Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Maturitní otázky 24. pokračování

Ivan WERNISCH (1942)
- básník a překladatel; publikovat začal již v 60. letech, v období normalizace se musel odmlčet, publikoval v samizdatu či exilu
- výrazným rysem je velká snovost, zachycování útržků skutečnosti; dále pak inspirace poetikou pohádky; ironie, groteskní detaily, děsivá grotesknost, často používá neologismy, odraz z podvědomí, asociační logika snění  žádná
- sb. KAM LETÍ NEBE (1961), ZIMOHRÁDEK (1965)
- sb. BLBECKÁ POEZIE (1981), PRASINEC (1982) – v 80. letech do sbírek proniká tragická zkušenost ze života v socialismu – existenciální ladění poezie
- VČEREJŠÍ DEN
- psal i prózu DOUPĚ LATINÁŘŮ, aneb Sežrané spisy
- psal texty pro skupinu „Plastic People Of The Universe“

Maturitní otázky 24. pokračování

Další básníci 60. let:
Ivan DIVIŠ (1924)
- jeden z největších žijících českých básníků
- způsob psaní tzv. chrlení veršů – podobné surrealismu používá enumeraci – výčet věcí
- narodil se v Praze; vystudoval FF UK v Praze; pracoval jako redaktor v nakladatelství Mladá fronta, v letech 1968-9 v měsíčníku Sešity
- v srpnu 1969 odešel do exilu; pracoval v rozhlasové stanici Svobodná Evropa v Mnichově
- v 60. letech vydává řadu sbírek holanovského typu – existenciální motivy úzkosti, samoty, cizoty a hnusu; hledání smyslu ve světě, který je krutý a zlý
- později přistupují motivy beznaděje, ztráty identity, všeobecného rozkladu, kladení nezodpověditelných otázek
- používá přímo vodopád drsných metafor; jazyk složitý, plný neologismů; od vulgarity až k biblicky vznosnému a patetickému jazyku
- nenávist k normalizační době – jsou deformovány veškeré tradice, hodnoty, úcta a lidství
- celé jeho dílo je vášnivou kritickou reflexí krize moderní civilizace; v r. 1987 obdržel literární Cenu Jana Zahradníčka
- sb. ROZPLEŤ SI VLASY; CHRLENÍ KRVE - v 60. letech
- v emigraci: sb. ODCHOD Z ČECH – soubor sedmi delších básní, psaných nerýmovaným volným veršem, polemický dialog s domovem – musí se s ním vyrovnat, pokud chce překonat emigrační trauma, pocity bezmocnosti udělat něco pro svobodu své země
- ŽALMY; MOJE OČI MUSELI VIDĚT

Emil JULIŠ (1920)
- autor experimentální poezie, postupně se soustřeďuje na tematiku proměnlivosti světa
- sb. PANSKÁ HORA; POHLEDNÁ POEZIE b. Nová země
- psal i experimentální prózu : PŘEJETÝ PES
- po r. 1969 sbírky nesmějí být publikovány - vycházejí v exilu: sb. GORDICKÁ HLAVA

Maturitní otázky 24. pokračování

Václav HRABĚ (1940-1965)
- básník a hudebník
- předčasně zesnulý básník, který se sám ani nedočkal knižního vydání svých básní
- stal se téměř legendární postavou mladé generace – dáno i různými záhadami v souvislost s jeho tragickou smrtí – náhodná otrava plynem
- jeho život spojen s hudbou (jazzem) a literaturou; vystudoval pedagogickou fakultu (Čj-D); pracoval jako dělník, knihovník, vychovatel, učitel; vystupoval v Redutě, Olympiku a dalších pražských klubech
- jeho tvorba ovlivněna beatnickou vlnou – vyjadřuje nálady mladé generace v 60. letech, pohled obyčejného člověka zdola
- oficiální kritika mu vyčítala životní i literární rozervanost, negativismus vůči společnosti, apolitičnost, pesimismus
- upřímná zpověď, pocity osamění a nefalšovaná autentičnost, zachycení Prahy v 60. letech; nezapomenutelné jsou jeho milostné verše
- některé texty zhudebněny V. Mišíkem – báseň Variace na renesanční téma
- sb. STOPTIME (1969); nové a doplněné vydání BLUES V MODRÉM A BÍLÉM (1977); definitivní soubor básní BLUES PRO BLÁZNIVOU HOLKU (1991)
- provokace – boří normy, ironie, volný verš
- svět měšťáků X svoboda, vzpoura mladé generace
- odsuzování konzumního života, inspirace jazzovou hudbou

Maturitní otázky 24. pokračování

Karel ŠIKTANC (1928)
- na počátku své básnické dráhy byl ovlivněn komunistickou ideologií; po r. 1960 pracoval v Československém rozhlase, pak byl šéfredaktorem nakladatelství Mladá fronta
- po r. 1968 upadl v nemilost, publikoval jen v zahraničí a samizdatu
- došel až ke sbírkám s rostoucími pocity existenciální úzkosti
- lyrickoepická skladba HEINOVSKÉ NOCI (1960) – o vypálení Lidic v červnu 1942; forma pásma, eufonie, rytmus i baladičnost; motivy bolesti a utrpení, obraz hrubosti a násilí, důraz na detail zároveň s propracovanou euforií a zvýrazněným rytmem motto z Heinricha Heina – motiv se 7x vrací v obměňovaném refrénu
- sb. ZAŘÍKÁVÁNÍ ŽIVÝCH (1966) – lyrický cyklus 13 básní s jednotnou stylizací a řečovým gestem; téma lidského osudu; existenciální úzkost; nenaplněné naděje, ztráta víry
- skladba ADAM A EVA (1968) – motivováno biblickým vypravováním o stvoření světa; prolínání minulosti s přítomností; melodické verše; zvukomalba
- sb. ČESKÝ ORLOJ (samizdat 1970, Mnichov 1980) – 12 básní pojmenovaných podle kalendářních měsíců; koncipováno jako fiktivní dialog otce se synem o příslušnosti k tradici, národu, české zemi; slovo orloj zde znamená cyklický běh života, symbol kruhu jako věčnosti; užití historismů, archaismů, dialektismů v kontrastu s novotvary

Miroslav FLORIAN (1931 – 1996)
- básník skupiny Květen
- vystudoval na filozofické fakultě knihovnictví, potom pracoval jako redaktor v rozhlase a nakladatelství Československý spisovatel
- dobová optimistická poezie – sb. CESTOU K SLUNCI
- k „poezii všedního dne“ patří sb. BLÍZKÝ HLAS (1955) – sbírka milostné a přírodní lyriky
- sb. STOPY (1960) – poetizace jevů všedního života, prolínání intimních a společenských motivů
- sb. TICHÁ POŠTA (1965) – úsilí o lidskou kontinuitu, přátelství, o dorozumění mezi lidmi, přirozené sepětí člověka a přírody, naléhavé otázky po smyslu básnické tvorby, mistrovství zkratky a lyrické miniatury

Maturitní otázky 24. pokračování

Skupina kolem časopisu Host do domu:
Oldřich MIKULÁŠEK (1910-1985)
- rodák z Přerova, po absolvování obchodní školy střídal řadu zaměstnání (dělník, litograf); od 30. let se věnoval redaktorské činnosti (Lidové noviny, Host do domu, rozhlas) a profesionálně literatuře
- dominantní pro jeho poezii je oscilace mezi pesimistickým, temným pohledem na svět a radostným přístupem, kdy se do popředí derou krásy pozemského života (hl. v milostné lyrice); život se autorovi jeví jako neustálé střetávání protikladných sil
- jeho poezie je typem poezie myslitelské, reflexivní
- aby dal vyniknout polaritě života a smrti, klade důraz na chvíle, kdy je člověku alespoň na chvíli „strašně zle“
- vše má jediný cíl – prodírá se ke smyslu věcí a lidského bytí
- během okupace však přibývá temný pohled na život – sb. KŘÍDLOVKA
- sb. ORTELY A MILOSTI (1958) – život jako dramatický svár protikladných sil; ortel na vyvolavači smrti a životem, který je pouhým zvykem; v 2. části – pozitivní krédo, milosti jsou uděleny lásce, závrati, životu
- sb. SVLÉKÁNÍ HADŮ (1963) – reflexivní poezie o podobách životní existence, výzva k důstojnému postoji, k aktivnímu podílu na životě (láskou či obětí) sbírka obsahuje všechny typy Mikuláškových básní : variace, civilní eposy, lyrické miniatury a hymnus
- sb. ŠOKOVANÁ RŮŽE (1969) – milostná a občanská lyrika rozhořčený nesouhlas s invazí sovětských vojsk v oddíle Černý triptych
- sb. AGOGH (v samizdatu) – Agogh = tajemná postava krále lítosti a smutku – autostylizace, motiv vyděděnce existenciální poezie; reakce na období normalizace; pesimismus a tíseň z prázdnoty, marnosti a nicoty; obavy z ohrožení světa (alkohol, sex, násilí), ze ztráty komunikace mezi lidmi; ústřední motiv – rezignovaný nářek (veškeré úsilí o nápravu je zbytečné, jediná útěcha je v lásce)
- DIVOKÉ KAČENY – sbírka básní úvahových, ohlasů lidových písní, intimní zpovědí sepětí intimního s veřejným, motiv růstu a trvání X motiv uplývání času a smrti

Maturitní otázky 24. pokračování

Jan SKÁCEL (1922-1989)
- básník rodné Moravy, jehož poezie má prameny v životní moudrosti Slovácka
- narodil se ve Vnorovech u Strážnice, studoval gymnázium v Břeclavi a Brně (zde žil od maturity až do své smrti), během okupace byl totálně nasazen v Rakousku; absolvent filozofické fakulty v Brně; vystřídal různá zaměstnání (dělník, redaktor brněnského rozhlasu, měsíčníku Host do domu
- v období normalizace zpočátku zákaz publikování, teprve v 80. letech částečné uvolnění
- jeho poezie má řadu shodných rysů s Kainarem či Halasem – tvoří básně-obrazy, které rozvíjejí jeden základní motiv, jednu situaci; je to poezie meditativní, uvážlivá a hluboká
- z jeho básní vyplývá vědomí, že člověk je pevně zakotven v řádu přírody, kde rostliny a zvířata jsou nositeli tajemného smyslu existence; velké sepětí s přírodou, jejíž smysl ale nemůžeme odhalit
- významným motivem jeho básní je ticho, vědomí trvalého mlčení skutečnosti kolem nás
- opírá se o lidovou moudrost a staré jistoty – lásku, domov a řád přírody; upřednostňuje čistotu a opravdovost ducha, dožaduje se mravnosti
dílo:
- sb. HODINA MEZI PSEM A VLKEM (1962) – komorní lyrika, směřuje k poznání trvalé podstaty jevů, pravdy pod povrchem věcí, tajemně magický svět přírody jako by oslovoval člověka  lidské souznění s ní
- SMUTÉNKA (1965) – maximální zhuštěnost a neokázalost lyrického výrazu a básnického sdělení, nevšední životní moudrost, pokora a víra v nesporné hodnoty života (b. Modlitba za vodu)
- METLIČKY (1968) – lyrická zastavení v atmosféře úzkosti, výpověď o sobě samém, častý motiv ticha a lidského smutku
- KDO PIJE PO TMĚ VÍNO (1988) – využití pravidelné veršové a strofické formy, sílí tendence k oproštěnosti výrazu
- soubor lyrickoepických děl, recenzí, sloupků publikovaných v Hostu do domu vyšel pod názvem JEDENÁCTÝ BÍLÝ KŮŇ (1964)
- poezie pro děti: USPÁVANKY; JAK ŠEL BROUSEK NA VANDR

Maturitní otázky 24. pokračování

50. léta – básníci sdružení kolem časopisu Květen – básníci „všedního dne“
Miroslav HOLUB (1923)
- básník a vědec, civilním povoláním lékař
- u něj nejmarkantnější inspirace všedními problémy života; píše zdánlivě strohé verše; přímá a jednoznačná vyjádření, maximální sdělnost; téma lidské velikosti životních hodnot; témata z lékařského prostředí
- sb. DENNÍ SLUŽBA; ACHILLES A ŽELVA; KAM TEČE KREV; TAK ZVANÉ SRDCE
- proti hlouposti, netečnosti hledá obranu ve vědě, v pravdě
- reportážní prózy z cest – ŽÍT V NEW YORKU; ANDĚL NA KOLEČKÁCH
- patří k nejpřekládanějším českým básníkům do jiných jazyků

Jiří ŠOTOLA (1924-1989)
- básník skupiny Květen, prozaik a dramatik
- sb. NÁHROBNÍ KÁMEN; VENUŠE Z MÉLU; HVĚZDA YPSILON– od romantických veršů k epice (protiválečné pásmo s židovskou tematikou Bylo to v Evropě) k filozofickým úvahám (b. Óda na smrt Karla Hynka Máchy) a aforistickému výrazu
- jeho poezie zčásti navazuje na tvorbu Nezvala z období poetismu (uváděním scén z poutí a jarmarků)

Maturitní otázky 24. pokračování

Vilém ZÁVADA (1905-1982)
- sb. POVSTÁNÍ Z MRTVÝCH (1946) – poezie z období protektorátu, postihuje katastrofální odraz válečných útrap v psychice člověka
- sb. POLNÍ KVÍTÍ
- sb. JEDEN ŽIVOT; NA PRAHU; ŽIVOTE DÍKY – zdůrazňovaný vztah k rodnému Ostravsku, jemně vyjádřená láska k životu

Jiří KOLÁŘ (1914)
- patří k nejvýznamnějším českým básníkům a výtvarníkům
- vyučil se truhlářem, poté prošel řadou zaměstnání (od nádeníka po redaktora nakladatelství)
- od r. 1943 se věnoval výhradně umělecké tvorbě člen Skupiny 42, jejíž program uplatňoval v poezii
- úvahy na politologická témata, básnické experimenty (proláž = prokládání textů, autor využívá poetiku variace a koláže), drastické verše
- prvotina KŘESTNÍ LIST (1941)
- sb. SEDM KANTÁT (1945), LIMB A JINÉ BÁSNĚ(1945), ÓDY A VARIACE (1946)
- v 50.letech byl uvězněn za autorství sbírky PROMÉTHEOVA JÁTRA (rukopis nalezen při prohlídce v bytě literárního historika V. Černého) – vydává svědectví o obyčejném životě v totalitní době, ale i reflexe o umění, záznamy snů, poznámky z četby; vydáno až v r. 1979 v samizdatu)
- kromě 60. let nesměl u nás publikovat, roku 1978 směl odcestovat na studijní pobyt do Západního Berlína, od r. 1980 žije v Paříži, kde se stal díky svým kolážím uznávaným výtvarníkem
- z 50. let pochází oficiálně povolený básnický esej o poezii MISTR SUN O BÁSNICKÉM UMĚNÍ
- postupně přechod k experimentální poezii; od 70. let se věnoval výhradně výtvarnému umění
- VRŠOVICKÝ EZOP – ztvárnění krutých příběhů a všedních osudů lidí ponížených nejbližším okolím tzv. autentická poezie = depoetizovaná forma

Maturitní otázky 24. pokračování

Josef KAINAR (1917-1971)
- básník existenciálního zaměření, člen Skupiny 42
- pocházel z Přerova, studoval na filozofické fakultě v Praze, za války vystřídal řadu zaměstnání, po r. 1945 se věnoval převážně literatuře
- sb. PŘÍBĚHY A MENŠÍ BÁSNĚ– prvotina, vyšla v r. 1940
- sb. NOVÉ MÝTY – desiluzivní pohled na život a svět, autor – pozorovatel a zapisovatel soucítící zápis detailů, smutek z lidského údělu, baladické vyprávění, prozaizace verše (b. Stříhali dohola malého chlapečka - zhudebnil V. Mišík; pocity nebezpečí)
- OSUDY– po válce, pocit tragické osudovosti
- po r. 1948 linie oslavné, monumentalizující socialistické poezie (sb. VELIKÁ LÁSKA; ČESKÝ SEN)
- postupně rysy skepse i společenské kritiky – sb. ČLOVĚKA HOŘCE MÁM RÁD; MOJE BLUES
- LAZAR A PÍSEŇ – člověk není bezmocný, má sice těžký životní úděl – padá, ale vždy vstane (b. Jaký to s ním bylo)

Ivan BLATNÝ (1919-1990)
- básník poetické hravosti, surrealistické snovosti; člen Skupiny 42
- od r. 1948, kdy se nevrátil ze stipendijního pobytu v Londýně, žil v emigraci; většinu života prožil v psychiatrické léčebně (jeho tvorba opatrovaná ošetřovatelkou  poslala ho Škvoreckému do Toronta (68 Publisher)
- meditativní poezie – texty poetistické, kolážová technika, pocity marnosti, tesknosti, zachycení nálady okamžiku - impresionismus
- přemíra básnických prostředků (metafory, ...)
- sb. PANÍ JITŘENKA; MELANCHOLICKÉ PROCHÁZKY
- POMOCNÁ ŠKOLA V BIXLEY(1979 v samizdatu)

Maturitní otázky 24. pokračování

Kamil BEDNÁŘ (1912-1972)
- básník existenciální poezie; člen a vůdčí osobnost Skupiny Ohnice
- poezie meditativní Halasovského charakteru
- nedokončil studia práv a filozofie, pracoval jako nakladatelský redaktor
- sb. PRAHA POD KŘÍDLY VÁLKY; SLOVA A ZAKLÍNADLA
- báseň Jezdci v topolech
- stať Slovo k mladým – teorie tzv. nahého člověka  poezie zbavená ideologie, nedůvěra k civilizaci, návrat k duchovnu (člověk objevuje znovu svoji duši)

Josef HIRŠAL (1920)
- člen Skupiny Ohnice; básník konkrétní a experimentální poezie a prózy
- technologie textu :
automatické – texty pouze zdánlivě vyplývají ze slovních představ, vznikají mechanicky  inspirace surrealismem , ale zabývá se i strukturou slova konkrétní – text z plnovýznamových slov + větná stavba a interpunkce, abstraktní – obsahuje nevýznamové (nesémantické) slova = shluky hlásek
otevřené – volná struktura, libovolně navazují a variace, nejsou omezeny prostorově ani účelově
sémantické – vycházejí z předem stanovených významů jazykové podstaty
- pracoval jako učitel, poté jako redaktor
- po r. 1948 se soustředil hl. na tvorbu pro děti
- r. 1968 spolu s Bohumilou Grögerovou vydal sb. JOB-BOJ; spolu též sestavili antologii EXPERIMENTÁLNÍ POEZIE
- po r. 1969 nesměly jeho knihy vycházet
- až po r. 1989 vychází kniha Trojcestí; memoárové dílo LET LET; antologie české experimentální poezie VRH KOSTEK – to vše spolu s B. Grögerovou

Maturitní otázky 24. pokračování

Jaroslav SEIFERT (1901-1985)
- v letech 1969-1970 předseda Svazu českých spisovatelů, na počátku normalizace se vyslovuje proti těmto tendencím a nesmí 10 let publikovat – nevycházely nejnovější práce, starší se objevovaly; úřady se též snažily zatajit jeho podpis pod Chartou 77
- reakce na osvobození PŘILBA HLÍNY - protiválečné. 60. – 80. léta: motivy lásky (žena = symbol života), ale i smrti (smrtí prověřuje životní hodnoty), hledání smyslu života, místo pravidelného verše a písňové formy rytmizovaná próza, uvolněný nerýmovaný verš
- sb. PÍSEŇ O VIKTORCE (1950) – teskně laděná sbírka, která byla oficiální kritikou kritizována hl. za tragický podtext a stala se záminkou pro nepřátelskou a útočnou kampaň proti Seifertovi; podobenství osudu B. Němcové; sb. je oslavou láskyplného citu jako nejvyšší hodnoty života
- sb.MAMINKA(1954) – jedna z nejslavnějších Seifertových sbírek, kdy se vrací do dětství v Praze na Žižkově a vzpomíná na maminku s obrovskou citovou vroucností
- poslední fáze tvorby – od 60. let: následuje po devítiletém odmlčení způsobeném těžkou nemocí; Seifertova poezie se radikálně proměňuje – převažuje tvorba reflexivní, bez rýmu, metaforičnosti i melodičnosti; převažuje civilní verš bez složitých básnických obrazů, verš je prozaický, nevzrušivý
- sb. HALLEYOVA KOMETA (1967), ODLÉVÁNÍ ZVONŮ (1967)
- sb. MOROVÝ SLOUP(1981) – jedna ze zakázaných sbírek, která kolovala v samizdatové podobě či exilovém vydání; jsou zde též verše reagující na situaci po sovětské okupaci; nadále opěvuje lásku a ženy, ale velká melancholičnost
- sb. DEŠTNÍK Z PICCADILLY (1979), BÝTI BÁSNÍKEM(1983) – sbírky zasažené cenzurními zásahy; nostalgické vzpomínky na mládí a na doby štěstí; teskná melancholie, sebeironický duch veršů
- za básnický životopis lze považovat vzpomínkovou prózu VŠECKY KRÁSY SVĚTA

Maturitní otázky 24. pokračování

František HRUBÍN (1910-1971)
- pětidílná skladba JOBOVA NOC(1945) – svár „staré“ a „nové“ země; symbolická postava Joba, básníka staré země, který zbásňoval její odumírání; na závěr – strašlivé prokletí staré země
- HIROŠIMA(1948) – lyrickoepická báseň reagující na svržení atomové bomby na Hirošimu; paralelnost probíhajících nejobyčejnějších jevů (onemocnění dítěte, žena upíjející víno ve vinárně, milující se lidé, chůze pozdního chodce domů…) – na ně je svrženo světlo oslňujícího a současně děsivého záblesku; dílo bylo marxistickou kritikou ztrháno a bylo mu doporučeno, aby se rozhodl, zda chce jít cestou budování socialismu, nebo zda chce vyjadřovat smutek pro imperialisty
- PROMĚNA(1957) – skladba varující před smrtelným ohrožením planety daném přeceněním důvěry v technické dovednosti
- ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU (1962) – slavná poéma, která je příběhem autorovy první lásky; je to bilancování jednoho lidského života, jedné nešťastné lásky, která je vnímána v několika časových úsecích (láska k Tonce, první milostné vzplanutí k Terině…)
- dramata: SPRNOVÁ NEDĚLE – lyrická hra, jejíž kouzlo je v postupném odhalování charakteru postav, rekreantů, kteří se sejdou u jihočeského rybníka
KŘIŠŤÁLOVÁ NOC KRÁSKA A ZVÍŘE
- próza: ZLATÁ RENETA
- tvorba pro děti: ŘÍKEJTE SI SE MNOU; ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ; ŠPALÍČEK POHÁDEK

Maturitní otázky 24. pokračování

Vladimír HOLAN (1905-1980)
- po válce vycházejí sbírky DÍK SOVĚTSKÉMU SVAZU (1945) - střet zla a krutosti války, PANYCHIDA (1945) - polemika s Bohem, kdy Bůh je nečinný vůči válce, RUDOARMĚJCI - portréty ruských vojáků; TOBĚ (1947) – útočné glosy dobových událostí
- z hlediska uměleckého nadprůměrnými počiny té doby, dokázaly se oprostit od dobových schémat
- až do r. 1962 se musel odmlčet
- v roce 1963 vychází výbor z dosavadního díla Noční hlídka srdce
- další tvorba je rozdělena do dvou linií:
a) expresivní lyrika – sb. BEZ NÁZVU; BOLEST; NA SOTNÁCH; ASKLÉPIOVI KOHOUTA
b) lyrickoepické příběhy – sb. PŘÍBĚHY (1963); NOC S HAMLETEM (1964); NOC S OFÉLIÍ (1973); střet mezi převažujícími silami zla s touhou po harmonii a kráse; Noc s Hamletem – meditativní skladba vznikající v letech 1949-1956; je to noční dialog básníka s Hamletem a pozornost je koncentrována na odhalování tajemství lidského bytí

Maturitní otázky 23. pokračování

NĚMECKO

SKUPINA 47 - mladí umělci, němečtí prozaikové a dramatici, literární kritici podobné prvky jako u neorealismu v literatuře – vyrovnání se s fašismem, autobiografické postřehy, vychází z vlastních zážitků. Chtěli nastolit humánnější systém scházeli se, předčítali své práce patří sem: Henri Böll, Günter Grass, Anna Seghersová

Heinrich BÖLL
- dostal Nobelovu cenu
- hlavním tématem – válka, neukazuje německé vojáky jako hrdiny, ale jako viníky, ale i jako oběti, absurdita války
- BILIÁR O PŮL DESÁTÉ
- KLAUNOVY NÁZORY – kritika společnosti, etický humanismus absurdita světa, hlavní hrdina klaun, který se snaží vyrovnat s minulostí
Anna SEGHERSOVÁ
- SEDMÝ KŘÍŽ – z koncentračního tábora, sedm z nich uteče, šest jich chytí a pověsí, ale na sedmého čeká taky kříž, někteří lidé mu pomáhají, někteří udávají, ...
- TRANZIT – volné pokračování, trable při vyřizování dokumentů pro opuštění
Günter GRASS
- dostal Nobelovu cenu
- PLECHOVÝ BUBÍNEK – hrdinou románu je třicetiletý chovanec blázincesledujeme jeho osudy počínaje dětstvím a mládím a konče jeho hospitalizací v léčebném ústavu už od narození byl zázračné dítě, hlasem dokázal rozbíjet sklo, rozhodne se při třetích narozeninách přestat růst a zůstal trpaslíkem, považuje se za následovníka Ježíšova, symbolem nezávislosti je mu plechový bubínek, nakonec nese vinu na smrti několika lidí, na vlastní popud je obžalován
- KOČKA A MYŠ PSÍ LÉTA
Johannes H. SIMMEL
- LÁSKA JE JEN SLOVO – palčivé problémy společnosti

Maturitní otázky 24.

Česká poválečná poezie do roku 1968

- doba těsně po válce – nejednotnost a názorová diferencovanost; jsou vydávány sbírky, které nemohly vyjít za války + díla vyjadřující radost ze svobody:
Vl. Holan – Dík Sovětskému svazu; Rudoarmějci
J. Seifert – Přilba hlíny
F. Halas – Barikáda
Fr. Hrubín – Chléb s ocelí, Jobova noc
J. Zahradníček – Stará země
- verše se vyznačují velikým patosem, vzdávají hold osvoboditelům; vypjatá expresivita výrazu; estetická rovina díla je mnohdy nahrazována politickou aktuálností a snahou oslovit ohromujícími dojmy co nejširší spektrum čtenářů
- zároveň znepokojení a obavy z budoucnosti – hl. katoličtí básníci spojovali nástup levice s duchovní záhubou národa (hl. J. Zahradníček – Znamení moci) a také Fr. Hrubín v díle Hirošima

Maturitní otázky 24. pokračování

Literární skupiny:
1. Skupina 42 – vznikla již za okupace, existovala do roku 1948 (emigrace I. Blatného; J. Kainar se orientuje jinam); inspirace městskou civilizací, zejména velkoměstskou periférií; část skupiny pod vlivem existencialismu; je volena mluva prozaická, hovorová, se slangovými výrazy; převažují pocity deziluze, marnosti, hnusu a nicoty; Jiří Kolář, Josef Kainar, Ivan Blatný, Jiřina Hauková; teoretik Jindřich Chalupecký
2. Skupina Ohnice – navazovala na J. Ortena; hl. představitel Kamil Bednář – stať Slovo k mladým (1940), kde hovoří o tzv. nahém člověku – hledajícím své lidské nitro, jedinečnost své osobnosti, snaží se najít podstatu lidské existence; pocity úzkosti, obav, smutku i zmaru; Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, později Ivan Diviš
3. Surrealistická skupina – po jejím rozpuštění V. Nezvalem r. 1938 ji znovu ustavil Vratislav Effengerger
4. Skupina Ra - - též vzniká v době okupace, surrealistické tendence, ale nedůvěra k čistému psychickému automatismu; opět promyšlená kompozice; Ludvík Kundera; Zdeněk Lorenc
5. Skupina Rudého práva – 1945; snaha o tzv. syntetický realismus; Ivan Skála; Sergej Machonin
6. Skupina Mladé fronty – tzv. dynamoarchisté (dynamis-síla, archien-vládnout); experimenty tematické i jazykové; revoluční radikalismus; František Listopad, Ladislav Fikar …
7. po Únoru 1948 vznikají díla poplatná době, schematická, zjednodušená, oslavující politiky, výročí a svátky, díla plná budovatelského nadšení (Nezval – Stalin; Zpěv míru; P. Kohout – Verše a písně; F. Branislav, J. Pilař…)
8. „Květňáci“ – autoři vstupující do literatury až ve druhé pol. 50. let, seskupení kol. časopisu Květen; spojoval je program „poezie všedního dne“ – poezie obrácená ke světu každodennosti, založena na evidentních faktech a racionálním pozorování; je nepatetická, prostá, racionální; Miroslav Holub; Jiří Šotola; Karel Šiktanc, Miroslav Florian
9. Host do domu – skupina kolem stejnojmenného brněnského časopisu, který dával prostor autorům vracejícím se do literatury i mladým autorům a který sehrál významnou úlohu v 60. letech při prosazování demokratických principů v zemi; Oldřich Mikulášek; Jan Skácel, Milan Uhde, volně se družili Milan Kundera, Josef Kainar; časopis zakázán r. 1970
10. Skupina kolem časopisu Tvář (1963-1966), pak Sešity (1966-1968), znovu Tvář (1968-9) – prozaici i básníci V. Havel, J. Lopatka, J. Gruša, Josef Topol; z této skupiny vzešli mnozí signatáři i mluvčí Charty 77

Maturitní otázky 23. pokračování

SCI-FI A FANTASY

George ORWELL
- vlastním jménem Eric Blair
- britský spisovatel a publicista, psal i eseje
- pracoval několik let jako policejní inspektor v Barmě, pak žil jako tulák
- zúčastnil se občanské války ve Španělsku
- FARMA ZVÍŘAT – alegorická bajka podávající obraz totalitní společnosti, v niž jeden druh zvířat terorizuje druhý
- román 1984 – příběh nějakého Winstona Smitha, občana státu Oceánie, jenž je zaměstnán na ministerstvu pravdy je tady doslova fašizující stát, který používá všechny prostředky, aby ovládl beze zbytku myšlení a jednání občanů milostný příběh Smitha se prolíná s jeho další činností, která se stává systému nebezpečnou, je zatčen a po dlouhém mučení zastřelen
John WYNDHAM
- DEN TRIFIDŮ – jednoho dne sledují lidé celého světa ohňostroj, druhý den jsou všichni slepí na Zemi se objeví trifidi – žahavé masožravé rostliny
Arthur C. CLARKE
- VESMÍRNÁ ODYSEA
Ray BRADBURY
- Američan
- 451° FARENHEITA – satirický román, v nedaleké budoucnosti vládne na světě materialismus nesmí se číst knihy a jsou páleny, vzdělání je nebezpečné hlavní hrdina, požárník, se seznámí s dívkou a začne přemýšlet o smyslu jeho života a začne číst knihy je udán a je nucen uprchnout k lidem do podzemí, kde lidé mohou číst knihy, všichni vzdělanci ukrytí pod zemí
- MARŤANSKÁ KRONIKA – povídky, společné téma : dobývání Marsu, lidi utlačují marťany, ...
John R. R. TOLKIEN (1892 – 1977)
- HOBIT - zápas dobra a zla, fantastický svět starodávných, šťastných, mírumilovných lidí i jiných bytostí
- PÁN PRSTENŮ – volné pokračování Hobita
Anthony BURGESS
- MECHANICKÝ POMERANČ - mladý zločinec je podrobován experimentálnímu vymývání mozku, aby se již nedopouštěl dalších zločinů

Maturitní otázky 23. pokračování

DETEKTIVKY

Dick FRANCIS
- detektivky z dostihového prostředí
Agatha CHRISTIE
- VRAŽDA V ORIENT EXPRESSU – vyšetřování vraždy ve vlaku
- PAST NA MYŠI – vrah se vydává za detektiva a vyšetřuje svůj vlastní zločin, skutečný detektiv je mezi podezřelými
Graham GREEN
- dobrodružství, detektivka, politika
- TICHÝ AMERIČAN – proti koloniální schopnost člověka čelit osudu, otázka viny a neviny
P. D. JAMESOVÁ
Dorothy L. SAYERSOVÁ


William GOLDING (1911 – 1993)
- anglický prozaik, po studiích učil na církevní škole v Salisbury => vzpomínky se odráží v jeho díle
- pak nastoupil do vojenské královské flotily, aktivně se účastnil 2. sv. války
- sleduje mezní situace a reakce na ně
- roku 1983 získal Nobelovu
- PÁN MUCH - robinsonáda, na opuštěný ostrov se po havárii letadla dostává skupina studentů, jeden je zvolen náčelníkem snaží se zorganizovat život na ostrově, ale narazí na lovecké touhy skupiny soustředěné kolem jiného chlapce společenství se rozpadá a dochází k postupnému nárůstu nenávisti během rituálního vytržení je zabit jeden z chlapců, brzo na to umírá další při závěrečném honu na náčelníka vypukne požár a prchající chlapec je zachráněn námořním důstojníkem jehož loď přilákal dým požáru člověk v důsledku své izolace se oprošťuje od společenských norem a ty jsou nahrazeny barbarskými živočišnými pudy zfilmováno
John FOWLES
- FRANCOUZOVA MILENKA – román může mít tři konce
Salman RUSHDIE
- pronásledován islámskými fundamentalistmi
- SATANSKÉ VERŠE – uráží víru muslimů a byl nad ním vynesen ortel smrti
James CLAVELL
- KRÁL KRYSA – život v zajateckém táboře, zajatci začnou chovat krysy a jejich maso prodávají jako pochoutku

Maturitní otázky 23. pokračování

USA
BEAT GENERATION – 50. – 60. léta byli proti pokrytectví, konzumnímu způsobu života, poukazovali na nedostatky v Americké společnosti obrat k východním filozofiím (zenbudhismus) svobodu hledali v nevázaném sexu, drogách, alkoholu, tuláctví, rychlých autech stáli proti všemu, chtěli šokovat a pobuřovat

Jack KEROUAC (1922 – 1969)
- NA CESTĚ – román, skupina mladých lidí, kteří jsou znudění společenským životem, nachází svého Krista v osobě černocha Deana Moriartyho, vypravěč s ním potom putuje po Americe, jedná se o tzv. spontánní prózu – vzal roli toaletního papíru a psal co ho napadlo
William BURROUGHS
- všechna díla líčí osobní zážitky z užívání drog, nevázaného sexu, ..., bral drogy jako prostředek probouzející tvořivou energii a obraznost
- FEŤÁK; TEPLOUŠ; NAHÝ OBĚD
Charles BUKOWSKI
- VŠCHNI ŘITI SVĚTA I TA MOJE – popisuje svoje problémy s konečníkem
- HOLLYWOOD – autobiografický
- POŠTOVNÍ ÚŘAD – svoje zážitky ze svého zaměstnání
Allen GINSBERG
- v jeho dílech výjevy strachu a hrůzy
- KVÍLENÍ A JINÉ BÁSNĚ – citové pouto matky k synovi, hrůza, smutek nad světem, obrazy, vize a sny, předchůdce undergroundu, 2. část oslovování Molocha, 3. část fiktivní rozhovor s pacienty v psychiatrické léčebně, b. Kadish – matce, která zemřela v psych. léčebně, název = židovská modlitba nad hrobem, dalšími znaky díla je zasazení se o ochranu přírody, protest x válce ve Vietnamu

Maturitní otázky 23. pokračování

Lawrence FERLINGETTI
- ONA, LUNAPARK V HLAVĚ, OBRAZY ZMIZELÉHO SVĚTA
Edgar Lowrence DOCTOROW
- RAGTIME – vývoj New Yorské oblasti (společnosti) od počátku století až do 1. světové války, vystupují zde fiktivní i skutečné postavy, popisované skutečné události

Joseph HELLER
- HLAVA XXII – protiválečný kapitán se snaží odlítat povinný počet letů, ale ten limit se pořád zvedá a nemůže odejít z války
Arthur HAILEY
- nevalná umělecká hodnota, ale čtivé
- HOTEL, KOLA, PENÍZE, ...
Robert FULGHUM
- UŽ HOŘELA, KDYŽ SEM SI DO NÍ LEHAL
- VŠECHNO CO POTŘEBUJI ZNÁT, SEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Stephen KING
- psychologické horory
- TO CARRIE
Woody ALLEN
- režisér, spisovatel
- osobitý humor a nadsázka
- CO VŠSECHNO CHCETE VĚDĚT O SEXU A BOJÍTE SE ZEPTAT
Ken KESEY
- VYHOĎME HO Z KOLA VEN – psychiatrická léčebna, zfilmováno Milošem Formanem „Přelet nad kukaččím hnízdem“

Maturitní otázky 23. pokračování

Alexandr SOLŽENICYN
- uvězněn za své názory na Stalina  pracovní tábory a pak ve vyhnanství
- nositel Nobelovy ceny
- v polovině 60. let nesměl psát – díla vycházela samizdatem a v exilu
- díla jsou autentické zážitky – ukazují krutost stalinského režimu
- SOUOSTROVÍ GULAG – román vyšel v Německu, za tento román vystěhován do Německa trojdílný dokument, za co byli lidi odsouzeni v Rusku, soudní zápisy, výpovědi lidí, ...
- JEDEN DEN IVANA DĚNISOVIČE – popis jednoho dne v pracovním táboře, snaha člověka o přežití
Michail Alexandr ŠOLOCHOV
- oficiální autor a nositel Nobelovy ceny
- TICHÝ DON – 4 díly, historie kozáctva
- OSUD ČLOVĚKA – pokus o rehabilitaci válečných zajatců, zážitky z války
Alexej TOLSTOJ
- bojoval proti komunismu, emigroval do Francie
- vrátil se zpět do Ruska a po smrti Gorkijho se stal králem ruské literatury
- KŘÍŽOVÁ CESTA – osudy ruské inteligentce v době války a revoluce
- NIKITOVO DĚTSTVÍ – napsal to v Německu
Isaac ASIMOV
- JÁ ROBOT – definoval základy robotiky
Boris PASTERNAK
- získal Nobelovu cenu
- DOKTOR ŽIVÁGO - kritický obraz stalinismu, budování socialismu, pronásledování nepohodlných lidí
Gabriel Garcia MÁRQUEZ
- pocházel z Kolumbie
- dostal Nobelovu cenu
- STO ROKŮ SAMOTY – kronika malého městečka a jedné početné rodiny v 18. – 20. století jednou se tam narodí dítě s ocáskem – prolínání reality a nereálných skutečností, hlavní motiv – samota člověka
- KRONIKA OHLÁŠENÉ SMRTI – o kolektivní vině, nikdo si nepřeje, aby nic netušící mladík umřel, ale nikdo proti tomu nic neudělá a on zemře

Maturitní otázky 23. pokračování

ANGLIE
ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI – nástup v 50. letech směřovali proti zavedeným anglickým normám a pořádku ostrá kritika společnosti, i přes protest zůstávají členy společnosti hlavním hrdinou je většinou mladý člověk (čerstvý absolvent univerzity), který trpí nechutí nastoupit úspěšnou kariéru a nakonec splyne se společností, hrdinové postupují po společenském žebříčku díky výhodným sňatkům apod.

Kingsley AMIS (1922)
- představitel univerzitního románu – navazuje na společensko-kritickou tvorbu, humor a parodie
- ŠŤASTNÝ JIM – výsměch pseudovědecké atmosféře malé univerzity, hrdina se dostává do vyšších kruhů díky svazku s dívkou
- JACKŮV PROBLÉM – má problémy se sexem
John WAIN (1925)
- POSPÍCHEJ DOLŮ
John OSBORNE
- OHLÉDNI SE V HNĚVU - drama
John BRAINE
- MÍSTO NAHOŘE

Maturitní otázky 23. pokračování

Alberto MORAVIA (1907 – 1990)
- pocity intelektuála
- sex = pokus o překonání odcizení
- ŘÍMANKA – z mladé dívky se stane prostitutka, zamiluje se, ale on ji odmítá, on je zatčen a ona se ho snaží zachránit, on se však zabije a nechá dopis na rozloučenou
- HORALKA - vyprávění římské vdovy Ceisiry, která se svou dospívající dcerou Rosettou utíká před válečnými útrapami do horského kraje ale ani tady není ochráněna před negativními vlivy války, při své zpáteční cestě do Říma narazí na vojáky, Marokánce (spojenci, vítězové), kteří je obě znásilní, Rosetta předčasně dospívá matka si uvědomuje, že svět, který po válce přichází je jiný, než ten, který tu byl před válkou, lidem ztvrdla srdce, vše se proměnilo ve zboží a kšeftování, všechno a všichni jsou prodejní, důležité věci „už nejsou důležité, kdežto ty nedůležité se staly důležitými“ cesta Rosetty a Ceisiry do Říma má však i symbolický význam. Je to cesta z války (nenormální) zpět k normálnímu životu a taková cesta se musí odehrát právě absurdním způsobem (znásilnění), zlom, který z Rosetty udělá dospělou ženu
Luchino VISCONTI
- režisér, natočil CIZINEC od Camuse
Viktorio DE SICA
- režisér, natočil DĚTI ULICE
Cesare PAVESE (1908 – 1950)
- jeho próza překračuje rámec neorealismu (svým lyrickým akcentem)
- motiv = sebevražda
- ĎÁBEL NA KOPCÍCH

Maturitní otázky 23. pokračování

POSTMODERNISMUS – reakce proti modernismu, který se už vyčerpal sklon k mystifikaci, mnoho možných výkladů znaky – uplatnění dvojúrovňovosti, estetického vnímání  nejen pro náročné, ale i pro masové čtenáře PALIMPSET – texty se překrývají s texty autorovými (parafráze, připomínky, poznámky)

Umberto ECO (1932)
- vědec
- JMÉNO RŮŽE – bestseller, detektivka, zfilmováno vzpomínky mnicha na záhadná úmrtí v opatství z jeho mládí, poselství o svobodě lidského ducha mystifikace, složitá symbolika, dvojí rovina – obsah a úryvky z Aristotelovy filozofie
- FAUCALTOVO KYVADLO

další představitelé postmodernismu :
Milan KUNDERA (1929)
- básník, dramatik a prozaik
- narodil se v Brně, studoval FF UK, dokončil Filmovou fakultu AMU
- emigroval do Francie, kde přednášel na univerzitě 1979 mu bylo odebráno české státní občanství a 1981 mu bylo uděleno francouzské
- jeho romány se staví do opozice proti klasickému chápání románu v popředí s příběhem, podle něj jsou příběhy proto, aby jimi autor dokládal své myšlenky, aby rozmlouval se čtenářem, nikoliv aby se jimi dokládalo cokoli o životě hrdinů autor filozofuje, zajímají ho myšlenky, úvahy o životě román má zachytit mnohoznačnost a relativitu každého lidského života
- UMĚNÍ ROMÁNU – teorie románu
- SMĚŠNÉ LÁSKY DRUHÝ SEŠIT SMĚŠNÝCH LÁSEK TŘETÍ SEŠIT SMĚŠNÝCH LÁSEK – soubory povídek na téma odlidštěnosti milostných vztahů, s nimiž se chladnokrevně kalkuluje typický sarkasmus, humor, ironie, erotika – „Falešný autostop“ „Já truchlivý Bůh“ „Nikdo se nebude smát“
- ŽERT – jeho první román vypravěčem je Ludvík Jahn, který se po letech vrací do rodného města, aby se pomstil strůjci jeho utrpení v životě, docentu Pavlu Zemánkovi, všechno začalo ještě za studií, kdy je za nevinný žert vyloučen ze studií – poslal spolužačce pohlednici s provokativním textem chce se mu pomstí tím, že mu svede manželku, ale Pavel už svoji ženu stejně nemá rád a tak mu to nijak neublíží tato kniha je dokumentem o vztazích mezi generacemi, kompozice – na stejnou skutečnost je nazíráno ze 4 úhlů, jsou tak konfrontovány jejich lišící se názory
- NESNESITELNÁ LEHKOST BYTÍ – tato kniha zobrazuje československé události kolem roku 1968 je o vině komunistů, o emigraci děj – příběh Tomáše, neurochirurga, a jeho ženy Terezy, kteří po srpnu 68 emigrují do Švýcarska, Tereza se vrací zpět a po ní i Tomáš, líčení atmosféry normalizačního Československa – Tomáš čistí okna a žije bohatým milostným životem s jinými ženami, stěhují se na venkov, zahynou při autonehodě, ... většina událostí je líčena z pohledu několika postav, nastíněn problém času „všechno je cynicky dovoleno, protože si nikdo nebude pamatovat, jak tomu ve skutečnosti bylo“ – naše interpretace je pouhou náhražkou, je založená na předsudcích a předchozích zkušenostech

Maturitní otázky 23. pokračování

Kurt VONNEGUT jr.
- GROTESKA
- JATKA č.5 - vedle putování na planetu Trafalmador a vyprávění o vzniku této knihy tvoří podstatnou část záznamy vlastních zkušeností a vzpomínek na Drážďany, kde byl jako válečný zajatec uvězněn v kobkách jatek
Vladimír NABOKOV
- LOLITA – psychologická studie dospělého muže, který si sexuálně zahrává s 12-ti letou dívkou

RUSKO
MAGICKÝ REALISMUS (zázračné reálno) – tento pojem se používá hlavně ve spojení s literaturou latinskoamerickou a ruskou někdy spojován s postmodernistickými tendencemi znaky: 1) přítomný v zemích, kde je silná tradice mytologie čí ústní slovesnosti,mytologický výklad světa tak ovlivňuje vyprávění autora 2) základním principem je prolínání dvou světů – vlastní vyprávění autora a svět magický, mytologický, snový a fantazijní 3) během vyprávění lze těžko postřehnout hranici těchto dvou světů – příhody a jevy v knize se sice jeví jako jedinečné a nenávratné, ale ve skutečnosti (z mytologického pohledu) jde o různé podoby obecných hodnot lidstva : lásky, spravedlnosti, násilí, ...

Michail BULGAKOV
- prozaik a dramatik, spolupracoval s MCHATem
- jeho tvorba byla kritizována a tak vyšla až po jeho smrti
- zpočátku psal satirická díla s utopickými rysy („Osudová vejce“ „Psí srdce“)
- „Mistr a Markétka“ – román filozofický,boj dobra a zla, dobová satira ruské společnosti dvě dějové roviny – 1. autor vypráví o dopsaném románu v psych. léčebně, 2. fantazijní rovina faustovské téma, vyprávění o Pilátu Pontském a Ježíši
Čingiz AJTMATOV
- STANICE BOUŘNÁ – o životě železničáře, umře mu kamarád  přemýšlení o životě zpětně, prolínání minulosti, přítomnosti a budoucnosti, obraz komplikovaného světa

Maturitní otázky 23. pokračování

Albert CAMUS (1913 – 1959)
- narozen v Alžíru jako polosirotek do chudého prostředí
- nositel NC
- v dílech řeší jak se má člověk chovat nevěří v Boha řešení nachází ve vzdorování osudu
- CIZINEC – vyprávěný v 1. osobě, vypravěč zastřelí na pláži Araba, je za tento čin odsouzen k trestu smrti, ve vězení uvažuje nad smyslem života a nakonec příjme svůj úděl
- MÝTUS O SISYFOVI - esej, CALIGULA – hra, císař Caligula se rozhodne z poznání určité skutečnosti vyvodit určité závěry a využije svou absolutní moc k páchání zločinů. Všichni se ho bojí. V závěru: „Do dějin s tebou, Caligulo, do dějin“ – v dějinách se uplatní všichni, dobří i zlí, zlé si lidé pamatují (absurdita). Chroptící Caligula se směje, má škytavku a říká: „Ještě jsem živ“
- román MOR - alegorický, morem je fašistická okupace, psáno formou kroniky, kronikářský přístup dává možnost vyjadřovat se k věcem jako svědek, který je nad věcí. Hl. hrdina lékař Bernard Rieux, který popisuje svůj boj s epidemií

NOVÝ ROMÁN - (není to teorie, ale je to hledání) – odklon od románového děje a tradičních postav a vševědoucího vypravěče naopak reflexe a úvahy o psaní střídání časů obdoba v absurdním dramatu, zapomínání a rozpomínání se, studie ztráty vědomí životní pocity ze života bez smyslu problémy s komunikací, jazyk ztrácí sdělovací hodnotu skutečnost omezena na popis věcí a jevů, jedna událost je viděna z několika úhlů, experimenty s jazykem

Maturitní otázky 23. pokračování

Alain ROBBE – GRILLET (1922)
- jeden z tvůrců nového románu
- ŽÁRLIVOST, GUMY – představena obět, vrah, zločin, ... nezdařený pokus o vraždu, ten se nechá prohlásit za mrtvého  několik interpretací jeho smrti
Nathalie SARRAUTOVÁ (1902)
- ZLATÉ PLODY – „nový román“
Margueritte DURASOVÁ (1914)
- novela MODERATO CONTABILE
- román MILENEC

ABSURDNÍ LITERATURA - vyjadřuje pocity bezmocného člověka, který žije beze smyslu, pocit odcizení problém s komunikací (každý si říká co chce)  jazyk díky tomu ztrácí svou sdělovací hodnotu

Samuel BECKETT (1906 – 1989)
- NOVELY A TEXTY PRO NIC, MALONE UMÍRÁ
- prózy velmi blízké novému románu
- ČEKÁNÍ NA GODOTA - opakují se obdobné absurdní situace, tuláci Vladimír a Estragon na něco nebo na někoho čekají – na neznámého Godota, který by mohl změnit jejich beznadějný životní osud, varující význam se stupňuje, celkový pocit bezvýchodnosti – Godot nepřijde
Eugene IONESCO
- francouzský dramatik rumunského původu
- PLEŠATÁ ZPĚVAČKA - divadelní hra k napsání ho inspirovala příručka anglické konverzace, všechno je zda naruby, tragické věci se zlehčují, běžné věci jsou tabu, věci, které by mohly být tabu (sex, smrt), tabu nejsou, hl. hrdiny jsou dvě manželské dvojice: Smithovi a Martinovi, vyměňují si stokrát omleté fráze o dětech, politice, počasí…, neschopnost říct si to, že jsou, nesmysly, které se do situace vůbec nehodí
Alfred JARRY
- předchůdce absurdního dramatu
- NADSAMEC

Maturitní otázky 23. pokračování

autoři nepatřící ani do jedné skupiny:
Pierre BOULLE
- MOST PŘES ŘEKU KWAI – válečný román z Japonského zajateckého tábora, hlavní hrdina je anglický důstojník
- PLANETA OPIC – vědeckofantastický román, 2 kosmonauti jsou ve vesmíru a mezi tím Zemi ovládnou opice, po jejich návratu ne Zem jsou zatčeni a provádí na nich pokusy
George SIMENON (1903 – 1988)
- původem Belgičan spjatý s Paříží
- ovlivnil vývoj detektivky
- tvůrce komisaře Maigreta
Raymond QUENEAU (1903 – 1976)
- ZAZI V METRU – jazyk ulice
Robert MERLE (1908)
- MALEVIL – sugestivní vize světa po výbuchu atomové bomby
- SMRT JE MÝM ŘEMESLEM – o Rudolfu Hessovi, VLADAŘ NA SCÉNĚ
Marcel PAGNOL (1895 – 1974)
- dramatik a filmař
- úsměvné povídky
- JAK VONÍ TYMIÁN – trilogie, velký počet rázovitých postaviček, provensálské prostředí

Simone BEAUVOIROVÁ (1908)
- feministka (DRUHÉ POHLAVÍ)
- psala novely, romány o životě pařížských umělců
- POZVANÁ, MANDARÍNI - věnováno levicově orientované intelektuální poválečné Francii. Střídá pasáže věnované pol. problémům a milostným problémům

ITÁLIE
po válce vznikl NEOREALISMUS, který se projevil hlavně ve filmu, malířství a literatuře vznikl ve 40. – 50. letech měl dát zapomenout na ideologii fašistického státu návrat k realistické tradici v umění pravdivé vylíčení
poválečné Itálie každodenní život prostých lidí důraz na dokumentárnost a hodnověrnost

Maturitní otázky 23. pokračování

LITERÁRNÍ SMĚRY A TÉMATA LIT. DĚL:
 angažovaná literatura – nespokojenost s nedostatky doby, obraz krize mezilidských vztahů, pocity ohrožení (existenciální próza, italský neorealismus, socialistický realismus)
 snaha distancovat se od ideálů konzumní společnosti – kritika „kariérismu“, vzpoura x společenským normám, hledání jistot (američtí beatníci, angličtí rozhněvaní mladí muži)
 experimentální próza – zvláště v oblasti formy (absurdní literatura a drama, fran. nový román)
 magický realismus – návrat ke starým mýtům a legendám (ruská a latinsko-americká lit.), 2 časové roviny – popis reality vs. návrat do světa fantazie, světa nadpřirozena
 vědecko-fantastická literatura – sci-fi, fantasy
 postmodernismus – reakce na modernismus, který už neměl lidem co říci, negativní postoj k experimentům, míšení žánrů, prolínání děje a časových rovin
 populární (komerční) literatura – žádná myšlenková hodnota

FRANCIE
rozvoj EXISTENCIONALISMU – kořeny jsou ve filozofii vznikl v Německu po 1. světové válce (Martin Heidegger, Karl Jaspers) uznávaná pouze existence jedince problematika bytí člověka ve světě osamocení člověka a zbavení iluzí život člověka je starost a je odsouzen ke svobodě, člověku je dána možnost svobody, kterou si neuvědomuje, uvědomuje si ji až v krajních situacích po válce překonali strach ze smrti a život má zase smysl

Jean – Paul SARTRE (1905 – 1980)
- odmítl Nobelovu cenu
- marxista, ale neuznával jeho základní principy
- podle něj je člověk svobodný, když jedná (být svobodný = jednat)
- psal filozofické úvahy (BYTÍ A NICOTA) vzpomínkové eseje (SLOVA) dramata (ŠPINAVÉ RUCE - hl. hr. Hugo nemá rád lidi, jedná v principu zásad. Nechce mít špinavé ruce. Náhodou zavraždí svého přítele, jeho život dostává jiný smysl a životní rozměr. Tento neuvědomělý čin si interpretuje tak, že bylo dobře to udělat. Nahodilost = zbytečnost, absurdita. U Sartra jsou jeho díla pečlivě vystavěná, vynikající forma) povídky (ZEĎ – španělský republikán Ibieta je zatčen fašisty a označí hřbitov jako údajný úkryt svého přítele, shodou okolností se tam ten přítel ukryl, fašisti ho najdou a zastřelí) romány (CESTY SVOBODY - Věk rozumu, Odklad, Smrt v duši, Poslední šance – pouze ve fragmentech hl. hrdina Mathien Delarne, podobá se Roqentinovi, intelektuál, introvert, pasivní, neschopen samostatného života, neschopen vyjádřit se k svému názoru, díky této neschopnosti propadá zoufalství dostává se do války, ztrácí staré zábrany a začíná se mstít sobě samému i svému okolí, co nedokázal teď dělá s potěšením, až s živočišnou radostí, žije zcela absurdně v závěru proto, aby zemřel)

Maturitní otázky 22. pokračování

KANADA:

Leonard COHEN
zhudebnění poezie, básně o lásce doprovázeny pocity smutku a melancholie
KNIHA MILOSRDENSTVÍ

Maturitní otázky 23.

Významné osobnosti světové prózy 2. poloviny 20. století

 CHARAKTERISTIKA DOBY: období po válce, vyrovnávání se s historickými událostmi, rozdělení světa podle politické orientace, celosvětová krize, globalizace, v dílech je patrné trauma z války, válka: otřesné zkušenosti a strašné následky, autoři se většinou války zúčastnili => svědectví a varování
 CHARAKTERISTIKA LITERATURY: mladší generace, chtějí se distancovat od těch nahoře (Amerika – beatnici, Anglie – rozhněvaní mladí muži), literatura magického realismu (jsou věci odporující zdravému rozumu, krize vědy a techniky), fantasy lit. (mýty, legendy, pověsti), sci-fi (vědecko-fantastická lit., převládá téma katastrofických vizí), experimentální lit. (formální lit., zkouší nové formy lit. vyjadřování, ve Francii vznikající nový román), lit. komerční (dobře zvládnuté knihy z řemeslného hlediska, ale na rozhraní umělecké lit.), lit. postmoderní (balancuje na hranici mezi lit. uměleckou a komerční lit, jsou zaměřeni proti avantgardě, jsou psány s cílem, aby si tam každý našel něco pro sebe, pro širokou masu čtenářů), mnoho nakladatelství, rozdíl v zobrazování války mezi východními a západními autory (východ – oslava hrdinství a statečnosti, hromadné vraždění, velkolepé válečné scény, černobílé vidění situací ; západ – „pohled zdola“ = zobrazení války přes psychiku lidí zdeptaných válkou, hrdinové ukazují, že i oni mají ty nejnižší lidské pudy, scény dojemné i naturalistické, satirický pohled, sebeironie) 2 tendence, které vychází z dekonstrukce : dokonalá fikce – nepředstírá, že je realitou dokument – využívá memoárů, deníků, dopisů, ... jakási koláž autentického životního rytmu

Maturitní otázky 22. pokračování

• ANGLIE:

Dylan THOMAS
velšan, ovlivněn surrealismem a psychoanalýzou
znaky: osobní prožitky, zážitky z fašistické hrozby
SMRTI A PŘÍCHODY, b. Ruka, jež list podepsala – odpor k Mnichovu

Ted HUGHES
tvrdil, že civilizace je hrozbou pro přírodu, obdiv k zvířatům (jestřábi, vydry, …)
b. Jestřábí hnízdo – pudy dravce

Seamus HEANEY
s Hughesem nejnadanější anglický básník
znaky: konkrétní a smyslově bohatá poezie
PŘÍRODOZPYTCOVA SMRT, b. Rýč

• NĚMECKO:
- literatura trosek, nevyrovnanost s válkou, historie Německa (vina)

Peter HANDKE
lyrika, dramata, eseje
byl x tradičním postojům ve společnosti

Ilse AICHINGEROVÁ
VĚNOVÁNÍ, VÝZVA

Maturitní otázky 22. pokračování

• SLOVENSKO:

Laco NOVOMESKÝ
odsouzen z buržoázního nacionalismu
dílo z vězení ODTAMTUDMiroslav VÁLEK
ohrožení lidstva, politik – ministr kultury
MILOVANIE V HUSEJ KOŽI – úzkost ze vztahů, b. Len tak

• POLSKO:

Csezlaw MILOSZ
NC, emigroval do Francie a USA
sb. KDE VYCHÁZÍ SLUNCE A KDE ZAPADÁ, b. Portál, vyrovnat se z válkou, člověk = tvor chybující

Jaroslaw IWASKIEWICZ
básník, prozaik, dramatik
XENIE A ELEGIE

• ŠPANĚLSKO:
- ovlivněna tragickým koncem občanské války

Juan Ramón JIMENÉZ
NC, emigrant, modernismus, později duchovní poezie

Paul ALBERTI
klasická poezie, pak k surrealismu a nakonec poezie společensky angažovaná
b. Řím chodcům nebezpečný

• LATINSKÁ AMERIKA:
- různé kořeny – indiánské tradice, kultury kolonialistů

Octavio PAZ
mexičan, účastnil se španělské občanské války, inspirace Aztéky a Mayi, mystické zpěvy
STROM UVNITŘ

Pablo NERUDA
chilský básník, surrealista + společenské a politické motivy
VELIKÝ ZPĚV – lyrická epopej zasvěcená latinské Americe

Maturitní otázky 22. pokračování

• USA:

Ezra POUND
tvůrce imagismu (podstata spočívá v konkrétních představách = images), uvažování o podstatě básnictví, zkoumání bás. jazyka
CANTOS – celoživotní dílo, b. Dívka

William Carlos WILLIAMS
PATERSON – básnická skladba, tovární město New Jersey

Carl SANBURG
hrdost na člověka jako tvůrce něčeho nového, civilista v poezii
b. Potomek Římanů, Modlitby ocele

USA – BEAT GENERATION:
- zbitá generace (unavená, otrávená), beat = taky blažený (hledání blaha ve společnosti)
- 50. a 60. léta jen v USA
- šokovali společnost (sex, drogy, alkohol), odmítání konzumní společnosti a pokrytectví, chaotický nihilismus alias bezprogramový anarchismus
- záliba v orientální filozofii (zen-buddhismus) a jazzuLawrence FERLINGHETTI
za 2. SV ve Francii
román ONA, sbírky LUNAPARK V HLAVĚ, OBRAZY ZMIZELÉHO SVĚTA

Gregory CORSO
rozpory v rodině (psychiatrie, polepšovna), v 17 vězení  vzdělávání a zájem o literaturu

Allen GINSBERG
žid, dílo: hrůza a smutek, zavrhuje předsudky, dozvuky 2. SV, ochrana přírody a živ. prostředí
KVÍLENÍ A JINÉ BÁSNĚ – citové pouto matky k synovi, hrůza, smutek nad světem, obrazy, vize a sny, předchůdce undergroundu, 2. část oslovování Molocha, 3. část fiktivní rozhovor s pacienty v psychiatrické léčebně,
b. Kodish – matce, která zemřela v psych. léčebně, název = židovská modlitba nad hrobem
dalšími znaky díla je zasazení se o ochranu přírody, protest x válce ve Vietnamu,

dále pak prozaici BURROUGHS, BUKOWSKI, KEROUAC (spíše prozaici)

Maturitní otázky 22. pokračování

• ITÁLIE:

Piere Paolo PASSOLINI
režisér, představitel neorealismu(vznik ve 40.–50. letech v Itálii,snaží se navázat na tradice realistické literatury, je reakcí na spol. poměry ve fašistické Itálii v čele s Mussollinim
charakteristické rysy: detailní popis každodenního všedního života, klade důraz na sociální tématiku, snaží se postihnout drsnost charakterů obyčejných lidí, kteří pod hrubou slupkou skrývají citlivé a vnímavé srdce, duši, spisovatelé pro charakteristiku svých postav používají lidový jazyk ulice (někdy až vulgární), ovlivnil i italský film a výtvarné umění, v poezii se však neorealismus výrazně neprojevil !!!

• RUSKO:
- jiný problém, jiný vývoj – ovlivněný stalinským systémem, odtržení od civilizace,
- znaky: vlastenectví, příroda, psychologické propracování postav, pocitové vyprávění
- většina básníků poslána do koncentračních táborů, Stalinův režim potlačoval uměleckou tvorbu

Anna ACHMATOVOVÁ
jedna z největších básnířek
POEMA BEZ HRDINY – lyrické filozofické verše

Marina CVETAJEVA
emigrantka, těžko pochopitelná, básně nenašly na západě pochopení, vrátila se do Ruska  musela do tatarské vesnice, kde myla nádobí  sebevražda
těžká poezie – moderní s prvky folklóru POEMA KONCE

Boris PASTERNAK
NC, básník, spisovatel, nejnadanější básník své doby
BÁSNĚ JURIJE ŽIVAGA – lyrické verše, součást románu DOKTOR ŽIVAGO

Jevgenij JEVTUŠENKO
milostná, budovatelská a x válečná poezie,
kritizoval sovětskou současnost, napsal Brežněvovi dopis – kritika vpádu sovětů k nám

Vladimir Semjonovič VYSOCKIJ
NERV, ZAKLÍNAČ HADŮ - obyčejné motivy, ironie, sarkasmus
herec divadla Na Tagance, zpěvák (vlastní texty – Dialog u televize),
v poválečné literatuře nejznámější

Bulat OKUDŽAVA
básník, lidové motivy, zpíval si své vlastní texty

Maturitní otázky 22. pokračování

• FRANCIE:
- navazuje na avantgardu – Appolinaire, Breton (manifest surrealismu), Eluard

Jasques PRÉVERT
inspirace surrealismem (slovní hříčky, paradoxní výstava obrazu, metoda pásma, psychický automatismus), tyto prostředky však neslouží k dobývání lidského podvědomí, ale k dobývání zdánlivě neproblematického všedního života
znaky – poezie všedního života, milostná lyrika, společenská kritika, libreta k pantomimám
sbírka básní a aforismů SLOVA, b. Pro tebe má lásko, Jak udělat podobiznu ptáka, oslava svobody, přirozené touhy po štěstí
DÉŠT A PĚKNÉ POČASÍ,

Raymond QUENEAU
členem surrealistické skupiny, ironik a sarkasta,
napsal STYLISTICKÁ CVIČENÍ – lit. experiment, jedna historka v 99 obměnách, doklad o zájem o jazyk, stylové a
žánrové variace, sb. 100 MILIARD BÁSNÍ

Paul CLAUDEL
katolický básník, ústřední téma vztah člověka k Bohu

Jean COCTEAU – (básník, dramatik a režisér), Yves BONNEFOY

Maturitní otázky 21. pokračování

Richard WEINER
básník a prozaik, v čes. lit. výlučný a osamocený, autor děl založených často na jazykovém experimentu
* v Písku, inženýr chemie, od r.1912 se věnuje výhradně literatuře. Během války byl na srbské frontě. Zde se r.1915 psychicky zhroutil a přerušil vojenskou službu. Po válce se stal pařížským dopisovatelem Lidových novin. Zemřel v Praze, kam se vrátil asi rok před smrtí.
znaky: vliv expresionismu, postupy blízké existencialismu a surrealismu, jeden z nejsložitějších čes.
spisovatelů, válka vnesla do jeho díla hrůzu (Weiner = skeptik kafkovského ražení)
literární svět = svět lidí rozpolcených a vykolejených z normálního žití, nevěří v lidský rozum
v díle převládají motivy muk a neřestí, rozpadu světa, smrti, nicoty, samoty a beznaděje, nejistoty
odhalování podvědomí, po stránce jazykové jsou W.-y knihy složité, je narušována gramaticko-logická stavba textu jazykové experimenty
povídkové soubory LÍTICE, ŠKLEB, NETEČNÝ DIVÁK – zkušenosti z války, střet dobra a zla, motivy samoty, úzkosti, rozpolcenosti a viny. Úvahy o zodpovědnosti člověka, nihilismus, otázky svědomí, smyslu života.
Ve 20. letech – 3 vrcholné básnické sbírky :
MNOHO NOCÍ – zánik, smrt, noc, tma, samota a beznaděj
ZÁTIŠÍ S KULICHEM, HERBÁŘEM A KOSTKAMI
MEZOPOTAMIE – hledání ráje v srdci člověka, hudebnost, rým, bez interpunkce
próza – HRA DOOPRAVDY – 2 texty (Hra na čtvrcení a Hra na čest za oplátku) – konfrontace reality a imaginace, suverénnosti a nerozhodnosti, potřeba lásky bez lži, úzkost z bezmocnosti člověka v absurdním světě

Maturitní otázky 22.

Významní představitelé a proudy světové poezie
2. poloviny 20. století


CHARAKTERISTIKA DOBY: období po válce, vyrovnávání se s historickými událostmi, rozdělení světa podle politické orientace, celosvětová krize, globalizace, v dílech je patrné trauma z války, válka: otřesné zkušenosti a strašné následky, autoři se většinou války zúčastnili => svědectví a varování
CHARAKTERISTIKA LITERATURY: mladší generace, chtějí se distancovat od těch nahoře (Amerika – beatnici, Anglie – rozhněvaní mladí muži), literatura magického realismu (jsou věci odporující zdravému rozumu, krize vědy a techniky), fantasy lit. (mýty, legendy, pověsti), sci-fi (vědecko-fantastická lit., převládá téma katastrofických vizí), experimentální lit. (formální lit., zkouší nové formy lit. vyjadřování, ve Francii vznikající nový román), lit. komerční (dobře zvládnuté knihy z řemeslného hlediska, ale na rozhraní umělecké lit.), lit. postmoderní (balancuje na hranici mezi lit. uměleckou a komerční lit, jsou zaměřeni proti avantgardě, jsou psány s cílem, aby si tam každý našel něco pro sebe, pro širokou masu čtenářů), mnoho nakladatelství, rozdíl v zobrazování války mezi východními a západními autory (východ – oslava hrdinství a statečnosti, hromadné vraždění, velkolepé válečné scény, černobílé vidění situací ; západ – „pohled zdola“ = zobrazení války přes psychiku lidí zdeptaných válkou, hrdinové ukazují, že i oni mají ty nejnižší lidské pudy, scény dojemné i naturalistické, satirický pohled, sebeironie)
LITERÁRNÍ SMĚRY A TÉMATA LIT. DĚL:
 angažovaná literatura – nespokojenost s nedostatky doby, obraz krize mezilidských vztahů, pocity ohrožení (existenciální próza, italský neorealismus, socialistický realismus)
 snaha distancovat se od ideálů konzumní společnosti – kritika „kariérismu“, vzpoura x společenským normám, hledání jistot (američtí beatníci, angličtí rozhněvaní mladí muži)
 experimentální próza – zvláště v oblasti formy (absurdní literatura a drama, fran. nový román)
 magický realismus – návrat ke starým mýtům a legendám (ruská a latinsko-americká lit.), 2 časové roviny – popis reality vs. návrat do světa fantazie, světa nadpřirozena
 vědecko-fantastická literatura – sci-fi, fantasy
 postmodernismus – reakce na modernismus, který už neměl lidem co říci, negativní postoj k experimentům, míšení žánrů, prolínání děje a časových rovin
 populární (komerční) literatura – žádná myšlenková hodnota

Maturitní otázky 21. pokračování

Jiří ORTEN
nejtalentovanější básník v době okupace, tragický osud
vliv existencialismu, vyjadřuje úzkost a samotu člověka v necitelném světě doby okupace
* v Kutné Hoře, vl. jménem Jiří Ohrenstein, v židovské rodině
v Praze studoval jazyky, pak dramatickou konzervatoř, ale byl z rasových důvodů vyloučen, jeho starší bratr emigroval, on sám ale zůstal ve vlasti kvůli své lásce, různá zaměstnání (např. v Židovské náboženské obci).
30.srpna 1941, v den svých 22. narozenin byl sražen na Palackého nábřeží v Praze německou sanitkou a dva dny nato umírá.
Orten jakoby symbolicky prodloužil řadu našich literárních tragédií (Mácha, Wolker).
i přes své mládí se stal autorem natolik hluboké poezie, že ovlivnil poválečnou generaci.
znaky: výchozí polohou jeho poezie je plachá něha, s níž vnímá celý svět kolem, měl schopnost vciťovat se do předmětů, polidšťovat je, zřejmá je důvěra a křehkost, všudypřítomný pocit nebezpečí a ohrožení (to plyne ze životních zkušeností- Žid =člověk druhého řádu), stálá potřeba bezpečí, vědomí krátkosti života.
verše mají pravidelný rytmus, melodičnost, dokonalé rýmy.
sbírka ČÍTANKA JARO – důvěrný vztah k životu, citová působivost
sbírka CESTA K MRAZU – pocity samoty,strachu, životní absurdity (vliv nástupu fašismu)
(obě tyto sbírky napsal pod pseudonymem Karel Jílek)
sbírky JETEMIÁŠŮV PLÁČ, OHNICE, ELEGIE (pod pseudonymem Jiří Jakub)- hledání jistot, meditativnost, melodický verš, pravidelný rytmus, rým (lidová píseň)
Další básně v souboru DÍLO JIŘÍHO ORTENA, DENÍKY JIŘÍHO ORTENA – tři knihy (Modrá, Žíhaná a Červená) obsahují nejen deníkové záznamy, ale i všechny Ortenovy básně s přesnou datací vzniku.

Maturitní otázky 21. pokračování

 Poezie katolicky orientovaných autorů
víra v absolutní jistotu božské autority a bezvýhradnou platnost náboženských mravních zásad
návrat k barokní poetice, k O.Březinovi, hledání východisek z krizového stavu světa a společenské morálky
blízko ke katolicismu měli i Seifert, Halas, Holan, Hrubín
po r. 1948 nesměli publikovat (vězení, publikační zákazy), návraty v 60. Letech

Bohuslav REYNEK
básník, grafik, překladatel
jeho básně jsou nenápadné, mají podobu osamělého poutníka jdoucího mlčenlivým krajem, sepětí s francouzskou kulturou (manželka – básnířka Suzanne Renaud)
žil střídavě v rodném Petrkově a v Grenoblu
znaky: oslava života, smířlivost, klid, harmonie, touha po životě v čistotě, navazuje na symbolismus, expresionismus, na českou baladu. Základní pojmy – bolest, chudoba, čekání.
SMUTEK ZEMĚ,RYBÍ ŠUPINY, HAD NA SNĚHU – úzkost, osamění, smutek a melancholie, imaginace, barokní kontrasty dobra a zla, litanický charakter básní, výtvarná barevnost.Poznání krásy přírodního jevu X zrůdnost
PIETA, PODZIMNÍ MOTÝLI - motiv rodného kraje, venkova, tajemnost přírody, meditativnost, snovost
MRÁZ V OKNĚ, ODLET VLAŠTOVEK - expresivita, metaforičnost. Obraz období komunismu jako čas lidské tuposti, pýchy a zloby, motiv smrti jako vykoupení, únik z utrpení a bolesti.

Maturitní otázky 21. pokračování

Jan ZAHRADNÍČEK
čelní představitel katolického proudu v literatuře, symbol utrpení katolických básníků vůbec
* ze selské rodiny z Třebíčska, nedokončil FF UK, věnoval se knihovnictví, působil také jako časopisecký a nakladatelský redaktor (Akord, Řád).
jako publicista se po Mnichovu podílel spolu s Durychem, Demlem a Čepem na tažení proti některým demokratickým autorům, přičemž byly zdůrazňovány katolické tradice v národní české kultuře, nikdy ale nepodlehl fašizujícím tendencím
1951 byl zatčen a odsouzen na 13 let za velezradu a za vykonstruované členství v ilegální organizaci, po propuštění na amnestii r.1960 s podlomeným zdravím umírá ( za Znamení moci )
nemilosrdný osud – r.1956, když byl ve vězení na Mírově, se celá jeho rodina otrávila houbami – zemřely obě dcery, manželka a syn byli zachráněni, jeho handicapem bylo i poškození páteře a deformace hrudníku
znaky: veškeré jeho verše prodchnuty katolickou vírou, navzdory utrpení psal poezii humanistickou, kterou prostupuje jediná jistota – a to je Bůh, snění, dojemné obrazy vnějšího světa (který mu je odepřen)
vytváření monumentálních kosmických obrazů (vliv barokní poezie a O. Březiny)
POKUŠENÍ SMRTI – inspirace bolestí, smrtí, touha po zániku, tíživá a teskná atmosféra s motivy utrpení, žalu a touhou po ztraceném dětství je v souladu se Zahradníčkovou fascinací smrtí.
JEŘÁBY – zlom, něha ke světu, touha po kráse a opojení životem a rodným krajem
POZDRAVENÍ SLUNCI – náboženskými jistotami jsou především venkovský život, rodina a víra.
slunce je symbolem Boha, je to východisko z počáteční beznaděje a touhy po smrti.
LA SALLETA – zklamání z poválečného vývoje, z odklonu od katolických pozic, což je vnímáno jako tragédie národa.
ZNAMENÍ MOCI – rozsáhlá skladba, vznik těsně před zatčením, vrchol Z.-y tvorby, mohla vyjít až po r.1989. sbírka je založena na protikladu dobra a zla a básník v ní analyzuje zhoubnost stalinského totalit. systému v Čechách, Zahradníčkovi se hnusily programová masovost, omílání žvástů na pokyn shora, přetvářka a odlidštění, člověk se řítí do záhuby a jediná skutečná vláda nad světem spočívá v rukou Ježíšových,
ČTYŘI LÉTA a DŮM STRACH – obsahují verše z vězení

Maturitní otázky 21. pokračování

Konec 30.let
obrat k občanské poezii, reakce na ohrožení národní existence, souborné vydání HAVRANÍM BRKEM (obsahuje skladby „Září 1938“ – obraz mobilizace, „Odpověď Francii“ –odezva na mnichovskou zradu a dal.)
patetický verš, velká obraznost, naléhavá sdělení
dále vznikly i lyrickoepické příběhy , např. TEREZKA PLANETOVÁ – tragický osud, hledání jistoty, lásky a krásy, smyslu života. Jde o dojemné vyprávění o nenaplněné lásce k mladé dívce, o pomíjející kráse a neuskutečněných životních možnostech.
po válce
DOKUMENT – obsahuje 4 skladby, ohlas konce války a osvobození – skladba DÍK SOVĚTSKÉMU SVAZU – střetnutí zla, krutosti války a bohatýrských mstitelů, báseň PANYCHIDA – polemika s Bohem (jeho netečnost k válečným hrůzám), RUDOARMEJCI – portréty prostých vojáků, jejich lidskost, TOBĚ – útočné glosy dobových událostí
od 60. let
Holan se musel odmlčet až do r. 1962, kdy mu komunistické úřady dovolily vydat básnick překlady CESTOU
expresivní lyrika
BEZ NÁZVU, NA SOTNÁCH, ASKLÉPIOVI KOHOUTA, posmrtně PŘEDPOSLEDNÍ, SBOHEM ?
záměrná provokativnost, extrémnost výrazů, zkratkovitost, útržkovitost, slov. experimenty, neologismy, poezie náročná a špatně srozumitelná
tvorba příběhová , lyrickoepická
PŘÍBĚHY, NOC S HAMLETEM – kontrasty zla a touhy po harmonii a kráse, noční rozmluva básníka s Hamletem, filozofický dialog o smyslu bytí, dějinách, dobru a zlu, o poslání filozofie
překladatelská činnost
Holan přeložil do češtiny na 160 autorů ze 16ti literatur (Rilke, Morgenstern, Baudelaire, Pasternak, aj.)

Maturitní otázky 21. pokračování

František HALAS
básník protikladů ( tragična, pesimismů ), poezie složitá, představitel subjektivní, meditativní a
spirituální lit.
vyučil se knihkupcem, přátelil se s Mahenem a Václavkem ( kritik ), ten ho pozval na redigaci 9silu
znaky: literatura neslouží politickým cílům, dominantní motiv smrti, spojen s řešením existenciálních otázek
( smysl života ), tragický básník ( hořké mládí, obě SV ), Halasovská nota ( skepse ) – nepřátelská nepracujícímu lidu, nejvíce obdivovatelů mezi básníky ( Orten, Kajnar )
zvláštní poetika, vyjadřování ( hodně metafor, odvážných, překvapivých ), kontrast eufonie a kakofonie ( libozvučných a nelibozvučných veršů ), azonance ( rýmování samohlásek ), biblická přirovnání v protikladu s prostým básnickým sdělením
dílo do pol. 30. let.:
SEPIE, KOHOUT PLAŠÍ SMRT, TVÁŘ, HOŘEC, STARÉ ŽENY
Motivy rozkladu, nicoty, hrůzy z pomíjivosti, strach ze samoty, základní pocit = skepse
Neumann kritizoval STARÉ ŽENY, vyčetl mu, že se soustředí na biologické stárnutí, proto vydal Staří dělníci ( opak, žijí naplno, stáří není problém )

okupace, 1936- :
společensko-historická tématika, výzva k boji x zlu
TORZO NADĚJE ( typické spojování abstraktních a konkrétních výrazů ), NAŠE PANÍ B. NĚMCOVÁ ( osud ženy bojovnice )

LADĚNÍ nereaguje na okupaci, říkanky pro děti
poválečné období:
V ŘADĚ – oslava hrdinství bojovníků na barikádách A CO - posmrtně vydaná, věnována budoucnosti země, lidí, skepticismus, úzkost z poměrů ve společnosti JÁ SE TAM VRÁTÍM – básnická próza, věnovaná oslavě kunštátského kraje

 Poezie psaná v době války

Maturitní otázky 21. pokračování

Jiří ORTEN
nejtalentovanější básník v době okupace, tragický osud
vliv existencialismu, vyjadřuje úzkost a samotu člověka v necitelném světě doby okupace
* v Kutné Hoře, vl. jménem Jiří Ohrenstein, v židovské rodině
v Praze studoval jazyky, pak dramatickou konzervatoř, ale byl z rasových důvodů vyloučen, jeho starší bratr emigroval, on sám ale zůstal ve vlasti kvůli své lásce, různá zaměstnání (např. v Židovské náboženské obci).
30.srpna 1941, v den svých 22. narozenin byl sražen na Palackého nábřeží v Praze německou sanitkou a dva dny nato umírá.
Orten jakoby symbolicky prodloužil řadu našich literárních tragédií (Mácha, Wolker).
i přes své mládí se stal autorem natolik hluboké poezie, že ovlivnil poválečnou generaci.
znaky: výchozí polohou jeho poezie je plachá něha, s níž vnímá celý svět kolem, měl schopnost vciťovat se do předmětů, polidšťovat je, zřejmá je důvěra a křehkost, všudypřítomný pocit nebezpečí a ohrožení (to plyne ze životních zkušeností- Žid =člověk druhého řádu), stálá potřeba bezpečí, vědomí krátkosti života.
verše mají pravidelný rytmus, melodičnost, dokonalé rýmy.
sbírka ČÍTANKA JARO – důvěrný vztah k životu, citová působivost
sbírka CESTA K MRAZU – pocity samoty,strachu, životní absurdity (vliv nástupu fašismu)
(obě tyto sbírky napsal pod pseudonymem Karel Jílek)
sbírky JETEMIÁŠŮV PLÁČ, OHNICE, ELEGIE (pod pseudonymem Jiří Jakub)- hledání jistot, meditativnost, melodický verš, pravidelný rytmus, rým (lidová píseň)
Další básně v souboru DÍLO JIŘÍHO ORTENA, DENÍKY JIŘÍHO ORTENA – tři knihy (Modrá, Žíhaná a Červená) obsahují nejen deníkové záznamy, ale i všechny Ortenovy básně s přesnou datací vzniku.

Maturitní otázky 21. pokračování

 Proletářská poezie

Jiří WOLKER
hlavní představitel proletářské poezie, poezií ovlivnil generace následujících desetiletí
* Prostějov, práva v Praze, člen 9silu ( odešel po odklonu 9 silu od proletářské poezie ), zemřel na TBC, po smrti symbolem a opěvovaným národním básníkem
znaky: víra, přesvědčení, radikální revolučnost, verše sdílné, sentimentální, láska, optimismus
HOST DO DOMU – 4 cykly ( Chlapec, Ukřižovaný, Host do domu, Svatý kopeček ) vliv vitalismu, radost z objevování krásy života, láska k lidem, přírodě, všedním věcem ( básně Poštovní schránka, Kamna, Lampa ), zlidštění a zdůvěrnění, harmonie, metafory, personifikace, pokora
skladba „Svatý kopeček“ – metoda volného přiřazování motivů ( vliv Apollinairova pásma ), autor opouští idylické pojetí světa
TĚŽKÁ HODINA – PP, báseň „Těžká hodina“ – svědectví o změně, chlapecké srdce je pohřbíváno – mění se v mužské ( statečnost, mozoly ), dosavadní idyličnost vystřídána odhodláním změnit svět k lepšímu, sociální balady „Balada o očích topičových“ – sociální tematika, dramatičnost
znaky balad: úsilí o epiku, u Erbena je člověk trestán za porušení morálních norem, ale neuvažuje se o změně věcí, u Wolkera je poezie výzvou ke zvrácení řádu, bouří se
O MILIONÁŘI, KTERÝ UKRADL SLUNCE, O KOMINÍKOVI – moderní pohádky, mají sociální aspekty, hrdinové současníci – kominík, básník

Maturitní otázky 21. pokračování

Josef HORA
básník, překladatel, „lyrik lidského soukromí“
* Dobříně u Roudnice
studoval Právnickou fakultu UK, pak žurnalista (Právo lidu, Rudé právo, České slovo), r. 1929 odchod z KSČ (protest proti Gottwaldově politice)
znaky: počáteční revolučnost se vytrácí, poezie = zpověď lidské duše, poezie subjektivního prožitku, věčné hledání vnitřní rovnováhy, roli hraje čas – Hora subjektivně vyjadřuje hrůzu a úzkost z jeho plynutí.
pesimistický nádech,skličující pocity pomíjivosti života, tyto pocity překonávají projevy lásky a okamžiky lidského tvůrčího úsilí, poezie má ráz osamělé meditace, intimní lyrika, „dědic Máchy“
období civilismu + vitalismu
BÁSNĚ, STROM V KVĚTU - sbírky
období proletářské
PRACUJÍCÍ DEN, SRDCE A VŘAVA SVĚTA, BOUŘLIVÉ JARO – sbírky, v Horově PP není revoluční nadšení S.K.Neumanna, ani naivita Wolkerových veršů.
rozporuplnost – motivy revoluce a zběsilého rytmu velkoměsta X touha po klidu, harmonii a vnitřní rovnováze.
období intimní lyriky (30. léta)
STRUNY VE VĚTRU – motiv plynutí času TVŮJ HLAS, TONOUCÍ STÍNY, TICHÉ POSELSTVÍ - sbírky
meditativní a subjektivní lyrika, odhalení nitra, milostného soukromí, návrat do dětství, vztah k rodnému kraji
MÁCHOVSKÉ VARIACE - sbírka napsána na počest 100.výročí Máje, je postavena na protikladech Máchovy poezie (plný život X lid.pomíjivost, jas X tma, vzdor X touha po klidu)
na konci 30. let ovlivňuje Horovu poezii politic. situace, v popředí motivy vlasti, lid. činnosti, čes. národa … např. sbírka DOMOV (báseň „Zpěv rodné zemi“)
JAN HOUSLISTA – lyrickoepická skladba o návratu čes. virtuóza, kterému zahraniční úspěchy a sláva nedávají pocit vnitř. uspokojení, ze světa domů, do nepřítelem ohrožené vlasti. Doma nachází bývalou lásku a především rodný kraj .
význam – básnická víra v nesmrtelnost národa, výzva k obraně lidských a kulturních hodnot.
okupace
ZAHRADA POPELČINA, překlady: Puškin, Pasternak, Jesenin

Maturitní otázky 21. pokračování

Jindřich HOŘEJŠÍ
lyrický překladatel, básník ,poezie blízká odkazu J. Wolkera
napsal pouze tři sbírky: HUDBA NA NÁMĚSTÍ, KORÁLOVÝ NÁHRDELNÍK, DEN A NOC

Stanislav Kostka NEUMANN
vývoj od anarchismu mezi proletářské básníky, v jeho PP se dostává do popředí agitace (proletářská poezie je nesrovnatelná s dřívější tvorbou, estetika je zatlačena do pozadí)
RUDÉ ZPĚVY navazují na sb. ČESKÉ ZPĚVY - patetické básně, jež se snaží burcovat proletariát pro komunistickou revoluci.Meditativní a reflexivní lyrika

Vladimír HOLAN
jeden z nejpozoruhodnějších českých básníků , bývá označován za „knížete české poezie“ (celý život putoval osaměle stranou všech módních tendencí, rozvíjel svou bohatou fantazii), originální básník světového významu

psal poezii náročnou, abstraktní a meditativní, překladatel (např. Morgensterna)
při čtení Holanových veršů provází čtenáře nejistota, jak jeho básnic.obrazy vnímat
* v Praze, po gymnáziu studoval krátce právnickou fakultu, ale nedostudoval a přijal místo úředníka v Penzijním ústavu, redigoval umělecký časopis Život a Program D40 režiséra E.F.Buriana.

od třiceti let penzionován, a tak se věnoval výhradně literatuře, po okupaci mohl ještě dva roky publikovat, ale pak přišel 15tiletý zákaz, který H. prožil o samotě v domě na Kampě (dříve zde bydlel Dobrovský, H.-vým spolubydlícím byl J.Werich).

znaky: básník – introvertního ražení, autor meditativní poezie, vytváří nový básnický svět, imaginace, obrazy nadreality, zašifrované sdělení, vytváří zvláštní básnický jazyk, který svými tajemnými metaforami a novotvary směřuje k abstrakci, ve verších se experimentuje, kříží se slova, význam slov je nejasný.

novotvary – např. kráčivec, loučenec,obsvětí, trialog

Holanovy verše jsou v důsledku experimentování těžce uchopitelné a vzdálené srozumitelnosti, základním znakem jeho poezie je hloubání o tajemství života, Holan patří k představitelům čisté poezie ( směr, který chce poezii očistit od praktických fcí a závislosti na vnější skutečnosti, téma

– vnitřní duchovní svět člověka ), psal
absolutní básně ( báseň, jejíž řeč je nezávislá na pojmové a významové hodnotě slova, vytváří si svůj zcela nový jazyk. Báseň uvolňuje, inspiruje, nenechává v klidu, bourá hodnoty minulé doby )
Do r. 1938
experimenty, úsilí o absolutní poezii – sbírky : TRIUMF SMRTI, VANUTÍ , OBLOUK
originalita, vynalézavost, úvahy o vnitřních otázkách člověka a lid. bytí, úvahy o smyslu života, vliv Kantovy poezie a franc. moderní poezie
abstrakce a neobvyklá slovní spojení /smích půlnoci, k tobě se vzdaluji, vzestupně tonout/
zašifrovanost výpovědí, neologismy, protiklady
KAMENI, PŘICHÁZÍŠ - ohlas světového dění, zejména španělské občanské války, v této sbírce vrcholí Holanova tendence v experimentování s jazykem. Nejdále došel v básni „Modlitba kamene“

Maturitní otázky 21. pokračování

Vítězslav NEZVAL
básník, prozaik, dramatik, překladatel, vůdčí osobnost avantgardy čes. literatury , autor esejů,
jeden z největších umělců 20. století, představitel poetismu a surrealismu, po válce oficiálního proudu poezie
* u Třebíče, gymnázium, nedokončil FF UK, člen 9silu i Surrealistické skupiny,
znaky: ovlivněn francouzskými spisovateli a cestami do SSSR, různorodost způsobů básnického umění, inspirace – dětství, vesnice ale i zaujetí velkoměstem, civilizací, optimismus, hravost smysl pro rytmus a hudebnost verše, experimenty s básnickými formami i jazykem, imaginace, asociace, fantazie
poetistické období:
PODIVUHODNÝ KOUZELNÍK – autoportrét, „čaroděj“ (poezie) učí člověka chápat krásu světa, PANTOMIMA – manifest poetismu, hříčky, divad. a pant. Scénky
BÁSNĚ NOCI - součástí Edison – vážnější pohled na skutečnost, práce = dobrodružství, dvojí pocity: radost x smutek, život x smrt
30. léta, období ( nejen ) surrealistické:
od 1934 mluvčí surrealismu
SKLENĚNÝ HAVELOK, ZPÁTEČNÍ LÍSTEK, SBOHEM A ŠÁTEČEK – cestovní zápisník, okouzlení z Francie a Itálie, prosté zápisky, dětské říkanky, hymny, úvahy z cest
PRAHA S PRSTY DEŠTĚ, ŽENA V MNOŽNÉM ČÍSLE, ABSOLUTNÍ HROBAŘ
Sbírka villonských balad 52 HOŘKÝCH BALAD VĚČNÉHO STUDENTA ROBERTA DAVIDA – anonymně vydávaná sbírka, rýmovaná, vycházela v Lid. novinách, každý chtěl odhalit neznámého autora, sbírka v kontrastu se surrealistickými pravidly o potírání veškerých zákonitostech verše
okupace:
MATKA NADĚJE – sbírka motivovaná úzkostí o matčin život ( matka = symbol statečnosti a naděje )
5 MINUT ZA MĚSTEM – jinotajná sb., vydaná po okupaci
po okupaci:
oficiální dobová socialistická poezie
Z DOMOVINY, KŘÍDLA, CHRPY A MĚSTA – důvěrný vztah k rodné zemi, vesnici, dětství
drama DNES JEŠTĚ ZAPADÁ SLUNCE NAD ATLANTIDOU

Maturitní otázky 21. pokračování

Konstantin BIEBL
prošel od proletářské poezie přes poetismus až k surrealismu, zůstal ve stínu svých generačních kolegů – pro svou skromnost a charakterem poezie, verše znějí skromně
*Slavětín u Loun, na konci 1.SV raněn a na balkánské frontě zajat – mohl být popraven, ale uprchl, to ho poznamenalo, navíc trpěl plicní chorobou, podlehl depresi a spáchal sebevraždu
znaky: vnesl motiv exotiky, poetistickou atmosféru a snovost, hříčky a slovní experimenty


proletářská poezie:
VĚRNÝ HLAS, ZLODĚJ Z BAGDÁDU, ZLOM – PP tlumena do melancholické citovosti, verše blízké Wolkerovi ( věrný hlas i jemu věnován )
poetismus:
ZLATÝMI ŘETĚZY, S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ČAJ A KÁVU, NOVÝ IKAROS – 4 dílná polytématická báseň, to nejlepší z poetistického období, autorovy zážitky a vnitřní konflikty ( z 1. SV ), obrazy současné reality, motivy vyplouvají na povrh z podvědomí autora bez jeho kontroly a řadí se do volného proudu představ => předzvěst surrealismu
BEZ OBAV – shrnutí veršů posledních deseti let, tematicky pestrá, vzpomínky, zážitky z okupace i budovatelská tematika

Maturitní otázky 21. pokračování

Vilém ZÁVADA
básník Ostravska, překladatel, vnesl do poezie pocity, které byly v protikladu dobovému poetismu
* v Ostravě, redaktor, pracoval i v Národní a univerzitní knihovně, pracoval ve Svazu spisovatelů
znaky: tragika, smutek a melancholie, bolest, skepse, v poezii se objevují bezručovské sociální motivy, pezie vychází z prostředí rodného kraje
! Závada byl členem 9silu, ale nebyla mu blízká jeho poezie, podepsal i protiwolkerovský článek „V listech a umění“, bylo mu přičteno i autorství „Dosti Wolkera“ proto se útok W-vých zastánců soustředil na něho
PANYCHIDA, SIRÉNA, CESTA PĚŠKY – díla z 30. let, tragično, smutek, motiv černého Ostravska - svět hornické a hutnické práce, vize rozkladu x láska k přírodě a lidské socializaci, nemelodický verš
HRADNÍ VĚŽ – reakce na Mnichov a počátek protektorátu


POVSTÁNÍ Z MRTVÝCH- poezie z období protektorátu, posiluje odraz války v psychice člověka
ŽIVOTE DÍKY – poválečná sbírka, vztah k rodnému kraji, láska k životu i přes sílu dobových prožitků, úvahy o smyslu života a poezie
Závada v 70. letech považován za autoritu socialistické poezie ( díky námětům ), ale nikdy se nezpronevěřil svému svědomí a silou své autority hájil mnohé autory a jejich díla

Maturitní otázky 21. pokračování

Jaroslav SEIFERT
nositel Nobelovi ceny za lit.( 1984 ), pestrý život, narodil se v chudé rodině, gymnázium nedodělal, stal se novinářem, člen Devětsilu, vstoupil do KSČ z které pak vystoupil, měl zákaz publikovat – poezie nebyla v souladu s kom.myšlenkami, v r. 1977 podepsal Chartu 77,
tvorba – poslední příslušník Wolkerovsko-Nezvalovské generace ( básníci, nastupující ve 20. letech 20. století )
1. období:
proletářská poezie:
MĚSTO V SLZÁCH - představy o světu bez násilí a bez bídy, touha léčit, potěšit, soucit s utlačovanými, revoluce – dominantní motiv, naivní představy – bez krve, město – symbol utrpení SAMÁ LÁSKA - vidiny lidského štěstí, opojení krásou velkoměstské civilizace, cirkusovým prostředím, první rysy poetismu
poetismus:
NA VLNÁCH TSF – opěvování exotiky a moderní civilizace, slovní hříčky, anekdoty, rébusy SLAVÍK ZPÍVÁ ŠPATNĚ, POŠTOVNÍ HOLUB – radost ze života, poetizace všedních věcí, neproblematičnost k vidění světa, hledání jistot
2. období:
30. – 60. léta:
je ve znamení čisté lyriky psané v tradičním rýmovaném stylu, témata: milostná poezie, láska k domovu, stesk po dětství, vztah k rodnému městu – Praze
30. léta:
JABLO Z KLÍNA, RUCE VENUŠINY, JARO SBOHEM, melancholie a občasná rezignace vzpomínky na
dětství, milostná okouzlení a opěvování české přírody
okupace:
ZHASNĚTE SVĚTLA, VĚJÍŘ B. NĚMCOVÉ, SVĚTLEM ODĚNÁ, KAMENNÝ MOST
Praha – symbol existence národa, vrací se k trvalým hodnotám ( vlast, matka, B. Němcová )
po válce:
PŘILBA HLÍNY – reakce na osvobození, 3 cykly ( 8 dní – úmrtí Masaryka, Říp v okně – básně z válečných let, S otevřenou náruč – z let 45 ) ŠEL MALÍŘ CHUDĚ DO SVĚTA – inspirace kresbami M. Alše
PÍSNĚ O VIKTORCE – tragický podtext života B. Němcové srovnaný s Viktorkou, oslava lásky MAMINKA – vzpomínka z dětství, láska, cit
60. léta:
období reflexní poezie ( reakce na události ), po 9-letém odmlčení, místo pravidelného verše se objevuje uvolněný a nerýmovaný verš = rytmizovaná próza, bilancování, úvahy, pocity úzkosti
KONCERT NA OSTROVĚ, HALLEYOVA KOMETA, ODLÉVÁNÍ ZVONŮ
3. období:
70. – 80. léta:
díla nesměla vycházet, jen v samisdatech ( neleg. vydavatelství ) a exilu
BÝTI BÁSNÍKEM, DEŠTNÍK Z PICADELLY, MOROVÝ SLOUP – zakázáno, verše z 68 a 70, reakce na sovětskou okupaci, básník cítí konec života, nic ho nečeká
próza:
VŠECHNY KRÁSY SVĚTA

Maturitní otázky 21. pokračování

František HRUBÍN
autor přírodní a milostné lyriky, později básník s obavami o osud národa
prozaik, dramatik, překladatel, narozen v Praze, mládí v Lešanech, nedokončil práva a ff
znaky: srozumitelnější, citlivé vnímání přírody, milostná okouzlení, vztah k rodné zemi, kolísání mezi životem a smrtí, přiklání se na stranu života, upřímnosti a lásky
30. léta:
ZPÍVÁNO Z DÁLKY, KRÁSNÁ PO CHUDOBĚ, ZEMĚ PO POLEDNÁCH lyrik milostná a přírodní, oslava života, hledání jistot uprostřed chaotického dění
VČELÍ PLÁST, ZEMĚ SUDIČKA, CIKÁDY, MÁVNUTÍ KŘÍDEL na začátku a během okupace, rozjímavá o osobní lyrika, jediná jistota = země v těžké době
válka a osvobození:
CHLÉB S OCELÍ - triptych ( trojdílná skladba Stalingrad, Chléb s ocelí, Pražský máj ), básně věnované konci války
JOBBOVA NOC – básnická povídka = poéma, 5 dílná, konflikt starého a nového světa, obraz osudu vlastního národa, válečných let ale i vlastní tvůrčí cesty básníka
TŘETÍ ZPĚV – vyznání lásky k rodné zemi, Job – symbol starého básníka, ten se chce změnit, Job je odsouzen k tomu být uzavřen do sebe
poválečná tvorba:
pocity ohrožení, nejistoty, obrazy všedního každodenního života
HIROŠIMA – hrozba smrti, touha žít PROMĚNA – lyricko-epická, varování před smrtelným ohrožením planety, 2 dějová pásma ( klidné odpoledne, rekreant si čte noviny o atomové bombě a proti tomu mýtus o Daidalovi a Ikarovi ), ta se prolínají až se čtenář zhrozí podobnosti, výstraha před zneužitím rozumu, vynálezů, tvůrčích schopností
od 60. let:
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU – poéma, básníkova 1. láska, příběh lásky
próza:
ZLATÁ RENETA – návrat starce do kraje svého mládí, U STOLU, LÁSKY – vzpomínky, medailonky přátel
drama: SRPNOVÁ NEDĚLE - lyrické ladění, příroda, připomíná Šrámka KŘIŠˇTALOVÁ NOC – hra z vesnice, vztah k práci a majetku KRÁSKA A ZVÍŘE

ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK, ŘÍKEJTE SI SE MNOU

Maturitní otázky 21. pokračování

časopisy
měsíčník ReD ( 27-31 ), v Brně časopis Pásmo
manifesty
1924 – K.Teige – „Stať poetismu“ V.Nezval – „Stať papoušek na motocyklu“ vyšly v čas. Host,
1928 - V.Nezval – „2. manifest k poetismu“ ( shrnutí poetismu )
díla
V.Nezval – „Podivuhodný kouzelník“, „Pantomima“, „Edison“ ( 80. výročí, polytématická poéma, později zařazena do Básní noci, ovlivněna nočním velkoměstem, Apolineirovým pásmem, oslava tvůrčích schopností člověka )
K.Biebl – autor původně proletářský, „Zloděj z Bagdádu“, „Zlatými řetezy“, „S lodí jež dováží čaj a kávu“, „Nový Ikaros“
J.Seifert – „Na vlnách TSF“ ( telegraf sánsfíl – bez drátů, okouzlen vynálezy, opěvování Paříže jako vznik moderního umění, prosté vidění světa, slovní hříčky, lyrické anekdoty, rébusy, aforismy ), „Slavík zpívá špatně“, „Poštovní holub“
b) surrealismus – počátek 30. let u nás, zakladatel A. Breton ( Magnetické pole – psychologický automatismus )
vliv francouzského s., nadrealismus – vidí to, co je nad realitou, asociace, fantazie, volný proud myšlenek, ponoření se do podvědomí – Freud, metoda pásma
věci, které známe stavíme do jiného světla, popírání veškerých pravidel verše, spontánnost

Maturitní otázky 21. pokračování

Surrealistická skupina
vznik 1934 manifestem od Teigeho a Nezvala ( veřejně oznámili surrealismus ), signátoři: Biebl, Štýrský, Toyen, Nezval, ke konci 30. let konflikty kvůli politickým názorům, 1938 Nezval x zbytku, zastával se dění u nás i v SSSR ( Stalin ), březen 1938 konec skupiny, tvorba pokračovala malíři Kolářem a Medkem
díla
V.Nezval – „Praha s prsty deště“, „Žena v množném čísle“, „Absolutní hrobař“ ( experiment s jazykem, fantazie, volnost, prolínání metod, bezčas )
- reflexivní a meditativní lyrika
Hora, Halas, Holan
- poezie duchovní a křesťanské orientace
Hrubín, Reynek, Zahradníček, Rotrekl
- poezie psaná v době války
Orten
- proti válečná poezie
na konci 30. let pod ohlasem španělské občanské války, pod vlivem Mnichova 1938 v důsledku ohrožení domova dochází ke sjednocení básníků, kteří píší „poezii domova a rodné země“
díla
J.Seifert – „Zhasněte světla“, „Vějíř B. Němcové“ V.Holan – „Září 1938“, „Odpověď Francii“ F.Halas – „Naše paní B. Němcová“, „Torzo naděje“ V.Nezval – „5 minut za městem“ J.Orten

Maturitní otázky 21.

Česká poezie 1. poloviny 20. století


- DOBA: 1900-1945, kapitalismus, 1. republika, světové války, růst revolučních sil, plodné období směrů
( dekadence, protispolečenští buřiči – Almanach na 1914 )
- poezie ovlivněna západními směry ( dadaismus, surrealismus, futurismus )

NOVÉ PROUDY:
- proletářská poezie – počátek 20. let, nenávist vůči válce, boj x útlaku, znaky: kolektivismus, revolučnost, optimismus, třídní stranické umění
díla
J.Wolker – „Proletářské umění“ S.K.Neumann – „O proletářské poezii“ J.Seifert I. Olbracht J. Hora
časopisy
Kmen, Var
- básnická avantgarda
a) poetismus – 1920 avantgardní skupina Devětsil ( Vančura, Teige ), vznikl od proletářských básníků ( poetisté Seifert, Biebl, Nezval, V+W, malířka Toyen )
smysl 9silu – kulturní akce, recitace, divadlo
proti 9silu protestovali v roce 1921 Wolker a Píša, vystupují z něj
poetismus – umění žít a užívat si, ovlivněn Apolinairem ( metoda pásma ), obdiv k technice, velkoměstu, exotice, cestování, motivu cirkusu, pouťových zábav, filmových grotesek, jazzu, chtěli uspořádat svět tak, aby byl básní, odmítání konvencí a hledání nových jazykových prostředků, důraz na asociaci ( volné proudění myšlenek ),
poezie musí upustit od rozumu , logiky => průchod fantazie, sklon k hravosti, apolitičnost, užívání azonance ( shoda samohlásek na konci veršů bez ohledu na samohlásky )