Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4.3.5 Družstvoo Firma družstva musí obsahovat označení „družstvo“.

o Družstvo musí mít nejméně pět členů, to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě právnické osoby.

o Družstvo je právnickou osobou, za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem, členové neručí za závazky družstva (stanovy mohou určit uhrazovací povinnost, která však nemůže přesáhnout trojnásobek členského vkladu).

o Členský vklad – je určen stanovami (základní členský vklad), podmínkou vzniku členství je splacení členského vkladu, popř. ve stanovách určené části tohoto vkladu (vstupní vklad).Nepeněžité vklady se ocení způsobem, který je určen stanovami.

o Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů. Zapisovaný (do OR) základní kapitál musí činit nejméně 50 000,-Kč.

o Založení družstva – pro založení se vyžaduje konání ustavující schůze družstva, která:
o • určuje zapisovaný základní kapitál
o • schvaluje stanovy
• volí představenstvo a kontrolní komisi

Na ustavující schůzi jsou oprávněni hlasovat osoby, které podali přihlášku do družstva.
Ustavující schůze družstva vede k jeho založení, průběh ustavující schůze se osvědčuje notářským zápisem. Základní členský nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí.

Vznik družstva – družstvo vzniká dnem zápisu do OR. Návrh na zápis je povinno podat představenstvo, návrh na zápis podepisují všichni členové představenstva. Před podáním návrhu musí být splacena alespoň polovina zapisovaného základního kapitálu.
K návrhu na zápis se přikládá:
- stejnopis notářského zápisu o ustavující schůzi a o jejím rozhodnutí
- stanovy družstva
- doklad o splacení stanovené části zapisovaného základního kapitálu.

Stanovy družstva musí obsahovat:
• firmu a sídlo družstva
• předmět podnikání (činnosti)
• vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů družstva a družstva k členům
• výši základního členského, popř. vstupního vkladu, způsob splácení členských vkladů a
vypořádání podílu při zániku členství
• orgány družstva, počet jejich členů, délku jejich funkčního období způsob ustavování,
působnost a způsob jejich svolávání a jednání
• způsob použití zisku a úhrady případné ztráty
• tvorbu a použití nedělitelného fondu
• popř. další ustanovení vyplývající z obchodního zákoníku, např. pracovní vztah člena
k družstvu

O změně stanov rozhoduje členská schůze. Představenstvo je povinno do 30 od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový soud.

Vznik a zánik členství
Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Je-li členství podmíněno pracovním vztahem, může se členem stát fyzická osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let svého věku.

Členství vzniká při založení družstva dnem vzniku, i za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, převodem členství, popř. jiným způsobem stanoveným zákonem. Podrobnější úpravu členství upravují stanovy.

Členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu nebo zánikem družstva.

Členství fyzické osoby zaniká smrtí, dědic členských práv zůstavitele může požádat družstvo o členství.
Členství právnické osoby zaniká vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu, popř. jejím zánikem.

Fondy družstva
Družstvo je ze zákona povinno při svém vzniku zřídit a doplňovat nedělitelný fond, který po dobu trvání se nesmí použít k rozdělení mezi členy. Nedělitelný fond ve výši minim. 10% zapisovaného základního kapitálu, doplňuje se nejméně o 10% ročního čistého zisku až do výše poloviny zapisovaného základního kapitálu družstva.
Družstvo může zřídit i další fondy podle stanov.

Rozdělení zisku – na určení zisku, který se má rozdělit se usnáší členská schůze při projednávání řádné roční závěrky (podíl zpravidla poměrem výše splaceného vkladu člena k splaceným vkladům všech členů, popř. i jinak, připouštějí-li to stanovy).

Orgány družstva jsou:
• členská schůze
• představenstvo
• kontrolní komise
• další orgány družstva podle stanov, např. ředitel.

Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci
právnických osob, které jsou členy družstva.

Členská schůze
Je nejvyšším orgánem družstva. Schází se ve lhůtách určených stanovami, nejméně jednou za rok. Do působnosti členské schůze patří: měnit stanovy, volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, schvalovat roční účetní závěrku, rozhodovat o rozdělení a užití zisku, o změně základního kapitálu, o splynutí, sloučení, rozdělení družstva, o změně právní formy, o základních otázkách koncepce rozvoje družstva.

Představenstvo
Řídí činnost družstva a rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazené jinému orgánu. Je statutárním orgánem družstva, plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva (představenstva), popřípadě místopředsedu. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva, organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. Stanovy mohou určit, že běžnou činnost družstva organizuje a řídí ředitel jmenovaný a odvolávaný představenstvem.

Kontrolní komise
Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Schází se nejméně jednou za tři měsíce a je nejméně tříčlenná.

Funkční období členů orgánů družstva určují stanovy, nesmí přesáhnout pět let, členové prvních orgánů po založení jen na období nejvýše tří let. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně (neurčují-li stanovy jinak).

Orgány malého družstva (méně než 50 členů) – mohou stanovy určit, že působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze. Statutárním orgánem je předseda, popř. další člen pověřený členskou schůzí. Jsou-li členy družstva právnické osoby (méně než 5 členů), způsob rozhodování a statutární orgán určí stanovy.

Zákaz konkurence – členové představenstva a kontrolní komise družstva, prokuristé a ředitel nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem podnikání. Stanovy mohou upravit rozsah zákazu konkurence i jinak.

Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva
Družstvo zaniká výmazem z OR.Zrušuje se usnesením členské schůze nebo zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku; dále rozhodnutím soudu, uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno či dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno. O rozhodnutí na členské schůzi o zrušení musí být pořízen notářský zápis.

Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost, při změně právní formy nezaniká právnická osoba (použijí se přiměřeně ustanovení o změně právní formy obchodní společnosti.
Likvidace – nestanoví-li zákon jinak, zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Likvidátoři jsou jmenováním způsobem stanoveným ve stanovách, jinak je jmenuje členská schůze. Vypracují návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který projedná členská schůze. Likvidační zůstatek se mezi členy rozdělí způsobem určeným ve stanovách.

Závěr: právní forma podnikání „družstvo“ je v systému vnitřní obchod použitelná ve všech jeho subsystémech, zejména v posledních letech nabývá na významu, což potvrzuje i konání mezinárodních konferencí o družstevnictví v ČR.

Žádné komentáře:

Okomentovat