Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Výchova ke zdraví na základních školách

2.1 Obecná charakteristika Vzdělávacího programu Základní škola a RVP ZV
2.1.1 Vzdělávací program Základní škola
Vzdělávací program, který vstoupil v platnost 1.9. 1996, chápe obsah základního vzdělání jako prostředek rozvoje osobnosti žáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních civilizačních výtvorech a jako klíč k pochopení společenských a technických přeměn současnosti.
Program tvoří kapitoly :

I.   Charakteristika vzdělávacího programu
     Východiska vzdělávacího programu
     Vzdělávací cíle programu
     Uplatnění vzdělávacího programu ve vyučování
     Hodnocení žáků
II.  Učební plán
III. Učební osnovy pro 1.- 9.ročník
IV. Dodatek

Předměty, ve kterých je zařazena problematika výchovy ke zdraví jsou tyto: Výchova ke zdraví (kurz), Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Přírodopis, Občanská výchova a Rodinná výchova.

2.1.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Vzhledem k tomu, že se jedná o nový vzdělávací dokument, je charakteristika RVP ZV obsáhlejší.
Rámcové vzdělávací programy (RVP) vstoupily v platnost od školního roku 2004/2005 a nahrazují současné vzdělávací programy. Jedná se o kurikulární dokumenty státní úrovně, které normativně stanovují obecný rámec pro jednotlivé etapy vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu školního vzdělávacího programu (RVP, 2004).
Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV) vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální, kompetence občanské, kompetence pracovní), jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Vychází z koncepce celoživotního vzdělávání, formuluje očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání (1. období – 3.ročník, 2. období – 5. ročník, 3. období – 9. ročník), podporuje pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledek vzdělávání.
RVP ZV umožňuje zohledňovat individuální vzdělávací potřeby a možnosti žáků, uplatňovat variabilnější organizaci, individualizaci a diferenciaci výuky, vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj individuálních zájmů a předpokladů žáků, a tak co nejdéle zachovávat přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit důvody k vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol. Důraz klade na vytvoření příznivého sociálního, emocionálního i pracovního klimatu školy, individuální hodnocení výkonu žáků a větší využívání slovního hodnocení. Významnou tendencí je také zvýraznění účinné spolupráce s rodiči.
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence důležité pro každodenní život, umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení, podněcovat je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Dále má vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat ostatní, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, které uplatňují svá práva a plní své povinnosti. Základní vzdělávání má vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učit žáky aktivně rozvíjet fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k ostatním lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s nimi, pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV rozdělen do 9 vzdělávacích oblastí.  Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory (RVP ZV, 2004):

▪ Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk, Cizí jazyk)
▪ Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)
▪ Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)
▪ Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)
▪ Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
▪ Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
▪ Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)
▪ Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
▪ Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)
Každá vzdělávací oblast je v RVP ZV charakterizována a vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů je popsán očekávanými výstupy a učivem. V rámci 1. stupně je vzdělávací obsah členěn na 1. období (1.- 3. ročník) a 2. období (4. – 5. ročník). Návaznost mezi vzdělávacím obsahem 1. a 2. stupně základního vzdělávání je naznačen v Charakteristice vzdělávací oblasti.
Vzdělávací oblasti dále doplňují a rozšiřují Doplňující vzdělávací obory (Další cizí jazyk, Dramatická výchova) a Průřezová témata (Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova a Mediální výchova), která reagují na aktuální problémy současného světa.
Rámcový vzdělávací program významně podporuje změny v pojetí výchovy ke zdraví na školách a to především ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda a Člověk a zdraví (tato oblast zahrnuje obory Výchova ke zdraví a Tělesná výchova).

Žádné komentáře:

Okomentovat