Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. VÝZNAM INFORMACÍ PRO ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ V PODNIKU

2. VÝZNAM INFORMACÍ PRO ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ V PODNIKU

2.1. Vznik informační společnosti

Agrární společnost – zemědělství, je ovlivňováno klimatickými a půdními podmínkami

Industriální společnost – rozhodující průmysl, výrobní kapacity, suroviny

Postindustriální společnost - rozhodující jsou služby, kvalita produkce, možnosti a využití
informací, vzdělanost, pracovní příležitosti
Změna paradigmat (vzorů) manažerského myšlení
– postupná ztráta adekvátně reagovat na rostoucí dynamiku změn
– rozhodování lidí je částečně odrazem minulého myšlení (setrvačnost myšlení)
– minulé základní názorové koncepty již neplatí
– dochází ke kvalitativním inovacím vyšších řádů, mezioborová integrace a aplikace managementu, systémový přístup

Současná manažerská práce je charakterizována:
– komplexností problému
– dynamičností a interní rozporuplností
– vysoké míry neurčitosti a rizika


2.2 Vývoj pojetí informačního managementu
I. sedmdesátá léta - hospodárnost práce s technickými informacemi
- pozdější aplikace při využití výpočetní techniky
- určitá struktura a uspořádání přístupu k informacím
II. osmdesátá léta - aplikace informačních technologií v podnicích
- mezioborové propojení informačních procesů s manažerskými pohledy
- není řešena otázka, jak přispívají naplnění cílů podniku
- normativní aplikace
III. devadesátá léta - využití prostředků informační technologie k efektivnímu
dosažení cílů organizace
- informační technologie a systémy se stávají nedílnou součástí manažerské práce a rozhodování

Úloha informací v rozhodování managementu

Teorie

Informace

Zkušenosti

Intuice

Kreativita


2.3. Systémový přístup k řízení a rozhodování
• způsob myšlení a řešení problémů, kdy jsou jevy a procesy chápány komplexně (celistvě)
• pochopit, vhodně formulovat a řešit zkoumaný problém

- Systémová analýza je zaměřena na poznání systému
- Systémové inženýrství řeší projektování systému a konkrétní aplikace umělého systému jsou manažerské informační systémy
- Měkké systémy jsou aplikací systému na sociální skupiny

- Celistvost a emergence znamená celistvé nazírání a pochopení emergenčních (nově se objevujících) vlastností systému vznikajících jako výsledek funkce celku, vznik nové kvality

emergence kosmu emergence života emergence vědomí


lidská kultura
hodnoty/etika
organismy mysl (rozum a intuice)
molekuly buňky
atomy dědičné molekuly
elementární částice


universální evoluce (rostoucí složitost)

Tři rozhodující kvality systému jako projevy emergence a evolučního stupně (podle J.E.Salka)


fyzikální – nemají zjevnou strukturu
Klasifikace systémů: mechanické – mají strukturu (stroje)
kybernetické – regulace a zpětná vazba


transc.systémy systémy, které přesahují naše chápání
SOCIÁLNÍ SYSTÉMY Symbolické funkce:
ČLOVĚK (emergence vědomí) interpretace informace
ŽIVOČICHOVÉ (nervová soust. ,mobilita) PRO FUNKCE
GENETICKÉ (kód vymezuje možnosti organizmu) JE ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÁ
OTEVŘENÉ SYSTÉMY (emergence života) ŽIVÉ SYSTÉ
KYBERNETICKÉ SYSTÉMY
NEŽIVÉ SYSTÉM
MECHANICKÉ SYSTÉMY
FYZIKÁLNÍ SYSTÉMY

Taxonomie systému

Vědomí a záměrné jednání
- uvědomuje si sám sebe ve vztahu k okolí
- rozlišuje čas minulý,budoucí, přítomný
- schopnost vytvářet prostředí
- učení se, předávání znalostí a hodnot

Sociální systém
- vzájemná interakce lidí
- hodnoty, záměry, znalosti


2.4. Pojetí informatiky a informace
Informatika – obor lidské činnosti, která se zabývá vytvořením obrazů o reálném světě
Informace – data, kterým jejich uživatel v procesu interpretace přisuzuje určitý význam

Technici/inženýři – tvůrci Administrativa Manažeři (obecně
počítačových IS (novináři…) rozhodování)

INFORMACE
Pragmatika: zprávám je
ZPRÁVY přiřazován význam/smysl
Sémantika: sekvencím
SIGNÁLY DATA symbolů přiřazován obsah
Syntaxe: vhodné signály prezentují
lidské poznání
fyzikální svět symboly a sekvence symbolů

Při „zdolávání jednotlivých stupňů“ na cestě k informaci, využívané v managementu, je nutné v procesu interpretace přiřadit syntaktické, sémantické a pragmatické aspekty


Vývoj informace na cestě od fyzikálního světa k využití ve světě managementu a podnikání


SIGNÁLY – fyzikální svět

SYNTAXE – signál s přesně vymezenou formou (data,vnitřní struktura systému znaků)

SÉMANTIKA – obsahový význam v jazykovém vyjádření, jak člověk chápe co je popisováno
(zpráva- systém znaků, jako prostředek vyjadřování)

PRAGMATIKA – jek dává příjemce zprávy do kontextu se svými sdílenými hodnotami a
záměry (informace-vztahy systém znaků)

INFORMACE – je výsledkem interpretace dat na základě individuálních schopností, hodnot a
znalostí

ZNALOST – vymezuje základní rámec pro interpretaci, poskytuje předpoklad k pochopení
souvislostí a možností, vyjadřuje schopnost pracovat s informacemi

data informace znalosti moudrost

Manažerský přístup k informaci
- informace objektivní, neměnná a nezávislá – není rozdíl mezi informací a daty – formalizované využití informací
- informace je subjektivní interpretací dat, je spojena s interpretací příjemce, vyžaduje zpětnou vazbu, významný je vliv kultury podniku, skupinové řešení problému

Žádné komentáře:

Okomentovat