Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

14. Členovci

Charakteristika
• Vodní i suchozemští živočichové
• Mají nestejnoměrné – HETERONOMNĚ – článkované tělo a končetiny

• STAVBA TĚLA
1. Hlava (CEPHALON), Hruď (THORAX), Zadeček (ABDOMEN), Končetiny (navzájem kloubně spojeny)
2. Vnější kostra – opora těla, kutikula z chitinu bývá při růstu svlékána
3. Pohyb pomocí příčně pruhovaného svalstva upevněného na vnější kostře
4. Trávicí trubice (ústní dutina, hltan, žaludek, střevo, řitní otvor)
5. Otevřená cévní soustava – na hřbetní straně těla je srdce
6. Dýchací soustava – celým povrchem, žábrami, plicními vaky, vzdušnicemi
7. Vylučovací soustava – metanefridie nebo malpighické trubice
8. Nervová soustava – gangliová
9. Rozmanité, velmi dobře vyvinuté smysly (hmat, zrak, chemorecepční orgány)

• ROZMNOŽOVÁNÍ
1. Většinou gonochoristé
2. Vývoj přímý i nepřímý (častá partenogeneze)

• SYSTÉM
I. TROJLALOČNATCI

II. KLEPÍTKATCI
a. Pavoukovci
i. Pavouci
ii. Štíři
iii. Štírci
iv. Sekáči
v. Solifugy
vi. Roztoči

III. ŽABERNATÍ
a. Nizší korýši
i. Žábronožky
ii. Listonožky
iii. Buchanky
b. Vyšší korýši

IV. VZDUŠNICOVCI
a. Mnohonožky
b. Stonožky
c. Chvostoskoci
d. Hmyz

Podkmen: TROJLALOČNATCI (Trilobitomorpha)
• Vymřelí vodní členovci, žili v prvohorách (siluru)
• První pár končetin přeměněn v tykadla, ostatní stejné
• Výchozí evoluční typ zejména klepítkatců
• Jediná třída: Trilobiti

Podkmen: KLEPÍTKATCI (Chelicerata)
• Tělo tvořeno HLAVOHRUDÍ a ZADEČKEM (bez končetin)
• Celkem 6 párů končetin
1. 2 páry hlavové (KLEPÍTKA a MAKADLA – hmatová funkce)
2. 4 páry kráčivých končetin na hlavohrudi
• Gonochoristé

• Třída: HROTNATCI (merostomata)
1. Většina druhů vyhynulých
2. Žijí v bahně na dně mělkých moří, tělo zploštělé kryté krunýřem, dravci
3. Ostrorep americký (dochovaný)

• Třída: PAVOUKOVCI (arachnida)
1. Dýchají plicními vaky nebo vzdušnicemi, zadeček bez končetin, mimotělní trávení, jednoduché oči
2. Jedni z Nejstarší známí suchozemští živočichové

3. Řád: ŠTÍŘI (scorpionida)
• Zadeček s hrotem a jedovou žlázou, mohutná makadla s klepety, noční dravci
• Štír středomořský,
• Veleštír obrovský

4. Řád: ŠTÍRCI (pseudoscorpionida)
• Drobní, žijí často i v domácnostech, živí se dravě
• Štírek obecný

5. Řád: PAVOUCI (Arachnida)
• Hlavohruď připojena k zaděčku stopkou
• Chelicery s jedovou žlázou, dravci
• Na zadečku snovací bradavky (někteří netkají sítě)
• Křižák obecný – charakteristický znak na hřbetu
• Pokoutník domácí – tvoří vodorovné sítě
• Sklípkan huňatý, Snovačka jedovatá (tzv. černá vdova)

6. Řád: SEKÁČI (opilionida)
• Malé tělo, dlouhé kráčivé končetiny
• Sekáč domácí

7. Řád: ROZTOČI (Acarina)
• Tělo tvoří jeden celek
• Chelicery přeměněny v bodavě sací ústrojí, často parazité
• V larválním stádiu 3 páry nohou, v dospělosti 4

• Klíště obecné – listnaté lesy, saje krev, přenáší encefalitidu a boreliózu, larva má 6 nohou, dospělec 8, má citlivé chemoreceptory (C02, cítí člověka)
• Zákožka svrabová (způsobuje srab), Roztočík včelí (cizopasí ve vzdušnicích včel)
• Trudovník tukový
• Vlnovnik révový

8. Řád: SOLIFUGY (solifugae)
• Nápadné ochlupení, noční dravci, suché teplé stepi
• Soligua egejská
Podkmen: ŽABERNATÍ (Crustacea)
• Žabernatí, vodní živočichové, někteří dýchají celým povrchem těla
• Nižší korýši (různý počet článků), Vyšší korýši (stálý počet článků, většinou 20)
• Tělo kryto krunýřem (z chitinu a vápenatých solí)
• Rozeklané končetiny
1. Hlava: 2 páry tykadel (smysly), 3 páry kousací ústroje (1 pád kusadel, 2 páry v čelisti)
2. Hruď: čelistní nožky (příjem potravy), zbytek přizpůsoben k pohybu
3. Zadeček: pohyb, dýchání, rozmnožování (vyšší korýši)
• Vylučování zajišťují pozměněné metanefridie
• Gonochoristé; vývoj přímý (raci), nepřímý (ostatní) – larvy nauplius , zoëa

I. Třída: ŽÁBRONOŽKY (Anostraca)
1. Protáhlé tělo, plavou hřbetem dolů, žijí v periodických tůních
2. Žábronožka sněžní

II. Třída: LUPENONOŽCI (Phyllopoda)
3. Lupenité nohy, nejpočetnější řád perlooček
4. Perloočka Hrotnatka obecná - partenogeneze

III. Třída: LISTONOŽKY
5. Dravci živící se drobnými bezobratlými, krunýř
6. Listonoh jarní

IV. Třída: KLANONOŽCI (Copepoda)
7. Naše nejhojnější planktonní organismus (i mořští zástupci)
8. Tělo bez skořápky, dýchají celým povrchem těla
9. Buchanka obecná

V. Třída: KAPŘIVCI (Branchiura)
10. Ektoparazit ryb a pulců
11. Kapřivec plochý

VI. Třída: RAKOVCI (Malacostraca)
12. Tělo kryto krunýřem, který je během života svlékán (hormonálně řízeno)
13. Každý ze 21 tělních článků nese pár končetin: 6 hlava, 8 hruď, 7 zadeček
14. Hlavohruď je srostlá s krunýřem
15. Gonochoristé s přímým vývojem
16. Exoskelet – krunýř karapax
• Svlékání – hormon ecdyson

17. Řád: DESETINOŽCI (decapoda)
• 5 párů kráčivých noh
• Rak říční – čisté prokysličené tekoucí vody, chráněn zákonem
• Rak bahenní
• Humr evropský – mořský, nestejně velká silná klepeta
• Krab obecný – krátký zadeček ohnutý pod tělo
• Garnát obecný – tělo bez inkrustace
• Langusta obecná – dlouhá tykadla, nemá klepeta

18. Řád: STEJNONOŽCI (isopoda)
• Končetiny stejného tvaru, nemají krunýř
• Beruška vodní – žije na dně znečištěných vod

19. Řád: RŮZNONOŽCI (amphipoda)
• Končetiny různého tvaru, nemají krunýř
• Blešivec obecný – bočně zploštělé tělo, čisté tekoucí vody

Podkmen: VZDUŠNICOVCI (Tracheata)
• Většinou suchozemští, dýchají vzdušnicemi – ektodermální původ
1. Na povrchu těla stigmata = průduchy
• Vylučovacím orgánem jsou převážně malpighické trubice ústící do střeva
• Mají jeden pár tykadel a nerozvětvené nohy
• Tělo členěno na hlavu, hruď a zadeček
1. Zadeček často nese kladélko

• Třída: MNOHONOŽKY (Diplopoda)
1. Každý článek srůstá ze dvou -> na článku 2 páry končetin, slabá a krátká tykadla
2. Válcovitý průřez těla
3. Mnohonožka zemní

• Třída: STONOŽKY (Chilopoda)
1. Shora zploštělé tělo, 1 pár dlouhých tykadel, 1 pár noh na každém článku
2. Stonožka škvorová

• Třída: CHVOSTOKOVCI (Collembola)
1. Na zadečku mají skákací aparát, významní tvůrci humusu, součást edafonu (bakterie)
2. Mákovka vodní

• Třída: HMYZ (Insecta)
1. Suchozemští, gonochoristé s vývojem nepřímým
2. Hlava (1 pár složených očí, jednoduchá očka, tykadla, ústní ústrojí :
• Ústní ústrojí kousavé, savé, lízavé, bodavé, bodavě savé
3. Hruď (3 páry kráčivých končetin a 2 páry křídel)
• Noha – kyčel, příkyčlí, stehno, holeň, chodidlo (5článků chodidla)
4. , Zadeček (může nést zbytek končetin, např. kladélko nebo žihadlo)


• Podtřída: BEZKŘÍDLÍ
1. ŠUPINUŽKY Primárně bez křídel, např. rybenka domácí

• Podtřída: KŘÍDLATÍ s proměnou nedokonalou (hemimetabolie: vajíčko  larva  dospělec)
1. JEPICE: larvy žijí několik let ve vodě (3 štěty na zadečku), dospělci mají zakrnělé ústní ústrojí, žijí asi 48 hodin, např.
- jepice obecná

2. VÁŽKY: dravci, larvy žijí ve vodě, dospělci u vod, pestré zbarvení, např. Nohy směřují dopředu – lapací koš na hmyz za letu. Larvy mají vymrštitelný spodní pysk – maska, dýchají střevem nebo žábrami na zadečku.
Motýlice skládají křídla svisle nad tělem, šídla vodorovně
- vážka ploská,¨
- šídlo modré

3. POŠVATKY: larvy jsou indikátory vod a potravou ryb, např.
- pošvatka rybářice

4. ŠVÁBI: nejvíce v tropech, všežravci, hlavně noční aktivita, výskyt v blízkosti lidí (pekárny, sklady). Vajíčka ve společných pouzdrech - ootheky
- šváb obecný,
- rus domácí

5. ŠKVOŘI: zadeček zakončen klíšťkami, např. škvor obecný

6. VŠEKAZI: tropický, staví termitiště, např. všekaz jihoevropský

7. KUDLANKY: dravci, 1 pár uchopovacích končetin – loupeživé nohy, manželský kanibalismus, např.
- kudlanka nábožná

8. ROVNOKŘÍDLÍ: 3.pár končetin přeměněn na skákavé nohy, 1.pár křídel v kožovité krytky, mají kousací ústní ústrojí, samci vydávají cvrčivý zvuk,
- kobylka zelená,
- saranče stěhovavá,
- cvrček polní

9. VŠI: ektoparazité savců (sají krev), vajíčka (hnidy) přilepují na chlupy (vlasy), např.
- veš dětská

10. STEJNOKŘÍDLÍ: bodavě savé ústní ústrojí (živí se šťávami rostlin nebo živočichů), 2 páry blanitých křídel (často i bezkřídlí), např.
- mšice maková,
- pěnodějka červená,
- puklice broskvoňová

11. PLOŠTICE: první pár křídel přeměněn na kožovité polohovky, např.
- Vodní
• splešťule blátivá, vodoměrka štíhlá,
- suchozemská
• ruměnice pospolná,
• štěnice domácí (saje krev obratlovců i lidí)

• Podtřída: KŘÍDLATÍ s proměnou dokonalou (holometabolie: vajíčko - larva - kukla - dospělec)

1. SÍŤOKŘÍDLÍ: dravci, larvy vstřikují do oběti trávicí šťávy a pak ji vysají, např.
- zlatoočka skvrnitá,
- mravkolev běžný (larva loví do jamky v písku mravence)

2. CHROSTÍCI: larvy si ve vodě z různých materiálů staví schránky

3. BLECHY: bodavě sací ústrojí, 3.pár nohou skákavý, např. blecha obecná

4. BLANOKŘÍDLÍ: 2 páry blanitých křídel, samičky mají kladélko (někdy přeměněné v žihadlo), často tvoří společenstva, např. Systém na : širopasí, štíhlopasí, žlabatky
- mravenec lesní,
- vosa útočná,
- včela medonosná (nejvýznamnější opilovač hmyzosnubných rostlin, matka + dělnice + trubci, poskytuje lidem med, vosk, mateří kašičku),
- lumek velký (klade vajíčka a larvy do kukel jiného hmyzu)

5. DVOUKŘÍDLÍ: druhý pár křídel zakrněl a přeměnil se v kyvadélka (manévrování v letu), např.
- Dlouhorozí
• komár pisklavý,
• Anopheles skvrnitý
- Krátkorozí
• moucha domácí,
• octomilka obecná

6. BROUCI: 1.pár křídel přeměněn v chitinové krovky, kousací ústní ústrojí
• Střevlíkovití: střevlík měděný
• Potápníkovití: potápník vroubený
• Mrchožroutovití: vajíčka kladou na mršiny, hrobařík obecný
• Kovaříkovití: kovařík krvavý
• Sluněčkovití: slunéčko sedmitečné
• Potemníkovití: potemník moučný (larvy = moučné červy)
• Vrubounovití: mají býložravé larvy = ponravy, chroust obecný
• Tesaříkovití: tesařík obecný
• Mandelinkovití: mandelinka bramborová

7. MOTÝLI: dlouhá tykadla, sací ústrojí, křídla pokryta barevnými šupinkami, housenky (=larvy), např. obaleč jablečný (larvy způsobují červivost jablek), mol šatní (housenky se živí tkaninami a kožešinami),
-stužkonoska modrá,
- babočka admirál,
- lišaj smrtihlav (noční),
- otakárek fenyklový

Žádné komentáře:

Okomentovat