Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SANKCE, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

SANKCE:
1) penále – obligatorní (nezáleží na úvaze FÚ), za pozdní placení
2) úrok – posečkání daně, zaplacení daně ve splátkách
3) zvýšení daně – za pozdní podání přiznání až 10% - typ tzv. „fakultativní sankce“
4) exekuční náklady – 2%
5) pokuty – za porušení mlčenlivosti, nesplnění povinnosti nepeněžitého plnění (2 mil. Kč) => rozhodnutí musí být odůvodněno, umožněno odvolání s odkladným účinkem, za nevedení předepsaných dokladů, nedostavil se (subjekt, svědek)
6) zastavení činnosti – až na 1 měsíc, zablokování dopravních prostředků,
Pokud ani opakované uložení pokuty nevedlo k nápravě =>
- sankce dle přestupkového zákona, dle zákona o účetnictví (za nedostatky zjištěné v účetnictví) => řízení podle jiného předpisu
- trestné činy daňové = správce daně má prolomenou mlčenlivost vůči orgánům činným v trestním řízení – podmínkou je úmysl ne nedbalost subjektu
- existuje tzv. účinná lítost => subjekt napraví své činy = např. zkrácení daně nad 50.000 Kč úmyslně => odvede ji dodatečně => bez sankcí => náprava po kontrole nelze => trest až 12 let za zkrácení daně
- zkrácení daně je po vraždě nejtěžším zločinem
- neodvedená sražená daň nad 50.000 Kč => maximálně 2 roky => účinná lítost => do rozsudku napravit
- nesplnění oznamovací povinnosti
- padělání či pozměňování kolků => trestný čin
- neexistuje „ohrožení daně“ resp. neodvedení přiznané daně“
- sankcí je penále až nad míru úroků

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
= činnost, která vyplývá z možnosti svobodně podnikat, upravena podle zákona
- obdobná jako činnosti advokátů
- výhoda mít daňového poradce spočívá v:
1. vyhotovení daňové přiznání a placení daně o 3 měsíce později, poskytuje kompletní služby od vedení účetnictví až po vypočtení daně, auditu, právního zastoupení u soudu, je zajištěna odborná činnost specializovanou firmou
2. způsobí-li škodu, ručí za ní, poradce je povinně pojištěn z odpovědnosti za škodu
3. lze mu dát i plnou moc (plný rozsah – správce daně jedná pouze s poradcem)
= kterákoliv fyzická osoba, svéprávná, nejméně úplné středoškolské vzdělání, není zaměstnán v takové činnosti, která se zabývá správou daně (u FÚ, celních úřadů apod.), čistý trestný rejstřík (u hospodářských trestných činnů) + musí složit zkoušky (písemné a ústní)

Žádné komentáře:

Okomentovat