Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4 PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ / 4.1 Vymezení základních pojmů

Cíl: seznámit studenty se základními právními formami obchodních firem

Anotace: v této kapitole je vymezen pojem podnikání, kdo je podnikatel, hospodářská soutěž,
právní formy obchodních firem podle zákona č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník) a
zákona č.77/1997 Sb. (zákon o státním podniku), živností podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.

Význam (upotřebení): pro obchodní podnikání získat teoretický přehled o právních formách podnikatelských subjektů, které se uplatňují při podnikání v subsystémech vnitřní obchod.


4.1 Vymezení základních pojmů
Tyto pojmy vymezuje obchodní zákoník v jeho obecné části (zákon č. 513/1991 Sb. po změnách a doplnění ve znění pozdějších zákonů - podle stavu k 1.2.2003).
Obchodní zákoník upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a některé další vztahy, které s podnikáním souvisí. Nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení tohoto zákona, řeší se podle ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších úprav), popřípadě podle obchodních zvyklostí.

Podnikáním obecně se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodním podnikáním nebo podnikáním v obchodě jako odvětví národního hospodářství se rozumí tato činnost prováděná v procesu směny zboží, přičemž dochází ke změně vlastníků dané komodity zboží.

Podnikatelem podle obchodního zákoníku je:
Ø osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
Ø osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
Ø osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, např. činnost fyzických osob znalců a tlumočníků ( zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v platném znění), provozování dráhy a drážní dopravy ( § 60 odst. 3. zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách), výzkum, výroba a distribuce léčiv (zákon č. 79/1997 Sb. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů), činnost autorizovaných obalových společností (zákon č.477/2001 Sb, zákon o obalech) a další
Ø fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Obchodní rejstřík – (dále jen OR) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon.
Obchodní rejstřík je veden soudem určeným k tomu zvláštním právním předpisem (krajské soudy – rejstříkové soudy).
Do OR se zapisují:
- obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, o nichž to stanoví zákon
- zahraniční osoby (§21 odst. 4 obchodního zákoníku),
- fyzická osoba s bydlištěm na území ČR na vlastní žádost, nebo stanoví-li tak zvláštní zákon).
OR je každému přístupný, každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy a další.
Obchodní rejstřík - podrobněji hlava III obchodního zákoníku.

Pozn.: zápisy, změny, výmazy v obchodním rejstříku jsou uváděny v týdeníku Obchodní věstník, který vydává a. s. Economia na základě nařízení vlády.

Obchodním majetkem:
- podnikatele, který je fyzickou osobou, se rozumí věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, které patří podnikateli a slouží (mají sloužit) k jeho podnikání,
- (čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých v souvislosti s podnikáním),
- podnikatele, který je právnickou osobou, se obchodním majetkem rozumí veškerý jeho majetek, (čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení veškerých závazků).

Obchodní jmění :
- u fyzické osoby - je to soubor obchodního majetku a závazků v souvislosti s podnikáním
- u právnické osoby - je to soubor veškerého majetku a závazků podnikatele.

Obchodní FIRMA - rozumí se název, pod kterým je podnikatel zapsán do OR a pod kterým činí právní úkony při podnikatelské činnosti,
- u podnikatele nezapsaného v OR - jméno a příjmení, s možností dodatku, který odlišuje
- osobu podnikatele nebo druh podnikání.
- u právnické osoby - název, pod kterým je zapsána do OR; součástí právnických osob je i
- dodatek označující jejich právní formu.
Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s obchodním firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě (podrobnosti viz obchodní zákoník díl III).

Jednání podnikatele:
a) fyzická osoba jedná osobně nebo prostřednictvím zástupce,
b) právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce.

Obchodní listiny – každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle,
- podnikatelé zapsaní v OR též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky
- podnikatelé nezapsaní do OR též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni.

Prokura - prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc.Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.

Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti výrobní, obchodní i technické povahy související s podnikem a mající skutečnou nebo potenciální materiální nebo nemateriální hodnotu, v příslušných obchodních kruzích nejsou běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel jejich utajení odpovídajícím způsobem zajišťuje.

Podnikání zahraničních osob – pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, zahraniční osoby mohou podnikat na území ČR za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby.

Účetnictví podnikatelů – podnikatelé jsou povinni vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem:
- podnikatelé zapsaní v OR účtují v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu obchodního majetku a závazků, vlastního kapitálu, o nákladech, výnosech a zisku nebo ztrátě podniku,
- podnikatelé, kteří nejsou zapsán v OR zpravidla účtují v soustavě jednoduchého účetnictví o příjmech a výdajích, obchodním majetku i o závazcích tak, aby bylo možné zjistit výsledek hospodaření. Mohou účtovat v soustavě podvojného účetnictví, pokud v ní budou účtovat v celém účetním období.

Hospodářská soutěž – fyzické i právnické osoby (soutěžitelé) mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a k výkonu soutěže se mohou sdružovat. Jsou povinny přitom dbát závazných pravidel a nesmějí účast v soutěži zneužívat.

Nekalou soutěží v hospodářské soutěži je jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.
Nekalá soutěž se zakazuje (§ 44 a další obchodního zákoníku), jde zejména o:
1. klamavou reklamu

2. klamavé označování zboží a služeb

3. vyvolávání nebezpečí záměny

4. parazitování na pověsti podniku,výrobků či služeb jiného soutěžitele

5. podplácení

6. zlehčování

7. srovnávací reklama

8. porušování obchodního tajemství

9. ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

Žádné komentáře:

Okomentovat