
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně:
- poštovní služby
- provozování rozhlasového a televizního vysílání
- finanční činnosti
- pojišťovací činnosti
- převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení
- výchova a vzdělávání
- zdravotnické služby a zboží

OSOBOZENÍ OD DANĚ S NÁROKEM NA ODPOČET DANĚ

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně:
- dodání zboží do jiného členského státu
- pořízení zboží z jiného členského státu
- vývoz zboží
- poskytnutí služby do třetí země
- dovoz zboží

ODPOČET DANĚ

Nárok na odpočet daně má plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění používá pro uskutečnění své ekonomické činnosti.
Plátce má nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která použije k uskutečnění
- zdanitelného plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň a výstupu
- plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně

Plátce má nárok na odpočet daně v plné výši u přijatých zdanitelných plnění, která použije výhradně pro uskutečnění plnění uvedených výše.

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
- plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem
- nárok na odpočet daně lez uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata platba plátcem
- nárok na odpočet daně lze uplatnit za poslední zdaňovací období kalendářního roku
- Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období

Způsob krácení odpočtu daně

Způsob krácení odpočtu daně
- u přijatých zdanitelných plnění, u kterých je plátce povinen krátit odpočet daně podle §72 odst. 4
- koeficient se vypočítává jako podíl, čitatel je součet částek bez daně za veškerá plátce uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně, ve jmenovateli je celkový součet údajů v čitateli a součet veškerých plátcem uskutečněných planění osvobozených od daně bez nároku
- vypočtený koeficient se zaokrouhlí na dvě desetinná místa nehoru
Oprava odpočtu daně

SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU
Registrace plátce
- osoba, jejíž roční obrat překročil 1 000 000 Kč jev povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit
Osoby identifikované k dani
- právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a neuskutečňuje ekonomické činnost, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud pořizuje zboží z jiného členského státu a hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převyšuje částku 10 000 EUR
Registrace osob identifikovaných k dani
- je povinna podat přihlášku k přidělení DIČ pro účely přiznání a zaplacení daně nejpozději do 15 dnů

ZDANITELNÁ PLNĚNÍ

ZDANITELNÁ PLNĚNÍ

Dodání zboží a převod nemovitosti
- dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Převod nemovitosti, která se zapisuje do katastru nemovitostí.

Poskytnutí služby
- všechny činností, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti
za poskytnutí služby se považuje :
- poskytnutí služby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu
- služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy

USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ A DAŇOVÁ POVINNOST

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti
- daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve

Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné:
 dnem dodání
 dnem převzetí
 dnem příklepu při prodeji zboží ve veřejné dražbě

Při převodu nemovitosti se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné :
 dnem doručení listiny
 dnem zápisu změny vlastnického práva

Při prodeji služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné :
 dnem jejího poskytnutí
 dnem uvedeným ve smlouvě

DAŇOVÉ DOKLADY

DAŇOVÉ DOKLADY

- plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění musí vystavit daňový doklad, a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění
- Osoba dodávající nový dopravní prostředek nesmí vystavit doklad, který má náležitosti daňového dokladu

Uchovávání daňových dokladů
- plátce je povinen uchovávat všechny daňové doklady po dobu 10 let

Doklad o použití
- daňový doklad, který musí vystavit plátce, který uskutečňuje zdanitelná plnění /pouze u hmotného majetku

Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží
- daňovým dokladem je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu

Daňový doklad při poskytnutí služby
- plátce, který poskytuje službu s místem plnění mimo tuzemsko, je povinen vystavit za každé plnění daňový doklad obsahující všechny náležitosti nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění

ZÁKLAD DANĚ A VÝPOČET DANĚ, OPRAVA ZÁKLADU DANĚ, DAŇOVÝ DOBROPIS A VRUBOPIS

Základ daně
- peněžní částka snížená o daň, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce, za uskutečněné zdanitelné planění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno

Základ daně zahrnuje:
- clo, dávky nebo poplatky /při dovozu ze 3. země/
- spotřební daŇ
- dotace k ceně
- vedlejší výdaje
Základ daně nezahrnuje:
- slevu z ceny

Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby
- daň se vypočítává jako součin základu daně a koeficientu /= v čitateli je výše zasby daně a ve jmenovateli číslo 100/ .Vypočtená daň se zaokrouhluje na desítky haléřů nahoru nebo se uvede v haléřích
- 19/119 = 0,1597
5/105 = 0,0476

Daňový dobropis a vrubopis při opravě základu daně a výše daně u zdanitelných plnění
- daňovým dobropisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně při opravě /snížení daňové povinnosti/
- daňový vrubopis je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně při opravě (daňová povinnost se zvýší/

DAŇOVÉ SUBJEKTY

DAŇOVÉ SUBJEKTY
Osoby povinné k dani
- fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti
Ekonomická činnost
- činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců
Osoby osvobozené od uplatňování daně
- pokud její obrat nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích měsících částku 1 000 000 Kč
- obratem se rozumí výnosy za uskutečněná plnění

MÍSTO PLNĚNÍ
Při dodání zboží a převodu nemovitosti
- pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje
Při zasílání zboží
- se považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy
Při poskytnutí služby
- místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání
Při poskytnutí služby ve zvláštních případech
- za místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti se považuje místo, kde se nemovitost nachází
Při pořízení zboží z jiného členského státu
- se považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli

FUNKCE DAŇOVÉ SOUSTAVY

FUNKCE DAŇOVÉ SOUSTAVY

• FISKÁLNÍ (příjmová)
- vytvořit dostatečně velký státní rozpočet, který zabezpečuje plynulé financování státního hospodářství.
• RAGULAČNÍ
- dílčím úkolem některých daní je regulovat spotřebu a zabránit zbytečně velké spotřebě určitých produktů, což souvisí se zájmem o zdraví občanů a životního prostředí
• STIMULAČNÍ
- daně by měli působit, jako ekonomický nástroj. V tom smyslu, aby se daňový poplatníci rozhodovali v souladu s ekonomickými hledisky.
• SOCIÁLNÍ
- stát, aby nenarušil zájem podnikatelů podnikat, nemůže zajistit přímými daněmi ve státním rozpočtu tak velké prostředky, aby postačovaly na financování sociálních a kulturních potřeb FO a PO. A proto zabudovává do systému nástroj, který pomáhá řešit tyto potřeby

PŘÍMÉ DANĚ
= dopadají na důchod osob přímo
- u FO, které nepodnikají = jejich příjem ze závislé činnosti
- u osob, které podnikají je to rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI
- u PO je to výsledek hospodaření

NEPŘÍMÉ DANĚ

NEPŘÍMÉ DANĚ
= dopadají na důchod FO a PO nepřímo ( jedná se především o daně spojené s prodejem a nákupem zboží a služeb)

Poplatník = ten, kdo zboží a služby kupuje
Plátce – ten, kdo je prodejcem zboří a služeb

NEPŘÍMÉ DANĚ
DPH
PŘ. :
Kupní cena automatické pračky bez DPH je 10 000Kč. Obchodní podnik tuto pračku prodá za 15 000Kč.

Přidaná hodnota = 5000Kč

Vstup = 5000Kč Výstup= 8000Kč Daňová povinnost = 3000Kč
Vstup= 6000Kč Výstup= 4000Kč Nadměrný odpočet = -2000Kč

DAŇ Z PŘÍDANÉ HODNOTY

Předmět daně
- dodání zboží
- poskytnutí služby
- pořízení zboží z jiného členského státu EU
- dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku

Územní působnost
- tuzemsko = území ČR
- třetí země = země, která není členem EU
- území EU = území stanovené právním předpisem EU

Základní pojmy
- úplata = zaplacení v penězích nebo platebních prostředcích nahrazující peníze nebo poskytnutí nepeněžitého plnění
- jednotková cena = cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena za službu či nemovitost
- daň na vstupu = daň obsažená v částce za přijaté plnění
- daň na výstupu = daň, kterou je povinen plátce přiznat ze základu daně za uskutečněné zdanitelné plnění
- odpočet daně = daň na vstupu, popřípadě krácená
- vlastní daňová povinnost = daň na výstupu převyšuje odpočet daně za zdaňovací období
- nadměrný odpočet = daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň na výstupu za zdaňovací období
- zboží = věci movité, elektrická energie, teplo, chlad, plyn a voda, nemovitost, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské účely
!!! Za zboží se nepovažují peníze a cenné papíry!!!

Rizikovost zavádění systému měření výkonnosti ve veřejném sektoru

Rizikovost zavádění systému měření výkonnosti ve veřejném sektoru
- Odpor zaměstnanců (nové metody postupu – v jejich pohledu byrokracie)
Odstranění – zjednodušit metodiku controllingu, motivovat pracovníky
- Skepse, že lze dosáhnout více při omezených zdrojích a stanovování cílů ve směru Top-down
Odstranění: zavést osvědčené metody projektového řízení ze soukromého sektoru. Dokázat, že lze pracovat efektivně a pružně.

Výzva pro podniky veřejného sektoru
Řízení výkonnosti podobně jako v podnik.sektoru může jedině přinést důvěru veřejnosti, zejména proto, že fondy z EU se budou dostávat na základě úspěchů projektu

DAŇOVÝ SYSTÉM ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM ČR
POPLATNÍK – osoba, které daň snižuje její příjmy
PLÁTCE – ten, kdo odvádí daň do státního rozpočtu (prostřednictvím MF)

DAŇOVÁ SOUSTAVA

CÍL
- zabezpečení příjmů státního rozpočtu, které budou dále používány na státní veřejné výdaje

PRINCIPY ZDANĚNÍ
1. DAŇOVÁ NEUTRALITA
- zdanění nemá mít vliv na rozhodování podnikatelů, zda podnikat či nikoli. A proto výše zdanění nezávisí na podnikatelské činnosti.
2. DAŇOVÁ UNIVERSALITA
- zdanění by mělo platit všeobecně pro všechny
3. DAŇOVÁ VÝNOSNOST
- zabezpečení dostatečných příjmů státu plynoucích z daní
4. DAŇOVÝÁ PRUŽNOST
- při stanovní daňového zatížení je nezbytné přihlédnout nejen k výši daňových výnosů v daném roce, ale i v letech následujících = daňová kvóta – poměr daňových příjmů a HDP
5. DAŇOVÁ ÚNOSNOST
- poplatník musí být schopen daň zaplatit
6. DAŇOVÁ SPRAVOVATELNOST
- správa daní a poplatníků musí být dobře organizačně a administrativně zajištěna.

7.3 Měření výkonnosti, controlling ve veřejné správě

7.3 Měření výkonnosti, controlling ve veřejné správě

7.3.1 Výkonnost projektů ve veřejném sektoru
Výkonnost a její měření je přímo spojeno se zavedením moderních postupů při řízení projektů ve státní správě.
Controlling je systém kontrolních a zároveň řídících procesů při sledování a porovnání plánovaných a dosahovaných výsledků.
Přitom se nejedná pouze o ekonomické (finanční) parametry, ale také o časové plnění záměru i další aspekty (spokojenost zájmových skupin, benchmarking (nikoliv porovnávání s konkurencí, ale s jinými, většinou vyspělejšími regiony) apod.
Podmínkou nebo předpokladem pro spolehlivé měření je zavedení výkonnostních měřítek do jednotlivých částí plánu. Musí být umožněno sledovat alespoň parametry podle modelu „3E“
- efektivitu (předpoklad postavení vize a cílů), systém reportingu, který sleduje stupeň dosažení cílů
- účinnost (efficiency), model měření ev. odchylek v jednotlivých částech plánu (perspektivách); pokud to lze, držet se i prováděných rozpočtů a kalkulací, aby se odchylky daly měřit
- hospodárnost (economy), zpětnovazební instrument – návrhy změnových procesů, které vycházejí ze zjištěných odchylek

Výhodným nástrojem pro controlling projektů ve veřejném sektoru je zavedení modelu komplexního řízení výkonnosti, např. BSC.
Je pravda, že perspektivy BSC mají poněkud jiné složení v porovnání s podnikatelskými projekty, ale výše uvedené 3 způsoby měření lze v systému BSC aplikovat:Měření výkonnosti podle BSC

Strategické cíle Měřítka Akce a analýzy

------------------ --------- Zákaznické cíle

------------------ --------- Finanční cíle

------------------ --------- Interní procesy

------------------ --------- Potenciál

Efektivita Účinnost Hospodárnost

7.3.2 Specifické rozdíly při hodnocení projektů ve veřejné správě
Oba druhy projektů → ziskový a obecně prospěšný, mají velmi podobný charakter. Můžeme použít i metody „ekonomického“ (finančního) hodnocení
Náklady – investiční i provozní – existují
Finanční zdroje – jsou nutné
Finanční výnos – u veřejně prospěšných projektů není vždy jednoduše identifikovatelný
Náhrada finančního výnosu – substituční ocenění – např.:
- stínové ocenění výnosů (uspořené náklady, které odpadnou při realizaci projektů)
- náhražkové tržní ocenění (vznik aktiva, které vzniklo projektem)
Pro takovou analýzu existuje postup i na Ministerstvu pro místní rozvoj (Princip analýzy nákladů a přínosů – Cost Benefit Analysis)
Na základě těchto úprav lze převést analýzu výkonnosti do známých postupů z podnikatelských projektů:
a) Ekonomická efektivnost
- doba úhrady
- čistá současná hodnota
- vnitřní výnosové procento
b) Finanční stabilita
Průběh toků hotovosti v průběhu projektu. Kontrola stability – financovatelnosti projektu

Výpočet hodnotovými ukazateli při měření výkonnosti ve veřejném sektoru

Výpočet hodnotovými ukazateli při měření výkonnosti ve veřejném sektoru
Snaha o přiblížení měření finanční výkonnosti ve státní správě je postup zvolený Ministerstvem financí Singapuru v r. 2004 – NEV (Net Economic Value).
Používá podobnou metodiku EVA při zjišťování skutečných nákladů projektu.
Hlavní účel zavedení → efektivnost využití zdrojů pro veřejné projekty
Stát samozřejmě hraje roli financiera projektu, ale zároveň i kupujícího. Požaduje, aby byly doloženy ceny (náklady) použitého kapitálu, včetně oportunitních nákladů použitých státních dotací.
Nejnižší cena VK udávaná autory tohoto postupu v Singapuru je vyčíslená podle CAPM:
- bezriziková cena rf = 3,5%
- koeficient β = 0,3
- riziková prémie – 6%
re = 3,5% + 0,3 . 6% = 5,3%
Pomocí postupu WACC se přičítá i cena CK.
Zásadní použití této metody v metodách objektivního plánování využití zdrojů, které má instituce, která spravuje projekty ve veřejné správě k dispozici. Je možné tak objektivně porovnat plánované zdroje (ze státu) a možné použití pro reálně plánované projekty např. pro plán kalendářního roku.

Princip

Princip: cíle a jejich propojení (mapa), měřítka, cílové hodnoty, strategické akce se přebírají 100% z podnikatelských projektů
Daleko větší význam zde má komunikace
Důvod: V podnikatelské sféře existují dobře propracované procesy – naopak u Public managementu jde o méně organizované jednání pracovních skupin, někdy i jednotlivců.
Důležité je zadávat úkoly do hloubky organizačních struktur řídících organizací.
Důvod: Ve veřejném sektoru neexistuje zavedený systém řízení.

Příklad strategické mapy projektu.
Vize:
- budovat dobré životní prostředí ve městě
- věnovat pozornost dopravnímu systému
- dobudovat školství

Strategická mapa projektu ve veřejné správě

Měřítka výkonnosti ve veřejném sektoru
- Strategické indikátory – rozhodující cíle
- Indikátory účelnosti – měří výkonnost porovnáním vstupů a výstupů – efektivnost strategických akcí
- Indikátory účinnosti – využití zdrojů
- Indikátory kvality – spolehlivost, přesnost plánovaných výsledků
- Indikátory aktivity – rovněž měřítko účinnosti, ale konkrétně se jedná o efektivní využití interních zdrojů

Odpovědnost za plnění cílů
- Souvisí s určením strategických postupů v organizační struktuře organizací státní správy
- Je nutné sladit strategické cíle a cíle operativní. Jsou to cíle Top-down (vedení, odbory org., oddělení, týmy, jednotlivci)
- I ve veřejném sektoru je třeba stanovit a motivovat jednotlivce (odpov.prac.) na splnění měřitelných úkolů

Kultura v řízení projektů ve veřejném sektoru
Veřejný sektor zápasí s nedostatkem kvalifikovaných managerů.
Není, nebo jen nedostatečně postaven motivační program.
Neřeší se často ani kariérní růst zaměstnanců.
Tím víc je třeba postupně zavádět princip řízení s pojetím nové kultury společného myšlení zaměstnanců.
Principy:
- Sjednotit myšlení zaměstnanců se strategií projektu.
- Více se orientovat na dlouhodobé cíle, než zatím praktikované denní operativní řízení
- Určit zaměstnance na management změn – inovativní myšlení

Při hodnocení plnění projektu:
- podstatně zvýšit frekvenci kontrol (1x za měsíc)
- zavést plnění termínů
- zavést měření efektivnosti činností
- poskytnout „on-line“ informace pracovníkům

K cílům zpracovat KPI (Key Performance Indicators)
Příklady:
- rozpočet
- strategické konkrétní iniciativy
- kvalita
- využití přidělených zdrojů
- zavádění a využití IS

7.1 Možnosti použití principů moderního managementu ve státní správě

7.1 Možnosti použití principů moderního managementu ve státní správě

Je zřejmé, že rozhodující výzva pro naznačený postup je použití principů komplexního řízení výkonnosti. Výsledky výzkumu totiž ukazují, že rozdíl v modelech řízení podnikatelských projektů a úkolů veřejného sektoru nejsou tak velké.
K tomu, aby přechod k řízení výkonnosti byl možný je třeba přijmout tyto hlavní úkoly:
- Respektovat pojem zájmová skupina jako zákazníka pro stanovování cílů – potřeby a očekávání lidí
- Na základě marketingu těchto potřeb zpracovávat strategické cíle (výstupy) projektů organizovaných ve státní správě
- Snažit se cíle měřit na základě určených měřítek → princip měření výkonnosti
- Při řízení projektů postupovat princip odpovědnosti za výsledky (nikoliv dnes běžným úřednickým způsobem denních operativních úkolů)
- Při organizaci projektů vytvořit nové prostředí – kulturu, která významně pomáhá zvýšení výkonnosti pracovníků …..

Hlavním organizátorem projektů veřejné správy je politický program vlády (hybné síly též občané)
Kritické faktory úspěchu projektů veřejné správy:
- klíčové zájmové skupiny
- správná identifikace strategických cílů
- řízení projektů systémem Top-down
- odpovědnost – princip řízení
- odměňovat za výkon (pracovníci řízení)
- řízení projektů přes výkonnost

Strategické cíle projektů veřejné správy:
Problém je, že v těchto projektech se obtížně určují dlouhodobé cíle, protože politické programy jsou většinou krátkodobější – dokonce zaměřené na jednoroční rozpočtování.
Protože je těžké stanovovat skutečné finanční cíle – většinou se cíl ztotožňuje se splněním vize.
Při práci se zájmovými skupinami nedat moc na názor jednotlivců. Lépe zapojit metody marketingu a benchmarkingu.
Celou metodologii vize – cíle – strategie je možno 100% převzít z podnikatelských projektů.
Řízení projektů veřejného sektoru přebírá z podnikatelských projektů i způsob řízení výkonnosti – BSC, EFQM, výkonnostní hranol, nejčastěji však BSC.