Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2A. Počátky české literatury od nejstarší doby do konce 15. století - otázky

1) Staroslověnské písemnictví -vznik, Literární památky
2) Typické žánry středověké Literatury
3) Literatura za vlády Karla IV .
4) Románská a gotická kultura
5) Mistr Jan Hus -život, dílo, jazykovědná činnost
6) Další představitelé husitské Literatury

...V kapitulním domě, blízko pražského kostela, zůstávalo dvacet pět kanovníků. Jeden z nich se nazýval Kosmas. Nebyl ani velký, ani malý, a když seděl, dosahovaly mu lokty právě na stůl,. Nemusil se tedy příliš natahovat, aby uchopil misku nebo psací náčiní.
Tím se chce říci, že Kosmas byl obdařen znamenitou chutí k jídlu a že se stejnou ochotou
zasedal k všelijakým spisům latinským. Jedl, co mu dali, ale pokud jde o čtení, byl vybíravý a měl zálibu jen v tom, co bylo naplněno nějakým zvláštním1 kouzlem. Spisy koktavé a otáčející se na jediném místě nemiloval...
V.Vančura: Obrazy z dějin národa českého

1) O které postavě autor vypráví, jak ji charakterizuje?
2) Uveďte další podrobnosti o této postavě

Podkoní žákovi
Žáku, ty mizero jeden,
Nač tak zpupné řeči vedeš?
Vždyť za babku cenu nemáš,
hubený jsi, z metly strach máš,
světem plahočíš se bídně
a jen dřeš se očividně.
Ač se lopotíš, jak můžeš,
na lepší šat se nezmůžeš,
v hadrech chodit zvyk je žáků...

1) Ze které básnické skladby je úryvek?
2) Uveďte hlavní myšlenku básně

Přátelům v Čechách
(V Kostnici 10. června 1415)

...Také prosím vás, zvláště Pražané, aby na Betlém byli laskavi, dokud pán Bóh popřeje, aby v něm božie slovo kázali. Pro to miesto d'ábel se rozhněval a proti němu farářóv a kanovníkóv popudil spatřiv, že jeho královstvie v tom miestě sě rušilo...
Také prosím, aby se milovali, dobrých násilím plačiti nedali a pravdy každému popřáli.

1) Jaký vztah měl M. J. Hus k Betlémské kapli?
2) Charakterizujte J. Husa2B. Vývoj jazyka

1) Jak se nazýval první slovanský spisovný jazyk? Kdo a kdy ho začal šířit?

2) Nejstarší písemně dochovaná česká věta z Latinské zakládací listiny kapituly litoměřického kancionálu z roku 1057:

,,Pavel dal jest Ploskovicích zem'u
Vlach dal jest Dolas zem'u Bogu
i sv'atému Šcěpánu se dvěma
dušníkoma, Bogučeja a Sedlatu.“

Najdi slovo, které se dnes už neužívá. Proč?

3) Jak se nazývá pravopis, který vystřídal v 15.století pravopis spřežkový? Kdo se
o to zasloužil?

4) Uveď, které významné osobnosti se podílely na rozvoji, ustalování českého jazyka, na jeho obohacování, kodifikaci apod.

5) K hláskovému a tvarovému vývoji češtiny:
a) Kterou souhláskou se už od 13. století odlišujeme od ostatních slovanských jazyků?
b) Jak se změnilo dlouhé ú uprostřed a na konci slova? (súd, vedú)
c) Jak se změnila dlouhá dvojhláska ie? (viera, nosie)
d) Ve kterých slovech se zachovaly duálové tvary do dnešní doby?

Žádné komentáře:

Okomentovat