Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kalitelnost - prokalitelnost

Kalitelnost - prokalitelnost
Kalitelnost
• Někdy se nazývá zakalitelnost
• Jedná se o schopnost oceli dosáhnout kalneím zvýšení tvrdosti
• Nejvyšší dosažitelná tvrdost oceli po kalení závisí především na obsahu uhlíku
• Ocel s 50% martenzitu ve středu součásti se považuje za zakalnou (v praxi), hlavně u konstrukčních ocelí
• Při nízkém obsahu uhlíku se nedosáhne vysoké tvrdosti
• Dobře kalitelné oceli: Nelegované oceli obsahující více než 0,35% uhlíku
• Nezakalitelné oceli: Nelegované oceli s méně než 0,2% uhlíku

• U legovaných ocelí: Hranice obsahu uhlíku posunuta k nižším hodnotám
o Tvrdost martenzitu již mnoho nestoupá, zvyšuje-li se obsah uhlíku nad eutektoidní obsah (nad 0,8 C)
o Nejvyšší tvrdost martenzitu bývá 950 HV/66 HRC
o Ostatní prvky mají na tvrdost po kalení jen nepatrný vliv, pouze prvky karbidotvorné (chrom, wolfram) mohou přispívat ke zvýšení tvdrosti

Prokalitelnost
• Schopnost oceli dosáhnout po kalení v určité hloubce pod povrchem tvrdosti odpovídající kalitelnosti dané oceli při 50% martenzitu ve struktuře
• Závisí na tvaru diagramu ARA (čím bude delší inkubační doba, tím větší hloubky zakalené vrstvy dostaneme při stejné rychlosti ochlazení ->Rychlost ochlazování předmětu na jeho povrchu je dána kalicím prostředím jak rychle je schopno odnímat teplo z jeho povrchu a naproti je rychlost ochlazování uvnitř průřezuv určitých vzdálenostech od povrchu dány teplotní vodivostí oceli a teplotním rozdílem mezi daným místem a povrchem)
• Na tvar digramu ARA mají velký vliv legovací prvky -> budou určovat prokalitelnost oceli
• Veškeré prvky, s vyjímkou kobaltu, které se v austenitu rozpouští, zpomalují jeho rozpad, prodlužují inkubační dobu a posunují rozpadové křivky doprava k delším časům -> Snižují kritickou rychlost ochlazování
• Legovanou ocel volíme zpravidla tam, kde potřebujeme prokalit větší průřezy než dovoluje nelegovaná ocel, která umožňuje prokalit průřez 25 až 30 mm při kalení do vody
• Na prokalitelnost má ještě značný vliv velikosti austenitického zrna
o Čím bude zrno jemnější, tím bude vyšší kritická rychlost ochlazování
o Prokalitelnost nelze zvětšovat zvětšováním velikosti zrna, protože by se zhoršily mechanické vlastnost, zejména vrubová houževnatost

Žádné komentáře:

Okomentovat