Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dílenské stroje a nářadí – 1. přednáška

Jednotky - určujeme jejich velikost Þ veličiny

- každá jednotka má svoji hodnotu

- jsou přesně definovány

- určeny na základě experimentu nebo dle etalonu

- matematické vztahy


· Podle souboru SI je 7 základních jednotek a z nich asi 350 odvozených. V ČR byla soustava jednotek SI přijata v roce 1962.


Délka l [m] 1 metr
- odvozená experimentálně dle vlnové délky atomu kryptonu


Hmotnost m [kg] 1 kilogram
- stanovená podle etalonu (vzorku), který je uložen v mezinárodním středisku pro míry a váhy v Serrvé


Čas t [s] 1 sekunda
- odvozená jednotka experimentálně podle záření atomu Celsia


Elektrický proud I [A] 1 ampér
- experimentálně určená jednotka odpovídající síle 2.10-7 Newtonu mezi rovnoběžnými vodiči


Termodynamická teplota T [K] 1 kelvin
- odvozená jednotka podle teploty trojného bodu vody


Látkové množství Q [mol] 1 mol
- odvozená jednotka z atomu uhlíku


Svítivost I [cd] 1 kandela
- určena experimentálně dle hladiny záření při tuhnutí platiny


Násobky veličin (např. 103 nebo 10-5)


Při přepočtu násobků veličin se používá desetinná soustava, pouze u jednotky času a rovinného a prostorového úhlu se užívá šedesátková soustava.


Starší jednotky (které by se již neměly používat, ale v praxi je často nalezneme)

1 Kilopond [1kP] = je hmotnostní jednotka a rovná se 9,81 N (Newton)

1 koňská síla [1 HP] = jednotka výkonu rovnající se 736 W (Watt)

1 kilokalorie [1 kcal] = jednotka práce rovnající se 4.186,6 J (Joul)

1 atmosféra [1 Atm ] = jednotka tlaku rovnající se 0,1 Mpa

1 Toor [1 Torr ] = jednotka tlaku rovnající se 133,3 Pa

1 Bar [1 Bar] = jednotka tlaku rovnající se 105 Pa


Povoleno je používání dalších jednotek, a to:

a) čas - používají se tyto násobky jednotek: minuta / hodina / den

b) termodynamická teplota: 1°C (stupeň Celsia)

c) hmotnost: 1 tuna

d) plošný obsah: 1 ha (hektar)

e) rovinný úhel: stupeň ° / minuta ´ / vteřina ´´


Způsob měření Þ metrologie – věda zabývající se měřením a měřidly

= určení velikosti veličiny ve zvolených jednotkách


Metody měření:
a) přímá metoda – založeny na aplikaci definice jednotky určité veličiny

b) nepřímá metoda – jedná se o určení vztahů mezi základními veličinami


Výsledky měření: lze matematicky zpracovat pomocí statistických funkcí

Opakovaným měřením získáváme co nejpřesnější velikost jednotky a tím vylučujeme chyby měření.

chyby rozeznáváme: hrubé, soustavné, nahodilé (Gaussova křivka četností chyb)

měření v dílenské praxi Þ součástky, části stroje Þ zajistit funkční rozměrPřímá metoda měření

měření délky
a) ocelová svinovací měřidla (rozsah 0-1000 mm) – jsou určena pro méně přesná měření polotovarů, plechů, apod.

b) ocelová pravítka (rozsah 0-500 mm) – používají se při obkreslování součástek (na plech)

c) posuvné měřidlo (přesnost 0,1 mm) – používá se na vnější nebo vnitřní rozměry + dutiny

d) posuvný hloubkoměr – jedná se o speciální měřidlo pro měření hloubek dílců

e) mikrometrická měřidla (přesnost 0,01 mm)
- třmenový mikrometr – liší se od posuvky tím, že doteky se pohybují otáčením válce
(0,01 mm se odečítají na otáčivém bubínku)
- mikrometrický dutinoměr – pro měření vnitřních průměrů
- mikrometrický hloubkoměr – pro měření hloubky dutin

f) číselníkový odchylkoměr (přesnost 0,001 mm) – měření odchylek od určitého daného rozměru

+ existují speciální měřidla určená spíše pro laboratorní účely (optická, laserová, UV měřidla atd.)Nepřímá metoda měření

- Metoda porovnávání

měření délky

- hmatadla (dutinové, rovinnové)

- kalibry (porovnávání otvorů)

- listové měrky

- závitové měrky


+ měření úhlů:

a) přímá metoda: úhloměry - zámečnický
- universální (rozsah zpravidla 0 – 180°)

b) nepřímá metoda: porovnáváním - pevné úhelníky s daným úhlem, který je neměnný

+ geometrické tvary:

1) rovina: a) odchylka - přímo číselníkovým odchylkoměrem
- nepřímo se na rovinu přiloží ocelové pravítko a v místech mezer se listovými páskami měří odchylka

2) tvarové plochy: b) závity: závitové kalibry

c) rádiusy: měrky, kalibry


U měřidel je důležité před vlastním měřením provést kontrolu přesnosti:

1) vizuálně prohlédnout

2) u posuvky: kontrola přesnosti – dorazit čelisti a na stupnici musí být přesně 0

3) stejný postu je např. i u mikrometrického měřidla

4) mikrometrická měřidla + některá další se dají seřídit


Zásady manipulace s měřidly:

1. uchovávat v suchu v předepsaných obalech

2. šetrné zacházení (zamezit zejména pádu)

3. uchovávat v čistotě

4. pravidelně konzervovat

5. kontrola přesnosti měřidla


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

Žádné komentáře:

Okomentovat