Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4.3.2 Komanditní společnost

Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do OR (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři)

Práva a povinnosti společníků:

k o m p l e m e n t á ř i :
1. alespoň jeden komplementář

2. ručí za závazky společnosti celým svým majetkem

3. jsou oprávněni k obchodnímu vedení společnosti

4. jsou statutárním orgánem společnosti, každý je oprávněn jednat samostatně, není-li ve společenské smlouvě jinak

5. každý má jeden hlas při hlasování, nestanoví-li společenská smlouva jinak

6. pro komplementáře platí zákaz konkurence

7. příslušnou část zisku si dělí stejným dílem nebo podle společenské smlouvy.


k o m a n d i t i s t é :
1. alespoň jeden komanditista

2. ručí za závazky společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu

3. minimální vklad 5000,-Kč

4. spolurozhodují společně s komplementáři (kromě obchodního vedení) v ostatních záležitostech většinou hlasů

5. jsou oprávněni nahlížet do účetních knih a dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje

6. každý má jeden hlas při hlasování, nestanoví-li společenská smlouva jinak

7. pro komanditisty neplatí zákaz konkurence

8. příslušnou část zisku po zdanění si rozdělí v poměru stanoveném ve společenské smlouvě, jinak v poměru výše splacených vkladů

9. ručí za závazky ze smluv jako komplementář,uzavřel-li je bez zmocnění.

Obchodní firma (dále jen firma)společnosti musí obsahovat označení „komanditní společnost“ nebo zkratku „kom. spol.“ nebo „k. s.„. Obsahuje-li firma společnosti jméno komanditisty, ručí tento komanditista za závazky společnosti jako komplementář, tj. celým svým majetkem.

Společenská smlouva musí obsahovat:
1. firmu a sídlo společnosti
2. určení společníků
3. předmět podnikání
4. určení komplementářů a určení komanditistů,
5. výši vkladu každého komanditisty.

Návrh na zápis společnosti do OR podepisují všichni společníci a přikládá se k němu
společenská smlouva.
Na k.s., pokud není jinak stanoveno, se použijí přiměřeně ustanovení o v.o.s. a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti s ručením omezeným.

Zrušení a likvidace společnosti – platí obecné podmínky jako pro obchodní společnosti (viz kap. 3.3.).Zanikne-li účast všech komanditistů, komanditní společnost se může změnit bez likvidace po dohodě komplementářů na veřejnou obchodní společnost.
Dále platí:
- komanditista není oprávněn ze společnosti vystoupit
- smrtí komanditisty se k.s. neruší, podíl se dědí, při vyloučení dědění náleží dědicům
vypořádací podíl.

Při zrušení společnosti s likvidací mají společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku, přednost mají komandtisté, nestačí-li likvidační zůstatek na dělení, může se dělit jako zisk nebo i jinak (dle společenské smlouvy).

Zrušení k.s. bez likvidace:
· fúzí komanditních společností
· fúzí komanditní společnosti s v.o.s.
· převodem obchodního jmění na komplementáře
· rozdělením k.s.
· změnou právní formy

Zánik společnosti – k.s. zaniká ke dni výmazu z OR.

Žádné komentáře:

Okomentovat