Informace: Co je program MBA? Jak si vybrat studium MBA?

Dílenské stroje a nářadí – 1. přednáška

Jednotky - určujeme jejich velikost Þ veličiny

- každá jednotka má svoji hodnotu

- jsou přesně definovány

- určeny na základě experimentu nebo dle etalonu

- matematické vztahy


· Podle souboru SI je 7 základních jednotek a z nich asi 350 odvozených. V ČR byla soustava jednotek SI přijata v roce 1962.


Délka l [m] 1 metr
- odvozená experimentálně dle vlnové délky atomu kryptonu


Hmotnost m [kg] 1 kilogram
- stanovená podle etalonu (vzorku), který je uložen v mezinárodním středisku pro míry a váhy v Serrvé


Čas t [s] 1 sekunda
- odvozená jednotka experimentálně podle záření atomu Celsia


Elektrický proud I [A] 1 ampér
- experimentálně určená jednotka odpovídající síle 2.10-7 Newtonu mezi rovnoběžnými vodiči


Termodynamická teplota T [K] 1 kelvin
- odvozená jednotka podle teploty trojného bodu vody


Látkové množství Q [mol] 1 mol
- odvozená jednotka z atomu uhlíku


Svítivost I [cd] 1 kandela
- určena experimentálně dle hladiny záření při tuhnutí platiny


Násobky veličin (např. 103 nebo 10-5)


Při přepočtu násobků veličin se používá desetinná soustava, pouze u jednotky času a rovinného a prostorového úhlu se užívá šedesátková soustava.


Starší jednotky (které by se již neměly používat, ale v praxi je často nalezneme)

1 Kilopond [1kP] = je hmotnostní jednotka a rovná se 9,81 N (Newton)

1 koňská síla [1 HP] = jednotka výkonu rovnající se 736 W (Watt)

1 kilokalorie [1 kcal] = jednotka práce rovnající se 4.186,6 J (Joul)

1 atmosféra [1 Atm ] = jednotka tlaku rovnající se 0,1 Mpa

1 Toor [1 Torr ] = jednotka tlaku rovnající se 133,3 Pa

1 Bar [1 Bar] = jednotka tlaku rovnající se 105 Pa


Povoleno je používání dalších jednotek, a to:

a) čas - používají se tyto násobky jednotek: minuta / hodina / den

b) termodynamická teplota: 1°C (stupeň Celsia)

c) hmotnost: 1 tuna

d) plošný obsah: 1 ha (hektar)

e) rovinný úhel: stupeň ° / minuta ´ / vteřina ´´


Způsob měření Þ metrologie – věda zabývající se měřením a měřidly

= určení velikosti veličiny ve zvolených jednotkách


Metody měření:
a) přímá metoda – založeny na aplikaci definice jednotky určité veličiny

b) nepřímá metoda – jedná se o určení vztahů mezi základními veličinami


Výsledky měření: lze matematicky zpracovat pomocí statistických funkcí

Opakovaným měřením získáváme co nejpřesnější velikost jednotky a tím vylučujeme chyby měření.

chyby rozeznáváme: hrubé, soustavné, nahodilé (Gaussova křivka četností chyb)

měření v dílenské praxi Þ součástky, části stroje Þ zajistit funkční rozměrPřímá metoda měření

měření délky
a) ocelová svinovací měřidla (rozsah 0-1000 mm) – jsou určena pro méně přesná měření polotovarů, plechů, apod.

b) ocelová pravítka (rozsah 0-500 mm) – používají se při obkreslování součástek (na plech)

c) posuvné měřidlo (přesnost 0,1 mm) – používá se na vnější nebo vnitřní rozměry + dutiny

d) posuvný hloubkoměr – jedná se o speciální měřidlo pro měření hloubek dílců

e) mikrometrická měřidla (přesnost 0,01 mm)
- třmenový mikrometr – liší se od posuvky tím, že doteky se pohybují otáčením válce
(0,01 mm se odečítají na otáčivém bubínku)
- mikrometrický dutinoměr – pro měření vnitřních průměrů
- mikrometrický hloubkoměr – pro měření hloubky dutin

f) číselníkový odchylkoměr (přesnost 0,001 mm) – měření odchylek od určitého daného rozměru

+ existují speciální měřidla určená spíše pro laboratorní účely (optická, laserová, UV měřidla atd.)Nepřímá metoda měření

- Metoda porovnávání

měření délky

- hmatadla (dutinové, rovinnové)

- kalibry (porovnávání otvorů)

- listové měrky

- závitové měrky


+ měření úhlů:

a) přímá metoda: úhloměry - zámečnický
- universální (rozsah zpravidla 0 – 180°)

b) nepřímá metoda: porovnáváním - pevné úhelníky s daným úhlem, který je neměnný

+ geometrické tvary:

1) rovina: a) odchylka - přímo číselníkovým odchylkoměrem
- nepřímo se na rovinu přiloží ocelové pravítko a v místech mezer se listovými páskami měří odchylka

2) tvarové plochy: b) závity: závitové kalibry

c) rádiusy: měrky, kalibry


U měřidel je důležité před vlastním měřením provést kontrolu přesnosti:

1) vizuálně prohlédnout

2) u posuvky: kontrola přesnosti – dorazit čelisti a na stupnici musí být přesně 0

3) stejný postu je např. i u mikrometrického měřidla

4) mikrometrická měřidla + některá další se dají seřídit


Zásady manipulace s měřidly:

1. uchovávat v suchu v předepsaných obalech

2. šetrné zacházení (zamezit zejména pádu)

3. uchovávat v čistotě

4. pravidelně konzervovat

5. kontrola přesnosti měřidla


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

Žádné komentáře:

Okomentovat

Štítky

analýza analýza zákazníků benchmarking CASHFLOW cena cenová politika charakteristika spotřebitele definování prací deteminace firmy distribuce dokonalá konkurence ekonomické prostředí elektronický obchod financování podniku finanční analýza firemní kultura firemní výdaje formy komunikace globalizace hlavní investor hodnocení jakosti hodnocení zaměstnanců holding hospodářský výsledek informace informační systém integrovaná komunikace interpretace inzerát pracovního místa kapitál kariera kariéra komunikační mix komunikační strategie konečný spotřebitel konkurence kontrolní mechanismy krizový managment legislativní rámec lidské zdroje management management kvality manažerská motivace manažerské funkce manažeři marketing a internet marketingová komunikace marketingová strategie marketingové řízení marketingový mix marketingový plán marketingový výzkum metodika analýzy mezinárodní management monitoring médií monitoring nákladů monopol motivační teorie mzdová politika média neovlivnitelné prostředí nábor náklady oceňování majetku odhad pracnosti odměňování práce oligopol organizace organizace prodeje organizační systém osobní prodej personální management personální plánování personální výběr personální řízení plán akcí plánování podnik podnikatelské sítě podnikatelský plán podniková strategie podnikový management podnikání podpora prodeje pohledávky pohovor poptávka postup prací povyšování pracovní podmínky pracovní poměr pracovní smlouva pracovní výkon prezentace prodej produkt produktivita profesní kariera profesní kariéra projekt projektový management projektový manažer projektový plán propagační prostředky právní formy podnikání public relations publicita přednášky příjmání zaměstnanců přímý marketing reklama riziko rozpor rozpočet segmentace trhu situační analýza spotřebitel správa dokumentů strategické plánování SWOT analýza systémový přístup trendová analýza trh typy zákazníků ukončení pracovního vztahu vedení porady velikost podniku velkosklady vnitřní prostředí vnější prostředí vzdělávání zaměstnanců výběr vzorku výběrové řízení výnosy výrobek výzkum produktu zaměstnanec zdroje dat zdroje informací značka značka projektu základní srategie řízení komunikace řízení podniku řízení rozporů řízení změn životní cyklus výrobku