Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Rozdělení strukturních poruch reálných krystalů

Druhy krystalů: monokrystaly ( - vláknové , - masivní ) , polykrystaly

vláknové – blíži se vlastnostmi ideálnim krystalům, pevnost téměř ideální,
malý počet poruch, (průměr) několik (u)m, délka = cm.
masivní - (průměr) víc než 1 cm – složeny z bloků – orientace odchylná o min. či sek.

PORUCHY:
1. Chemické – příměsy v čistém kovu
2. Elektrické – projevují se odchylkami od periodického průběhu elektrického potenciálu
3. Strukturní:
a) bodové ( I. Vakance , II. Substituce , III. Intersticiály - vlastní - nevlastní )
b) čárové (dislokace) – ( I. Hranové , II. Šroubové )
c) plošné

Popis obrázku:
a – vakance, b – vlastní intersticiál, c – intersticiál příměsi,
d – substituční atom příměsi


BODOVÉ PORUCHY:
- Vakance: prázdné (neobsazené) uzlové body mřížky
- Substituce: atomy příměsových prvků umístěné v uzlovém bodě mřížky kde nahrazují základní mřížkový atom.
- Intersticiály: atomy umístěné v mezimřížkové (intersticiální) poloze.

ČÁROVÉ PORUCHY:
- Dislokace jsou poruchy, které probíhají mřížkou podél určité čáry a lze je považovat za jednorozměrné
2 základní druhy dislokací:
- Dislokace hranové b T Dislokace šroubové b II
- O charakteru dislokací rozhoduje vektor vzájemného posunutí – Burgersův vektor b – a jeho poloha vůči tomuto rozhraní, tedy vůči dislokační čáře., - podle úhlu který svírá Burgesův vektor s dislokační čárou poznáme zda jde o dislokaci hranovou nebo šroubovou.,
- Burgersův vektor je roven nejkratší vzdálenosti atomů v neporušené mřížce

Pohyb dislokací - skluzový , - difuzní (lezení šplhání)


Hustota dislokací:


ΣL - celková délka dislokačních čar
V - objem
n - počet dislokací protínajících jednotku plochy S

Popis obrázku:
Modely hranové dislokace (a, b) a) postup určení jejího Burgersova vektoru b

PLOŠNÉ PORUCHY:
Vrstevné chyby: - jsou poruchy v pravidelnosti vrstvení krystalografických rovin (některá krystalografická rovina v mřížce pozůstávající z vrstvení různě obsazených rovin chyby)
Hranice zrn: - odděluje zrna téže fáze s různou orientací mřížky nebo zrna různých fází, lišící se navíc typem a parametry mřížky
Hranice podzrn: - hranice mezi oblastmi z pravidelnou orientací krystalickej mřížky., - subzrna – části zrna natočené navzájem o malé úhly., - představujeme si je jako dislokační stěny (dislokace uspořádané nad sebou)

Žádné komentáře:

Okomentovat