Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

29. Parní generátory

Parní generátory
- jsou to stroje které slouží k výrobě páry určené pro použití mimo toto zařízeni. Pára se vyrábí především z vody.
- Do parního generátoru vstupuje voda, palivo a vzduch. Z parního generátoru se odvádí vyrobená vodní pára s požadovanými parametry.

Základní parametry parního kotle
- Jmenovitý tlak páry (10-20 Mpa) –musí byt stále udržován při jakémkoliv zatížení kotle.
- Jmenovitá teplota přehřáté páry (500-600˚C) se udržuje konstantní v požadovaném rozsahu zatížení
- Nejvyšší tlak páry – je tlak který je nastaven na pojistným ventilu.
- Nejvyšší teplota přehřáté páry ( >600˚C) – při této teplotě a tlaku je důležitá tzv. Kritická oblast páry, při 22,1 Mpa, kdy dochází k přeměně vod v páru v jediné fázi bez změny objemu.
- Výkon Parního kotle – udává se v MW (megawaty) a nebo t.h-1 (množství páry vyrobené za hodinu- parní výkon -> tuny za hod.)

Rozdělení parních kotlů
- velkooběmové nebo žárotrubné
- vodotrubné s přirozeným oběhem
- vodotrubné s nuceným oběhem

Paliva pro parní kotle
- jsou to takové látky pří jejím spalovaní se uvolňuje teplo
- dělíme je na tuhá, kapalná a plynná.

-fosilní –ropa, uhlí
-vedlejší hořlavé průmyslové produkty – kychtový plyn
-odpad – piliny
-ušlechtilá paliva- topné oleje, koks, topné plyny

Ohříváky vody, přehříváky páry a ohříváky vzduchu
- Využívají tepla spalin a kouřových plynů

Ohřívák vody – ohřívá se v nich voda proto, aby se voda ve výparníku kotle příliš neochlazovala, aby se lépe využilo odcházející teplo spalin. Voda se ohřívá až na 70% teploty varu jmenovitého tlaku parního kotle (240˚C i více)

Přehřívák páry – slouží k přehřátí páry vznikající ve výparníku parního kotle, kde je pára vlhká, a proto nevhodná k pohonu parních turbín
- sálavé – jsou umístěny na konci prvního tahu
- konvekční – umístěnýma začátku druhého tahu

Ohřívák vzduchu – jsou to deskové nebo trubkové výměníky tepla, které jsou umístěny na konci druhého tahu. Ohřívá se v nich vzduch hnaný ventilátory pro spalovací zarážení ne 150 až 500 ˚C, podle druhu ohniště.

Druhy spalovacích zařízení (ohniště):
- Zajišťuje dokonalé spalování pevného, kapalného a plynného paliva. Nejdůležitější částí je ohniště


Ohniště na pevná paliva:

- Roštová – pevné kusové palivo se spaluje v klidné vrstvě- Prášková – Rozemleté palivo ve formě prášku se spaluje v letu v prostoru ohniště- Cyklónová – Práškové palivo se spaluje ve vířívém prostoru. Palivo hoří rychleji a dosahuje se vyšších teplot.Fluidní – rozdrcené palivo se spaluje ve vznosu – nadnášeno proudem vzduchu. Kromě výhodného rozložení tepelné zátěže a vysoké účinnosti umožňuje i odsíření spalin, je ekologicky nejvýhodnější.
Ohniště na kapalná paliva – palivo se rozprašuje a tím lépe shoří. Hořáky na kapalná paliva rozprašují palivo na jemné kapičky, čehož se dosahuje stlačeným vzduchem nebo párou.

Ohniště na plynná paliva – palivo se smísí se vzduchem a hoří. Podstata je stejná jako pro kapalná paliva.

Žádné komentáře:

Okomentovat